Saturday, 30 November 2013

THE RICH MAN AND LAZARUS / DIE RYK MAN EN LASARUS.

Sunday 1 December 2013. 
THE RICH MAN AND LAZARUS;
Part 3.
1. English - (New International Version)
[Luke 16:29-31]
29. "Abraham replied: 'They have Moses and the Prophets; let them listen to them.'
30. "'No father Abraham,' he said, 'But if someone from the dead goes to them, they will repent.'
31. "He said to him: 'If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead.'"
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 1 Desember 2013.
DIE RYK MAN EN LASARUS:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 16:29-31]
29. "Toe sê Abraham vir hom: 'Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.'
30. "Maar hy antwoord: 'Nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.'
31. "Maar hy sê vir hom: 'As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.'"
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
 
      Cell phone photo  / Selfoon foto.


Friday, 29 November 2013

THE RICH MAN AND LAZARUS / DIE RYK MAN EN LASARUS.

Saturday 30 November 2013. 
THE RICH MAN AND LAZARUS:
(A parable told by Jesus)
Part 2.
1. English - (New International Version)
[Luke 16:25-28]
25. "But Abraham replied: 'Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. 
26. "'And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us'.
27. "He answered: 'Then I beg you, father, send Lazarus to my father's house, 
28. "'For I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment.'"
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Saterdag 30 November 2013.
DIE RYK MAN EN LASARUS:
(Een van Jesus se Gelykenisse)
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 16:25-28]
25. "Maar Abraham antwoord: 'Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, en jy ly smarte.
26. "'En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie. 
27. "En hy sê: 'Ek bid u dan vader, om hom na my vader se huis te stuur -
28. "'Want ek het vyf broers - om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie'"
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

Thursday, 28 November 2013

THE RICH MAN AND LAZARUS. / DIE RYK MAN EN LASARUS.

Friday 29 November 2013. 
THE RICH MAN AND LAZARUS:
Part 1.
1. English - (New International Version)
(One of Jesus' parables) 
[Luke 16:19-24]
19. "There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. 
20. "At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores,
21. "And longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. 
22. "The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. 
23. "In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. 
24. "So he called to him: 'Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.'"
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Vrydag 29 November 2013. 
DIE RYK MAN EN LASARUS:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Een van Jesus se Gelykenisse)
[Lukas 16:19-24]
19. "En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. 
20. "En daar was 'n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. 
21. "En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. 
22. "En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. 
23. "En die ryk man het ook gesterwe, en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.  
24. "En hy roep en sê: 'Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.'"
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

DO NOT SHOW PERSONAL FAVOURITISM. / MOET NIE PERSOONLIKE BEGUNSTIGING BETOON NIE.

Thursday 28 November 2013. 
DO NOT SHOW PERSONAL FAVOURITISM: 
1. English - (New International Version)
[James 2:1-4]
1. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favouritism. 
2. Suppose a man comes into your meeting, wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. 
3. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say: "Here's s good seat for you," but say to the poor man: "You stand there," or, "sit on the floor by my feet," 
4. Have you not discriminated among yourselves, and become judges with evil thoughts?
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again yomorrow.)

Donderdag 28 November 2013. 
MOENIE PERSOONLIKE BEGUNSTIGING VERTOON NIE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jakobus 2:1-4]
1. My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. 
2. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, en met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan;
3. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê: "Gaan u op hierdie goeie plek sit," en vir die arme sê julle: "Gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit - -
4. Het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorlegginge geword nie?
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
  From John Hagee Ministries, Cornerstone Church, San Antonio, Texas. Tuesday, 26 November 2013

DO NOT WITHHOLD GOOD FROM THOSE WHO DESERVE IT. / MOENIE 'N WELDAAD WEERHOU NIE.

Wednesday 27 November 2013. 
DO NOT WITHHOLD GOOD FROM THOSE WHO DESERVE IT:
1. English - (New International Version)
[Proverbs 3:27-28]
27. Do not withhold good from those who deserve it, when it is in your power to act. 
28. Do not say to your neighbour: "Come back later; I'll give it tomorrow" -  when you now have it with you. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.)

Woensdag 27 November 2013.
MOET NIE 'N WELDAAD WEERHOU NIE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Spreuke 3:27-28]
27. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. 
28. Sê nie aan jou naaste nie: "Gaan en kom terug, dan sal ek môre gee," -- terwyl jy dit het nie. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek môre verder met u deel.)
 Input from John Hagee Ministries

IF YOU CONSIDER THE POOR, YOU WILL BE SUSTAINED ON YOUR SICKBED. / AS JY AG GEE OP DIE ARME, SAL DIE HERE JOU ONDERSTEUN OP JOU SIEKBED.

Tuesday 26 November 2013. 
IF YOU CONSIDER THE POOR, YOU WILL BE SUSTAINED ON YOUR SICKBED:
1. English - (New King James Version).
[Psalm 41:1-3]
1. Blessed is he who considers the poor; the Lord will deliver him in time of trouble.
2. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth; He will not deliver him to the will of his enemies. 
3. The Lord will strengthen him on his bed of illness; He will sustain him on his sickbed. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow).

Dinsdag 26 November 2013.
AS JY AG GEE OP DIE ARME, SAL DIE HERE JOU ONDERSTEUN OP JOU SIEKBED:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 41:2-4]
2. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die Here sal hom red in die dag van onheil. 
3. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U sal hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. 
4. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is. 
(As die Here wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel).
   Cell phone photo / Selfoon foto

Monday, 25 November 2013

GIVE, AND YOU WILL BE REWARDED. / GEE, EN JY SAL BELOON WORD.

Monday 25 November 2013.
GIVE, AND YOU WILL BE REWARDED:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Mark 9:41-42]
41. "For I tell you truly, whoever gives you a cup of water to drink - because you belong to and bear the Name of Christ, will by no means fail to get his reward.
42. And whoever causes one of these little ones (these believers) who acknowlege and cleeve to Me, to stumble and sin, it would be better (more profitable and wholesome) for him if a (huge) millstone were hung about his neck, and he were thrown into the sea.
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 25 November 2013.
GEE, EN JY SAL BELOON WORD:
2. Afrikaans- (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Markus 9:41-42]
41. Want elkeen wat vir julle in My Naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. 
42. En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is beter vir hom as 'n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, so ek môre verder met u deel.)
        Picture by Pastor John Hagee.

Saturday, 23 November 2013

GIVE, AND IT WILL BE GIVEN TO YOU. / GEE, EN AAN JOU SAL GEGEE WORD.

    Photo by/Foto deur: Martin Heigan. Sunday 24 November 2013. 
GIVE, AND IT WILL BE GIVEN TO YOU:
1. English - (New King James Version)
[Luke 6:38]
Jesus said: "Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 24 November 2013. 
GEE, EN AAN JULLE  SAL GEGEE WORD:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 6:38]
Jesus het gesê: "Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word."
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

Friday, 22 November 2013

THE SABBATH DAY OF THE LORD / DIE SABBATDAG VAN DIE HERE.

Saturday 23 November 2013. 
THE SABBATH DAY OF THE LORD:
1. English - (NIV Translation)
[Isaiah 58:13-14]
13. "If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on My holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honourable. And if you honour it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words -
14. "Then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride on the heights of the land, and to feast on the inheritance of your father Jacob." The mouth of the lord Has spoken. 

Saterdag 23 November 2013.
DIE SABBATDAG VAN DIE HERE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jesaja 58:13-14]
13. "As jy jou voet terughou van die Sabbat - om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die helige dag van die Here hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal praat nie; -
14. "Dan sal jy jou verlustig in die Here, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob;" want die mond van die Here het dit gespreek. 


TO SHARE YOUR FOOD WITH THE HUNGRY. / OM JOU KOS MET DIE HONGERIGE TE DEEL.

Vrydag 22 November 2013.
TO SHARE YOUR FOOD WITH THE HUNGRY:
Part 2.
1. English - (NIV Translation)
[Isaiah 58:10-11]
10. If you spend yourselves on behalf of the hungry, and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. 
11. The Lord will guide you always; He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen you frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail.  

Vrydag 22 November 2013. 
OM JOU KOS MET DIE HONGERIGE TE DEEL:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jesaja 58:10-11]
10. En jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis, en jou donkerheid wees soos die middag. 
11. En die Here sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke, en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel nie. 
Photo by/Foto deur: Martin Heigan
 

Thursday, 21 November 2013

TO SHARE YOUR FOOD WITH THE HUNGRY. / OM JOU KOS MET DIE HONGERIGE TE DEEL.

Thursday 21 November 2013. 
TO SHARE YOUR FOOD WITH THE HUNGRY:
1. English - (NIV Translation)
[Isaiah 58:7-9]
7. Is it not to share your food with the hungry, and to provide the poor wanderer with shelter - when you see the naked to clothe him, and not to turn away from your own flesh and blood?
8. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear; then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rearguard.
9. Then you will call. And the Lord will answer; you will cry for help, and He will say: "Here Am I."

Donderdag 21 November 2013.
OM JOU KOS MET DIE HONGERIGE TE DEEL:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jesaja 58:7-9]
7. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?
8. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. 
9. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: "Hier is Ek!"


Wednesday, 20 November 2013

PRIZE WISDOM HIGHLY. / BEKROON WYSHEID GOEDGUNSTIGLIK.

Wednesday 20 November 2013.
PRIZE WISDOM HIGHLY:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 4:8-11]
8. Prize wisdom highly and exalt her, and she will exalt and promote you; she will bring you to honour when you embrace her. 
9. She shall give to your head a wreath of gracefulness; a crown of beauty and glory will she deliver to you. 
10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of your life will be many. 
11. I have taught you in the way of skillful and Godly Wisdom (which is comprehensive insight into the ways and purposes of God;) I have led you in paths of uprightness. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow)

Woensdag 20 November 2013. 
BEKROON WYSHEID GOEDGUNSTIGLIK:
2. Afrikaans - ( Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 4:8-11]
8. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog; dit sal jou eer as jy dit omhels. 
9. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof, dit sal jou 'n sierlike kroon verskaf. 
10. Hoor, my seun, en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. 
11. In die weg van die wysheid onderrig ek jou; Ek laat jou die spore van opregtheid betree. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
 Photo supplied by Hefsibah Essa StraussMonday, 18 November 2013

SECURITY IN WISDOM. / VEILIGHEID IN WYSHEID.

Tuesday 19 November 2013.
SECURITY IN WISDOM:
Part 2.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 4:5-7]
5. Get skillful and Godly wisdom, get understanding (discernment, comprehension, and interpretation); do not forget and do not turn back from the words pf my mouth. 
6. Forsake not (Wisdom), and she will keep, defend, and protect you; love her, and she will guard you.
7. The beginning of Wisdom is: get Wisdom (skillful and Godly Wisdom)! For skillful and Godly Wisdom is the principal thing. And with all you have gotten, get understanding, (discernment, comprehension and interpretation).
[James 1:5]
If any of you is deficient in wisdom, let him ask of the giving God (Who gives) to everyone liberally and ungrudgingly, without reproaching or faultfinding, and it will be given him. 

Dinsdag 19 November 2013.
VEILIGHEID IN WYSHEID:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Spreuke 4:5-7]
5. Verkry wysheid, verkry insig; vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie;
6. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar; kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. 
7. Die beginsel van wysheid is: Verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. 
[Jakobus 1:5]
En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 
       Cell phone photo / Selfoon foto. 

SECURITY IN WISDOM. / VEILIGHEID IN WYSHEID.

Monday 18 November 2013.
SECURITY IN WISDOM:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 4:1-4]
1. "Hear, My sons, the instruction of a
Father, and pay attention in order to gain and to know intelligent discernment, comprehension, and interpretation (of spiritual matters.)
2. "For I give you good doctrine (what is to be received); do not forsake my teaching. 
3. "When I (Solomon) was a son with my father (David), tender, and the only son in the sight of my mother (Bathsheba),
4. "He taught me and said to me: 'Let your heart hold fast to my words; keep my commandments and live.'"
[1 Chronicles 28:9]
"And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will reject you forever."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 18 November 2013.
VEILIGHEID IN WYSHEID:
1. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 4:1-4]
1. "Hoor, julle seuns, na die tug van die Vader, en luister om insig te leer ken;
2. "Want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysing nie. 
3. "Want toe ek 'n seun was by my vader, teer, en die enigste by my moeder, 
4. "Het hy  my geleer en vir my gesê: 'Laat jou hart my woorde vashou; onderhou my gebooie, dan sal jy lewe.'"
[1 Kronieke 28:9]
"En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir ewig verstoot."
(As die Here wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
    Cell phone photo / Selfoon foto

Sunday, 17 November 2013

THE WISE AND THE WICKED. / DIE WYSE EN DIE GODDELOSE.

Sunday 17 November 2013:
THE WISE AND THE WICKED:
1. English - (NIV Translation)
[Proverbs 3:31-35]
31. Do not envy a violent man or choose any of his ways; 
32. For the Lord detests a perverse man, but takes the upright into His confidence.
33. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous.
34. He mocks proud mockers but gives grace to the humble.
35. The wise inherit honour, but fools He holds up to shame.

Sondag 17 November 2013.
DIE WYSE EN DIE GODDELOSE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:31-35]
31. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld, en verkies geeneen van sy weë nie.
32. Want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar Sy verborgenheid is met die opregtes.
33. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar Hy seën die woning van die regverdiges. 
34. As dit spotters aangaan, spot Hy, maar aan die ootmoediges gee Hy genade.
35. Die wyse sal eer beërwe, maar die dwase behaal skande.
    Cell phone photo. / Selfoon foto

Saturday, 16 November 2013

FURTHER BENEFITS OF WISDOM. / VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID.

Saturday 16 November 2013. 
FURTHER BENEFITS OF WISDOM:
Part 5.
1. English - (NIV Translation)
[Proverbs 3:25-30]
25. Have no fear of sudden disaster, or of the ruin that overtakes the wicked, 
26. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being snared.
27. Do not withhold good from those who deserve it, when it is in your power to act. 
28. Do not say to your neighbour: "Come back later; I will give it tomorrow" - when you now have it with you. 
29. Do not plot harm against your neighbour, who lives trustfully near you. 
30. Do not accuse a man for no reason - when he has done you no harm. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.)

Saterdag 16 November 2013.
VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID:
Gedeelte 5.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:25-30]
25. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van goddelose as dit kom nie;
26. Want die Here sal jou vertroue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik. 
27. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. 
28. Sê nie vir jou naaste nie: "Gaan en kom terug, dan sal ek môre gee." - terwyl jy dit het nie. 
29. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. 
30. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
  Cell phone photo / Selfoon foto.

Friday, 15 November 2013

FURTHER BENEFITS OF WISDOM / VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID.

Due to unforseen circumstances, I was not abe to share with you yesterday, 14 November. 
Friday 15 November 2013. 
FURTHER BENEFITS OF WISDOM:
Part 4.
1. English  - (NIV Translation) 
[Proverbs 3:19-24]
19. By wisdom the Lord laid the earth's foundations, by understanding He set the heavens in place;
20. By His knowledge the deeps were divided, and the clouds drop down the dew.
21. My son preserve sound judgement and discernment, do not let them out of your sight; 
22. They will be life for you, an ornament to grace your neck. 
23. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble;
24. When you lie down, you will not be afraid; when you lie down, your sleep will be sweet. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

(As gevolg van onvoorsiene omstandighede kon ek gister, 14 November nie met u deel nie)
Vrydag 15 November 2013.
VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID:
Gedeelte 4.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:19-24]
19. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel;
20. Deur Sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedrup.
21. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg. 
22. Dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals;
23. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie;
24. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees.
(As God wil, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
In the mornings, let me hear of Your unfailing love, for I have put my trust in You. (Psalm 143:8)

Wednesday, 13 November 2013

FURTHER BENEFITS OF WISDOM. / VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID.

Wednesday 13 November 2013.
FURTHER BENEFITS OF WISDOM:
Part 3.
1. English - (NIV Translation)
[Proverbs 3:13-18]
13. Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding, 
14. For she (wisdom), is more profitable than silver - and yields better returns than gold. 
15. She is more precious than rubies; nothing you desire can compare with her. 
16. Long life is in her right hand; in her left hand are riches and honour. 
17. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. 
18. She is a tree of life to those who embrace her; those who lay hold of her will be blessed. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Woensdag 13 November 2013. 
VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:13-18]
13. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry;
14. Want die verkryging daarvan is beter as dié van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud;
15. Dit is kosteliker as korale; en al jou kleinode kan nie daarmee vergelyk word nie. 
16. In haar (wysheid), se regterhand is lengte van dae, in haar linkerhand rykdom en eer;
17. Haar weë is lieflike weë, en al die paaie is vrede. 
18. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig. 
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

Tuesday, 12 November 2013

FURTHER BENEFITS OF WISDOM. / VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID.

Tuesday 12 November 2013. 
FURTHER BENEFITS OF WISDOM:
Part 2.
1. English - (NIV Translation)
[Proverbs 3:6-12]
6. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. 
7. Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. 
8. This will bring health to your body and nourishment to your bones. 
9. Honour the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops;
10. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine.  
11. My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke, 12. Because the Lord disciplines those He loves - as a father the son he delights in.

Dinsdag 12 November 2013.
VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:6-12]
6. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. 
7. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die Here, en wyk af van die kwaad;
8. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.
9. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;
10. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. 
11. My seun, verag die tug van die Here nie; en laat Sy kastyding nie jou weersin wek nie,
12. Want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie Hy behae het.

Monday, 11 November 2013

FURTHER BENEFITS OF WISDOM. / VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID.

Monday 11 November 2013.
FURTHER BENEFITS OF WISDOM:
Part 1.
1. English - (NIV Translation)
[Proverbs 3:1-6]
1. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart.
2. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. 
3. Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart,
4. Then you will win favour and a good name in the sight of God and man. 
5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding;
6. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight.
(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 11 November 2013. 
VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Spreuke 3:1-6]
1. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar; 
2. Want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.
3. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart,
4. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. 
5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. 
6. Ken Hom in al jou weë dan sal Hy jou paaie gelyk maak.
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

Sunday, 10 November 2013

THE VALUE OF WISDOM. / DIE WAARDE VAN WYSHEID.

Sunday 10 November 2013.
THE VALUE OF WISDOM:
Part 4.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 2:16-17; 20-22]
16. (Discretion shall watch over you, understanding shall keep you), to deliver you from the alien woman, from the outsider with her flattering words,
17. Who forsakes the husband and guide of her youth and forgets the covenant of her God. 
20. So may you walk on the way of good men, and keep to the paths of the (consistently) righteous (the upright, in right standing with God).
21. For the upright shall dwell in the land, and the men of integrity, blameless and complete (in God's sight), shall remain in it;
22. But the wicked shall be cut off from the earth, and the treacherous shall be rooted out of it. 
(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 10 November 2013.
DIE WAARDE VAN WYSHEID:
Gedeelte 4.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 2:16-17; 20-22]
16. Om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei;
17. Wat die vriend van haar jeug verlaat, en die verbond van haar God vergeet.
20. Sodat jy kan wandel op die weg van die goeies, en die paaie van die regverdiges kan hou; 
21. Want die opregtes sal die land bewoon, en die regskapenes daarin oorbly,
22. Maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroues sal daaruit weggeruk word. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

 

Saturday, 9 November 2013

THE VALUE OF WISDOM. / DIE WAARDE VAN WYSHEID.

Saturday 9 November 2013. 
THE VALUE OF WISDOM:
Part 3.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 2:11-
11. Discretion shall watch over you, understanding shall keep you. 
12. To deliver you from the way of evil and the evil men, from men who speak perverse things and are liars. 
13. Men who forsake the the paths  of uprightness to walk in the ways of darkness. 
14. Who rejoice to do evil and delight in the perverseness of evil. 
15. Who are crooked on their ways, wayward and devious in their paths. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Saterdag 9 November 2013. 
DIE WAARDE VAN WYSHEID:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 2:11-15]
11. Oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak. 
12. Om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek;
13. Van die wat die paaie van opregtheid verlaat om op die weë van duisternis te wandel;
14. Die wat hulle verheug in kwaaddoen, wat juig oor die valse streke van die slegte,
15. Van wie die paaie verkeerd is, en wat afwyk in hulle spore;
( As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
   Cell phone photo / Selfoon foto

Friday, 8 November 2013

THE VALUE OF WISDOM. / DIE WAARDE VAN WYSHEID.

Friday 8 November 2013. 
THE VALUE OF WISDOM:
Part 2.
1. English - (Proverbs 2:6-10]
6. For the Lord gives skillful and Godly Wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. 
7. He hides away sound and Godly Wisdom and stores it for the righteous (those who are upright and in right standing with Him); He is a shield to those who walk uprightly and in integrity,
8. That He may guard the patjustice; yes, He preserves the way of His saints.
9. Then you will understand righteousness, justice and fair dealing (in every area and relation); yes, you will understand every good path. 
10. For skillful and Godly Wisdom shall enter into your heart, and knowledge shall be pleasant to you. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Vrydag 8 November 2013. 
DIE WAARDE VAN WYSHEID:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 2:6-10]
6. (Want die Here gee wysheid, uit Sy mond kom kennis en verstand,
7. En Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel,
8. Deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van Sy gunsgenote bewaar);
9. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid - elke goeie pad. 
10. Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees. 
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek môre verder met u deel.)
           Cell phone photo. 

Thursday, 7 November 2013

THE VALUE OF WISDOM. / DIE WAARDE VAN WYSHEID.

Thursday 7 November 2013.
THE VALUE OF WISDOM:
Part 1.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 2:1-5]
1. My son, if you will receive my words and treasure up my commandments within you.
2. Making your ear attentive to skillful and Godly Wisdom and inclining and directing your heart and mind to understanding (applying all your powers to the quest for it);
3. Yes, if you cry out for insight and raise your voice for understanding.
4. If you seek Wisdom as for silver and search for skillful and godly Wisdom, as for hidden treasures -
5. Then you will understand the reverent  and worshipful fear of the Lord, and find the knowledge of (our omniscient) God.
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.

Donderdag 7 November 2013. 
DIE WAARDE VAN WYSHEID:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 2:1-5]
1. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar,
2. Sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand;
3. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef,
4. As jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte,
5. Dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind.
(As die Here wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
       
(Pastor John Hagee Ministries)

Wednesday, 6 November 2013

THE CALL OF WISDOM. / DIE ROEP VAN DIE WYSHEID.

Wednesday 6 November 2013. 
THE CALL OF WISDOM:
Part 3.
1. English - (NIV Translation]
[Proverbs 1:28-33]
28. "Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me. 
29. "Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord,
30. "Since they would not accept my advice and spurned my rebuke,
31. "They will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. 
32. "For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them; 
33. "But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear or harm."
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.)

Woensdag 6 November 2013.
DIE ROEP VAN DIE WYSHEID:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 1:28-33]
28. "Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie; hulle sal my soek maar my nie vind nie. 
29. "Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie,
30. "Van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het,
31. "Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. 
32. "Want hulle eie afkerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwase te gronde;
33. "Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil."
(As dit die wil van die Here is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
   Cell phone photo / Selfoon foto

Tuesday, 5 November 2013

THE CALL OF WISDOM. DIE ROEP VAN DIE WYSHEID.

Tuesday 5 November 2013. 
THE CALL OF WISDOM:
Part 2.
2. English - (NIV Translation)
[Proverbs 1:24-27]
24. But since you rejected me when I called and no one gave heed when I stretched out my hand,
25. Since you ignored all my advice and would not accept my rebuke -
26. I in turn will laugh at your disaster; I will mock when calamity overtakes you -
27. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you -
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Dinsdag 5 November 2013. 
DIE ROEP VAN DIE WYSHEID:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 1:24-27]
24. Omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie -
25. En julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie -
26. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom;
27. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval -
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
   Photo taken with my cell phone

Monday, 4 November 2013

THE CALL OF WISDOM. / DIE ROEP VAN DIE WYSHEID.

Monday 4 November 2013. 
THE CALL OF WISDOM:
Part 1.
1. English - (NIV Translation)
[Proverbs 1:20-23]
20. Wisdom calls aloud in the street, she raises her voice in the public squares;
21. At the head of the noisy streets she cries out, in the gateways of the city she makes her speech;
22. "How long will you simple ones love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? 
23. "If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you."
(God willing and by his marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 4 November 2013.
DIE ROEP VAN DIE WYSHEID:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 1:20-24]
20. Die Wysheid roep hardop daarbuite, sy verhef haar stem op die pleine,
21. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy, by die ingange van die poorte, in die stad, spreek sy haar woorde:
22. "Hoe lank sal julle eenvoudiges, die eenvoudigheid liefhê en die spotters lus hê om te spot, en die dwase kennis haat?
23. "Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak."
(As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
   Photo taken with my cell phone

Sunday, 3 November 2013

WISDOM IS MOST IMPORTANT AND SUPREME. / WYSHEID IS BAIE BELANGRIK - DIS OPPERMAGTIG.

Sunday 3 November 2013.
WISDOM IS MOST IMPORTANT AND SUPREME:
Part 2.
1. English - (NIV Translation)
[James 3:17-18]
17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. 
18. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. 
[Proverbs 1:6-7]
6. For understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise.
7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. 
(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 3 November 2013.
WYSHEID IS DIE MEES BELANGRIKSTE - DIS OPPERMAGTIG:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jakobus 3:17-18]
17. Maar die wysheid van Bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. 
18. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. 
[Spreuke 1:6-7]
6. Om 'n spreuk of beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. 
7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug. 
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
        Photo taken with my cell phone.

Saturday, 2 November 2013

WISDOM IS SUPREME. / WYSHEID IS DIE BELANGRIKSTE, DIS OPPERMAGTIG.

Saturday 2 November 2013.
WISDOM IS IMPORTANT AND SUPREME:
Part 1.
1. English - (NIV Translation)
[James 1:5]
If any of you lacks wisdom, he should ask God, Who gives generously to all without finding fault; and it will be given to him. 
[Proverbs 1:2-5]
2. For attaining wisdom and discipline; for understanding words of insight;
3. For acquiring a disciplined and prudent life, doing what is right, and just and fair; 
4. For giving prudence to the simple, knowledge and discretion to the young - 
5. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance -
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Saterdag 2 November 2013.
WYSHEID IS DIE BELANGRIKSTE - DIS OPPERMAGTIG:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jakobus 1:5]
As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 
[Spreuke 1:2-5]
2. Om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan
3. Om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid;
4. Om aan die eenvoudige skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg;
5. Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. 
(As die Here wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
        Photo taken with my cell phone.

Friday, 1 November 2013

PSALM 110 - JESUS OUR HIGH PRIEST. / PSALM 110 - JESUS ONS HOËPRIESTER.

Friday 1 November 2013. 
PSALM 110 - JESUS OUR HIGH PRIEST:
Part 2.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalms 110:4-7]
4. The Lord Has sworn and will not revoke or change it: "You are a Priest forever, after the manner and order of Melchizedek."
5. The Lord at Your right hand will shatter kings in the day of His indignation.
6. He will execute judgement (in overwhelming punishment) upon the nations; He will fiill the valleys with the dead bodies, He will crush (chief) heads over lands many and far extended. 
7. He will drink of the brook by the way; therefore He will lift up His head (triumphantly.)
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Vrydag 1 November 2013.
PSALM 110 - JESUS ONS HOËPRIESTER:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 110:4-7]
4. Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: "U is Priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek."
5. Die Here aan U regterhand verbrysel konings op die dag van Sy toorn.
6. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel die hoof oor 'n groot land.
7, Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
   
Picture  by:   Pastor John Hagee.