Sunday, 29 November 2015

PROVERBS 11, Third section ... / SPREUKE 11, Derde gedeelte ...

Tuesday 8 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 12:18)
There is ons who speaks like the piercing of a sword, but the tongue of the wise promotes health. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 11, Third section ...
1. English - (New English Translation). 
(Proverbs 11:17-31)
17. A kind person benefits himself, but a cruel person brings himself trouble. 
18. The wicked person earns himself deceitful wages, but the one who sows righteousness reaps a genuine reward. 
19. True righteousness leads to life, but the one who pursues evil, pursues it to his own death. 
20. The Lord abhors those who are perverse in heart, but those who are blameless in their ways are His delight. 
21. Be assured that the evil person will certainly be punished, but the descendants of the righteous will not suffer unjust judgement. 
22. Like a gold ring in a pig's snout, is a beautiful woman who rejects discretion. 
23. What the righteous desire, leads only to good, but what the wicked hope for leads to wrath. 
24. One person is generous and yet grows more wealthy, but another withholds more than he should and comes to poverty. 
25. A generous person will be enriched, and the one who provides water for others, will himself be satisfied. 
26. People will curse the one who withholds grain, but they will praise the one who sells it. 
27. The one who diligently seeks good, seeks favour, but the one who searches for evil - it will come to him. 
28. The one who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. 
29. The one who troubles his family will inherit nothing, and the fool will be a servant to the wise person. 
30. The fruit of the righteous is like a tree producing life, and the one who wins souls is wise. 
31. If the righteous is recompensed on earth, how much more the wicked sinner!

Dinsdag 8 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 12:18)
Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 11, Derde gedeelte ...
(Spreuke 11:17-31)
17. 'n Man wat 'n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel, maar 'n wreedaard pynig sy eie vlees. 
18. Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon. 
19. Ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood. 
20. Die wat verkeerd van hart is, is vir die Here 'n gruwel; maar Hy het behae in die wat regskape van wandel is. 
21. Sekerlik, die slegte bly nie ongestraf nie; maar die geslag van regverdiges raak vry. 
22. 'n Goue ring in 'n vark se snuit, so is 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. 
23. Die begeerte van die regverdiges is net ten goede, maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. 
24. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. 
25. Die siel wat seën word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf. 
26. Hy wat koring terughou, hom vloek die mense; maar seëninge kom op die hoof van hom wat koring verkoop. 
27. Wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is; maar hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom. 
28. Wie op sy rykdom vertrou, dié sal val; maar die regverdiges sal soos blare uitspruit. 
29. Wie sy huis in beroering bring, sal wind erwe, en 'n dwaas word 'n slaaf van hom wat wys van hart is. 
30. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win is wys. 
31. As die regverdige op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar!

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo taken in our garden

PROVERBS 11, First section ... / SPREUKE 11, Eerste afdeling ...

3 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 16:6)
Through loyal love and truth iniquity is appeased; through fearing the Lord, one avoids evil. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 11, First section ... 
1. English - (New King James Version)
(Proverbs 11:1-8)
1. A false balance is an obomination to the Lord, but a just weight is His delight. 
2. When pride comes, then comes shame; but with the humble is wisdom. 
3. The entegrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. 
4. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. 
5. The righteousness of the blameless will direct his way aright. But the wicked will fall by his own wickedness. 
6. The righteousness of the upright will deliver them, but the unfaithful will be taken by their own lust. 
7. When a wicked man dies his expectation will perish, and the hope of the unjust perishes.   
8. The righteous is delivered from trouble, and it comes to the wicked instead. 

3 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 16:6)
Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 11, Eerste afdeling ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 11:1-8)
1. 'n Valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het Hy behae. 
2. Kom die vermetelheid dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid. 
3. Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle. 
4. Goed bring geen voordeel op die dag van grimmigheid nie, maar geregtigheid red van die dood. 
5. Die geregtigheid van die regskapene maak sy weg gelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid. 
6. Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. 
7. By die dood van 'n goddelose mens, gaan sy hoop tot niet, en die verwagting van die roekelose het vergaan. 
8. Word die regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to whoever posted this beautiful pic on FB. It was ideal to use with a short and powerful Bible verse. 


PROVERBS 11, Second section ... / SPREUKE 11, Tweede gedeelte ...

Weekend 5 & 6 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 16:5)
The Lord abhors every arrogant person; rest assured that they will not go unpunished.  

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Second section ...
1. English - (New English Translation).
(Proverbs 11:7-16)
7. When a wicked person dies, his ecpectation perishes, and the hope of his strength perishes. 
8. The righteous person is delivered out of trouble, and the wicked turns up in his stead. 
9. With his speech the godless person destroys his neighbour, but by knowledge the righteous will be delivered. 
10. When the righteous do well, the city rejoices; when the wicked perish there is joy. 
11. A city is exalted by the blessing provided from the upright, but it is destroyed by the counsel of the wicked. 
12. The one who denounces his neighbours lacks wisdom, but the one who has discernment keeps silent.  
13. The one who goes about slandering others reveals secrets, but the one who is trustworthy conceals a matter.  
14. When there is no guidance a nation falls, but there is success in the abundance of counselors.   
15. The one who puts up security for a stranger will surely have trouble, but whoever avoids shaking hands will be secure. 
16. A generous woman gains honour, and ruthless men seize wealth.  

Naweek 5 & 6 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 16:5)
Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 11, tweede gedeelte ... 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling). 
(Spreuke 11:7-16).
7. By die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet, en die verwagting van die roekelose het vergaan. 
8. Word die  regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek. 
9. Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered. 
10. Oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad, en as die goddelose omkom, is daar gejubel.  
11. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. 
12. Die verstandelose verag sy naaste, maar 'n verstandige man bly stil. 
13. Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees bedek 'n saak. 
14. As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. 
15. Baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander borg gestaan het; maar hy wat haat wie die handslag gee, is veilig.  
16. 'n Aanvallige vrou verkry eer, en die geweldenaars verkry rykdom. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden. 

PROVERBS 12, Fourth section ... / SPREUKE 12, Vierde gedeelte ...

Thursday 17 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 12:23)
The shrewd person conceals knowledge, but foolish people publicize folly. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Fourth section ...
1. English - (New English Translation 
(Proverbs 12:22-28)
22. The Lord abhors a person who lies, but those who deal truthfully are His delight. 
23. The shrewd person conceals knowledge, but foolish people publicize folly. 
24. The diligent person will rule, but the slothful will become a slave. 
25. Anxiety in s person's heart weighs him down, but an encouraging word brings him joy. 
26. The righteous person is cautious in his friendship, but the way of the wicked leads him astray.  
27. The lazy person does not roast his prey, but personal possessions are precious to the diligent. 
28. In the path of righteousness there is life, but another path leads to death. 

Donderdag 17 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 12:23)
'n Skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwase roep hulle sotheid uit.  

BOODSKAP VAN DIE DAG:
(Spreuke 12:22-28)
22. Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar Hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. 
23. 'n Skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwase roep hulle sotheid uit. 
24. Die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. 
25. Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. 
26. Die regverdige vind sy weide uit, maar die weg van die goddelose laat hulle dwaal. 
27. Hy wat traag is jaag sy wild nie op nie, maar vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens. 
28. Op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van dié pad is onsterflikheid. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks for this very true statement, which I found on FB. 

PROVERBS 12, Third section ... / SPREUKE 12, Derde gedeelte ...

Tuesday 15 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 15:1)
A gentle response turns away anger, but a harsh word stirs up wrath. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Third section ...
(Proverbs 12:15-21)
15. The way of a fool is right in his own opinion, but the one who listens to advice is wise. 
16. A fool's annoyance is known at once, but the prudent overlooks an insult. 
17. The faithful witness tells what is right, but a false witness speaks deceit. 
18. Speaking recklessly is like the thrusts of a sword, but the words of the wise bring healing.  
19. The one who tells the truth will endure forever, but the one who lies will last only for a moment. 
20. Deceit is in the heart of those who plot evil, but those who promote peace have joy. 
21. The righteous do not encounter any harm, but the wicked are filled with calamity. 

Dinsdag 15 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 15:1)
'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 12, Derde gedeelte ...
(Spreuke 12:15-21)
15. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. 
16. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg skande. 
17. Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is; maar 'n valse getuie bedrog. 
18. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. 
19. 'n Betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong vir 'n oomblik. 
20. Bedrog is in die hart van die wat onheil bewerk; maar die wat vrede aanraai het vreugde. 
21. Geen enkele onheil tref die regverdige nie, maar die goddelose is  vol ongeluk. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden as background for this Bible verse. 

PROVERBS 12, Second section ... / SPREUKE 12, Tweede gedeelte ...

Weekend 12 & 13 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 15:3)
The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on those who are evil, and those who are good. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Second section ...
1. English - (New English Translation).
(Proverbs 12:8-14)
8. A person is praised in accordance with his wisdom, but the one who has a twisted mind is despised. 
9. Better is a person of humble standing who nevertheless has a servant, than one who pretends to be somebody important yet has no food. 
10. A righteous person cares for the life of his animal, but even the most compassionate acts of the wicked is cruel. 
11. The one who works his field will have plenty of food, but whoever chases daydreams lacks wisdom. 
12.  The wicked person desires a stronghold, but the righteous root endures. 
13. The evil person is ensnared by the transgression of his speech, but the righteous person escapes out of trouble.  
14. A person will be satisfied with good with the fruit of his words, and the qwork of his hands will be rendered to him. 

Naweek 12 & 13 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 15:3)
Op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 12, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 12:8-14)
8. Ooreenkomstig sy insig word 'n man geprys; maar 'n verkeerde van hart sal verag word. 
9. Wie gering geag word en 'n slaaf het, is beter as hy wat hom vernaam aanstel en gebrek aan brood het. 
10. Die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. 
11. Wie sy land bewerk het volop brood; maar hy wat nietighede najaag, het gebrek aan verstand. 
12. Die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. 
13. In die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike strik; maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. 
14. Uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie, en die daad van 'n mens se hande kom op hom terug. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Rosan Marais for this most beautiful pic of the Cape. It was such a pleasure to use it for this Bible verse. PROVERBS 12, First section ... / SPREUKE 12, Eerste gedeelte ...

Saturday 12 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 15:29)
The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, First section ...
1. English - (New Enhlish Translation).
(Proverbs 12:1-7)
1. The one who loves discipline loves knowledge, but the one who hates reproof is stupid. 
2. A good person gains favour from the Lord, but the Lord condemns a person with wicked schemes. 
3. No one can be established through wickedness, but a righteous root cannot be moved. 
4. A noble wife is the crown of her husband, but the wife who acts shamefully is like rottenness in his bones. 
5. The plans of the righteous are just; the counsels of the wicked are deceitful. 
6. The words of the wicked lie in wait to shed innocent blood, but the words of the upright will deliver them. 
7. The wicked are overthrown and perish, but the righteous household will stand. 

Saterdag 12 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 15:29)
Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor Hy. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 12, Eerste gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 12:1-7) 
1. Een wat die tug liefhet, het kennis lief. 
2. Die goeie verkry 'n welbehae van die Here, maar hy veroordeel 'n slinkse man. 
3. Geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie, maar die wortel van die regverdiges wankel nie. 
4. 'n Deugsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak, is soos 'n verrotting in sy gebeente. 
5. Die gedagtes van die regverdiges is wat reg is, die slim planne van die goddelose is bedrog.  
6. Die woorde van die goddelose is om te loer op bloed, maar die mond van die opregtes red hulle. 
7. Die goddelose mense word omgekeer, en hulle is daar nie meer nie; maar die huis van die regverdiges bly staan.  

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden


PROVERBS 10, Fourth section ... / SPREUKE 10, Vierde gedeelte ...

Monday 30 November 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 28:16)
A ruler who lacks understanding is a great oppressor. But he who hates covetousness will prolong his days. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 10, Fourth section ...
(Proverbs 10:25-31)
25. When the storm passes through, the wicked are swept away, but the righteous are an everlasting foundation. 
26. Like vinegar to the teeth and like smoke to the eyes, so is the sluggard to those who send him. 
27. Fearing the Lord prolongs life, but the life span of the wicked will be shortened.  
28. The hope of the righteous is joy, but the expectation of the wicked will remain unfulfilled. 
29. The way of the Lord is like a stronghold for the upright, but it is destruction for evildoers. 
30. The righteous will never be moved, but the wicked will not inhabit the land.  
31. The speech of the righteous bears the fruit of wisdom, but the one who speaks perversion will be destroyed. 
32. The lips of the righteous know what is pleasing, but the speech of the wicked is perverse.  

Maandag 30 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 28:16)
 'n Vors wat gebrek aan verstand het, is wel ryk aan afpersinge, maar die wat onregverdige wins haat, sal die dae verleng. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 10, Vierde gedeelte ...
(Spreuke 10:25-31)
25. Wanneer 'n stormwind verbygaan is die goddelose nie meer nie; maar die regverdige is vir ewig gegrondves. 
26. Soos asyn vir die tande en soos rook vir die oë, so is die luiaard vir die wat hom stuur. 
27. Die vrees van die Here vermeerder die dae, maar die jare van die goddelose word verkort. 
28. Die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan. 
29. Die weg van die Here is vir die opregte 'n vesting, maar 'n ondergang vir die werkers van ongeregtigheid. 
30. Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie. 
31. Die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit, maar die valse tong word uitgeroei. 
32.  Die lippe van die regverdige weet wat welgevallig is, maar die mond van die goddelose is pure valsheid. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)Sunday, 22 November 2015

PROVERBS 10, Second section ... / SPREUKE 10, Tweede gedeelte...

Friday 27 November 2015.            WORD OF THE DAY:                  (PROVERBS 20:27).                            The human spirit is like the lamp of the Lord, searching all the inner depth of his heart. 

MESSAGE OF THE DAY:

PROVERBS 10, Second section ...
1. English (New English Translation).
(Proverbs 10:9-16)
9. The one who conducts himself in  integrity, will live securely, but the one who behaves perversely, will be found out. 
10. The one who winks his eye, causes trouble, and the one who speaks foolishness will come to ruin.  
11. The teaching of the righteous is a fountain of life, but the speech of the wicked conceals violence. 
12. Hatred stirs up dissension, but love covers all transgressions.  
13.  Wisdom is found in the words of the discerning person, but the one who lacks wisdom will be disciplined. 
14. Those who are wise, store up knowledge, but foolish speech leads to imminent destruction. 
15. The wealth of a rich person is like a fortified city, but the poor are brought to ruin by there poverty.  
16. The reward which the righteous receive is life; the recompense which the wicked receive is judgement.  

Vrydag 27 November 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 20:27)
Die gees van 'n mens is 'n lamp vir die Here, dit deursoek al die kamers van die binneste. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 10, Tweede gedeelte ...
(Spreuke 10:9-16)
9. Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. 
10. Hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. 
11. Die mond van die regverdige is 'n fontein van die lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. 
12. Haat verwek twiste, maak liefde verberg al die oortredinge. 
13. Op die lippe van die verstandige word wysheid gevind, maar die roede is vir die rug van die verstandelose. 
14. Die wyse lê kennis weg, maar die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. 
15. Die goed van die ryke, is vir hom 'n sterk stad; die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede. 
16, Wat die regverdige verwerf, is vir die lewe; die inkomste van die goddelose is tot sonde. 
17. 'n Pad ten lewe is hy wat die tug in ag neem; maar hy wat die teregwysing veronagsaam, raak verdwaald. 
18. Hy wat haat verberg, het valse lippe; en hy wat skindertaal uitstrooi, is 'n dwaas. 

(God willing and by His marvellous mercy and loving-kindness, I will share some of the PROVERBS with you, as often as I possibly can. / 
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Rosan Marais, who kindly presented me with the powerful verse from: James 1:6.  

PROVERBS 10, First section...SPREUKE 10, Eerste gedeelte...

Tuesday 24 November 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 29:25)
The fear of man brings a snare, but whoever leans on, trusts in, and puts his confidence in the Lord is safe, and set on high. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 10, First section ...
1. English - (Amplified Bible Version).
(Proverbs 10:1-8)
1. The Proverbs of Solomon: A wise son makes a glad father, but a foolish and self-confident son is the grief of his mother. 
2. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness (moral and spiritual rectitude in every area and relation) delivers from death. 
3. The Lord will not allow the (uncompromisingly) righteous to famish, but He thwarts the desire of the wicked. 
4. He becomes poor who works with a slack and idle hand, but the hand of the diligent makes rich. 
5. He who gathers in summer is a wise son, but he who sleeps in harvest is a son who causes shame.  
6. Blessings are upon the head of the (uncompromisingly) righteous (the upright, in right standing with God) but the mouth of the wicked conceals violence. 
7. The memory of the (uncompromisingly) righteous is a blessing, but the name if the wicked shall rot.  
8. The wise in heart will accept and obey commandments, but the foolish of lips will fall headlong. 

Dinsdag 24 November 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 29:25)
Die vrees vir die mens span 'n strik; maar hy wat op die Here vertrou, sal beskut word. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 10, Eerste gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 10:1-8)
1. Die Spreuke van Salomo. 'n Wyse seun verbly die vader, maar 'n dwase seun is 'n bekommernis vir sy moeder.  
2. Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.  
3. Die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. 
4. Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die flytige maak ryk. 
5. Hy wat in die somer wegbêre, is 'n verstandige man; hy wat vas slaap in die oestyd, is 'n seun wat skande maak. 
6. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. 
7. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. 
8. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. 

(God willing and by His marvellous mercy and loving-kindness, I will share some of the PROVERBS with you, as often as I possibly can. / 
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan. 
Many thanks to whoever placed this pic on Face Book. It contains powerful words of truth. May everybody who reads this, be filled with hope and well-being. May all your hearts' desires be fulfilled. 


Wednesday, 18 November 2015

PROVERBS 8, Fourth section, - (The excellence of Wisdom). / SPREUKE 8, Vierde gedeelte (Die Voortreflikheid van Wysheid).

Weekend 21 & 22 November 2015. WORD OF THE DAY:                 (Proverbs 16:3).                            Commit your works to the Lord, and your plans will be established. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 8, Fourth section - (The Excellence of Wisdom). 
(Proverbs 8:28-36)
28. "When He made strong the skies overhead; when He established the clouds above, when the fountains of the deep grew strong, 
29. "When He put a limit to the sea, when He gave His decree that the waters should not pass over His command, when He marked out the foundations of the earth, 
30. "Then I was by His side as a master craftsman, and I was His delight day by day, rejoicing before Him all the time. 
31. "Rejoicing in the habitable part of His earth, and delighting in its people. 
32. "So now children, listen to me; blessed are those who keep my ways.  
33.  "Take my teaching and be wise, and do not neglect it. 
34. "Happy is the man who gives ear to me, watching at my doors day by day, waiting beside my doorway. 
35. "For whoever gets me, gets life, and receives favour from the Lord. 
36. "But he who does evil to me, does wrong to his soul; all my haters are in love with death."

Naweek 21 & 22 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 16:3)
Laat jou werke aan die Here oor, dan sal  jou planne uitgevoer word. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 8, Vierde gedeelte, (Die Voortreflikheid van Wysheid).
(Spreuke 8:28-36)
28. "Toe Hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het;
29. "Toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters Sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die fondamente van die aarde vasgelê het -
30, "Toe was ek 'n kunstenaar naas Hom, en ek was elke dag vol verlustiging, en het gespeel voor Sy aangesig altyd, 
31. "En het gespeel op Sy wêreldrond, en my verlustiginge was met die mensekinders. 
32. "Luister dan nou na my, seuns; want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. 
33. "Luister na tug en word wys, en verwerp dit nie. 
34. "Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou. 
35. "Want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehae van die Here. 
36. "Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my haat, het die dood lief. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Many thanks to Rosan Marais who kindly sent me this beautiful pic to use for a Bible verse.