Tuesday, 30 August 2016

STEPHEN'S SPEECH CONTINUES, Fourth section ... STÉFANUS SE TOESPRAAK DUUR VOORT, Vierde gedeelte ...

Weekend 17 & 18 September 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Hebrews 12:1,2)
1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, we must get rid of every weight and the sin that clings so closely, and run with endurance the race set out for us;  
2. Keeping our eyes fixed on Jesus, the Pioneer and Perfecter of our faith. For the joy set out for Him, He endured the cross, disregarding its shame, and Has taken His seat at the right hand of the throne of God. 

MESSAGE OF THE DAY:
STEPHEN'S SPEECH CONTINUES, Fourth section ...
(Acts 7:41-51)
41. "That was the time they made an idol in the form of a calf. They brought sacrifices to it, and held a celebration in honour of what their hands have made. 
42. "But God turned away and gave them over to the worship of the heavenly bodies. This agrees with what is written in the book of the prophets; 'Did you bring Me sacrifices and offerings for forty years in the desert, O house of Israel?
43. "'But you took along the tabernacle of Moloch and the star of the god Rephan, the images you made to worship, but I will deport you beyond Babylon.'
44. "Our ancestors had the tabernacle of Testimony in the wilderness, just as God Who spoke to Moses, ordered him to make it according to the design he had seen. 
45. "Our ancestors received possession of it, and brought it in with Joshua when they disposessed the nations that God drove out before our ancestors, until the time of David. 
46. "He found favour with God and asked that he could find a dwelling place for the house of Jacob. 
47. "But Solomon built a house for Him.  
48. "Yet the Most High does not live in houses made by human hands, as the prophet says: 
49. "'Heaven is My throne, and earth is the footstool of My feet. What kind of house will you build for Me?' says the Lord. 'Or what is My resting place?
50. "'Did not My hand make all these things?'
51. "You stubborn people, with uncircumcised hearts and ears! You are always resisting the Holy Spirit, like your ancestors did!"
    
Naweek 17 & 18 September 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Hebreërs 12:1,2)
1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,
2. Die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.  

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
STÉFANUS SE TOESPRAAK DUUR VOORT, Vierde gedeelte ...
(Handelinge 7:41-51)
41. "En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak en aan die afgodsbeeld 'n offer gebring, en hulle in die werke van hulle hande verbly.  
42. "Maar God het Hom afgewend en hulle oorgegee om die leër van die hemel te dien, soos geskrywe is in die boek van die profete: 'Julle het tog nie aan My slagoffers en offers gebring gedurende veertig jaar in die woestyn nie, O huis van Israel?
43. "'Ja, julle het die tent van Molog opgeneem en die ster van die god Remfan, die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid. En Ek sal julle anderkant Babilon wegvoer.'
44. "Die tent van Getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos Hy met Moses gespreek het, hom bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. 
45. "En ons vaders het dit ontvang en met Joshua ingebring in die besitting van die nasies, wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van Dawid, 
46. "Wat genade gevind het voor God en gevra het om 'n woonplek vir die God van Jakob te verkry. 
47. "En Salomo het 'n huis vir Hom gebou. 
48. "Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê:
49. "'Die hemel is My troon en die aarde die voetbank van My voete. Watter soort huis sal julle vir My bou?' sê die Here, 'Of hoedanig is die plek van My rus?
50. "'Het My hand nie al hierdie dinge gemaak nie?'
51. "Julle hardnekkige en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle."
 
(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


God is from everlasting to everlasting. He is the Great I AM. And He is coming again with power and great glory! (Pastor John Hagee)
Many thanks to pastor John Hagee for these awesome and true statements.

Thursday, 4 August 2016

STEPHEN, THE FIRST MARTYR FOR CHRIST, Section 2. /. STÉPHANUS, DIE EERSTE MARTELAAR VIR CHRISTUS, Tweede gedeelte.

Weekend 13 & 14 August 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Jeremiah 20:13)
Sing to the Lord! Praise the Lord! For He rescues the oppressed from the clutches of evildoers. 

MESSAGE OF THE DAY:
STEPHEN, FIRST MARTYR FOR CHRIST, Second section ...  
(Acts 7:1-10)
1. And the high priest asked Stephen: "Are these charges true?"
2. And he answered: "Brethren and fathers, listen to me! The God of glory appeared to our forefather Abraham when he was still in Mesopotamia, before he (went to) live in Haran. 
3. "And He said to him: 'Leave your own country and your relatives, and come into the land (region) that I will point out to you.'
4. "So then he went forth from the land of the Chaldeans and settled in Haran. And from there, after his father died, (God) transferred him to this country in which you are now dwelling. 
5. "Yet He gave him no inheritable property in it, (no) not even enough ground to set his foot on; but He promised that He would give it to him for a permanent possession, and to his descendants after him, even though (as yet) he had no child. 
6. "And this is (in effect) what God told him: 'That his descendants would be aliens (strangers) in a land belonging to other people, who would bring them into bondage and ill-treat them 400 years.'
7. "'But I will judge the nation to whom they will be slaves,'" said God, "and after that they will escape and come forth, and worship Me in this (very) place.'"
8. "And (God) made with Abraham a covenant (an agreement to be religiously observed) of which circumcision was the seal. And under these circumstances (Abraham) became the father of Isaac, and circumcised him on the eighths day; and Isaac (did so) when he became the father of Jacob, and Jacob (when each of his sons was born), the twelve patriarchs.  
9. "And the patriarchs (Jacob's sons) boiling with envy and hatred and anger; sold Joseph into slavery in Egypt; but God was with him,
10. "And delivered him from all his distressing afflictions and won him goodwill and favour, and wisdom and understanding in the sight Pharaoh, king of Egypt, who made him governour over Egypt and all his house." 

Naweek 13 & 14 Augustus 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Jeremia 20:13)
Sing tot eer van die Here, prys die Here! Want Hy het die siel van die behoeftige uit die hand van die kwaaddoeners verlos. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
(STÉFANUS, EERSTE MARTELAAR VIR CHRISTUS, Tweede gedeelte ...
(Handelinge 7:1-10)
1. Toe sê die hoëpriester: "Is hierdie dinge dan so?"
2. En hy sê: "Broeders en vaders luister! Die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het, 
3. "En vir hom gesê: 'Trek uit jou land en uit jou familie, en kom na die land wat Ek jou sal wys.'
4. "Toe het hy getrek uit die land van die Chaldeërs en in Haran gaan woon; en ná die dood van sy vader, het Hy hom daarvandaan laat verhuis na hierdie land waarin julle nou woon.
5. "En Hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie 'n voetbreed nie, maar Hy het belowe om dit aan hom en sy nageslag ná hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie. 
6. "En God het aan hom dít gesê: 'dat sy nageslag bywoners in 'n vreemde land sou wees, en die mense hulle tot slawe sou maak, en mishandel -vier honderd jaar lank. 
7. "'En die nasie aan wie hulle diensbaar sal wees, sal Ek oordeel,'" het God gesê, 'En daarna sal hulle uittrek, en My in hierdie plek dien.'
8. "En Hy het hom die verbond van die besnydenis gegee, en so het hy die vader van Isak geword en hom die agtste dag besny; en Isak het die vader van Jakob geword, en Jakob die vader van die twaalf aartsvaders. 
9.  "En die aartsvaders was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egipte toe; maar God was met hom, 
10. "En het hom uit al sy verdrukkinge verlos en hom guns en wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egipte; en dié het hom goewerneur gemaak oor Egipte en oor sy hele huis."

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can.             /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks to whoever posted the above on Face Book, to illustrate Psalm 25:4)