Monday, 30 December 2013

THE HEART OF LOVE: GIVING. / DIE HART VAN LIEFDE: OM TE GEE.

Tuesday 31 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Philippians 4:13]
I can do everything through Christ Who gives me strength. 

Dinsdag 31 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Filippense 4:13]
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. 

Tuesday 31 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE HEART OF LOVE: - GIVING:
Part 2.
1. English - (King James Bible - with personal commentary by ORAL ROBERTS - on the Scriptures which shaped his life and ministry.)

"The Macedonians pooled their gifts and 'sent' them to Paul. Their giving came out of their "deep poverty." (2 Corinthians 8:2) - SHOWING US to give out of our need also. Through their "giving grace" they were "rich in liberality."
In fact, Paul says, they "gave themselves first." Then it followed with the giving of their money and goods. This goes all the way back to the faith of Abraham who, upon knowing WHO GOD IS, gave tithes of all. (Genesis 14:18-20). We who believe are "of the faith of Abraham." (Galation 3:7)

Dinsdag 31 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HART VAN DIE LIEFDE: - OM TE GEE:
Deel 2.
2. Afrikaans - (King James Bible - met persoonlike kommentaar deur ORAL ROBERTS - uit die Skrifgedeeltes wat die grondslag en vorming van sy lewe en bediening was.) In Afrikaans by benadering deur myself vertaal. 

"Die Masedoniërs het al hulle geskenke bymekaar gegooi en alles aan Paulus "gestuur." Hulle gawes het gekom uit hulle "diepe armoede." (2 Korinthiërs 8:2) en WYS SO AAN ONS om ook uit ons gebrek te gee. Deur hulle "oorhandigende welwillendheid" was hulle ook "ryk in mildadigheid en gulhartigheid."
"Feit is, Paulus sê dat hulle 'hulleself eerste gegee het.' Daarna het hulle dit opgevolg met die gee van geld en goedere. So gaan dit al die pad terug na die geloof van Abraham, toe hy tot de besef gekom het WIE GOD IS, en tiendes en offerandes van alles begin gee het. (Genesis 14:18-20).
"Ons wat glo, is "geloofs-kinders van Abraham." (Galasiërs 3:7)

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

THE HEART OF LOVE: GIVING. / DIE HART VAN LIEFDE: OM TE GEE.

Monday 30 December 2013. 
WORD OF THE DAY:
[Philippians 4:19]
And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. 

Maandag 30 Desember 2013. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Filippense 4:19]
En my God sal elke behoefte van julle vervul, na Sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Monday 30 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE HEART OF LOVE - GIVING:
1. English - (King James Bible with personal commentary by ORAL ROBERTS, on the Scriptures which have shaped his life and ministry.)

"As I have mentioned before: You can give without loving, but you can't love without giving. 
"In 2 Corinthians 8:6 the apostle Paul calls "giving" a "grace," or the favour of God, and he desires it to come into completion in us. 
"Paul recommends to the Corinthian brethren the example of giving, expressed by the believers in the Churches he had established in the region called Macedonia - the poorest of all financially. They were so filled with God's love and responded to it so enthusiastically, that they came into "the grace of giving." They couldn't give "enough" and they couldn't wait to give. 

Maandag 30 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HART VAN DIE LIEFDE - OM TE GEE:
2. Afrikaans - (King James Bible, met persoonlike kommentaar deur ORAL ROBERTS uit die Skrifgedeeltes wat die grondslag van sy lewe en bediening gevorm en daargestel het.)
{By benadering deur myself vertaal in Afrikaans}

"Soos wat ek vantevore aangehaal het: 'Jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie liefhê sonder om te gee nie.'"
"In 2 Korinthiërs 8:6 noem die apostel Paulus "gee" 'n "genadegawe" of die guns van God. Sy verlange is dat dit ook so in ons sal manifesteer. 
"Paulus beveel aan by die gelowiges in Korinte dat hulle as voorbeeld moet gebruik, een van die Kerke wat hy gestig het in die streke van Masedonië - wat finansieel die armste van al die Kerke is wat hy gestig het. Hulle was so oorweldigend gevul met God se liefde, en het so entoesiasties gereageer dat hulle in die patroon van die "gee van genadegawes" verval het. 
"Hulle het gevoel hulle kan nie "genoeg"
gee nie, en kon ook nooit wag om te gee nie."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow. /  As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

Sunday, 29 December 2013

GOD IS THE GOD OF THE "NOW." : GOD IS DIE GOD VAN DIE "NOU."

Sunday 29 December 2013. 
WORD OF THE DAY:
[Deuteronomy 30:19-20a]
19. This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses, Now choose life, so that you and your children may live,
20a. And that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life. 

Sondag 29 Desember 2013. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Deuteronómium 30:19-20a]
19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, jy en jou nageslag. 
20a. Deur die Here jou God lief te hê, na Sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae
                 -/-/:/:/:/:/;/:/:/:/:/-/-

Sunday 29 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
GOD IS A GOD OF THE "NOW."
1. English - (King James Bible, with personal commentary by ORAL ROBERTS, on the Scriptures which have shaped his life and ministry.)

"Don't put off your salvation another second. Don't put off believing for your healing another second. Now is God's accepted time, while you can choose, while you can turn your faith loose for all your needs to be met." (Philippians 4:19).

Sondag 29 Desember 2013. 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GOD IS 'N GOD VAN DIE "NOU."
2. Afrikaans - ( King James Bible, met persoonlike kommentaar deur ORAL ROBERTS op die Skrifgedeeltes wat sy lewe en bediening gevorm het - [by benadering in Afrikaans vertaal.]

"Moenie jou redding 'n sekonde uitstel nie.  Moenie jou geloof om liggaamlike genesing te ontvang een sekonde uitstel nie. Nou is God se aanvaarde tyd, nou wanneer jy kan kies, nou terwyl jy jou geloof kan vrystel, sodat al jou behoeftes vervul kan word." (Fiilippense 4:19).
        Cell phone photo :  Selfoon foto
Saturday, 28 December 2013

GOD IS THE GOD OF THE "NOW". : GOD IS DIE GOD VAN DIE "NOU."

Saturday 28 December 2013. 
WORD OF THE DAY:
[Mark 12:42-44]
42. But a poor widow came and put in two very small copper coins, worth only a fraction of a cent.
43. Calling His disciples to Him, Jesus said: "I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others.
44. "They all gave out of their wealth; but she, out of her poverty, put in everything - all she had to live on."

Saterdag 28 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Markus 12:42-44]
42. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in, dit is 'n oortjie. 
43. Toe roep Hy Sy dissipels na Hom en sê vir hulle: "Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. 
44. "Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi; maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud."

MESSAGE OF THE DAY:
Saturday 28 December 2013. 
GOD IS THE GOD OF THE "NOW":
1. English - (King James Bible - with personal commentary by ORAL ROBERTS.)
"One of the expressions God has given me that I state over and over is: GOD IS THE GOD OF THE NÓW. . . AND GOD IS IN THE NÓW OF OUR LIVES.
Paul says in 2 Corinthians 6:2: "I tell you, now is the time of God's favour, now is the day of salvation." (Paul says here, now is the accepted time. The only unit of time God acts in is now. The rest is past or future. When the past was here, it was now. When tomorrow comes it will be now. Today is now. " Behold, now is the day of [your] salvation."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
Saterdag 28 Desember 2013.
GOD IS DIE GOD VAN DIE "NOU":
2. Afrikaans - (By benadering in Afrikaans vertaal. - King James Bible - met persoonlike kommentaar deur ORAL ROBERTS.)
" Een van die uitsprake (uitdrukkings) wat God my gegee het en wat ek oor en oor gebruik is: GOD IS DIE GOD VAN DIE NÓÚ, EN GOD IS DIE NÓÚ IN ONS LEWENS."
Paulus sê in 2 Korinthiërs 6:2: "Want Hy sê: 'In die tyd van die welbehae, het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.'"
(Paulus sê hier en nou is die aanvaarde tyd. Die enigste tydsvak waarin God reageer is die nou. Die res is verlede of toekoms. Toe die verlede hier was, was dit nou. Wanneer môre kom, sal dit nou wees. Vandag is nou. "Kyk, nou is die dag van [jou] redding."
      Photo by / Foto deur: Martin Heigan

Tuesday, 24 December 2013

JESUS, GOD'S BEST SEED. : JESUS, GOD SE BESTE SAAD.

Monday, Tuesday and Wednesday - 23, 24 and 25 December 2013. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 53:5]
But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. 

Maandag, Dinsdag en Woensdag - 23, 24 en 25 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 53:5]
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring was op Hom, en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
               -;-;-;-;-;-;-;-;
MESSAGE OF THE DAY:
(King James Bible - Personal commentary by Oral Roberts.)
JESUS, GOD'S BEST SEED:
Here God acts on the eternal principle of the seed in SEED-FAITH. 
"For God so loved that He gave. . ." The seed has to be planted, given to the soil.
God's nature is LOVE . . . and love is GIVING. You can give without loving, but you can't love without giving. For without love, the giver has "profited nothing." (1 Corinthians 13:3)
"That He gave His only BEGOTTEN SON," that is the promised "seed of the woman," the "seed of David," the seed that carries within it our salvation and redemption. 
"His only begotten Son," is God's best . . . His best seed . . . given first. The seed must be the best seed; it must be planted first. The seed alone produces the harvest. In the salvation of lost man, it is God's only BEGOTTEN SON, Who is "planted" on the cross. WHO GIVES HIS LIFE as the SEED SOWN. 
"That whosoever BELIEVES should not perish, but have everlasting life."

May you enjoy a blessed and peaceful Christ Feast. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS, GOD SE BESTE SAAD:
(King James Bible - met persoonlike kommentaar deur Oral Roberts - by benadering, vertaal in Afrikaans.)
Hier reageer God op die ewige konsep van die saad in GELOOFSAAD. 
"Want so lief het God gehad dat Hy gegee het. . . ." Die saad moes geplant word in die grond. God se natuur is LIEFDE . . . En liefde is GEE. Jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie liefhê sonder om te gee nie. Want sonder liefde het die gewer niks gebaat nie. (1 Korinthiërs 13:3)
"Dat Hy Sy ENIGGEBORE SEUN gegee het," dit is die beloofde "saad van die vrou," die "saad van Dawid." Die saad wat ons redding en verlossing bevat en daarstel. 
"Sy Eniggebore Seun," . . . is God se beste . . . Sy beste saad, eerste gegee.
Die saad moet die beste saad wees, heel eerste geplant. Die saad alleenlik bring die oes. In die redding en verlossing van die verlore mens, is dit God se ENIGGEBORE SEUN wat aan die kruis "geplant" word. WAT SY LEWE GEE as die SAAD WAT GESAAI WORD. 
"Sodat almal wat GLO nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê."

Mag u 'n geseënde en vredevolle Christusfees geniet. 

Saturday, 21 December 2013

GIVING AND RECEIVING/SOWING AND REAPING : GEE EN ONTVANG/SAAI EN OES.

Sunday 22 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 43:2]
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.

Sondag 22 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
(Jesaja 43:2)
As jy deur die water gaan, sal Ek by jou wees; en as jy deur die riviere gaan, sal dit jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan sal jy jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie.

Sunday 22 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
GIVING AND RECEIVING/SOWING AND REAPING:
(King James Bible) - personal commentary by Oral Roberts. 
"This reveals again the eternal principle of the seed promised by God in Genesis 3:15 to Adam and Eve; to Noah in Genesis 8:22 as seedtime and harvest; to Abraham in Genesis 12:2 as: 'I will BLESS you and make you a BLESSING.'
"As we go through the Old Testament, we will see the SEED PRINCIPLE as the main thread of the garment of salvation and redemption. And in the New Testament we will see it in its most refined form as: 
•  Giving and Receiving.
•  Sowing and reaping.
We see God explaning it all in John 3:16: 'For God so loved the world that He gave His only begotten Son that  whosoever believes in Him, should not perish but have everlasting life.'"

Sondag 22 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GEE EN ONTVANG/SAAI EN OES:
(King James Bible) - persoonlike kommentaar deur Oral Roberts.
"Dit openbaar weereens die ewige prinsiep van saad wat deur God belowe is in Genesis 3:15, aan Adam en Eva; aan Noag in Genesis 8:22, as saaityd en oes; en aan Abraham in Genesis 12:2 as, 'Ek sal jou SEËN en jou 'n SEËNING maak.'"
"As ons deur die Ou Testament gaan, sien ons die SAAD KONSEP as die hoof-draad wat deur die kledingstuk van redding en verlossing gaan.
"In die Nuwe Testament sien ons dit in die mees verfynde vorm as:
• Gee en ontvang.
• Saai en oes.
"Ons sien God se verduideliking in Johannes 3:16: 'Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy Eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.'"

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.
: As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel)
      
Cell phone photo  :  Selfoon fotoSOWING AND REAPING. / SAAI EN OES.

Saturday 21 December 3013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 41:13]
For I Am the Lord your God, Who takes hold of your right hand and says to you: "Do not fear, I will help you."

Saterdag 21 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 41:13]
Want Ek is die Here jou God, wat jou by die regterhand neem en vir jou sê: "Moenie vrees nie, Ek help jou."

Saterdag 21 Desember 2013.
MESSAGE OF THE DAY
SOWING AND REAPING:
(King James Bible) - with personal commentary by Oral Roberts.

Abraham EXPECTED to RECEIVE (to be blessed) but NOT from those he had helped, . . . . But from the MOST HIGH GOD, POSSESSOR of heaven and earth. And also the Deliverer from all his enemies. AND THE ONLY ONE WHO would make him rich. Rich in the way riches are to honour God. Abraham gave, and he gave first. Abraham looked to God as his SOURCE. Abraham expected to receive his riches from God alone, his SOURCE OF TOTAL SUPPLY. 

Saterdag 21 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
SAAI EN OES:
(King James Bible) - met persoonlike kommentaar deur Oral Roberts. 
{By benadering in Afrikaans weergegee deur myself}
Abraham het VERWAG om te ONTVANG (om geseën te word), maar NIE van diegene wie hy gehelp het nie, . . . . MAAR VAN DIE ALLERHOOGSTE GOD, BESITTER van die hemel en die aarde. Die VERLOSSER van al sy vyande, en ook die ENIGSTE EEN wat hom kon ryk maak. Ryk in die sin van rykdom om God te vereer. Abraham het gegee, en het eerste gegee. Abraham het na God gekyk as sy BRON. 
Abraham het verwag om sy rykdom te ontvang van God alleen, sy BRON VAN TOTALE VOORSIENING. 
   Cell phone photo : Selfoon foto

Friday, 20 December 2013

SEED FAITH / GELOOFSAAD.

Friday 20 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 40:30-31]
30. Even youths grow tired and weary and young men tumble and fall;
31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. 

Vrydag 20 Desember 2013. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 40:30-31]
30. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;
31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. 
                < ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;>

Friday 20 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
SEEDS OF FAITH:
(From the King James Bible - with personal commentary by Oral Roberts.) 

In Genesis 8:22 we have the beginning of what I have been led to call our  BLESSING-PACKED COVENANT with God, in which we plant our seeds of faith into His fields. Then He will "multiply our seed sown." 2 Corinthians 9:10.) Time and time again you will see the key word: BLESSING as we go through the Bible. Ten generations after Noah we will meet Abraham, with whom God started what we now call the "Old Covenant,in which God said: "I will BLESS you and make you a BLESSING."
These 9 words condense for us the ultimate plan and purpose of God, for US who believe Him. 

Vrydag 20 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GELOOFSAAD:
(Van die "King James Bible" - met persoonlike kommentaar deur Oral Roberts.)

In Genesis 8:22 het ons die begin van wat ek noem die GELOOFS-OOREENKOMS met God, waar ons, ons geloof-saad plant in God se saailand, sodat Hy die "saad wat ons in geloof gesaai het, kan  vermenigvuldig." ( 2 Korinthiërs 9:10)
Ons sal herhaaldelik die sleutelwoord SEËNINGE sien as ons deur die Bybel gaan. 
Tien generasies na Noag sal ons Abraham ontmoet, met wie God die Ou Verbond gesluit het, en God het vir hom gesê: " Ek sal jou SEËN en jou 'n SEËNING maak."
Hierdie nege woorde is vir ons 'n samevatting van die groot plan en doelstelling van God, vir ONS wat glo. 
(God willing, I will share with you again tomorrow.  :   As God wil, sal ek môre verder met u deel.)


Wednesday, 18 December 2013

SEED FAITH / GELOOFSAAD.

Thursday 19 December 2013.
WORD OF THE DAY:
13. I Am Alpha and Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.
14. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates, into the city. (Revelation 22:13-14)

Donderdag 19 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
13. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde, die Eerste en die Laaste. 
14. Salig is die wat Sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en ingaan deur die poorte in die stad. (Openbaring 22:13-14)

Thursday 19 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
"SEED FAITH," by Oral Roberts. 
Part 2.
1. English - (King James Bible)
[Genesis 8:20-22]
From this eternal principle of the seed, there later came the "firstfruits of the harvest," to be given to God as "tithes and offerings," which would be multiplied by God - "opening the windows of heaven and pouring out a blessing where there is not room enough to contain it." (Malachi 3:10)
It is the seed referred to in Matthew 17:20, where you make your faith as a seed through which you "can speak to your mountain, commanding it to be plucked up and cast into the sea; and nothing shall be impossible unto you." 
It is the sowing and reaping Paul speaks of in Galatians 6:7, "For whatsoever a man sows, that he shall also reap." 

Donderdag 19 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
"GELOOFSAAD" - deur Oral Roberts.
[Genesis 8:20-22]
By benadering, in Afrikaans vertaal.
Deel 2.
Van hierdie ewige prinsiep van SAAD, het later ook die konsep van "eerstelinge" van die oes gekom, - wat dan ook aan God gegee moes word  as tiendes en offerandes. Die belofte was dan ook dat God dit sou vermenigvuldig en dat dit die vensters van die hemel sou oopmaak, en soveel seëninge sou uitstort, dat daar nie genoeg plek sou wees om dit op te gaar nie."
(Maleagi 3:10)  
Dit is die saad waarna verwys word in Matthéüs 17:20; waar jy jou geloof 'n saad maak "waarmee jy met jou 'berg' kan praat, sodat dit ontwortel kan word en in die see gewerp word; en daardeur niks vir jou onmoontlik sou wees nie."
Dit is ook die saai en oes waarvan Paulus praat in Galasiërs 6:7. "Want wat 'n man ookal saai, dit sal hy maai."

SEED FAITH / GELOOFSAAD.

Wednesday 18 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 136:1]
Give thanks to the Lord for He is good. His love endures for ever. 

Woensdag 18 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 136:1]
Loof die Here want Hy is goed; Sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. 

Wednesday 18 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
SEED FAITH:
(Studies taken from the King James Bible, with personal commentary by Oral Roberts. We will take note of: Where he puts the 'spotlight' on "seed-faith.")
Thus, all the following information directly, as stated by Oral Roberts
               <-;  -;  -;  -;  -;  -;>

Woensdag 18 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GELOOFSAAD:
(Ons studies kom van die 'King James Bible', met persoonlike kommentaar deur Oral Roberts. Ons sal ons veral toespits op sy verwysings na "geloofsaad."
Dus, al die volgende informasie direk, soos gestel deur Oral Roberts. 
                < -; -; -; -; -; -;>
SEED FAITH:
God was pleased and made eternal promises to the human family through the faith of Noah. Never again would He curse the ground, or again destroy every living thing. 
Then He revealed for the first time that in the "seed of woman" was Seed-time and Harvest, or the eternal principle of SEED-FAITH. "As long as earth remains," God said, "There will be seed-time and harvest." 
[Genesis 8:20-22]

GELOOFSAAD:  (By benadering in Afrikaans.)
God was verheug en het ewige beloftes aan die menslike familie gemaak deur die geloof van Noag. Nooit weer sou Hy die grond vervloek, of elke lewende ding vernietig nie.
Toe openbaar Hy vir die eerste maal dat in die "saad van 'n vrou," daar Saad-tyd en oes was, oftewel die ewige prinsiep van GELOOFSAAD. 
God het toe ook verklaar dat solank as wat die aarde bestaan, daar saad-tyd en oes-tyd sal wees. (Genesis 8:20-22)

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.  / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
    
Photo by / Foto deur Martin Heigan

SEED FAITH / GELOOFSAAD.

Wednesday 18 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 136:1]
Give thanks to the Lord for He is good. His love endures for ever. 

Woensdag 18 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 136:1]
Loof die Here want Hy is goed; Sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. 

Wednesday 18 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
SEED FAITH:
(Studies taken from the King James Bible, with personal commentary by Oral Roberts. We will take note of: Where he puts the 'spotlight' on "seed-faith.")
Thus, all the following information directly, as stated by Oral Roberts
               <-;  -;  -;  -;  -;  -;>

Woensdag 18 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GELOOFSAAD:
(Ons studies kom van die 'King James Bible', met persoonlike kommentaar deur Oral Roberts. Ons sal ons veral toespits op sy verwysings na "geloofsaad."
Dus, al die volgende informasie direk, soos gestel deur Oral Roberts. 
                < -; -; -; -; -; -;>
SEED FAITH:
God was pleased and made eternal promises to the human family through the faith of Noah. Never again would He curse the ground, or again destroy every living thing. 
Then He revealed for the first time that in the "seed of woman" was Seed-time and Harvest, or the eternal principle of SEED-FAITH. "As long as earth remains," God said, "There will be seed-time and harvest." 
[Genesis 8:20-22]

GELOOFSAAD:  (By benadering in Afrikaans.)
God was verheug en het ewige beloftes aan die menslike familie gemaak deur die geloof van Noag. Nooit weer sou Hy die grond vervloek, of elke lewende ding vernietig nie.
Toe openbaar Hy vir die eerste maal dat in die "saad van 'n vrou," daar Saad-tyd en oes was, oftewel die ewige prinsiep van GELOOFSAAD. 
God het toe ook verklaar dat solank as wat die aarde bestaan, daar saad-tyd en oes-tyd sal wees. (Genesis 8:20-22)

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.  / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
    
Photo by / Foto deur Martin Heigan

Monday, 16 December 2013

THE PARABLE OF THE MUSTARD SEED | DIE GELYKENIS VAN DIE MOSTERD SAAD.

Tuesday 17 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 1:18]
"Come now and let us reason together," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be as wool."

Dinsdag 17 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 1:18]
"Kom nou en laat ons die saak uitmaak," sê die Here. "Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol."

Tuesday17 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE MUSTARD SEED:
1. English - (New King James Version)
[Matthew 13:31-32]
31. Another parable He put forth to them: "The Kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field,
32. "Which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches."

Dinsdag 17 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE MOSTERDSAAD:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 13:31-32]
31. 'n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: "Die Koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai;
32. "Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke."
       Cell phone photo | Selfoon foto

THE PARABLE OF THE WEEDS EXPLAINED | DIE VERKLARING VAN DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID.

Monday 16 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Hebrews 11:6]
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a Rewarder of those who diligently seek Him.

Maandag 16 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Hebreërs 11:6]
Maar sonder geloof is dit onmoontlik om Hom te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is, en 'n Beloner is van diegene wat Hom gedurigdeur soek. 

Monday 16 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE WEEDS EXPLAINED:
Part 2.
1. English - (New International Version)
[Matthew 13:40-43]
40. "As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. 
41. "The Son of Man will send out His angels, and they will weed out of His Kingdom everything that causes sin and all who do evil. 
42. "They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.
43. "Then the righteous will shine like the sun in the Kingdom of their Father. He who has ears, let him hear."

Maandag 16 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
VERKLARING VAN DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID:
Deel 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 13:40-43]
40. "Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:
41. "Die Seun van die Mens sal Sy engele uitstuur, en hulle sal uit Sy Koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen -
42. "En sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van tande. 
43. "Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor."
       Cell phone photo | Selfoon foto.

Sunday, 15 December 2013

THE PARABLE OF THE WEEDS EXPLAINED | DIE VERKLARING VAN DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID.

Sunday 15 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[James 4:7-8a]
7. Submit yourselves, then, to God. 
Resist the devil, and he will flee from you. 
8a. Come near to God and He will come near to you. 

Sondag 15 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jakobus 4:7-8a]
7. Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. 
8a. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. 
               <.~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ .>
Sunday 15 December 2013. 
MESSAGE OF THE DAY: 
THE PARABLE OF THE WEEDS EXPLAINED:
Part 1.
1. English - (New International Version)
[Matthew 13:37-39]
37. He answered: "The One Who sowed the seed, is the Son of Man.
38. "The field is the world, and good seed stands for the sons of the Kingdom.  The weeds are the sons of the evil one, 39. "And the enemy who sows them, is the devil. The harvest is the end of the age; and the harvesters are angels."

Sondag 15 Desember 2013. 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
VERKLARING VAN DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID:
Deel 1.
2.Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 13:37-39]
37. En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: "Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die Mens.
38. "En die saailand is die wêreld. Die goeie saad - dit is die kinders van die Koninkryk, en die onkruid, is die kinders van die bose. 
39. "En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele."

Saturday, 14 December 2013

THE PARABLE OF THE WEEDS / DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID.

Saturday 14 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Matthew 13:49-50]
49. "This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous,
50. "And throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth."

Saterdag 14 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 13:49-50]
49. "So sal dit wees in die voleinding van die wêreld; die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei,
50. "En hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en die gekners van die tande."

MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE WEEDS:
Part 2.
1. (English - (New International Version)
[Matthew 13:28-30]
28. "'An enemy did this,' he replied. The servants asked Him: 'Do you want us to go and pull them up?'
29. "'No,' he answered, 'because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them.'
30. "'Let them both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters: 'First collect the weeds and tie them in bundles to be burned; then, gather the wheat and bring it into my barn.'"

Saterdag 14 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID:
Deel 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 13: 28-30]
28. "En hy antwoord hulle: ''n Vyandige mens het dit gedoen.' Toe sê die diensknegte vir hom: 'Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?'
29. "Maar hy antwoord: 'Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.'
30. "'Laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: 'Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.'"
(God willing, I will share with you again tomorrow.  /  As God wil, sal ek môre verder met u deel.)
        Cell phone photo / Selfoon foto.


Friday, 13 December 2013

THE PARABLE OF THE WEEDS / DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID.

Friday 13 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE WEEDS:
Part 1.
1. English - (New International Version)
[Matthew 13:24-27)
24. Jesus told them another parable:
"The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. 
25. "But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. 
26. "When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. 
27. "The owner's servants came to him and said: 'Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?'"

Vrydag 13 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID:
Deel 1.
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 13:24-27)
24. 'n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: "Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
25. "Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
26. "En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. 
27. "En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: 'Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?'"
(God willing, I will continue tomorrow / As dit die wil van God is, sal ek môre voortgaan.)
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan

Thursday, 12 December 2013

THE PARABLE OF THE WEEDS. / DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID.

Thursday 12 December 2013.
THE WORD OF THE DAY:
WITH GOD ALL THINGS ARE POSSIBLE:
[Matthew 19:26]
Jesus looked at them and said: "With man this is impossible, but with God all things are possible."
[Matthew 21:22]
"If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer."
[Luke 1:37] 
"For nothing is impossible with God."

Donderdag 12 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
BY GOD IS ALLE DINGE MOONTLIK:
[Matthéüs 19:26]
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: "By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik."
[Matthéüs 21:22]
"En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo."
[Lukas 1:37]
"Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie."
             < ~ ~ ~ ~ ~ ~ >

By God's grace, the "Message" for this day, will follow tomorrow." / Deur God se genade, sal die "Boodskap" vir hierdie dag môre volg.

Wednesday, 11 December 2013

THE PARABLE OF THE SOWER / DIE GELYKENIS VAN DIE SAAIER.

Wednesday11 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 84:11-12]
11. For the Lord God is a sun and shield; the Lord bestows favour and honour; no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. 
12. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in You.

WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 84:12-13]
12. Want die Here God is 'n son en skild; die Here sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie weerhou van die wat in opregtheid wandel nie.
13. Here van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou.

Wednesday 11 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE SOWER:
Part 2.
[Matthew 13:22-23]
22. "The one who received the seed that fell among the thorns, is the man who hears the Word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful.
23. "But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the Word and understands it. He produces a crop, yielding  hundred, sixty or thirty times what was sown."

Woensdag 11 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE SAAIER:
Deel 2.
[Matthéüs 13:22-23]
22. "En by wie in dorings gesaai is - dit is hy wat die Woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die Woord, en hy word onvrugbaar. 
23. "En by wie op die goeie grond gesaai is - dit is hy wat die Woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die een honderd-, die ander sestig-, die ander dertigvoudig."
(God willing, I will share with you again tomorrow.  /  As God wil sal ek môre weer met u deel.)


Tuesday, 10 December 2013

SOW/REAP: THE PARABLE OF THE SOWER. / SAAI/OES: DIE GELYKENIS VAN DIE SAAIER.

Tuesday 10 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 58:10]
And if you spend yourselves on behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 58:10]
As jy jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid soos die middag. 
              < -  -  -  -  -  -  -  - >
Tuesday 10 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY - 
THE PARABLE OF THE SOWER:
Part 1.
1. English - (New International Version)
[Matthew 13:18-21]
18. Listen then to what the parable of the sower means:
19. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path.
20. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy.
21. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the Word, he quickly falls away. 

Dinsdag 10 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG -
DIE GELYKENIS VAN DIE SAAIER:
Deel 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Mattheús 13:18-21]
18. Luister dan na die gelykenis van die saaier. 
19. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is - dit is hy by wie langs die pad gesaai is.
20. En hy by wie op rotsagtige plekke gesaai is - dit is hy wat die Woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem;
21. Maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die Woord, struikel hy dadelik.  
(God willing, I will share with you again tomorrow. / As dit die wil van God is, sal ek môre weer met u deel.)Monday, 9 December 2013

SOW/REAP - THE PARABLE OF THE MINAS. / SAAI/OES - DIE GELYKENIS VAN DIE PONDE.

Monday 9 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Luke 9:26]
If anyone is ashamed of Me and My words, the Son of Man will be ashamed of him when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels.

WOORD VAN DIE DAG:
[Lukas 9:26]
Want elkeen wat hom skaam vir My en My woorde, vir hom sal die Seun van die Mens Hom skaam wanneer Hy kom in Sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele. 

MESSAGE OF THE DAY:
Monday 9 December 2013.
SOW/REAP - THE PARABLE OF THE MINAS:
1. English - (New International Version)
[Luke 19:13-19]
13. "So he called ten of his servants and gave them ten minas." 'Put this money to work,' he said, 'until I come back.'
14. "But his subjects hated him and sent a delegation after him to say: 'We don't want this man to be our king.'
15. "He was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money, in order to find out what they had gained with it."
16. "The first one came and said: 'Sir, your mina has earned ten more.'
17. "'Well done, my good servant!' His master replied. 'Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of ten cities.'
18. "The second came and said: 'Sir, your mina has earned five more.'
19. "His master answered: 'You take charge of five cities.'"

BOODSKAP VAN DIE DAG:
Maandag 9 Desember 2013.
SAAI/OES - DIE GELYKENIS VAN DIE PONDE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertrling)
[Lukas 19:13-19]
13. "En nadat hy tien van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle tien ponde en sê vir hulle, 'dryf handel daarmee totdat ek kom.'
14. "Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesantskap agter hom aangestuur, en gesê: 'Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie.'
15. "En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. 
16. "En die eerste het verskyn en gesê: 'Meneer, u pond het tien ponde wins gemaak.'
17. "En hy sê vir hom: 'Mooi so, goeie dienskneg, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede.'
18. "En die tweede kom en sê: 'Meneer, u pond het vyf ponde verdien.'
19. "En hy sê ook vir hierdie een: 'En jy moet wees oor vyf stede.'"
(God willing I will again share with you tomorrow. / As God wil, sal ek môre verder met u deel.)
       Cell phone photo. 

Sunday, 8 December 2013

WHAT YOU SOW, YOU WILL REAP / WAT JY SAAI, SAL JY MAAI.

Saturday 7 & Sunday 8 December 2013.
WORD OF THE DAY  /  WOORD VAN DIE DAG:
Luke 10:27-28.
27. He answered: "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind; and, love your neighbour as yourself."
28. "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this, and you will live."
                     /
WOORD VAN DIE DAG:
(Lukas 10:27-28)
27. En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself."
28. Toe sê Hy vir hom: "Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe."

Sunday 7 & Sunday 8 December 2013. 
MESSAGE:    /    BOODSKAP:
THE SOWER AND THE REAPER:
DIE SAAIER EN DIE MAAIER:
1. English - (New International Version)
[John 4:34-36]
34. "My food," said Jesus, "is to do the will of Him Who sent Me and to finish His work.
35. "Do you not say: 'Four months more and then the harvest.?' I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest.
36. "Even now the reaper draws his wages, even now he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together."

2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 4:34-36]
34. Jesus sê vir hulle: "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het om Sy werk te volbring.
35. "Sê julle nie: 'Dit nog vier maande  dan kom die oes nie?'"Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.
36. "En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. 
(God willing. I will share with you again tomorrow.  /  As dit die wil van God is, sal ek môre verder met u deel.)

Friday, 6 December 2013

WHAT YOU SOW, YOU WILL REAP / WAT JY SAAI, SAL JY MAAI.

Friday 6 December 2013.
WORD OF THE DAY:
17.  Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, -
18. Yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Saviour.
WOORD VAN DIE DAG:
17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel lewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie -
18. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil.
              . > ~. ~. ~. ~. ~. ~. <. 
Friday 6 December 2013.
WHAT YOU SOW, YOU WILL REAP:
Part 2.
1. English - (New International Version)
[Galations 6:7-10]
7. Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
8. The one who sows to please his sinful nature, from that nature, will reap destruction; the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.
9. Let us not become weary in doing good 
for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. 
(God willing and by His marvellous grace, mercy and loving-kindness, I will share with you again tomorrow.)

Vrydag 6 Desember 2013.
WAT JY SAAI, SAL JY MAAI:
Deel 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Galasiërs 6:7-10]
7. Moenie dwaal nie, God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. 
8. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. 
9 . En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. 
10. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. 
(As God wil en deur Sy wonderbare liefde, genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
       Cell phone photo. 

Wednesday, 4 December 2013

WHAT YOU SOW, YOU WILL REAP / WAT JY SAAI, SAL JY MAAI.

Thursday 5 December 2013. 
WORD OF THE DAY:
"Do you not fear and reverence Me?" says the Lord. "Do you not tremble before Me? I placed the sand for the boundery of the sea, a perpetual barrier beyond which it cannot pass and by an everlasting ordinance beyond which it cannot go? And though the waves of the sea toss and shake themselves, yet they cannot prevail (against the feeble grains of sand which God Has ordained by nature to be sufficient for His purpose): though (the billows) roar, yet they cannot pass over that (barrier). [Is not such a God to be reverently feared and worshiped"]  (Jeremiah 5:22)

"Sou julle vir My nie bevrees wees nie?" spreek die Here, "of voor My aangesig nie bewe nie? Wat die sand gestel het as grens vir die see, 'n ewige beperking waaroor hy nie sal gaan nie?"
(Jeremia 5:22)

Thursday 5 December 2013.
WHAT YOU SOW, YOU WILL REAP:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 22:9] 
He who has a bountiful eye, shall be blessed, for he gives of his bread to the poor.  
[Hosea 10:12]
Sow for yourselves according to righteousness (uprightness and right standing with God); reap according to mercy and loving-kindness. Break up your uncultivated ground, for it is time to seek the Lord, to inquire for and of Him, and to require His favour, till He comes and teaches you righteousness, and rains His righteous gift of salvation upon you.
(God willing and by His marvellous mercy, grace and loving-kindness, I will share with you again tomorrow.)

Donderdag 5 Desember 2013. 
WAT JY SAAI, SAL JY MAAI:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
([Spreuke 22:9]
Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood vir die arme gee. 
[Hosea 10:12]
Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat reën
(As God wil en deur Sy wonderbare liefde, genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
 Cell phone photo / Selfoon foto

IT IS WELL WITH THE MAN WHO DISTRIBUTES FREELY TO THE POOR AND NEEDY / DIT GAAN GOED MET DIE MAN WAT VRYELIK UITDEEL AAN DIE ARMES EN BEHOEFTIGES.

WORD OF THE DAY:
He will feed His flock like a shepherd; He will gather the lambs in His arm, He will carry them in His bosom and will gently lead those that have their young. (Isaiah 40:11)
Hy sal Sy kudde laat wei soos 'n herder; Hy sal die lammers in Sy arm vergader en aan Sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei. (Jesaja 40:11)
             *+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Wednesday 4 December 2013.
IT IS WELL WITH THE MAN WHO DISTRIBUTES FREELY TO THE POOR AND NEEDY:
Part 3.
1. English - (Amplified Bible Version)
[2 Corinthians 9:9-11]
9. As it is written: "He, (the benevolent person) scatters abroad; he gives to the poor; His deeds of goodness and justice and kindness and benevolence will go on and endure forever."
10. And (God) Who provides seed for the sower and bread for eating will also provide and multiply your (resources for) sowing, and increase the fruits of your righteousness; (which manifests itself in active goodness, kindness and charity. 
11. Thus you will be enriched in all things and in any way, so that you can be generous, and (your generosity as it is) administered by us, will bring forth thanksgiving to God.)

Woensdag 4 Desember 2013.
DIT GAAN GOED MET DIE MAN WAT VRYELIK UITDEEL AAN DIE ARMES EN BEHOEFTIGES:
Deel 3.
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[2 Korinthiërs 9:9-11]
9. Soos geskrywe is: "Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid."
10. En mag Hy (God) wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. 
11. Sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. 
         Cell phone photo / Selfoon foto

Tuesday, 3 December 2013

IT IS WELL WITH THE MAN WHO DISTRIBUTES FREELY TO THE POOR AND NEEDY. / DIT GAAN GOED MET DIE MAN WAT VRYELIK UITDEEL AAN DIE ARMES EN BEHOEFTIGES.

Tuesday 3 December 2013. 
IT IS WELL WITH THE MAN WHO DISTRIBUTES FREELY TO THE POOR AND THE NEEDY:
Part 2.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 112:9]
9. He has distributed freely, (he has given to the poor and needy;) his righteousness (uprightness and right standing with God) endures forever; his horn shall be exalted in honour.
[2 Corinthians 9:6-8]
6. Remember this: he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly, and he who sows generously (that blessings may come to someone), will also reap generously and with blessings.
7. Let each one give as he has made up in his mind and purposed in his heart, not reluctantly or sorrowfully or under compulsion, for God loves (He takes pleasure in, prizes above other things, and is unwilling to abandon or to do without) a cheerful (joyous, 'prompt to do it') giver (whose heart is in his giving.)
8. And God is able to make all grace (every favour and earthly blessing) come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be, self-sufficient (possessing enough to require no aid or support and funished in abundance for every good work and charitable donation.)
(God willing and by His marvellous grace and mercy,
I will share with you again tomorrow.)

Dinsdag 3 Desember 2013.
DIT GAAN GOED MET DIE MAN WAT VRYELIK UITDEEL AAN DIE ARMES EN BEHOEFTIGES:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 112:9]
9. Pe. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; Sade. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; Kof. Sy horing word verhoog in eer
[2 Korinthiërs 9:6-8]
6. Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai,  sal ook volop maai.
7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief.
8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd, in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
      
Cell phone photo. /  Selfoon foto.

Monday, 2 December 2013

IT IS WELL WITH THE MAN WHO DISTRIBUTES FREELY TO THE POOR AND NEEDY. / DIT GAAN GOED MET DIE MAN WAT VRYELIK UITDEEL AAN DIE ARMES EN BEHOEFTIGES

Monday 2 December 2013.
IT IS WELL WITH THE MAN WHO DISTRIBUTES FREELY TO THE POOR AND THE NEEDY:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 112:5-8]
5. It is well with the man who deals generously and lends, who conducts his affairs with justice. 
6. He will not be moved forever, (the uncompromisingly) righteous (the upright, in right standing with God,) shall be in everlasting remembrance. 
7. He shall not be afraid of evil tidings; his heart is firmly fixed, trusting (leaning on and being confident) in the Lord. 
8. His heart is established and steady, he will not be afraid while he waits to see his desire established upon his adversaries. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 2 Desember 2013.
DIT GAAN GOED MET DIE MAN WAT VRYELIK UITDEEL AAN DIE ARMES EN BEHOEFTIGES:
2. Afrikaans- (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 112:5-8]
5. Tet. Gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen, Jod. Wat sy sake volgens reg besorg.
6. Kaf. Want hy sal nooit wankel nie; Lamed. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.
7. Mem. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; Noen. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. 
8. Sanek. Vas is sy hart, hy vrees nie. Ajin. Totdat hy op sy teëstanders neersien. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
 

Saturday, 30 November 2013

THE RICH MAN AND LAZARUS / DIE RYK MAN EN LASARUS.

Sunday 1 December 2013. 
THE RICH MAN AND LAZARUS;
Part 3.
1. English - (New International Version)
[Luke 16:29-31]
29. "Abraham replied: 'They have Moses and the Prophets; let them listen to them.'
30. "'No father Abraham,' he said, 'But if someone from the dead goes to them, they will repent.'
31. "He said to him: 'If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead.'"
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 1 Desember 2013.
DIE RYK MAN EN LASARUS:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 16:29-31]
29. "Toe sê Abraham vir hom: 'Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.'
30. "Maar hy antwoord: 'Nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.'
31. "Maar hy sê vir hom: 'As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.'"
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
 
      Cell phone photo  / Selfoon foto.


Friday, 29 November 2013

THE RICH MAN AND LAZARUS / DIE RYK MAN EN LASARUS.

Saturday 30 November 2013. 
THE RICH MAN AND LAZARUS:
(A parable told by Jesus)
Part 2.
1. English - (New International Version)
[Luke 16:25-28]
25. "But Abraham replied: 'Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. 
26. "'And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us'.
27. "He answered: 'Then I beg you, father, send Lazarus to my father's house, 
28. "'For I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment.'"
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Saterdag 30 November 2013.
DIE RYK MAN EN LASARUS:
(Een van Jesus se Gelykenisse)
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 16:25-28]
25. "Maar Abraham antwoord: 'Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, en jy ly smarte.
26. "'En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie. 
27. "En hy sê: 'Ek bid u dan vader, om hom na my vader se huis te stuur -
28. "'Want ek het vyf broers - om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie'"
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

Thursday, 28 November 2013

THE RICH MAN AND LAZARUS. / DIE RYK MAN EN LASARUS.

Friday 29 November 2013. 
THE RICH MAN AND LAZARUS:
Part 1.
1. English - (New International Version)
(One of Jesus' parables) 
[Luke 16:19-24]
19. "There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. 
20. "At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores,
21. "And longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. 
22. "The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. 
23. "In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. 
24. "So he called to him: 'Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.'"
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Vrydag 29 November 2013. 
DIE RYK MAN EN LASARUS:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Een van Jesus se Gelykenisse)
[Lukas 16:19-24]
19. "En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. 
20. "En daar was 'n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. 
21. "En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. 
22. "En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. 
23. "En die ryk man het ook gesterwe, en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.  
24. "En hy roep en sê: 'Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.'"
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

DO NOT SHOW PERSONAL FAVOURITISM. / MOET NIE PERSOONLIKE BEGUNSTIGING BETOON NIE.

Thursday 28 November 2013. 
DO NOT SHOW PERSONAL FAVOURITISM: 
1. English - (New International Version)
[James 2:1-4]
1. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favouritism. 
2. Suppose a man comes into your meeting, wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. 
3. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say: "Here's s good seat for you," but say to the poor man: "You stand there," or, "sit on the floor by my feet," 
4. Have you not discriminated among yourselves, and become judges with evil thoughts?
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again yomorrow.)

Donderdag 28 November 2013. 
MOENIE PERSOONLIKE BEGUNSTIGING VERTOON NIE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jakobus 2:1-4]
1. My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. 
2. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, en met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan;
3. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê: "Gaan u op hierdie goeie plek sit," en vir die arme sê julle: "Gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit - -
4. Het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorlegginge geword nie?
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
  From John Hagee Ministries, Cornerstone Church, San Antonio, Texas. Tuesday, 26 November 2013

DO NOT WITHHOLD GOOD FROM THOSE WHO DESERVE IT. / MOENIE 'N WELDAAD WEERHOU NIE.

Wednesday 27 November 2013. 
DO NOT WITHHOLD GOOD FROM THOSE WHO DESERVE IT:
1. English - (New International Version)
[Proverbs 3:27-28]
27. Do not withhold good from those who deserve it, when it is in your power to act. 
28. Do not say to your neighbour: "Come back later; I'll give it tomorrow" -  when you now have it with you. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.)

Woensdag 27 November 2013.
MOET NIE 'N WELDAAD WEERHOU NIE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Spreuke 3:27-28]
27. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. 
28. Sê nie aan jou naaste nie: "Gaan en kom terug, dan sal ek môre gee," -- terwyl jy dit het nie. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek môre verder met u deel.)
 Input from John Hagee Ministries

IF YOU CONSIDER THE POOR, YOU WILL BE SUSTAINED ON YOUR SICKBED. / AS JY AG GEE OP DIE ARME, SAL DIE HERE JOU ONDERSTEUN OP JOU SIEKBED.

Tuesday 26 November 2013. 
IF YOU CONSIDER THE POOR, YOU WILL BE SUSTAINED ON YOUR SICKBED:
1. English - (New King James Version).
[Psalm 41:1-3]
1. Blessed is he who considers the poor; the Lord will deliver him in time of trouble.
2. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth; He will not deliver him to the will of his enemies. 
3. The Lord will strengthen him on his bed of illness; He will sustain him on his sickbed. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow).

Dinsdag 26 November 2013.
AS JY AG GEE OP DIE ARME, SAL DIE HERE JOU ONDERSTEUN OP JOU SIEKBED:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 41:2-4]
2. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die Here sal hom red in die dag van onheil. 
3. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U sal hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. 
4. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is. 
(As die Here wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel).
   Cell phone photo / Selfoon foto

Monday, 25 November 2013

GIVE, AND YOU WILL BE REWARDED. / GEE, EN JY SAL BELOON WORD.

Monday 25 November 2013.
GIVE, AND YOU WILL BE REWARDED:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Mark 9:41-42]
41. "For I tell you truly, whoever gives you a cup of water to drink - because you belong to and bear the Name of Christ, will by no means fail to get his reward.
42. And whoever causes one of these little ones (these believers) who acknowlege and cleeve to Me, to stumble and sin, it would be better (more profitable and wholesome) for him if a (huge) millstone were hung about his neck, and he were thrown into the sea.
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 25 November 2013.
GEE, EN JY SAL BELOON WORD:
2. Afrikaans- (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Markus 9:41-42]
41. Want elkeen wat vir julle in My Naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. 
42. En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is beter vir hom as 'n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, so ek môre verder met u deel.)
        Picture by Pastor John Hagee.

Saturday, 23 November 2013

GIVE, AND IT WILL BE GIVEN TO YOU. / GEE, EN AAN JOU SAL GEGEE WORD.

    Photo by/Foto deur: Martin Heigan. Sunday 24 November 2013. 
GIVE, AND IT WILL BE GIVEN TO YOU:
1. English - (New King James Version)
[Luke 6:38]
Jesus said: "Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 24 November 2013. 
GEE, EN AAN JULLE  SAL GEGEE WORD:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 6:38]
Jesus het gesê: "Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word."
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

Friday, 22 November 2013

THE SABBATH DAY OF THE LORD / DIE SABBATDAG VAN DIE HERE.

Saturday 23 November 2013. 
THE SABBATH DAY OF THE LORD:
1. English - (NIV Translation)
[Isaiah 58:13-14]
13. "If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on My holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honourable. And if you honour it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words -
14. "Then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride on the heights of the land, and to feast on the inheritance of your father Jacob." The mouth of the lord Has spoken. 

Saterdag 23 November 2013.
DIE SABBATDAG VAN DIE HERE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jesaja 58:13-14]
13. "As jy jou voet terughou van die Sabbat - om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die helige dag van die Here hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal praat nie; -
14. "Dan sal jy jou verlustig in die Here, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob;" want die mond van die Here het dit gespreek.