Sunday, 31 May 2015

PSALM 66.

Monday 1 June 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 145:14]
The Lord upholds all those (of His own) who are falling, and raises up all those who are bowed down.  

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 66.
1 English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 66:1-12; 19-20]
1. Make a joyful noise unto God, all the earth;
2. Sing forth the honour and glory of His Name; make His praise glorious! 
3. Say to God: "How awesone and fearfully  glorious are Your works! Through the greatness of Your power shall Your enemies submit themselves to You (with feigned and reluctant obedience.)
4. "All the earth shall bow down to You and sing praises to You; they shall praise Your Name in song." Selah (pause and calmly think about that!)
5. Come and see the works of God; see how (to save His people, He smites their foes; He is) terrible in His doings toward the children of men. 
6. He turned the sea into dry land, they crossed the river on foot; there did we rejoice in Him. 
7. He rules by His might forever, His eyes observe and keep watch over the nations; let not the rebellious exalt themselves. Selah (Pause and calmly think of that)!
8. Bless our God, O peoples, give Him grateful thanks and make the voice of His praise be heard, 
9. Who put and kept us among the living, and Has not allowed our feet to slip. 
10. For You, O God, have proved us; You have 
tried us as silver is tried, refined, and purified. 
11. You brought us into the net, (the prison, fortress, the dungeon); You laid a heavy burden upon our loins. 
12. You caused men to ride over our heads (when we were prostrate); we went through fire and through water, but You brought us out into a broad, moist place, (to abundance and refreshment and the open air).
                           > > > 
19. But certainly God Has heard me; He Has given heed to the voice of my prayer. 
20. Blessed be God, Who Has not rejected my prayer, nor removed His mercy and loving-kindness from being (as it always is) with me. 

Maandag 1 Junie 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 145:14]
Samek. Die Here ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op wat neergeboë is. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 66.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 66:1-12; 19-20]
1. Juig tot eer van God, O ganse aarde!
2. Besing die eer van Sy Naam, maak heerlik Sy lofsang!
3. Sê tot God: "Hoe vreeslik is U werke! Deur die grootheid van U Sterkte, sal U vyande kruipende na U toe kom. 
4. "Laat die hele aarde U aanbid en psalmsing tot U eer; laat dit U Naam verhef in psalmgesang." Sela. 
5. Kom en aanskou die dade van God, Hy wat gedug is in werking oor die mensekinders. 
6. Hy het die see verander in droë land; hulle het te voet deur die rivier gegaan. Daar was ons bly in Hom. 
7. Hy heers vir ewig deur Sy mag; Sy oë hou wag oor die nasies. Laat die wederstrewiges hulleself nie verhef nie. Sela. 
8. Loof volke, onse God, en laat hoor die stem van hom wat roem - 
9. Wat aan ons siel die lewe gee, en nie toelaat dat ons voet wankel nie,
10. Want U het ons getoets, O God, U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. 
11. U het ons in die net gebring, 'n swaar las op ons heupe gelê. 
12. U het mense oor ons hoof laat ry; ons het in die vuur en in die water gekom, maar U het ons uitgelei in die oorvloed. 
                       > > >
19. Waarlik, God het gehoor; Hy het geluister na die stem van my gebed. 
20. Geloofd sy God wat my gebed nie afgewys, en Sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan. 

Many thanks to Martin Heigan for this very unusual and beautiful photo that he kindly supplied. 


Thursday, 28 May 2015

PSALM 56.

Saturday 30 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 50:15]
And call on Me in the day of trouble; I will deliver you, and you shall honour and glorify Me. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 56.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 56:1-4; 8-13]
1. Be merciful and gracious to me, O God, for man would trample me or devour me; all the day long the adversary oppresses me. 
2. They that lie in wait for me would swallow me up or trample me all day long, for they are many that fight against me, O Most High!
3. What time I am afraid, I will have confidence in and put my trust and reliance in You. 
4. By (the help of) God I will praise His Word; on God I lean, rely, and confidently put my trust; I will not fear. What can man, who is flesh, do to me?
8. You number and record my wanderings; put my tears into Your bottle - are they not in Your book? 
9. Then shall my enemies turn back in the day that I cry out; this I know, for God is for me. 
10. In God, Whose Word I praise, in the Lord Whose Word I praise, -
11. In God have I put my trust and confident reliance; I will not be afraid. What can man do to me?
12. Your vows are upon me, O God; I will render praise to You, and give You thank offerings. 
13. For You have delivered my life from death, yes, and my feet from falling, that I may walk before God in the light if life, and of the living. 

Saterdag 30 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 50:15]
En roep My aan in die dag van benoudheid; Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.  

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 56:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 56:2-5; 10-14]
2. Wees my genadig, O God, want mense vertrap my; hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. 
3. My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. 
4. Die dag as ek vrees sal ék op U vertrou. 
5. Deur God sal ek Sy Woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan vlees my doen?
9. Ú het my omswerwinge getel; hou my trane in U kruik; is hulle nie in U boek nie? 
10. Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep; dit weet ek dat God aan my kant is. 
11. Deur God sal ek die Woord prys; deur die Here sal ek die Woord prys. 
12. Ek vertrou oo God, ek vrees nie; wat kan 'n mens my doen?
13. Op my, O God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers sal ek U betaal;
14. Want U het my siel gered van die dood - ja, my voete van struikeling - om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. 

 Cell phone photo taken inside our house

(DV. I Will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)


Wednesday, 27 May 2015

PSALM 42.

Thursday 28 May 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 73:25]
Whom do I have in heaven but You? And I have no delight or desire on earth besides You. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 42.
1. English - [New English Translation]
[Psalm 42:1-11]
1. As the deer longs for streams of water, so I long for You, O God!
2. I thirst for God, for the living God. I say: "When will I be able to go and appear in God's presence?" 
3. I cannot eat, I weep day and night; all day long they say to me: "Where is your God?"
4. I will remember and weep! For I was once walking along with the great throng to the temple of God, shouting and giving thanks along with the crowd as we celebrated the holy festival. 
5. Why are you depressed, o my soul? Why are you upset? Wait for God! For I will again give thanks to my God for His saving intervention. 
6. I am depressed, so I will pray to You while I am trapped here in the region of the upper Jordan, from Hermon, from Mount Mizar. 
7. One deep stream calls out to another at the sound of Your waterfalls; all Your billows and waves overwhelm me. 
8. By day the Lord decrees His loyal love, and by night He gives me a song, a prayer to the living God. 
9. I will pray to God, my High Ridge: "Why do  You ignore me? Why must I walk around mourning because my enemies oppress me?
10. "My enemies' taunts cut into me to the bone, as they say to me all day long: 'Where is your God?'"
11. Why are you depressed, o my soul? Why are you upset? Wait for God! For I will again give thanks to my God for His saving intervention. 

Donderdag 28 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 73:25]
Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.]

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 42.
2. Afrikaans - [Ou Afrikaanse Vertaling]
[Psalm 42:2-12]
2. Soos 'n hert wat smag na waterstrome; so smag my siel na U O God!
3. My siel dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?
4. My trane is spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê: "Waar is jou God?"
5. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my: hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof - 'n feesvierende menigte!
6. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God; want ek sal Hom nog loof - die verlossing van Sy aangesig! 
7. O my God, my siel buig hom neer in my; daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergtes af. 
8. Die vloed roep na die vloed by die gebruis na U waterstrome; al U bare en U golwe het oor my heengegaan. 
9. Maar die Here sal oordag Sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. 
10. Ek wil spreek tot God: "My Rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking?
11. "Met 'n doodsteek in my gebeente smaad my teëstanders my as hulle die hele dag vir my sê: 'Waar is jou God?'"
12. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof - die verlossing van my aangesig en my God!

   Cell phone photo taken inside our house. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Tuesday, 26 May 2015

PSALM 41.

Wednesday 27 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 40:16]
May all those who seek You be happy  and rejoice in You! May those who love to experience Your deliverance say continually: "May the Lord be praised and glorified!"

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 41.
1. English - (New English Translation)
[Psalm 41:1-4; 9-13]
1. How blessed is the one who treats the poor properly! When trouble comes, the Lord delivers him. 
2. May the Lord protect him and save his life! May he be blesssed in the land! Do not turn him over to his enemies!
3. The Lord supports him on his sickbed; You completely heal him from his illness. 
4. As for me, I said: "O Lord, have mercy on me! Heal me, for I have sinned against You!"
9. Even my close friend whom I trusted, he who shared meals with me, has turned against me. 
10. As for You, O Lord, have mercy on me and raise me up, so I can pay them back!
11. By this I know, that You are pleased with me, for my enemy does not triumph over me. 
12. As for me, You uphold me because of my integrity; You allow me permanent access to Your presence. 
13. The Lord God of Israel deserves praise in the future, and forevermore! Amen! We agree!

Woensdag 27 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 40:17]
Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees; laat die liefhebbers van U heil altyddeur sê: "Groot is die Here."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 41.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 41:2-5; 10-14]
2. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die Here sal hom red in die dag van onheil. 
3. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee  aan die begeerte van sy vyande nie. 
4. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is. 
5. Ek het gesê: "O Here, wees my genadig! Genees my want ek het teen U gesondig!"
10. Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. 
11. Maar U O Here, wees my genadig en rig my op, dat ek hulle dit kan vergelde!
12. Hieraan weet ek dat U 'n welbehae in my het: dat my vyand oor my nie juig nie. 
13. My tog, in my opregtheid ondersteun U my, en stel my voor U aangesig tot in ewigheid. 
14. Geloofd sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid. Amen, ja amen. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. 
/
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to John Hagee Ministries for this very relevant picture and the use of a Bible verse from the Psalms.  

Saturday, 23 May 2015

PENTECOST. / PINKSTERFEES.

Sunday 24 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Acts 1:8,9)
8. "But you shall receive power when the Holy Sprit Has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem; and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth."
9. Now, when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received and carried Him away, out of their sight. 

MESSAGE OF THE DAY:
PENTECOST. 
1. English - (New English Translation.)
[Acts 2:1-21]
1. Now when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. 
2. Suddenly, a sound like a violent wind blowing came from heaven, and filled the entire house where they were sitting. 
3. And tongues spreading out like a fire appeared to them and came to rest on each one of them. 
4. All of them were filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other languages as the Spirit enabled them. 
5. Now there were devout Jews from every nation under heaven residing in Jerusalem. 
6. When the sound occurred, a crowd gathered and was in confusion, because each one heard them speaking in his own language. 
7. Completely baffled, they said: "Aren't all these who are speaking Galileans?
8. "And how is it that each one of us hears them in our own native language?
9. "Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and the province of Asia. 
10. "Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya near Cyrene, and the transient visitors from Rome,
11. "Both Jews and the proselytes, (to Judaism from other religions) Cretans and Arabs too - we hear them speaking in our own languages about the great deeds God Has Has done!"
12. All were astounded and greatly confused, saying to one another: "What does this mean?"
13. But others jeered at the speakers, saying: "They are drunk on new wine!"
14. But Peter stood up with the eleven, raised his voice and addressed them: "You men of Judea and all you who live in Jerusalem, know this and listen carefully to what I say: 
15. "In spite of what you think, these men are not drunk, for it is only nine o'clock in the morning. 
16. "But this is what was spoken about through the prophet Joel:
17. 'And in the last days it will be, 'says God: "That I will pour out my Spirit on all people, and your sons and your daughters will prophesy, (telling forth the divine counsels) and your young men will see visions, (divinely granted appearances)
and your old men will dream (divinely suggested) dreams. 
18. "Even on my servants, both men and women in those days, I will pour out My Spirit, and they will prophesy (telling forth the divine counsels and predicting future events, pertaining especially to God's kingdom.)
19. "And I will perform wonders in the sky above and miraculous signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke vapour;
20. "The sun will be turned into darkness and the moon into blood, before the great and glorious day of the Lord comes - that great and notable and conspicuous and renowned (day.)
21. "And it shall be that everyone who calls upon the Name of the Lord, (invoking, adoring, and worshiping the Lord Christ), will be saved."

Sondag 24 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Handelinge 1:8,9)
8. "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judéa en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde."
9. En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PINKSTERFEES:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Handelinge 2:1-21]
1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. 
2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 
3. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 
4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 
5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 
6. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; 
7. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: "Is almal wat daar spreek, dan nie Galiléërs nie? 
8. "En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
9. "Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10. "Frígië en Pamfilië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11. "Kretense en Arabiere - ons hoor hoe hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek!" 
12. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: "Wat kan dit tog wees?"
13. Maar ander het gespot en gesê: "Hulle is vol soetwyn."
14. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: "Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde:
15. "Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre, (nege uur).
16. "Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:
17. "En in die laaste dae, spreek God, sal Ek my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 
18. "En ook op My diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van My Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 
19. "En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 
20. "Die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. 
21. "En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word."

This very relevant and amazing picture was kindly supplied by Wilma Heigan.  

(DV. Will share different messages with you, as often as I possibly can.   /
DV. Sal ek verskillende boodskappe met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

This amazing photo of the cloudsin heaven was kindly supplied by André Heigan. 

PSALM 40, second section. / tweede gedeelte.

Tuesday 26 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 88:1,2]
1. O Lord, God of my salvation, I have cried out day and night before You. 
2. Let my prayer come before You; incline Your ear to my cry. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 40, second section...
1. English - (Amplified Bible Version).
(Psalm 40:9-17)
9. I have proclaimed glad tidings of righteousness in the great assembly (tidings of uprightness  and right standing with God). Behold, I have not restrained My lips, as You know, O Lord.  
10. I have not concealed Your righteousness within My heart; I have proclaimed Your faithfulness and Your salvation. I have not hid away Your steadfast love and Your truth from the great assembly. 
11. Withhold not Your tender mercy from Me, O Lord; let Your loving kindness and Your truth continually preserve Me!
12. For innumerable evils have compassed Me about; My iniquities have taken such hold on Me, that I am not able to look up. They are more than the hairs of My head, and My heart has failed Me and forsaken Me. 
13. Be pleased, O Lord, to deliver Me; O Lord, make haste to help Me!
14. Let them be put to shame and confounded together who seek and require My life, to destroy it; let them be driven backward and brought to dishonour who wish Me evil and delight in My hurt!  
15. Let them be desolate by reason of their shame, who say to me: "Aha, aha!"
16. Let all those who seek and require You, rejoice and be glad in You; let such as love Your salvation say continually: "The Lord be magnified!"
17. (As for  me,) I am poor and needy, yet the Lord takes thought and plans for Me. You are My Help and My Deliverer, O My God, do not tarry! 

Dinsdag 26 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Psalm 88:2,3)
2. Here, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor U. 
3. Laat my gebed voor U aangesig kom, neig U oor tot my smeking. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 40, tweede gedeelte...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Psalm 40:10-18)
10. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig; kyk, My lippe bedwing Ek nie. Here, U weet dit. 
11. U geregtigheid bedek Ek nie binne-in my hart nie; van U trou en U heil spreek Ek; U goedertienheid en U trou verberg Ek nie vir die groot vergadering nie. 
12. U, O Here, sal U barmhartighede van My nie terughou nie; laat U goedertierenheid en U trou My altyddeur behoed.   
13. Want onheile sonder getal het My omring; My ongeregtighede het My ingehaal, en Ek kan nie sien nie; hulle is meer as die hare van My hoof, en My hart het My verlaat. 
14. Laat dit U behaag, Here, om My te red; Here, maak tog gou om My te help. 
15. Laat hulle wat My lewe soek, om dit weg te ruk, tesame beskaamd staan, en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in My onheil, agteruitwyk en in die skande kom. 
16. Laat hulle wag vir My sê: "Ha, ha!" Vanweë hul beskaming verskrik wees. 
17. Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees; laat die liefhebbers van U heil altyddeur sê: "Groot is die Here!"
18. Al is Ek ellendig en behoeftig - die Here dink aan My; U is My Hulp en My Redder; My God, vertoef tog nie!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).

 
This beautiful and relevant photo was   kindly supplied by Rosan Marais. 

PSALM 40.

Monday 25 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 89:52)
Blessed be the Lord forevermore! Amen and Amen!

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 40. 
{Faith persevering in trial}
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 40:1-9]
1. I waited patiently and expectantly for the Lord; and He inclined to Me and heard My cry.
2. He drew me up out of a horrible pit, (a pit of tumult and of destruction), out of the miry clay (froth and slime), and set My feet upon a rock, steadying My steps and establishing My goings. 
3. And He Has put a new song in My mouth, a song of praise to our God. Many shall see and fear (revere and worship), and put their trust and confident reliance in the Lord. 
4. Blessed (happy, fortunate, to be envied) is the man who makes the Lord his refuge and trust, and turns not to the proud, or to the followers of false gods. 
5. Many, O Lord my God, are the wonderful works which You have done, and Your thoughts toward us; no one can compare with You! If I should declare and speak of them, they are too many to be numbered. 
6. Sacrifice and offering You do not desire, nor have You delight in them; You have given Me the capacity to hear and obey, (Your law, a more valuable service than) burnt offerings and sin offerings [which] You do not require. 
7. Then said I (Jesus): "Behold I come; in the volume of the book it is written of Me;
8. "I delight to do Your will, O My God; yes, Your law is within My heart. 
9. "I have proclaimed glad tidings of righteousness in the great assembly (tidings of uprightness and right standing with God). Behold, I have not restrained My lips, as You know, O Lord!"

Maandag 25 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Psalm 89:53) Geloofd sy die Here vir ewig! Amen, ja amen!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
{Welgeluksalig is hy wat op die Here vertrou!}
PSALM 40. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling). 
[Psalm 40:2-9]
1. 'n Psalm van Dawid. 
2. Ek het die Here lank verwag, en Hy het Hom na My toe neergebuig en My hulpgeroep gehoor. 
3. En Hy het My uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek, en My voete op 'n rots gestel; Hy het My gange vasgemaak. 
4. Hy het 'n nuwe lied in My mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. 
5. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel, en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie. 
6. Groot dinge het U gedoen, Here my God - U wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. 
7. U het geen behae in slagoffer of spysoffer nie; ore het U vir My gegrawe; brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. 
8. Toe het Ek (Jesus) gesê: "Kyk, Ek kom; in die boekrol is dit My voorgeskrywe.
9. "Ek het lus, O My God, om U welbehae te doen, en U wet is binne-in My ingewande."
10. "Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig; kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, U weet dit."

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)  

 Cell phone photo taken in our garden. 

Friday, 22 May 2015

PSALM 37, third section. / Derde gedeelte.

Saturday 23 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 37:39]
The salvation of the righteous comes from the Lord; He is their stronghold in time of trouble. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 37, third section...
1. English - (New International Version)
[Psalm 37:27-40]
27. Turn from evil and do good; then you will dwell in the land for ever. 
28. The Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. They will be protected for ever; but the offspring of the wicked will be cut off.   
29. The righteous will inherit the land and dwell in it for ever. 
30. The mouth of the righteous man utters wisdom, and his tongue speaks what is just. 
31. The law of God is in his heart; his feet do not slip. 
32. The wicked lie in wait for the righteous, seeking their very lives;
33. But the Lord will not leave them in their power, or let them be condemned when brought to trial. 
34. Wait for the Lord and keep His way. He will exalt you to inherit the land; when the wicked are cut off, you will see it. 
35. I have seen a wicked and ruthless man, flourishing like a green tree in its native soil,
36. But he soon passed away and was no more; though I looked for him, he could not be found. 
37. Consider the blameless, observe the upright; there is a future for the man of peace. 
38. But all sinners will be destoyed; the future of the wicked will be cut off.  
39. The salvation of the righteous comes from the Lord; He is their stronghold in time of trouble. 
40. The Lord loves them and delivers them; He delivers them from the wicked and saves them, because they take refuge in Him. 

Saterdag 23 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 37:39]
Maar die hulp van die regverdiges is van die Here, hulle toevlug in tyd van benoudheid. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 37, derde gedeelte...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 37:27-40]
27. Samek. Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon; 
28. Want die Here het die reg lief en sal Sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. 
29. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. 
30. Pe. Die mond van die regverdige verkondig wysheid, en sy tong spreek wat reg is. 
31. Die wet van God is in sy hart; sy gange sal nie wankel nie. 
32. Sade. Die goddelose loer op die regverdige en loer om hom dood te maak. 
33. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie, en Hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. 
34. Kof. Wag op die Here en hou Sy weg, en Hy sal jou verhoog om die aarde te besit; jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. 
35. Resj. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl Hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. 
36. Toe gaan iemand verby, en kyk, hy was daar nie; en ek het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie. 
37. Sjin. Let op die vrome, en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. 
38. Maar die oortreders word tesame verdelg; die toekoms van die goddelose word afgesny. 
39. Tau. Maar die hulp van die regverdiges is van die Here; hulle toevlug in tyd van benoudheid. 
40. En die Here help hulle en red hulle; Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by Hom. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)


Thursday, 21 May 2015

PSALM 37, second section. / tweede gedeelte

Friday 22 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 42:1,2]
1. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for You O God!
2. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? 

MESSAGE OF THE DAY:
2. English - (New International Version).
(Psalm 37, second section...
[Psalm 37:14-26]
14. The wicked draw the sword and bend the bow, to bring down the poor and needy, to slay those whose ways are upright, 
15. But their swords will pierce their own hearts, and their bows will be broken. 
16. Better the little that the righteous have, than the wealth of many wicked; 
17. For the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. 
18. The days of the blameless are known to the Lord, and their inheritance will endure for ever. 
19. In times of disaster, they will not whither; in days of famine they will enjoy plenty. 
20. But the wicked will perish: The Lord's enemies will be like the beauty of the fields, they will vanish - vanish like smoke. 
21. The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously;
22. Those the Lord blesses, will inherit the land, but those He curses will be cut off. 
23. If the Lord delights in a man's way, He makes his steps firm; 
24. Though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. 
25. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. 
26. They are always generous and lend freely; their children will be blessed.  

Vrydag 22 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 42:2,3]
2. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, O God!
3. My siel dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
PSALM 37, tweede gedeelte...
[Psalm 37:14-26]
14. Get. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en behoeftige te laat val, om dié te slag wat opreg is van weg. 
15. Hulle swaard sal in hul hart gaan, en hulle boë sal verbreek word
16. Tet. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose; 
17. Want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. 
18. Jod. Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. 
19. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. 
20. Kaf. Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die Here soos die prag van die weivelde; hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. 
21. Lamed. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee;
22. Want die wat deur Hom geseën word, sal die aarde besit; maar die wat deur Hom vervloek word, sal uitgeroei word. 
23. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en Hy het 'n welbehae in sy weg. 
24. As hy val, dan stort hy nie neer nie; want die Here ondersteun sy hand. 
25. Noen. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. 
26. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. 
 
DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
(DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
 
Cell phone photo taken in our garden. 


Tuesday, 19 May 2015

PSALM 37.

Wednesday 20 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 81:10)
I Am the Lord your God, Who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it.

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 37.
1. English - (New King James Bible).
(Psalm 37:1-13)
1. Do not fret because of evildoers. Nor be envious of the workers of iniquity. 
2. For they shall soon be cut down like the grass. 
3. Trust the Lord, and do good; dwell in the land, and feed on His faithfulness. 
4. Delight yourself also in the Lord. And He shall give you the desires of your heart. 
5. Commit your way to the Lord, trust also in Him. And He shall bring it to pass. 
6. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. 
7. Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass.  
8. Cease from anger, and forsake wrath; do not fret, it only causes harm. 
9. For evildoers shall be cut off; but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. 
10. For just a little while and the wicked shall be no more; indeed, you will look diligently for his place, but it shall be no more. 
11. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. 
12. The wicked plots against the just, and gnashes at him with his teeth. 
13. The Lord laughs at him, for He sees that his day is coming. 

Woensdag 20 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 81:11)
Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland; maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 37.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Psalm 37:1-13)
1. 'n Psalm van Dawid. Alef. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie;  
2. Want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. 
3. Bet. Vertrou op die Here, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,
4. En verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. 
5. Gimel. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer. 
6. En Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig, en jou reg soos die middag. 
7. Dalet. Swyg voor die Here en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. 
8. He. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid; wees nie toornig nie: dit is net om kwaad te stig. 
9. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. 
10. Wau. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie.  
11. Die ootmoediges daarenteen, sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. 
12. Sajin. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. 
13. Die Here lag oor hom, want Hy sien dat sy dag kom. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections from the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 

Sunday, 17 May 2015

PSALM 34, second section. / tweede gedeelte.

Monday 18 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 35:9)
Then my soul will rejoice in the Lord, and delight in His salvation.

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 34, second section ...
1. English - (New International Version).
(Psalm 34:15-22)
15. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. 
16. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. 
17. The righteous cry out, and the Lord hears them; He delivers them from all their troubles. 
18. The Lord is close to the broken-hearted, and saves those who are crushed in spirit. 
19. A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. 
20. He protects all his bones: not one of them will be broken. 
21. Evil will slay the wicked; the foes of the righteous will be condemned. 
22. The Lord redeems His servants; no one will be condemned who takes refuge in Him. 

Maandag 18 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 35:9)
Maar my siel sal juig in die Here, dit sal bly wees in Sy heil. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 34, tweede seksie ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Psalm 34:16-23)
16. Ajin. Die oë van die Here is op die regverdiges en Sy ore tot hulle hulpgeroep. 
17. Pe. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei.  
18. Sade. Hulle roep, en die Here hoor, en Hy red hulle uit al hulle benoudhede. 
19. Kof. Die Here is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees. 
20. Resj. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom. 
21. Sjin. Hy bewaar al sy bene: nie een daarvan word gebreek nie. 
22. Tau. Die onheil maak die goddelose dood; en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. 
23. Die Here verlos die siel van Sy knegte; en almal wat by Hom skuil, hoef nie te boet nie. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden. 

Saturday, 16 May 2015

PSALM 36.

Tuesday19 May 2015. 
WORD OF THE DAY: 
(Psalm 91:1-2)
1. He who dwells in the secret place of the Most High, shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, (Whose power no foe can withstand).
2. I say this about the Lord, "He is my Refuge and my Fortress, my God; on Him I lean and rely, and in Him I (confidently) trust."

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 36.
2. English - (Amplified Bible Version).
(Psalm 36:7-12)
7. How precious is Your steadfast love, O God! The children of men take refuge and put their trust under the shadow of Your wings.  
8. They relish and feast on the abundance of Your house, and You cause them to drink of the stream of Your pleasures. 
9. For with You is the fountain of life; in Your light, we see the light. 
10, O continue Your loving-kindness to those who know You, Your righteousness (salvation) to the upright in heart.  
11. Let not the foot of pride overtake me, and let not the wicked drive me away. 
12. There the workers of iniquity fall and lie prostrate; they are thrust down and shall not be able to rise. 

Dinsdag 19 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 91:1-2)
1. Hy wat in skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. 
2. Ek sal tot die Here sê: "My Toevlug en my Bergvesting, my God op wie ek vertrou."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 36.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 36:8-13)
8. Hoe kosbaar is U goedertierenheid, O God! Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van U vleuels.  
9. Hulle verkwik hul aan die vettigheid van U huis, en U laat hulle drink uit die stroom van U genietinge. 
10. Want by U is die fontein van die lewe; in U lig, sien ons die lig. 
11. Laat U goedertierenheid voortduur vir die wat U ken, en U geregtgheid vir die opregtes van hart. 
12. Laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie, en laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. 
13. Daar het die werkers van ongeregtigheid geval; hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan nie. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo taken in our garden. 
Friday, 15 May 2015

PSALM 34.

Weekend 16 & 17 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 118:21)
I will confess, praise, and give thanks to You, for You have answered me; and You have become my Salvation and Deliverer. 

MESSAGE OF THE DAY:
Psalm 34.
1. English - (Amplified Bible Version) 
(Psalm 34:1-10)
1. I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth. 
2. My life makes its boast in the Lord; let the humble and afflicted hear and be glad.  
3. O, magnify the Lord with me, and let us exalt His Name together. 
4. I sought (inquired of) the Lord, and required Him (of necessity and on the authority of His Word), and He heard me, and delivered me from all my fears. 
5. They looked to Him and were radiant; their faces shall never blush for shame or be confused. 
6. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles.  
7. The Angel of the Lord encamps around those who fear Him, (who revere and worship Him with awe), and each of them He delivers. 
8. O taste and see that the Lord (our God) is good. Blessed (happy, fortunate, to be envied) is the man who trusts and takes refuge in Him.   
9. O fear the Lord, you His saints, (revere and worship Him)! For there is no want to those who truly revere and worship Him with godly fear. 
10. The young lions lack food and suffer hunger, but they who seek (inquire of and require) the Lord (by right of their need and on the authority of His Word), none of them shall lack any beneficial thing.

Naweek 16 & 17 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 118;21)
Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 34.
(Psalm 34:2-11)
2. Alef. Ek wil die Here altyd loof; Sy lof sal altyddeur in my mond wees.  
3. Bet. My siel sal hom beroem in die Here; die ootmoediges sal dit sien en bly wees. 
4. Gimel. Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam Sy Naam verhef!
5. Dalet. Ek het die Here gesoek en Hy het het my geantwoord en uit al my vrees gered. 
6. He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. 
7. Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die Here het hom gehooren Hy het hom uit al sy benoudhede verlos
8. Get. Die Engel van die Here trek 'n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit. 
9. Tet. Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil. 
10. Jod. Vrees die Here, O Sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie. 
11. Kaf. Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Cell phone photo taken in our garden. Wednesday, 13 May 2015

PSALM 33.

Friday 15 May 2015.
WORD OF THE DAY:
(Hebrews 1:3b) When He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high.                                 
(Revelation 17:14)
These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is the Lord of lords, and the King of kings; and those who are with Him are called: "chosen and faithful."

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 33.
The Sovereignty of the Lord in creation. 
1. English - (New King James Version)
[Psalm 33:1-22]
1. Rejoice in the Lord, O you righteous! For praise from the upright is beautiful. 
2. Praise the Lord with the harp; make melody to Him with an instrument of ten strings. 
3. Sing to Him a new song; play skilfully with shouts of joy. 
4. For the Word of the Lord is right, and all His work is done in truth. 
5. He loves righteousness and justice; the earth is full of the goodness of the Lord. 
6. By the Word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth. 
7. He gathers the water of the sea together as a heap; He lays up the deep in storehouses. 
8. Let all the earth fear the Lord; let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. 
9. For He spoke, and it was done; He commanded, and it stood fast. 
10. The Lord brings the counsel of the nations to nothing; he makes the plans of the peoples of no effect. 
11. The counsel of the Lord stands forever. The plans of His heart to all generations. 
12. Blessed is the nation whose God is the Lord. And the people whom He Has chosen as His own inheritance. 
13. The Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. 
14. From His place of habitation He looks  on all the inhabitants of the earth;
15. He fashions their hearts individually; He considers all their works.   
16. No king is saved by the multitude of an army; a mighty man is not delivered by great strength. 
17. A horse is a vain hope for safety; neither shall its great power make any man free from danger. 
18. Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His mercy. 
19. To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
20. Our souls wait for the Lord, He is our Help and our Shield.      
21. For our hearts shall rejoice in Him, because we have trusted in His Holy Name. 
22. Let Your mercy O Lord, be upon us, just as we hope in You. 

Vrydag 15 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Hebreërs 1:3b)
Nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regerhand van die Majesteit in die hoogte. 
(Openbaring 17:14)
 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin - want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings - en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 33.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Psalm 33:1-22)
1. O regverdiges, jubel in die Here! 'n Loflied betaam die opregtes. 
2. Loof die Here met die siter; psalmsing tot Sy eer met die tiensnarige harp. 
3. Sing tot Sy eer 'n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank. 
4. Want die Woord van die Here is reg, en al Sy werk is met trou. 
5. Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. 
6. Deur die Woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die Gees van Sy mond hulle hele leër. 
7. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop; hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers. 
8. Laat die hele aarde vir die Here vrees; laat al die bewoners van die aarde vir Hom bedug wees; 
9. Want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied en dit staan. 
10. Die Here vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke. 
11. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van Sy hart van geslag tot geslag. 
12. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het. 
13. Die Here kyk van die hemel af; hy sien al die mensekinders. 
14. Uit Sy woonplek aanskou Hy al die bewoners van die aarde. 
15. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke. 
16. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leër, 'n held nie gered deur groot krag nie. 
17. Die perd help niks vir die oorwinning, en red nie deur sy groot krag nie. 
18. Kyk, die oog van die Here is op die wat Hom vrees, op die wat op Sy goedertierenheid wag. 
19. Om hulle siel te red van die dood, en hulle in die lewe te hou in hongersnood. 
20. Ons siel wag op die Here; Hy is ons hulp en ons skild;
21. Want ons hart is bly in Hom, omdat ons op Sy heilige Naam vertrou. 
22. Laat U goedertierenheid, Here, oor ons wees net soos ons op U wag!

Photo and 'Word for the Day,' was kindly supplied and initiated by Wilma Heigan. 

PSALM 32.

Thursday 14 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 32:7)
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 32.
1. English - (English Standard Version).
[Psalm 32:1-2; 7-11]
1. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. 
2. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. 
7. "You are a hiding place for me; You preserve me from trouble; You surround me with shouts of deliverance. Selah."
8. "I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with My eye upon you.  
9. "Be not like a horse or a mule, without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will nor stay near you."
10. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. 
11. Be glad in the Lord and rejoice, O you righteous, and shout for joy, all you upright in heart!

Donderdag 14 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 32:7)
U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 32.
2. Afrikaans- (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 32:1-2; 7-11]
1. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. 
2. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here ongeregtighede nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. 
7. "U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela."
8. "Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee, My oog sal op jou wees. 
9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. 
10. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou - met goedertierenheid sal Hy hom omring. 
11. Wees bly in die Here en juig, O regverdiges! En jubel, alle opregtes van hart!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 

Monday, 11 May 2015

PSALM 31.

Wednesday 13 May 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 31:24]
Be strong and confident, all you who wait on the Lord. 

MESSAGE OF THE DAY: 
[Psalm 31:1-3; 7-9; 14-24]
A Psalm of David. 
1. In You O Lord, I have taken refuge, and put my trust; let me never be put to shame; deliver me in Your righteousness. 
2.  Turn Your ear to me, come quickly to my rescue; be my rock of refuge, a strong fortress of defense to save me. 
3. Since You are my Rock and my fortress, for the sake of Your Name, lead me and guide me. 
7. I will be glad and rejoice in Your mercy, for You have considered my trouble. You have known my soul in adversities;
8. And have not shut me up in the hand of the enemy; You have set my feet in a wide place. 
9. Have mercy O Lord, for I am in trouble;
my eyes wastes away with grief; yes, my soul and my body!
14. But as for me, I trust in You O Lord. I say: "You are my God!"
15. My times are in Your hand; deliver me  from the hand of my enemies, and from those who persecute me. 
16. Make Your face shine upon Your servant; save me for Your mercies' sake. 
17. Do not let me be ashamed, O Lord, for I have called upon You; let the wicked be ashamed; let them be silent in the grave. 
18. Let the lying lips be put to silence, which speak insolent things proudly and contemtuously against the righteous.   
19. Oh how great is Your goodness, which You have laid up for those who fear You, which You have prepared for those who trust in You, in the presence of the sons of men. 
20. You shall hide them in the secret place of Your presence, from the plots of man; You shall keep them secretly in a pavilion, from the strives of tongues.  
21. Blessed be the Lord, for He Has shown me His marvelous kindness in a strong city!
22. For I said in my haste: "I am cut off from before Your eyes;" Nevertheless You heard the voice of my supplications, when I cried out to You. 
23. Oh, love the Lord, all you His saints! For the Lord preserves the faithful, and fully repays the proud person. 
24. Be of good courage. And He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. 

Woensdag 13 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 31:25]
Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
[Psalm 31:1-3; 7-9; 20-25]
1. 'n Psalm van Dawid. 
2. By U, O Here, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur U geregtigheid. 
3. Neig U oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos. 
7. Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ék vertrou op die Here. 
8. Ek wil juig en bly wees in U goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het. 
9. En my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan. 
15. Maar ék vertrou op U O Here! Ek sê: "U is my God!"
16. My tye is in U hand; red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. 
17. Laat U aangesig skyn oor U kneg, verlos my deur U goedertierenheid. 
20. O, hoe groot is U goedheid  wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in die teenwoordigheid van die mensekinders!
21. U verberg hulle in die skuilplek van U aangesig vir die samesweringe van mense; U steek hulle weg in 'n hut vir 'n twis van die tonge. 
22. Geloofd sy die Here, want Hy het Sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak, in 'n vaste stad.  
23. Ek tog het in my angs gesê: "Ek het verdwyn, weg van U oë;" nogtans het U die stem vaan my smekinge gehoor toe ek U aangeroep het om hulp. 
24. Julle moet die Here liefhê, al Sy gunsgenote! Die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel.  
25. Wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

 Cell phone photo taken in our garden. 

PSALM 30.

Tuesday 12 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 141:2]
2. May You accept my prayer like incense, my uplifted hands like the evening offering!

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 30.
1. English - (New English Translation)
[Psalm:30:1-5;8-12]
1. I will praise You, O Lord, for You lifted me up, and did not allow my enemies to gloat over me. 
2. O Lord my God, I cried out to You, and You healed me. 
3. O Lord, you pulled me up from Sheol, You rescued me from among those descending into the grave. 
4. Sing to the Lord, you faihfull followers of His, give thanks to His holy Name. 
5. For His anger lasts only a brief moment, and His good favour restores one's life. One may experience sorrow during the night, but joy arrives in the morning.
8. To You, O Lord, I cried out, I begged the Lord for mercy;
9. "What profit is there in taking my life, in my descending into the Pit? Can the dust of the grave praise You? Can it declare Your loyalty?
10. "Hear, O Lord, and have mercy on me! O Lord, deliver me!
11. "Then You turned my lament into dancing; You removed my sackcloth and covered me with joy. 
12. "So now my heart will sing to You and not be silent; O Lord my God, I will always give thanks to You."

Dinsdag 12 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 141:3]
2. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 30.
2, Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Psalm 30:1-6; 9-13]
1. 'n Psalm van Dawid. 
2. Ek sal U verhoog Here, want U het my opgetrek en vyande oor my nie laat bly wees nie. 
3. Here my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak. 
4. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. 
5. Psalmsing tot eer van die Here, O Sy gunsgenote, en loof dy heilige gedenknaam;
6. Want 'n oomblik is daar in Sy toorn, 'n lewe in Sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig. 
9. Ek het U aangeroep Here, en ek het die Here gesmeek:
10. "Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit U trou verkondig? 
11. "Hoor Here, en wees my genadig! Here, wees vir my 'n helper!
12. "U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak, en my met vreugde omgord. 
13. "Sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here, my God, vir ewig sal ek U loof."

Cell phone photo taken in our garden. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I posssibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.) Saturday, 9 May 2015

PSALM 28.

Monday 11 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 34:15]
The Lord pays attention to the godly, and hears their cry for help.

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 28.
[Psalm 28:1,2,6,7]
1. A Psalm of David. To You, O Lord, I cry out! My protector, do not ignore me! If You do not respond to me, I will join those who are descending into the grave. 
2. Hear my plea for mercy when I cry out to You for help, when I lift my hands toward Your holy temple.  
6. The Lord deserves praise, for He has heard my plea for mercy. 
7. The Lord strengthens and protects me; I trust in Him with all my heart. I am rescued and my heart is full of joy; I will sing to Him in gratitude.  

Maandag 11 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 34:16]
Ajin. Die oë van die Here is op die regverdiges, en Sy ore tot hulle hulpgeroep. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
[Psalm 28:1.2,6,7,]
1. 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, O Here! My rots, draai nie stilswyend van my af weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie. 
2. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. 
6. Geloofd sy die Here, want Hy het die stem van my smekinge gehoor. 
7. Die Here is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en sal ek Hom loof met my gesang. 

[DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can.  /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.] 

Cell phone photo taken in our garden. 

Friday, 8 May 2015

PSALM 27.

Saturday 9 May 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 35:1]
Lord, contend with those who contend with me; fight against those who fight against me. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 27.
1. English - (New International Version) 
[Psalm 27:1-9,13-14]
1. A Psalm of David. The Lord is my light and my salvation - whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life - of whom shall I be afraid?
2. When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they all shall stumble and fall. 
3. Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then will I be confident. 
4. One thing I ask of the Lord, this is what I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. 
5. For in the day of trouble He will keep me safe in His dwelling; He will hide me in the shelter of His tabernacle, and set me high upon a rock. 
6. Then my head will be exalted above the enemies who surround me; at His tabernacle I will sacrifice with shouts of joy; I will sing and make music to the Lord.  
7. Hear my voice when I call O Lord; be merciful to me, and answer me.  
8. My heart says of You: "Seek His face!" Your face O Lord, I will seek. 
9. Do not hide Your face from me, do not turn Your servant away in anger; You have been my Helper. Do not reject me, nor forsake me, O God, my Saviour. 
13. I am still confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living. 
14. Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord. 

Saterdag 9 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 35:1] 
Here, twis met die wat met my twis, bestry die wat my bestry. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 27.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 27:1-9,13-14]
1. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?
2. As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet - my teëstanders en my vyande; ja myne - struikel hulle self en val. 
3. Al word 'n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. 
4. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek; dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die heerlikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in Sy tempel. 
5. Want Hy steek my weg in Sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van Sy tent; Hy verhef my op 'n rots. 
6. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in Sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die Here!
7. Hoor O Here, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my.  
8. Van U sê my hart: "Soek My aangesig." Ek soek U aangesig, O Here!
9. Verberg U aangesig nie vir my nie, wys U kneg nie af in toorn nie : U was my hulp! Verstoot en verlaat my nie, O Here!
13. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie!
14. Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die Here!

Many thanks to Martin Heigan for this exceptionally beautiful photo which I could use for a section of Scripture. 
(Dv. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can.  
/
Dv. Sal ek welbekende, gunsteling en geliefde gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Thursday, 7 May 2015

PSALM 26.

Friday 8 May 2015. 
WORD OF THE DAY: 
[Revelation 1:7]
Look, He is returning with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all the tribes on earth will mourn because of Him. This will certainly come to pass! Amen.  

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 26. 
1. English - (New English Translation)
[Psalm 26:1,6-8]
1. A Psalm of David. Vindicate me, O Lord, for I have integrity, and I trust in the Lord without wavering. 
6. I maintain a pure lifestyle, so I can appear before Your altar, O Lord,
7. To give You thanks, and to tell about all Your amazing deeds. 
8. O Lord, I love the temple where You live, the place where Your splendour is revealed. 

Vrydag 8 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Openbaringe 1:7]
Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, Amen!

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
PSALM 26. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 26:1,6-8]
1. 'n Psalm van Dawid. Doen aan my reg, O Here, want ék wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. 
6. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom U altaar, O Here,
7. Om die stem van lof te laat hoor, en om al U wonders te vertel. 
8. Here, ek het lief die woning van U huis, en die woonplek van U heerlikheid. 


(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. 
/
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 


Wednesday, 6 May 2015

PSALM 25, Contd... PSALM 25, Vervolg...

Thursday 7 May 2015
WORD OF THE DAY:
[Revelation 1:8]
"I Am the Alpha and the Omega," says the Lord God - "The One Who is, and Who was, and Who is still to come - the All-Powerful!"

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 25, contd..... 
1. English - (New English Translation)
[Psalm 25:10-18]
10. The Lord always proves faithful and reliable to those who follow the demands of His covenant. 
11. For the sake of Your reputation, O Lord, forgive my sin, because it is great. 
12. The Lord shows His faithful followers the way they should live. 
13. They experience His favour; their descendants inherit the land. 
14. The Lord's loyal followers receive His guidance, and He reveals His covenantal demands to them. 
15. I continually look to the Lord for help,  for He will free my feet from the enemy's net. 
16. Turn toward me and have mercy upon me, for I am alone and oppressed!
17. Deliver me from my distress; rescue me from my suffering! 
18. See my pain and suffering! Forgive  all my sins!

Donderdag 7 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Openbaringe 1:8]
"Ek is die Alfa en die Oméga, die Begin en die Einde," sê die Here. "Wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 25, Vervolg.....
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 25:9-18]
9. Jod. Hy sal die ootmoediges lei in die reg; en die ootmoediges Sy weg leer. 
10. Kaf. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou, vir die wat Sy verbond en Sy getuienisse bewaar. 
11. Lamed. Om U Naam ontwil Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. 
12. Mem. Wie tog is die man wat die Here vrees? Ht sal hom leer die weg wat hy moet kies. 
13. Noen. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. 
14. Samek. Die verborgenheid van die Here 
is vir die wat Hom vrees, en Sy verbond om hulle dit bekend te maak. 
15. Ajin. My oë is altyddeur op die Here, want Hy sal my voete uit die net uitlei. 
16. Pe. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. 
17. Sade. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek; lei my uit my angste. 
18. Resj. Aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. !
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks for this excellent photo which was kindly supplied by Martin Heigan.  

Tuesday, 5 May 2015

PSALM 25.

Wednesday 6 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 25:15]
I continually look to the Lord for help, He will free my feet from the enemy's net. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 25.
1. English - (New English Translation)
[Psalm 25:1-8)
1. O Lord, I come before You in prayer. 
2. My God, I trust in You. Please do not let me be humiliated; do not let my enemies triumphantly rejoice over me!
3. Certainly none who rely on You will be humiliated. 
4. Make me understand Your ways, O Lord! Teach me Your paths. 
5. Guide me into Your truth and teach me. For You are the God Who delivers me; on You I rely all day long. 
6. Remember Your compassionate and faithful deeds. O Lord, for You have always acted in this manner. 
7. Do not hold against me the sins of my youth, or my rebellious acts! Because You are faithful to me, extend to me Your favour, O Lord!
8. The Lord is both kind and fair; that is why He teaches sinners the right way to live.  

Woensdag 6 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 25:15]
My oë is altyddeur op die Here, want Hy sal my voete uit die net uitlei. 
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 25:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 25:1-8]
1. 'n Psalm van Dawid. Alef. Tot U, O Here hef ek my siel op. 
2. Bet. My God, op U verttou ek; moet my nie beskaamd laat staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie. 
3. Gimel. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak. 
4. Dalet. Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie. 
5. He. Lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. 
6. Sajin. Dink Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want dié is van ewigheid af.
7. Get. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie; dink aan my na U goedertierenheid, om U goedheid ontwil, O Here!
8. Tet. Die Here is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg. 


(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)  Sunday, 3 May 2015

PSALM 24.

Tuesday 5 May 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 24:9,10]
9. Lift up your heads, O you gates; yes, lift them up, you age-abiding doors, that the King of Glory may come in. 
10. Who is (He then), this King of Glory? The Lord of hosts, He is the King of Glory. Selah. (Pause, and think of that.)

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 24:
1. English - (New English Translation)
[Psalm 24:1-10]
1. The Lord owns the earth and all it contains, the world and all who live in it. 
2. For He set its foundation upon the seas, and established it upon the ocean currents. 
3. Who is allowed to ascend the mountain of the Lord? Who may go up to His holy dwelling place?
4. The one whose deeds are blameless and whose motives are pure, who does not lie or make promises with no intention of keeping them. 
5. Such godly people are rewarded  by the Lord, and vindicated by the God Who delivers them. 
6. Such purity caracterizes the people who seek His favour, Jacob's decendants, who pray to Him. (Selah) 
7. Look up, you gates! Rise up, you eternal doors! Then the majestic King will enter!
8. Who is this majestic King? The Lord Who is strong and mighty! The Lord Who is mighty in battle!
9. Look up, you gates! Rise up, you eternal doors! Then the majestic King will enter!
10. Who is this majestic King? The Lord Who commands armies! He is the Majestic King! (Selah)

Dinsdag 5 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Psalm 24:9,10) 
9. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!
10. Wie is dan tog fie Erekoning? Die Here van die leërskare - Hy is die Erekoning! Sela. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 24:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 24:1-10]
'n Psalm van Dawid. 
1. Die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;
2. Want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome,
3. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in Sy heilige plek?
4. Hy wat rein van hande, en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. 
5. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. 
6. Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat U aangesig soek - dit is Jakob. Sela. 
7. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!
8. Wie is tog die Erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. 
9. Het op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!
10. Wie is dan tog die Erekoning? Die Here van die leërskare - Hy is die Erekoning! Sela. 

Many thanks to Martin Heigan for this beautiful photo, which I could use for a Bible verse. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections from the Psalms as often as I possibly can. 
/  
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)