Thursday, 30 October 2014

THE COMMANDER OF THE ARMY OF THE LORD. / DIE LEËROWERSTE VAN DIE HERE.

Thursday 30 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 138:3]
In the day when I cried out, You answered me, and made me bold with strength in my soul. 

MESSAGE OF THE DAY:
[Joshua 5:13-15]
13. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a Man stood opposite him with His sword drawn in His hand. And Joshua went to Him and said to Him: "Are You for us, or for our adversaries?"
14. And He said: "No, but as Commander of the Army of the Lord, I have now come." And Joshua fell on his face on the earth and worshiped, and said to Him: "What does my Lord say to His servant?"
15. Then the Commander of the Lord's Army said to Joshua: "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." And Joshua did so. 

Donderdag 30 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 138:3]
Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel.  

BOODSKAP VAN DIE DAG:
[Josua 5:13-15]
13. En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand; en Josua het na Hom gegaan en Hom gevra: "Behoort U by ons, of by die vyande?"
14. En Hy sê: "Nee, maar Ek is die Leërowerste van die Here; Ek het nou gekom." Toe val Josua met sy aangesig op die grond, en buig hom neer, en vra Hom: "Wat wil my Here aan Sy dienskneg sê?" 
15. Toe sê die Leërowerste van die Here vir Josua: "Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig." En Josua het so gedoen. 

Wednesday, 29 October 2014

THE LORD ROLLED AWAY THE REPROACH OF EGYPT FROM THEM. / DIE HERE BEVRY HULLE VAN DIE ONEERVOLHEID VAN EGIPTE.

Wednesday 29 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 139:13-14]
13. For You created my inmost being; You knit me together in my mother's womb. 
14. I praise You because I am fearfully and wonderfully made; Your works are wonderful, I know that full well. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE LORD ROLLED AWAY THE REPROACH OF EGYPT FROM THEM:
1. English - (New International Version)
[Joshua 5:8-12]
8. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. 
9. Then the Lord said to Joshua: "Today I have rolled away the reproach of Egypt
from you." So the place has been called Gilgal to this day. 
10. On the evening of the fourteenth day of the month, while camped at Gilgal on the plains of Jericho, the Isrealites celebrated the Passover. 
11. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land: unleavened bread and roasted grain. 
12. The manna stopped the day after they ate the food from the land; there were no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. 

Woensdag 29 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 139:13-14]
13. Want Ú het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. 
14. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HERE BEVRY HULLE VAN DIE ONEERVOLHEID VAN EGIPTE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 5:8-12]
8. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laer gebly totdat hulle gesond was. 
9. Toe het die Here vir Josua gesê: "Vandag het Ek die smaad van Egipte van julle afgewentel." Daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. 
10. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaer was, het hulle die Pasga gehou op die veertiende dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Jérigo. 
11. En hulle het die dag ná die Pasga van die opbrings van die land geëet: ongesuurde brode en gebraaide koring, daardie selfde dag 
12. En die dag nadat hulle van die opbrings van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie; maar hulle het geëet van die opbrings van die land Kanaän in daardie jaar. 
(DV I will share the Word with you as often as possible. / DV sal ek die Woord met u so dikwels moontlik deel.)
 
Photo kindly supplied by:
      Martin Heigan. 

Tuesday, 28 October 2014

THE SECOND GENERATION CIRCUMCISED. / DIE TWEEDE GENERASIE WORD BESNY.

Tuesday 28 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Job 42:10]
And the Lord turned the captivity of Job, and restored his fortunes, when he prayed for his friends; also the Lord gave Job twice as much as he had before. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE SECOND GENERATION CIRCUMCISED:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 5:2-7]
2. At that time the Lord said to Joshua: "Make knives of flint and circumcise the (new generation of) Israelites as before." 
3. So Joshua made knives of flint and circumcised the sons of Israel at Gibeath-haaraloth. 
4. And this is the reason Joshua circumcised them: all the males of the people who came out of Egypt, all the men of war, had died in the wilderness on the way after they came out of Egypt. 
5. Though all the people who came out were circumcised, yet all the people who were born in the wilderness on the way, after Israel came out of Egypt, had not been circumcised. 
6. For the Israelites walked forty years in the wilderness till all who were men of war, who came out of Egypt perished, because they DID NOT HEARKEN TO THE VOICE OF THE LORD; to them the Lord swore that He would not let them see the land which the Lord swore to their fathers to give us, a land flowing with milk and honey. 
7. So it was their uncircumcised children whom He raised in their stead, whom Joshua circumcised. They were still uncircumcised, because they had not been circumcised on the way.  

Dinsdag 28 Oktober 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Job 42:10]
En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE TWEEDE GENERASIE WORD BESNY:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Josua 5:2-7]
2. In dié tyd het die Here vir Josua gesê: "Maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer."
3. Toe het Josua klipmesse gemaak, en die kinders van Israel besny by die Heuwel van die Voorhuide. 
4. En dit is die rede dat Josua hulle besny het: die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe, op hulle trek uit Egipte. 
5. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede; maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. 
6. Want veertig jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het, die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het; wat nie aan DIE STEM VAN DIE HERE GEHOORSAAM was nie; vir wie die Here gesweer het, dat Hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie - 'n land wat oorloop van melk en heuning. 
7. Maar in hulle plek het Hy hul seuns gestel; dié het Josua besny; want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. 
(DV I will share the Word with you soon again. / DV sal ek die Woord weer spoedig met u deel.)


Monday, 27 October 2014

HE GIVES POWER TO THE FAINT. / HY GEE DIE VERMOEIDE KRAG.

Monday 27 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 40:28-31]
28. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, does not faint or grow weary; there is no searching of His understanding.   
29. He gives power to the faint and weary, and to him who has no might, He increases strength (causing it to multiply, and making it to abound.)
30. Even youths shall faint and be weary, and (selected young men shall feebly stumble and fall exhausted;)
31. But those who wait for the Lord, (who expect, look for, and hope in Him), shall change and renew their strength and power; they shall lift their wings and mount up (close to God), as eagles (mount up to the sun); they shall run and not be weary, they shall walk and not faint or become tired. (Hebrews 12:1-3)

Maandag 27 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 40:28-31]
28. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van Sy verstand nie. 
29. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. 
30. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;
31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.  (Hebreërs 12:1-3)
(DV I will again share the Word with soon. / DV sal ek die Woord weer spoedig met u deel.)
 
Photo kindly supplied by:
      John Hagee Ministries. 

Sunday, 26 October 2014

THAT ALL THE PEOPLES OF THE EARTH MAY KNOW THAT THE HAND OF THE LORD IS MIGHTY. / SODAT AL DIE MENSE OP DIE AARDE MAG WEET DAT DIE HAND VAN DIE HERE MAGTIG IS.

Sunday 26 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Joel 2:13] 
So rend your heart and not your garments; Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness; and He relents from doing harm. 

MESSAGE OF THE DAY:
THAT ALL THE PEOPLES OF THE EARTH MAY KNOW THAT THE HAND OF THE LORD IS MIGHTY:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 4:20-24]
20. And those twelve stones which they took out of the Jordan, Joshua set up in Gilgal. 
21. And he said to the Israelites: "When your children ask their fathers in time to come, 'What do these stones mean?'
22. "You shall let your children know: 'Israel came over this Jordan on dry ground.
23. 'For the Lord your God dried up the the waters of the Jordan for you intil you passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up for us, until we passed over.'
24. "That all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, and that you may reverence and fear the Lord your God forever."

Sondag 26 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Joël 2:13] En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SODAT AL DIE VOLKE VAN DIE  AARDE MAG WEET DAT DIE HAND VAN DIE HERE MAGTIG IS:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 4:20-24]
20. En daardie twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. 
21. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: "Wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê: 'Wat beteken hierdie klippe?'
22. "Dan moet julle aan jul kinders bekend maak en sê: 'Op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek,
23. 'Deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat Hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het;'
24. "Dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees."

(Joel Ballem said: "Repent while you still can. The end of the world is near. This is the last of the last days. If you still can't see the signs of the times, then you must be blind. Make a change before it's too late."
(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
   Photo kindly supplied by:
      André Heigan. (See the Lord's face
        in the clouds, as He looks down
          upon us.)


Friday, 24 October 2014

THE LORD MAGNIFIED JOSHUA IN THE SIGHT OF ALL ISRAEL / DIE HERE HEF JOSUA OP IN DIE OË VAN DIE HELE ISRAEL.

Friday 24 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Proverbs 16:9]
A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE LORD MAGNIFIED JOSHUA IN THE SIGHT OF ALL ISRAEL:
[Joshua 4:12-19]
12. And the sons of Reuben, Gad, and half the tribe of Manasseh passed over, armed before the (other) Israelites, as Moses had bidden them:
13. About 40,000 (of these) prepared for war, passed over before the Lord to the plains of Jericho for battle. 
14. On that day the Lord magnified Joshua in the sight of all Israel; and they stood in awe of him, as they stood in awe of Moses, all the days of his life. 
15. And the Lord said to Joshua:
16. "Order the priests bearing the Arc of the Testimony to come up, out of the Jordan."
17. So Joshua commanded the priests: "Come up, out of the Jordan."
18. And when the priests who bore the Arc of the Covenant of the Lord had come up out of the midst of the Jordan, and the soles of their feet were lifted up to the dry land, the waters of the Jordan returned to their place, and flowed over all it's banks as they had before. 
19. And the people came up out of the Jordan on the tenth day of the first month, and encamped in Gilgal on the east border of Jericho. 

Vrydag 24 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Spreuke 16:9]
Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HERE HEF JOSUA OP IN DIE OË VAN DIE HELE ISRAEL: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 4:12-19]
12. En die kinders van Ruben en die kinders van Gad en halwe stam van Manasse, het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek, soos Moses aan hulle gesê het. 
13. Omtrent veertigduisend wat vir oorlog gewapen was, het voor die aangesig  van die Here deurgetrek om te veg, na die vlaktes van Jérigo toe. 
14. Dié dag het die Here Josua groot gemaak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het soos hulle Moses gevrees het al die dae van sy lewe. 
15. En die Here het met Josua gespreek en gesê:
16. "Gee bevel aan die priesters wat die Ark van die Getuienis dra, dat hulle uit die Jordaan uit opklim."
17. Joshua het daarop die priesters bevel gegee en gesê: "Klim op uit die Jordaan."
18. En toe die priesters wat die Verbondsark van die Here gedra het, opklim uit die middel van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer - en soos gister en eergister op al sy walle geloop. 
19. En die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laer opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jérigo. 
(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as possible. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord so dikwels moontlik met u deel. 
 Photo kindly supplied by:
    André Heigan. 

Tuesday, 21 October 2014

BLESS THE LORD / LOOF DIE HERE.

Wednesday 22 October 2014
WORD OF THE DAY:
[Psalm 103:1-5]
1. Bless (affectionately, gratefully) praise the Lord, O my soul; and all that is (deepest) within me, bless His holy Name!
2. Bless, (affectionately, gratefully praise) the Lord, O my soul, and forget not (one of) His benefits -
3. Who forgives every (one of) all your iniquities. Who heals (each one of) all your diseases!
4. Who redeems your life from the pit and corruption. Who beautifues, dignifies, and crowns you with loving-kindness and tender mercy;
5. Who satisfies your mouth (your necessity and desire at your personal age and situation) with good, so that your youth, renewed, is like the eagle's - (strong, overcoming, soaring)! 

Woensdag 22 Oktober 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 103: 1-5]
1. Loof die Here, O my siel, en alles wat binne-in my is, Sy heilige Naam!
2. Loof die Here, O my siel, en vergeet geeneen van Sy weldade nie!
3. Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees. 
4. Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede
5. Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend.   
 Cell phone photo - beautiful roses in
    my garden. 
(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as possible / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels moontlik).

Sunday, 19 October 2014

A MEMORIAL TO THE CHILDREN OF ISRAEL FOREVER / 'N GEDENKTEKEN AAN DIE KINDERS VAN ISRAEL VIR EWIG.

Weekend 18 & 19 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Zechariah 10:1]
Ask the Lord for rain in the time of the latter rain. The Lord will make flashing clouds; He will give them
showers of rain, grass in the field for every one. 

MESSAGE OF THE DAY:
A MEMORIAL TO THE CHILDREN OF ISRAEL FOREVER:
1. English - (New King James Bible.)
[Joshua 4:7-11]
7. "Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the Ark of the Covenant of the Lord; when it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. And these stones shall be a memorial to the children of Israel forever."
8. And the children of Israel did so, just as Joshua commanded, and picked up twelve stones from the midst of the Jordan, as the Lord had spoken to Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them to the place where they  lodged, and laid them down there.  
9. Than Joshua set up twelve stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests who bore the Ark of the Covenant stood; and they are there to this day. 
10. So the priests who bore the ark stood in the midst of the Jordan, until everything was finished that the Lord had commanded Joshua to speak to the people, according to all that Moses had commanded Joshua; and the people hastened and crossed over. 
11. Then it came to pass, when all the people had completely crossed over, that the ark of the Lord and the priests crossed over in the presence of the people. 

Naweek 18 & 19 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Sagaría 10:1]
Bid tot die Here om reën, in die tyd van die laat reëns; die Here maak die weerligte, en hy sal aan hulle 'n stortreën  gee, plante op die veld aan iedereen. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
'n GEDENKTEKEN AAN DIE KINDERS VAN ISRAEL VIR EWIG:
2. Aftikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)    
[Josua 4:7-11]
7. Dan moet julle vir hulle sê: "Omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die Verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan - die water van die Jordaan is afgekeer; daarom is hierdie klippe as 'n aandenking, vir die kinders van Israel vir altyd."
8. Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Josua beveel het: hulle het  twaalf klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here met Josua gespreek het; volgens die getal  van die stamme van die kinders van Israel; en hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe, en dit daar neergesit. 
9. Josua het ook twaalf klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die Verbondsark, gestaan het; en dit is daar tot vandag toe. 
10. En die priesters wat die ark gedra het, het bly staan in die middel van die Jordaan totdat alles volbring was wat die Here Josua beveel het om aan die volk te sê, volgens alles wat Moses Josua beveel het; en die volk het gou deurgetrek. 
11. En toe die hele volk die deurtog voleindig het, het die ark van die Here, met die priesters voor die oë van die volk deurgegaan
Many thanks to John Hagee Ministries for 
    this photo. 


Friday, 17 October 2014

THE MEMORIAL STONES / DIE GEDENKTEKEN KLIPPE.

Friday 17 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Proverbs 23:13-14]
13. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. 
14 You shall beat him with a rod, and deliver his soul from hell. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE MEMORIAL STONES TAKEN OUT OF THE JORDAN: 
1. English - (New King James Bible)
[Joshua 4:1-6]
1. And it came to pass, when all the people had completely crossed over the Jordan, that the Lord spoke to Joshua, saying:
2. "Take for yourselves twelve men from the people, one man from every tribe,
3. "And command them, saying: 'Take for yourselves twelve stones from here, out of the midst of the Jordan, from the place where the priests' feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight.'" 
4. Then Joshua called the twelve men whom he had appointed from the children of Israel, one man from every tribe;
5. And Joshua said to them: "Cross over before the Ark of the Lord your God, into the midst of the Jordan, and each one of you take up a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of the children of Israel,
6. "That this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying: 'What do these stones mean to you?'"

Vrydag 17 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Spreuke 23:13-14]
13. Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. 
14. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GEDENKTEKEN KLIPPE VANUIT DIE JORDAAN: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 4:1-6]
1. En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê: 
2. "Neem vir julle uit die volk twaalf manne, uit elke stam een man,
3. "En gee hulle bevel, en sê: 'Neem vir julle vandaar, uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die priesters vas bly staan het, twaalf klippe en bring dit saam met julle deur, en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly.'"
4. Toe het Josua die twaalf man geroep wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam een man, aangestel het,
5. En Josua het vir hulle gesê: "Trek uit voor die ark van die Here julle God tot binne-in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, 
6. "Sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê: 'Wat beteken hierdie klippe vir julle?'"
Photo kindly supplied by:
    Dinah LeHanie. 

Wednesday, 15 October 2014

THE PRIESTS STOOD FIRM ON DRY GROUND, UNTIL THE NATION FINISHED PASSING OVER THE JORDAN.

Wednesday 15 October 2014.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 58:7-8]
7. Is it not to divide your bread with the hungry and bring rhe homeless poor into your house - when you see the naked, do you cover him, and that you hide not yourself from (the needs of) your own flesh and blood?
8. Then your light shall break forth like the morning, and your healing (your retoration and the power of a new life) shall spring forth speedily; your righteousness (your rightness, your justice, and your right relationship with God) shall go before you, (conducting you to peace and prosperity,) and the glory of the Lord shall be your rear guard. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
THE PRIESTS STOOD FIRM ON DRY GROUND UNTIL ALL THE NATION FINISHED PASSING OVER THE JORDAN:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 3:14-17]
14. So when the people set out from their tents to pass over the Jordan, with the priests bearing the ark of the covenant before the people,
15. And when those who bore the
Ark had come to the Jordan, and the feet of the priests bearing Ark were in the brink of the water - for the Jordan overflows it's banks throughout the time of harvest -
16. Then the waters which came down from above stood and rose up in a heap far off, at Adam, the city that is beside Zerethan; and those flowing down toward the Sea of the Arabah,  the Salt (Dead) Sea, were wholly cut off. And the people passed over opposite Jericho. 
17. And while all Israel passed over on dry ground, the priests who bore the Ark of the Covenant of the Lord, stood firm on dry ground, in the midst of the Jordan, until all the nation finished passing over the Jordan.  

Woensdag 15 Oktober 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 58:7-8]
7. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?
8. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE PRIESTERS STAAN FERM OP DROË GROND TOTDAT DIE HELE VOLK KLAAR OOR DIE JORDAAN GETREK HET:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 3:14-17]
14. En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra, op die voorpunt van die volk. 
15. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die Ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op sy walle, al die dae van die oes,
16. Bly die water staan wat van die bokant af kom; dit het opgerys soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê; en die wat wegstroom in die See van die Vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn; toe het die volk deurgetrek, teenoor Jérigo. 
17. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne-in die Jordaan, terwyl die hele volk op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het. 

([Dv] I will soon share the Word with you again. / [Dv] Sal ek spoedig weer die Woord met u deel).

Tuesday, 14 October 2014

THE PEOPLE PASSED OVER THE JORDAN, OPPOSITE JERICHO / DIE MENSE TREK DEUR DIE JORDAAN, TEENOOR JÉRIGO.

Tuesday 14 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Proverbs 29:25]
The fear of man brings a snare, but whoever leans on, trusts in, and puts his confidence in the Lord is safe and set on high. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE PEOPLE CROSSED OVER THE JORDAN OPPOSITE JERICHO:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 3:7-13]
7. The Lord said to Joshua: "This day I will begin to magnify you in the sight of all Israel, so they may know that as I was with Moses, so I will be with you."
8. "You shall command the priests who bear the ark of the covenant: 'When you come to the brink of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan.'"
9. Joshua said to the Israelites: "Come near, hear the words of the Lord your God."
10. Joshua said: "Hereby you shall know that the living God is among you, and that He will surely drive out from before you the Canaanities, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites. 
11. "Behold, the ark of the covenant of THE LORD OD ALL THE EARTH is passing before you into the Jordan. 
12. "So now, take twelve men from the tribes of Israel, one from each tribe. 
13. "When the soles of the feet of the priests who bear the ark of the LORD OF ALL THE EARTH shall rest in the Jordan, the waters of the Jordan coming down from above - shall be cut off and THEY WILL STAND IN ONE HEAP."

Dinsdag 14 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Spreuke 29:25]
Die vrees vir die mens span 'n strik; maar hy wat op die Here vertrou, sal beskut word. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE MENSE TREK OOR DIE JORDAAN, TEENOOR JÉRIGO:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 3:7-13]
7. Daarop sê die Here vir Josua: "Vandag sal Ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat Ek met jou sal wees, soos Ek met Moses gewees het. 
8. "Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra, en sê: 'Net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan.'"
9. Toe sê Josua aan die kinders van Israel: "Kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God."
10. Verder het Josua gesê: "Hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, en dat Hy sekerlik die Kaänaniete, en Hetiete en Hewiete en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe:
11. "Kyk, die verbondsark van DIE HERE VAN DIE HELE AARDE trek voor julle uit die Jordaan in. 
12. "Neem dan nou vir julle twaalf manne uit die stamme van Israel, een man uit elke stam;
13. "En net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here, DIE HERE VAN DIE HELE AARDE, dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word - die water wat van die bokant af kom, EN DIT SAL SOOS EEN WAL BLY STAAN."
 
Photo kindly supplied by André Heigan. 
(God willing I will share the Word with you as often as possible. / As dit die wil van God is, sal ek die Woord met u deel so dikwels moontlik.)

Monday, 13 October 2014

PRAYER OF BLESSING BY PASTOR JOHN HAGEE / GEBED VAN SEËN DEUR PASTOOR JOHN HAGEE.

13 October 2014. 
PRAYER OF BLESSING BY PASTOR JOHN HAGEE:
And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you, and be gracious unto you - and give you His peace. 
May you walk in the confidence that our Father which art in heaven, loves you with an everlasting love. His angels go before you to prepare your way and to make the crooked way straight. They go behind you to be your great defense. 
Rejoice and be exceedingly glad, for God will make a way where there seems to be no way! And He will give you the desires of your heart, based upon the authority of God's Word. (Pastor John Hagee).
    Pastor John Hagee, from Cornerstone Church, San Antonio, Tx. 

Friday, 10 October 2014

ISRAEL CROSSES THE JORDAN. / ISRAEL TREK DEUR DIE JORDAAN.

Friday 10 October 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 23:5-6]
5. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil: my brimming cup runs over. 
6. Surely or only goodness, mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days the house of the Lord (and His presence), shall be my dwelling place. 

MESSAGE OF THE DAY:
ISRAEL CROSSES THE JORDAN:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Josha 3:1-6]
1. Joshua rose early in the morning and they removed from Shittim, and came to the Jordan, He and all the Israelites, and lodged there before passing over. 
2. After three days the officers went through the camp -
3. Commanding the people: "When you see the ark of the covenant of the Lord your God being borne by the Livitical priests, set out from where you are and follow it. 
4. "Yet, a space must be kept between you and it, about 2000 cubits by measure; come not near it, that you may (be able to see the ark and) know the way you must go, for you have not passed this way before."
5. And Joshua said to the people: "Sanctify yourselves, (that is: separate yourselves for a special holy purpose), for tomorrow the Lord will do wonders among you. "  
6. Joshua said to the priests: "Take up the ark of the covenant and pass over before the people." And they took it up and went on before the people.  

Vrydag 10 October 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 23:5-6]
5. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. 
6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
ISRAEL TREK OOR DIE JORDAAN:
2. Afrikaans- (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 3:1-6]
1. Daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom, en die nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het. 
2. En aan die einde van drie dae het die opsigters die laer deurgegaan -
3. En aan die volk bevel gegee en gesê: "Net soos julle die Verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van jul staanplek af opbreek en agter hom aan trek. 
4. Maar laat daar 'n afstand van omtrent tweeduisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek; want gister en eergister het julle nie met dié pad getrek nie."
5. Verder het Josua aan die volk gesê:  "Heilig julle; want môre sal die Here wonders onder julle doen."
6. En Josua het met die priesters gespreek en gesê: "Neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit;" toe het hulle die verbondsark opgeneem, en voor die volk uit getrek. 
Many thanks to the photographer for this very beautiful and effective photo. 
(I will [DV] share the Word with you as often as possible  /  Ek sal [DV]  so dikwels moontlik die Woord met u deel.)

Thursday, 9 October 2014

RAHAB BOUND A SCARLET CORD IN THE WINDOW / RAGAB BIND 'N SKARLAKEN TOU IN DIE VENSTER.

Thursday 9 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 18:35-36]
35. You have also given me the shield of Your salvation, and Your right hand Has held me up; Your gentleness and condescension have made me great. 
36. You have given plenty of room for my steps under me, that my feet would not slip. 

MESSAGE OF THE DAY:
RAHAB BOUND A SCARLET CORD IN THE WINDOW:
2. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 2:17-24]
17. The men said to her: "We will be blameless of this oath you have made us swear. (The respondibility is now yours).
18. "Behold, when we come into the land, you shall bind this scarlet cord in the window through which you let us down, and you shall bring your father and mother, your brothers and all your father's household into your house. 
19. "And if anyone goes out of the doors of your house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless; but if a hand is laid upon anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. 
20. "But if you tell this business of ours, we shall be guiltless of your oath which you made us swear."
21. And she said: "According to your words, so it is." Then she sent them away and they departed; and she bound the scatlet cord on the window. 
22. They left and went to the mountain and stayed there three days, until the pursuers returned, who had searched all along the way without finding them.    
23. So the two men descended from the mountain, passed over the (Jordan) and came to Joshua, the son of Nun, and told him all that had befallen them. 
24. They said to Joshua: "Truly, the Lord Has given all the land into our hands; for all the inhabitants of the country are faint because of us."

Donderdag 9 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 18:36-37]
36. Ook het U my die skild van U uitredding gegee, en U regterhand het my ondersteun, en U neerbuigende goedheid het my groot gemaak. 
37. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
RAGAB BIND 'N SKARLAKEN TOU IN DIE VENSTER:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 17-24]
17. Toe sê die manne vir haar: "Ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het -
18. "Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel.  
19. "Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, dié se bloed sal op sy hoof wees, en ons onskuldig; maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, dié se bloed sal op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom is. 
20. "Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eed aan jou wat jy ons laat sweer het." 
21. Daarop sê sy: "Soos julle sê, is dit goed;" en sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan; en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. 
22. Hulle het toe weggegaan en in die gebergte gekom, en daar drie dae lank gebly totdat die vervolgers teruggekeer het; want die vervolgers het op die hele pad gesoek, maar niks gekry nie. 
23. Die twee manne het toe weer van die gebergte afgeklim, en deurgegaan (die Jordaan) en by Josua, die seun van Nun, gekom en alles vertel wat hulle ondervind het. 
24. Verder het hulle vir Josua gesê: "Sekerlik gee die Here die hele land in ons hand."
Many thanks to John Hagee Ministries for the photo. 

Tuesday, 7 October 2014

THE LORD YOUR GOD IS MIGHTY / DIE HERE JULLE GOD IS MAGTIG.

Tuesday 7 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[1 Cronicles 29:11]
Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendour, for everything in heaven and earth is Yours. Yours, O Lord is the kingdom; you are exalted as Head over all. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE LORD YOUR GOD IS MIGHTY:
1. English - (New International Version)
[Joshua 2:10-16]
10. "We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon, and Og, the two kings of the Amorites, east of the Jordan, whom you completely destroyed. 
11. "When we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you, for the Lord your God is God in heaven above, and on the earth below. 
12. "Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign:
13. "That you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death."
14. "Our lives for your lives!"
 the men assured her. "If you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land."
15. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of the city wall. 
16. Now she had said to them: "Go to the hills so the pursuers will not find you. Hide yourselves there three days until they return, and then go on your way."

Dinsdag 7 Oktobet 2014.  
WOORD VAN DIE DAG:
[1 Kronieke 29:11]
Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde; aan U Here, kom toe die koningskap en selfverhoging as Hoof oor alles. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HERE JULLE GOD IS MAGTIG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Josua 2:10-16]
10. "Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee, voor julle by jul uittog uit Egipte laat opdroog het, en wat julle die twee konings van die Amoriete, Sihon en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. 
11. "Toe ons dit hoor, het ons harte 
gesmelt, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie; want die Here julle God, Hy is die God in die hemel daarbo, en op die aarde hieronder. 
12. "Sweer dan nou tog vir my by die Here dat, terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys; en gee my 'n betroubare teken - 
13. "Dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar en ons siele sal red van die dood."
14. Toe sê die manne vir haar: "Mag ons siele in u plek sterwe! As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan jou guns en trou bewys."
15. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak; want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het;
16. En sy het vir hulle gesê: "Loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar drie dae lank weg, totdat die vervolgers teruggekom het; daarna kan julle dan verder gaan."
    Photo kindly supplied by
     Martin Heigan. 


Friday, 3 October 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG.

Friday 3 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 139:17-18]
17. How precious to me are Your thoughts, O God! How vast is the sum of them!
18. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with You. 

Vrydag 3 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 139:17-18]
17. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, O God! Hoe geweldig is hulle volle som nie! 
18. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand; word ek wakker, dan is ek nog by U. 
(DV, I will share the Word with you again this weekend. / DV, sal ek weer hierdie naweek die Woord met u deel.)
  Photo kindly supplied by André
   Heigan. 

Thursday, 2 October 2014

THE PRAYER OF JABEZ / DIE GEBED VAN JABES.

Thursday 2 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
THE PRAYER OF JABEZ:
[1 Chronicles 4:9-10]
9. Jabez was honourable above his brothers, but his mother named him, Jabez (sorrow maker), saying: "Because I bore him in pain."
10. Jabez cried to the God of Israel, saying: "Oh that You would bless me, and enlarge my border, and that Your hand might be with me, and You would keep me from evil, so it might not hurt me! And God granted his request. 

Donderdag 2 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
JABES SE GEBED:
[1 Kronieke 4:9-10]
9. En Jabes was meer geëerd as sy broers; en sy moeder het hom Jabes genoem, en gesê: "Ek het met smart gebaar."
10. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: "As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en U hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie!" En God het laat kom wat hy begeer het. 

(I will [DV] continue with the story of Joshua as soon as I possibly can. / Ek sal [DV] voortgaan met die verhaal van Josua so gou as wat ek kan.)
  Photo kindly supplied by André Heigan. 

Wednesday, 1 October 2014

RAHAB HIDES THE SPIES / RAGAB VERSTEEK DIE SPIOENE.

Wednesday 1 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 139:5]
You have hedged me behind and before, and laid Your hand upon me. 

MESSAGE OF THE DAY:
RAHAB HIDES THE SPIES:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 2:1-9]
1. Now Joshua the son of Nun. sent out two men from Acacia Grove to spy secretly, saying: "Go view the land, especially Jericho." So they went and came to the house of a harlot named Rahab, and lodged there. 
2. And it was told to the king of Jericho, saying: "Behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country."
3. So the king of Jericho sent to Rahab, saying: "Bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they have come to search out all the country."
4. Then the woman took the two men and hid them, and she said: "Yes, the two men came to me, but I did not know where they were from. 
5. "And it happened, as the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Where the men went, I do not know, pursue them quickly, for you may overtake them."
6.. (But she had brought them up to the roof, and hidden them with the stalks of flax which she had laid in order on the roof.)
7. Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the fords. And as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. 
8. So before they lay down, she came up to them on the roof,
9. And said to the men: "I know that the Lord Has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are fainthearted because of you. 
 
Woensdag 1 Oktober 2014.   
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 139:5]
U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
RAGAB VERSTEEK DIE SPIOENE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 2:1-9]
1. Daarop het Joshua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim twee manne as verkenners uitgestuur en gesê: "Gaan bekyk die land en Jérigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer, met die naam van Ragab, ingekom; en hulle het daar gaan slaap. 
2. En toe daar aan die koning van Jérigo gesê is: "Kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken,"
3. Stuur die koning van Jérigo na Ragab om te sê: "Lewer die manne uit wat na jou gekom het; want hulle het gekom om die hele land te verken."
4. Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek; en sy het gesê: "Seker, die manne het na my gekom; maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie,
5. "En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan;
ek weet nie waar die manne heengegaan 
het nie; jaag hulle gpu agterna, want julle sal hulle inhaal."
6. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. 
7. Die manne het hulle toe agternagejaag in die rigting van die Jordaan, na die driwwe; en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. 
8. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe,
9. En aan die manne gesê: "Ek  weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe;
(I will DV share the Word with you as often as I possibly can. / Ek sal DV. die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
 Many thanks to John Hagee      Ministries for the photo.