Thursday, 31 July 2014

THE CORRUPT CHURCH / DIE KORRUPTE KERK.

Thursday 31July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Hebrews 11:6]  But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is Rewarder of those who diligently seek Him. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE CORRUPT CHURCH:
(Part 1)
1. English - (Amplified Bible Version)
[Revelation 2:18-23]
18. "And to the angel (messenger) of the assembly (Church) in Thyatira wright: These are the words of the Son of God, Who Has eyes that flash like a flame of fire, and Whose feet glow like bright and burnished and white/hot bronze:
19. 'I know your record and what you are doing, your love and faith and service and patient endurance, and that your recent works are more numerous and greater than your first ones. 
20. 'But I have this against you: that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess (claiming to be inspired), and who is teaching and leading astray My servants and beguiling them into practicing sexual vice and eating food sacrificed to idols. (1 Kings 16:31; 11 Kings 9:22 & 30).
21. 'I gave her time to repent, but she has no desire to repent of her immorality (symbolic of idolatry) and refuses to do so. 
22. 'Take note; I will throw her on a bed (of anguish), and those who commit adultery with her (her paramours) I will bring down to pressing distress and severe affliction, unless they turn away their minds from conduct (such as) hers and repent of their doings. 
23. 'And I will strike her children (her proper followers) dead (thoroughly exterminating them). And all the assemblies (churches) shall recognize and understand that I Am He Who searches minds (the thoughts, feelings and purposes) and the (inmost) hearts, and I will give to each of you (the reward for what you have done) as your work deserves. 
   
Donderdag 31 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG;
[Hebreërs 11:6]  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy 'n Beloner is van die wat Hom soek. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE KORRUPTE KERK:
(Deel 1)
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 2:18-23]
18. "En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre: Dit sê die Seun van God wat  het soos 'n vuurvlam, en Sy voete is soos blink koper:
19. 'Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. 
20. 'Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isébel wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en My diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. 
21. 'En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. 
22. 'Kyk, Ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hulle werke bekeer nie. 
23. 'En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke
   Photo kindly supplied by Martin Heigan


Tuesday, 29 July 2014

THE COMPROMISING CHURCH / DIE KOMPROMERENDE KERK.

Tuesday 29 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 84:11-12]
11. For the Lord is a sun and shield; the Lord bestows favour and honour; no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. 
12. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in You. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE COMPROMISING CHURCH:
1. English - (New King James Version)
[Revelation 2:12-17]
12. "And to the angel of the Church of Pergamos write: 'These things says He Who has the sharp two-edged sword: 13. 'I know your works and where you dwell, where satan's throne is. And you hold fast to My Name, and did not deny My faith, even in the days in which Antipas was My faithful martyr, who was killed among you, where satan dwells. 
14. 'But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak  to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality.
15. 'Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. 
16. 'Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of My mouth. 
17. "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the Churches: 'To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it.'"

Dinsdag 29 Julie 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 84:12-13] 
12. Want die Here God is 'n son en skild; die Here sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. 
13. Here van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE KOMPROMERENDE KERK:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 2:12-17]
12. "En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus: Dit sê Hy wat die skerp tweesnydende swaard het:
13. 'Ek ken jou werke, en die plek waar jy woon, waar die troon van die satan is. En jy hou vas aan My Naam en het die geloof in My nie verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas My getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die satan woon. 
14. 'Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Isreal te werp, naamlik om afgodsoffers te eet, en te hoereer. 
15. 'So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaiete, wat Ek haat. 
16. 'Bekeer jou, anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van My mond. 
17. "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 'Aan hom wat oorwin sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op dié steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.'"

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /  As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  
Many thanks to Shirley Ramaley for this
      extremely beautiful photo composition. 

Monday, 28 July 2014

THE PERSECUTED CHURCH / DIE VERDRUKTE KERK.

Monday 28 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Revelation 1:17-18]
17. When I saw Him, I fell at His feet as though dead. Then He placed His right hand on me and said: "Do not be afraid. I Am the First and the Last. 
18. "I Am the Living One; I was dead, and behold I Am alive for ever and ever! And I hold the keys of death and Hades (hell)."

MESSAGE OF THE DAY:
THE PERSECUTED CHURCH:
1. English - (New International Version)
[Revelation 2:8-11]
8. "To the angel of the Church in Smyrna write: 'These are the Words of Him who is the First and Last, Who died and came to life again. 
9. 'I know your afflictions and your poverty - yet you are rich! I know the slander of those who say the are Jews and are not, but are a synagogue of satan. 
10. 'Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life. 
11. 'He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the Churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death.'"

Maandag 28 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Openbaring 1:17-18]
17. En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan Sy voete; en Hy het Sy regterhand op my gelê en vir my gesê: "Moenie vrees nie, Ek is die Eerste en die Laaste,
18. "En die Lewende; Ek was dood en kyk , Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VERDRUKTE KERK:
2. Afrikaans - (Ou Afikaanse Vertaling)
[Openbaring 2:8-11]
8. "En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: dit sê die Eerste en die Laaste, wat dood was en lewend geword het:
9. 'Ek ken jou werke en verdrukkking en armoede - maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die satan. 
10. 'Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee. 
11. 'Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.'"
     Many thanks to Rod Small for this  
       beautiful photo. 

Sunday, 27 July 2014

THE SEVEN CHURCHES IN THE PROVINCE OF ASIA / DIE SEWE GEMEENTES IN DIE PROVINSIE VAN ASIË.

Weekend 26 & 27 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Revelation 3:11]
"I Am coming soon, hold on to what you have, so that no one will take your crown."

MESSAGE OF THE DAY: 
THE SEVEN CHURCHES IN THE PROVINCE OF ASIA:
1. English - (New International Version)
[Revelation 2:1-7]
1. These are the words of Him who holds the seven stars in His right hand, and walks among the seven golden lampstands:
2. "I know your deeds, your hard work and perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. 
3. "You have persevered and have endured hardships for My Name, and have not grown weary. 
4. "Yet I hold this against you: you have forsaken your first love.
5. "Remember the height from which you have fallen! Repent and do the things you  did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. 
6. "But you have this in you favour: you hate the practises of Nicolaitans, which I also hate. 
7. "He who has an ear let him hear what the Spirit says to the Churches. To him who overcomes I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God."

Naweek 26 & 27 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Openbaring 3:11]
"Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE SEWE GEMEENTES IN DIE PROVINSIE VAN ASIË:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 2:1-7]
1. Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in Sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelars: 
2. "Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;
3. "En dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van My Naam gearbei en nie moeg geword het nie. 
4. "Maar Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het
5. "Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. 
6. "Maar dít het jy, dat jy die werke van die Nikolaiëte haat, wat Ek ook haat. 
7. "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will continue with "End Times," as often as possible  /  As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek voortgaan met "Eindtye," so dikwels moontlik.)


Wednesday, 23 July 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG

Wednesday 23 July 2014.
WORD OF THE DAY:
[Mark 11:22-24]. 
22. So Jesus answered and said to them: "Have faith in God.
23. "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain: 'Be removed and be cast into the sea,' -- and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass -- he will have whatever he says. 
24. "Therefore I say to you, whatever  things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them."

Woensdag 23 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Markus 11:22-24]
22. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Julle moet geloof in God hê. 
23. "Want voorwaar, Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: 'Hef jou op en werp jou in die see' -- en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, -- hy sal verkry net wat hy sê. 
24. "Daarom sê Ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry."
  Many thanks to Mamillaria Krinta for the 
    beautiful photo. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word of God with you, as often as I possibly can  /  As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord van God met u deel so dikwels as wat dit vir my moontlik is.)


Tuesday, 22 July 2014

THE REVELATION OF JESUS CHRIST / DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS.

Tuesday 22 July 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[Revelation 3:20-21]
20. "Here I Am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will go in and eat with him, and he with Me. 
21. "To him who overcomes, I will give the right to sit with Me on My throne, just as I overcame and sat down with My Father on His throne."

MESSAGE OF THE DAY:
THE REVELATION OF JESUS CHRIST:
1. English - (New International Version)
[Revelation 1:7-8; 1:12-18]
7. Look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him; and all the peoples of the earth will mourn because of Him. So shall it be! Amen. 
8. "I Am the Alpha and the Omega," says the Lord God. "Who is, and Who was, and Who is to come, the Almighty."
12. I turned to see the voice that was speaking to me. And when I turned I saw twelve golden lampstands,
13. And among the lampstands was someone "like a son of Man," dressed in a robe reaching down to His feet and with a golden sash round His chest.  
14. His head and hair were white like wool, as white as snow, and His eyes were like blazing fire. 
15. His feet were like bronze, glowing in a furnace, and His voice was like the sound  of rushing waters. 
16. In His right hand He held seven stars, and out of His mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance. 
17. When I saw Him, I fell at His feet as though dead. Then He placed His right hand on me and said: "Do not be afraid, I Am the Firsf and the Last. 
18. "I Am the living One, I was dead, and behold, I Am alive for ever and ever! And behold I hold the keys of death and Hades. (hell)" 

Dinsdag 22 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Openbaring 3:20-21]
20. "Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. 
21. "Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met my te sit op My troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My Vader op Sy troon gaan sit het."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 1:7-8, 1:12-18]
7. Kyk, Hy kom op die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, Amen!
8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. 
12. Toe draai ek my om , om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars,
13. En tussen die sewe kandelaars, Een soos die "Seun van die mens," met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. 
14. Sy hoof en hare was wit, doos wit wol, soos sneeu, en Sy oë soos 'n vuurvlam;
15. En Sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en Sy stem soos die stem van baie waters. 
16. En in Sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en 'n skerp twee-snydende swaard het uit Sy mond uitgegaan, en Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. 
17. En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan Sy voete; en Hy het Sy regterhand op my gelê en vir my gesê: "moenie vrees nie; Ek is die Eerste en die Laaste -
18. En die Lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood."
  Many thanks to the kind photographer. 

Saturday, 19 July 2014

BE RECONCILED TO GOD / WEES VERSOEN MET GOD.

Werkend 19 & 20 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 7:7-8]
7. "Keep on asking and it will be given you; keep on seeking and you will find; keep on knocking (reverently) and (the door) will be opened to you.
8. "For everyone who keeps on asking receives; and he who keeps on seeking finds; and to him who keeps on knocking, (the door) will be opened."

MESSAGE OF THE DAY:
BE RECONCILED TO GOD:
1. English - (Amplified Bible Version)
2 Corinthians 5:13-21]
13. For if we are beside ourselves (mad, as some say), it is for God and concerns Him; if we are in our right mind, it is for your benefit. 
14. For the love of Christ controls and urges and compels us, because we are of the opinion and conviction that (if) One died for all, then all died; 
15. And He died for all, so that all those who live might live no longer to and for themselves, but to and for Him Who died and was raised again for their sake. 
16. Consequently, from now on we estimate and regard no one from a (purely) human point of view (in terms of natural standards of value). (No), even though we once did estimate Christ from a human viewpoint and as a man, yet now (we have such knowledge of Him that) we know Him no longer (in terms of the flesh).
17. Therefore if any person is (ingrafted) in Christ (the Messiah) he is a new creation (a new creature altogether); the old (previous moral and spiritual condition) has passed away. Behold, the fresh and new has come!
18. But all things are from God, Who through Jesus Christ reconciled us to Himself (received us into favour, brought us into harmony with Himself) and gave to us the ministry of reconciliation (that by word and deed we might aim to bring others into harmony with Him).
19. It was God (Personally, present) in Christ, reconciling and restoring the world to favour with Himself, not counting up and holding against (men) their trespasses (but cancelling them), and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favour).
20. So we are Christ's ambassadors. God making His appeal as it were through us. We (as Christ's personal representatives) beg you for His sake to lay hold of the divine favour (now offered to you), and be reconciled to God.  
21. For our sakes He made Christ (virtually) to be sin Who knew no sin, so that in and through Him we might become (endued with, viewed as being in, and examples of) the righteousness of God (what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship  with Him. by His goodness.) 

WOORD VAN DIE DAG: 
[Matthéüs 7:7-8]
7. "Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 
8. "Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop sal oopgemaak word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
WEES VERSOEN MET GOD: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[2 Korinthiërs 5:13-21]
13. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God; en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. 
14. Want die liefde van Christus dring ons,
15. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. 
16. Ons ken dus van nou af niemand meer in die vlees nie; en al het ons ook Chtisfus in die vlees geken, nou ken ons ons Hom tóg nie meer so nie. 
17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword!
18. En dit is alles uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,   
19. Naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. 
20. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen
21. Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 
  Photo kindly supplied by Martin Heigan.

Friday, 18 July 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG.

Friday 18 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Deuteronomy 31:8]
The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you, nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged

Vrydag 18 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Deuteronomium 31:8]
En dit is die Here wat voor jou uittrek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. 
  Kindly supplied by John Hagee Ministries

Thursday, 17 July 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG.

Thursday 17 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 22:6]  they cried to You and were delivered, they trusted in, leaned on, and confidently relied on You, and were not ashamed or confounded or disappointed. 

WOORD VAN DIE DAG: 
[Psalm 22:6]  Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. 
 Kindly supplied by John Hagee Ministries

Wednesday, 16 July 2014

OUR BODIES: - EARTHLY TENTS / ONS LIGGAME : - AARDSE TENTE.

Wednesday 16 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 52:8]  But I am a green olive tree in the house of God; I trust in and confidently rely on the loving-kindness and the mercy of God forever and ever. 

MESSAGE OF THE DAY:
OUR BODIES: - EARTHLY TENTS:
1. English - (New King James Bible Version)
[2 Corinthians 5:1-11]
1. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. 
2. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. 
3. If indeed, having been clothed, we shall not be found naked. 
4. For we who are in this tent groan, being burdened, not that we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life. 
5. Now He Who Has prepared us for this very thing is God, Who also Has given us the Spirit as a guarantee. 
6. Therefore we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. 
7. For we walk by faith, not by sight
8. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. 
9. Therefore we make it our aim, whether present our absent, to be well pleasing to Him. 
10. For we must all appear before the judgement seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, good or bad. 
11. Knowing therefore, the terror of the Lord, we persuade men; but we are well known to God, and I also trust are well known in your consciences. 

Woensdag 16 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 52:10]  Maar ek sal wees soos 'n groen olyfboom in die huis van God; ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
ONS LIGGAME: - AARDSE TENTE:
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[2 Korinthiërs 5:1-11]
1. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele. 
2. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word,
3. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. 
4. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. 
5. Maar Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpant gegee het. 
6. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. 
7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.
8. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die die Here in te woon. 
9. Daarom lê ons, ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees. 
10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat almal kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. 
11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. 

Sunday, 13 July 2014

LIFE AND JUDGEMENT ARE THROUGH THE SON / LEWE EN VEROORDELING IS DEUR DIE SEUN.

Weekend 12 & 13 July 2024.  
WORD OF THE DAY:
[John 4:35-36]
35. "Do you not say: 'It is still four months until harvest time comes?' Look!  I tell you, raise your eyes and observe the fields and see how they are already white for harvesting. 
36. "Already the reaper is getting his wages (he who does the cutting now has his reward), for he is gathering fruit (crop) unto eternal life, 

MESSAGE OF THE DAY:
LIFE AND JUDGEMENT ARE FROM THE SON:
1. English - (Amplified Bible Version)
[John 5:37-47]
37. "And the Father Who sent Me Has Himself testified concerning Me. Not one of you has ever given ear to His voice or has seen His form, (His face, what He is like). [You have always been deaf to His voice and blind to the vision of Him].
38. "And you have not His Word (His thought) living in your hearts, because you do not believe and adhere to and trust in, and rely on Him Whom He Has sent. (That is why you do not keep His message living in you, because you do not believe in the Messenger Whom He Has sent).
39. "You search and investigate and pore over the Scriptures diligently, because you suppose and trust that you have eternal life through them. And these (very Scriptures) testify of Me!
40. "And still you are not willing (but refuse) to come to Me, so that you might have life. 
41. "I receive not glory from men (I crave no human honour, I look for no mortal fame).
42. "But I know you and recognize and understand that you have not the love of God in you. 
43. "I have come in My Father's Name and with His power, and you do not receive Me (your hearts are not open to Me, and give Me no welcome); but if another comes in His own Name and his own power, and with no other authority but himself, you will receive him and give him your approval. 
44. "How is it possible for you to believe (how can you learn to believe), you who (are content and seek and) receive praise and honour and glory from one another, and yet do not seek the praise and honour and glory which come from Him Who alone is God?
45. "Put out of your minds the thought and do not suppose (as some of you are supposing) that I will accuse you before the Father. There is one who accuses you - it is Moses, the very one on whom you have built your hopes (in whom you trust).
46. "For if you believed and relied on Moses, you would believe and rely on Me, for He wrote about Me (personally).
47. "But if you do not believe and trust his writings, how then will you believe and trust My teachings? (How shall you cleave to and rely on My words?)"

Naweek 12 & 13 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 4:35-36]
35. "Sê julle nie: 'Dit is nog vier maande, dan kom die oes' nie? Kyk! Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is van die oes. 
36. "En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
LEWE EN VEROORDELING IS VAN DIE SEUN: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 5:37-47]
37. "En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle het nog nooit Sy stem gehoor of Sy gedaante gesien nie. 
38. "En julle het Sy Woord nie as iets blywends in julle nie, omdat julle Hom wat Hy gestuur het, nie glo nie. 
39. "Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig. 
40. "En julle wil nie na My kom om die ewige lewe te hê nie. 
41. "Eer neem Ek van die mense nie aan nie. 
42. "Maar Ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie. 
43. Ek het gekom in die Naam van die Vader, en julle neem My nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem. 
44. "Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie?
45. "Moenie dink dat ek jullle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig - Moses op wie julle gehoop het. 
46. "Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want Hy het van My geskrywe. 
47. "En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle My woorde glo?"
  Wild fig tree in a National Park in Kandy, 
 Sri Lanka 
   Many thanks to the photographer. 

Friday, 11 July 2014

LIFE AND JUDGEMENT ARE THROUGH THE SON / LEWE EN VEROORDELING IS DEUR DIE SEUN.

Friday 11 July 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 78:23-25]
23. Yet He commanded the clouds above and opened the doors of heaven;
24. And He rained down upon them manna to eat, and gave them heaven's grain. 
25. Everyone ate the bread of the mighty (man ate angels' food); God sent them meat in abundance. 

MESSAGE OF THE DAY:
LIFE AND JUDGEMENT ARE THROUGH THE SON:
Part 3. 
1. English - (Amplified Bible Version).
[John 5:30-36]
30. "I Am able to do nothing from Myself (independently, of My own accord,  -- but only as I Am taught by God and as I get His orders). Even as I hear, I judge (I decide as I Am bidden to decide. As the voice comes to Me, so I give a decision,) and My judgement is right (just, righteous), because I do not seek or consult My own will, (I have no desire to do what is pleasing to Myself, My own aim, my own purpose) but only the will and pleasure of the Father Who sent Me. 
31. "If I alone testify in My behalf, My testimony is not valid and cannot be worth anything. 
32. "There is another Who testifiies concerning Me, and I know and Am certain that His evidence on My behalf is true and valid. 
33. "You yourselves have sent (an inquiry) to John and he has been a witness to the
Truth. 
34. "But I do not receive (a mere) human witness (the evidence which I accept on My behalf, is not from man); but I simply mention all these things in order that you may be saved, (made and kept safe and sound).
35. "John was the lamp that kept on burning and shining (to show you the way), and you were willing for a while to delight (sun) yourselves in his light. 
36. "But I have as My witness something greater (weightier, higher, better) than that of John the Baptist; for the works that the Father Has appointed Me to accomplish and finish, the very same works that I Am now doing, are a witness and proof that the Father Has sent Me."

Vrydag 11 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 78:23-25]
23. En Hy het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak; 
24. En Hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee. 
25. Mense het die brood van die engele geëet; Hy het hulle volop padkos gestuur. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
LEWE EN VEROORDELING IS DEUR DIE SEUN:
Deel 3. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 5:30-36]
30. "Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en My oordeel is regverdig, omdat ek nie My wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het. 
31. "As Ek van Myself getuig, is My getuienis nie waar nie. 
32. "Daar is 'n ander Een wat van My getuig, en Ek weet dat die getuienis wat Hy van My getuig, waar is.  
33. "Julle het na Johannes gestuur, en hy het vir die waarheid getuig. 
34. "Maar Ek neem die getuienis van 'n mens nie aan nie; maar Ek sê dit, dat julle gered kan word
35. "Hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om julle vir 'n tyd in sy lig te verbly. 
36. "Maar Ek het 'n groter getuienis as die van Johannes die Doper, want die werke wat die Vader My gegee het om te volbring, die werke self wat Ek doen, getuig van My dat die Vader My gestuur het."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share 'End Times' with you as often as possible. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek 'Eindtye' so  dikwels moontlik met u deel.)
  Photo kindly supplied by Martin Heigan
 

Wednesday, 9 July 2014

LIFE AND JUDGEMENT ARE THROUGH THE SON / LEWE EN VEROORDELING DEUR DIE SEUN.

Wednesday 9 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[John 4:14]. But whoever takes a drink of the water that I will give him, shall never, no never, be thirsty any more. But the water that I will give him shall become a spring of water welling up (flowing, bubbling) [continually] within him unto (into, for) eternal life.   
MESSAGE OF THE DAY:
LIFE AND JUDGEMENT THROUGH THE SON:
1. English - (New Intetnational Version)
[John 5:20-29]
20. "For the Father loves the Son and shows Him all He does. Yes, to your amazement He will show Him even greater things than these. 
21. "For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. 
22. "Moreover, the Father judges no one, but Has entrusted all judgement to the Son. 
23. "That all may honour the Son, just as they honour the Father. He who does not honour the Son, does not honour the Father, Who sent Him. 
24. "I tell you the truth, whoever hears My Word and believes Him Who sent Me, has eternal life and will nit be condemned; he has crossed over from death to life.
25. "I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice if the Son of God, and those who hear will live. 
26. "For as the Father Has life in Himself, so He Has granted the Son to have life in Himself. 
27. "And He Has given Him authority to judge, because He is the Son of man. 
28. "Do not be amazed at this, for a time is coming who are in their graves will hear His voice,
29. "And come out - those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. 
   
Photo kindly supplied by Eddie Fruin. 
Woensdag 9 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 4:14]  Maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
LEWE EN VEROORDELING DEUR DIE SEUN:
[Johannes 5:20-29]
20. "Want die Vader het die Seun lief en toon Hom alles wat Hy self doen. En groter werke as hierdie sal Hy Hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. 
21. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil. 
22. "Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee,
23. "Sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie. 
24. "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie My woorde hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. 
25. "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe. 
26. "Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê. 
27. "En Hy het Hom mag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is. 
28. "Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, Sy stem sal hoor,
29. "En sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling."

Saturday, 5 July 2014

SIGNS OF THE END OF THE AGE / TEKENS VAN DIE EINDE.

Weekend 5 & 6 July 2014.
WORD OF THE DAY:
[Micah 4:5b]  But we will walk in the Name of the Lord our God, forever and ever. 

MESSAGE OF THE DAY:
SIGNS OF THE END OF THE AGE:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 21:27-36]
27. "And then they will see the Son of man coming in a cloud with great (transcendent and overwhelming) power, and {all His kingly} glory [majesty and splendour.]
28, "Now when these things begin to occur, look up and lift up your heads, because your redemption (deliverance) is drawing near."
29. And He told them a parable: "look at the fig tree and all the other trees. 
30. "When they put forth their buds and come out in leaf, you see for yourselves and perceive and know that summer is already near. 
31. "Even so, when you see these things taking place, understand and know that the kingdom of God is at hand.
32. "Truly I tell you, this generation (those living at that definite period of time) will not perish and pass away until all has taken place. 
33. "The sky and the earth (the universe, the world) will pass away, but My words will not pass away. 
34. "But take heed to yourselves and be on your guard, lest your hearts be overburdened and depressed (weighed down) with the giddiness and headache and nausea of self-indulgence, drunkenness, and worldly worrries and cares pertaining to (the business of) this life, and (lest) that day come upon you suddenly like a trap or a noose;
35. "For it will come upon all who live upon the face of the entire earth. 
36. "Keep awake then and watch at all times (be discrete, attentive, and ready), praying that you will have the full strength and ability and be accounted worthy to escape all these things (taken together) that will take place, and to stand in the presence of the Son of man."

Naweek 5 & 6 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Miga 4:5b]  Maar óns sal wandel in die Naam van die Here onse God vir ewig en altyd. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
TEKENS VAN DIE EINDE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 21:27-36]
27. "Dan sal hulle die Seun van die mens sien kom op 'n wolk, met groot krag en heerlikheid. 
28. "En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is."
29.  Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: "Let op die vyeboom en al die bome. 
30. "Net soos hulle bot, weet julle vanself as julle dit sien, dat die somer al naby is. 
31. "So moet julle ook weet dat die Koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. 
32. "Voorwaar Ek sê vir julle: hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. 
33. "Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar My woorde sal nooit verbygaan nie.
34. "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie dalk beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle skielik oorval nie. 
35. "Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. 
36. "Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan."
    Photo kindly supplied by John Hagee
       Ministries         

Thursday, 3 July 2014

SIGNS OF THE END OF THE AGE / TEKENS VAN DIE EINDE.

Thursday 3 July 2014.
WORD OF THE DAY:
[Philippeans 4:19]
And my God will liberally supply (fill to the full) your every need according to His riches in glory in Christ Jesus. 

MESSAGE OF THE DAY:
SIGNS OF THE END OF THE AGE:
1 English - (Amplified Bible Version)
[Luke 21:16-26]
16. "You will be delivered up and betrayed even by parents and brothers and relatives and friends and (some) of you they will put to death. 
17. "And you will be hated (depised) by everone because (you bear) My Name and for its sake. 
18. "But not a hair of your head shall perish. (1 Samuel 14:45)
19. "By your steadfastness and patient endurance you shall win the true life of your souls. 
20. "But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know and understand, that its desolation has come near. 
21. "Then let those who are in Judea, flee to the mountains, and let those who are inside (the city) get out of it, and let not those who are out in the country, come into it;
22. "For those are days of vengeance (of rendering full justice or satisfaction), that all things that are written may be fulfilled. 
23. "Alas for those who are pregnant and for those who have babies which they are nursing in those days! For great misery and anguish and distress shall be upon the land and indignation and punishment and retribution upon this people.  
24. "They will fall by the mouth and the edge of the sword and will be led away as captives to and among all nations; and Jerusalem will be trodden down by the gentiles, until the times of the gentiles are fulfilled (completed.)
25. "And there will be signs in the sun and moon and stars; and upon the earth (there will be) distress (trouble and anguise) of nations in bewilderment and perplexity, (without resources, left wanting, embarrassed, in doubt, not knowing which way to turn) at the roaring (the echo) of the tossing of the sea. 
26. "Men swooning away or expiring with fear and dread and apprehension and expectation of the things that are coming on the world; for the (very) powers of the heavens will be shaken and caused to totter."

Donderdag 3 Julie 2914. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Filippense 4:19]
En my God sal elke behoefte van julle vervul na Sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
TEKENS VAN DIE EINDE:
[Lukas 21:16-26]
16. "Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. 
17. "En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van My Naam,
18. "En geen haar op julle hoof sal ooit verlore gaan nie. (1 Samuel 14:45)
19. "Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry. 
20. "En wanneer julle Jerusalem omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. 
21. "Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug; en die wat in die stad is moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. 
22. "Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. 
23. "Maar wee die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.  
24. "En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word. 
25. "En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, -
26. "En mense se harte beswyk van vrees en verwagting, van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word."
    
Cell phone photo kindly supplied by
     André Heigan. 

Wednesday, 2 July 2014

SIGNS OF THE END OF THE AGE / TEKENS VAN DIE EINDE.

Wednesday 2 July 2014.
WORD OF THE DAY:
[John 1:12] Yet, to all who received Him, to those who believed in His Name, He gave the right to become children of God. 

MESSAGE OF THE DAY:
SIGNS OF THE END OF THE AGE:
1. English - (New International Version)
[Luke 21:7-15]
7. "Teacher," they asked. "When will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place?"
8. He replied: "Watch out that you are not deceived. For many will come in My Name, claiming: 'I am He' and 'The time is near.' Do not follow them. 
9. "When you hear of wars and revolutions, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away. 
10. Then He said to them: "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 
11. "There will be great eathquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. 
12. "But before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of My Name. 
13. "This will result in your being witnesses to them.
14. "But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. 
15. "For I will give you words and wisdom  that none of your adversaries will be able to resist or contradict."

Woensdag 2 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 1:12]  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in Sy Naam glo. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
TEKENS VAN DIE EINDE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 21:7-15]
7. En hulle vra Hom en sê: "Meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur?"
8. En Hy antwoord: "Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder My Naam kom en sê: 'Dit is Ek!' en 'Die tyd is naby!' Gaan dan nie agter hulle aan nie. 
9. "En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie."
10. Toe sê Hy vir hulle: "Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. 
11. "En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal  verskillende dinge en groot tekens van die hemel kom. 
12. "Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse, en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van My Naam. 
13. "En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. 
14. "Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. 
15. "Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee, wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie."
 Photo kindly presented by John Hagee 
    Ministries.