Wednesday, 23 September 2015

PSALM 147, Second section ...

Weekend 26 & 27 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 142:1,2)
1. I cry to the Lord with my voice; with my voice to the Lord do I make my supplication. 
2. I pour out my complaint before Him; I tell before Him my trouble. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 147, Second section ...
English - (Amplified Bible Version)
(Psalm 147:11-20)
11. The Lord takes pleasure in those who reverently and worshipfully fear Him, in those who hope in His mercy and loving-kindness. 
12. Praise the Lord, O Jerusalem! Praise your God, O Zion!
13. For He Has strengthened and made hard the bars of your gates, and He Has blessed your children within you. 
14. He makes peace in your borders; He fills you with the finest of the wheat. 
15. He sends forth His commandment to the earth; His Word runs very swiftly. 
16. He gives (to the earth) snow like (a blanket of) wool; He scatters the hoarfrost like ashes. 
17. He casts forth His ice like crumbs; who can stand before His cold?
18. He sends out His Word, and melts (ice and snow); He causes His wind to blow, and the waters flow. 
19. He declares His Word to Jacob, His statutes and His ordinances to Israel. 
20. He Has not dealt so with any (other) nation; they have nor known (understood, appreciated, given heed to, and cherished) His ordinances. Praise the Lord! (Hallelujah!)

Naweek 26 & 27 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 142:2,3)
2. Hardop roep ek die Here aan, hardop smeek ek die Here. 
3. Ek stort my klagte uit voor Sy aangesig; ek maak voor Sy aangesig my nood bekend

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 147, Tweede gedeelte ...
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 147:11-20)
11. Die Here het 'n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op Sy goedertierenheid hoop. 
12. O Jerusalem, prys die Here! O Sion, loof jou God!
13. Want Hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak; Hy het jou kinders binne-in jou geseën. 
14. Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring. 
15. Wat Sy bevel na die aarde stuur - Sy Woord loop baie vinnig.  
16. Hy gee sneeu soos wol; Hy strooi ryp soos as. 
17. Hy werp Sy ys heen soos stukke - wie kan bestaan voor Sy koue? 
18. Hy stuur Sy Woord en laat hulle smelt; Hy laat Sy wind waai - die waters loop. 
19. Hy maak aan Jakob Sy Woorde bekend, aan Israel Sy insettinge en Sy verordininge. 
20. So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en Sy verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
  Cell phone photo taken in our garden. 

Saturday, 12 September 2015

PSALM 148, Second section ...

Wednesday 30 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 68:19)
Blessed be the Lord, Who bears our burdens and carries us day by day, even the God Who is our salvation! Selah (pause and calmly think of that)!

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 148, Second section ...
English - (Amplified Bible Version).
(Psalm 148:8-14)
8. You lightning, hail, fog, and frost, you stormy wind fulfilling His orders! 
9. Mountains and all hills, fruitful trees and all cedars!
10. Beasts and all cattle, creeping things and flying birds!
11. Kings of the earth and all peoples, princes and all rulers and judges of the earth!
12. Both young men and maidens, old men and children!
13. Let them praise and exalt the Name of the Lord, for His Name alone is exalted and supreme! His glory and majesty are above earth and heaven!
14. He Has lifted up a horn for His people (giving them power, prosperity, dignity and preeminence), a song of praise for all His godly ones, for the people of Israel, who are near to Him. Praise the Lord! (Hallelujah)!

Woensdag 30 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 68:20)
Geloofd sy die Here! Dag na dag dra Hy ons; God is ons heil. Sela. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 148, Second section ... 
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 148:8-14)
8. Vuur en hael, sneeu en damp, stormwind wat Sy Woord volbring;
9. Berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, 
10. Wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleuelde voëls;
11. Konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde,
12. Jongelinge en ook jongedogters, oues saam met die jonges -
13. Laat hulle die Naam van die Here loof! Want Sy Naam alleen is hoog; Sy majesteit is oor aarde en hemel!
14. En Hy het 'n horing vir Sy volk verhef; (krag, voorspoed, waardigheid en superioriteit) 'n roem vir al Sy gunsgenote; vir die kinders van Israel, die volk wat naby Hom is. Halleluja!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
Many thanks to whoever posted this on Face Book. This verse was taken from the Psalms

PSALM 145, Third section ...

Wednesday 23 September 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 142:2,3)
2. Hardop roep ek die Here aan, hardop smeek ek die Here. 
3. Ek stort my klagte uit voor Sy aangesig; ek maak voor Sy aangesig my nood bekend. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 145, Derde gedeelte ...
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling ...
(Psalm 145:15-21)
15. Ajin. Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd. 
16. Pe. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. 
17. Sade. Die Here is regverdig in al Sy weë en goedgunstig in al Sy werke. 
18. Kof. Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid. 
19. Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle. 
20. Sjin. Die Here bewaar almal wat Hom liefhet, maar Hy verdelg al die goddelose. 
21. Tau. My mond sal die Lof van die Here uitspreek, en laat alle vlees Sy heilige Naam loof vir ewig en altyd. 

Woensdag 23 September 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 142:1,2)
1. To the Lord I cry out; to the Lord I plead for mercy. 
2. I pour out my complaint before Him; I tell Him about my troubles. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 145, Third section ...
English - (Amplified Bible Version) ...
(Psalm 145:15-21)
15. The eyes of all wait for You, (looking, watching and expecting), and You give them their food in due season. 
16. You open Your hand and satisfy every living thing with favour. 
17. The Lord is (rigidly) righteous in all His ways, and gracious and merciful in all His works.  
18. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him sincerely and in truth. 
19. He will fulfill the desires of those who reverently and worshipfully fear Him; He also will hear their cry and will save them. 
20. The Lord preserves all those who love Him, but all the wicked will He destroy. 
21. My mouth shall speak the praise of the Lord; and let all flesh bless (affectionately and gratefully praise) His holy name forever and ever. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).


PSALM 145, Second section ...

Tuesday 22 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 141:8)
Surely I am looking to You, O Sovereign Lord. In You I take shelter. Do not expose me to danger. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 145, Second section ...
English - (Amplified Bible Version)
(Psalm 145:8-14)
8. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and abounding in  mercy and loving-kindness. 
9. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works (the entirety of things created).
10. All Your works shall praise You, O Lord, and Your loving ones shall bless You (affectionately and gratefully shall Your saints confess and praise You!)
11. They shall speak of the glory of Your kingdom, and talk of Your power, 
12. To make known to the sons of men God's mighty deeds and the glorious majesty of His kingdom.  
13. Your kingdom is an everlasting kingdom, and Your dominion endures throughout all generations. 
14. The Lord upholds all those (of His own) who are falling and raises up all those who are bowed down. 

Dinsdag 22 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 141:8)
Want op U is my oë, Here, Here; by U skuil ek; giet my siel nie uit nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 145.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 145:8-14)
8, Get. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 
9. Tet. Die Here is vir almal goed, en Sy barmhartighede is oor al Sy werke. 
10. Jod. Al U werke loof U, Here, en U gunsgenote prys U. 
11. Kaf. Hulle maak melding van die heerlikheid van U koninkryk en spreek van U mag. 
12. Lamed. Om aan die mensekinders Sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van Sy koninkryk. 
13. Mem. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue, en U heerskappy duur deur al die geslagte. 
14. Samek. Die Here ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op wat neergeboë is. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).

PSALM 150.

Weekend 3 & 4 October 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 31:19)
O, how great is Your goodness which You have laid up for those who fear You. Which You have prepared for those who trust in You. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 150.
English - (Amplified Bible Version)
Psalm 150:1-6)
1. Praise the Lord! Praise God in His sanctuary; praise Him in the heavens of His power!
2. Praise Him for His mighty acts; praise Him according to the abundance of His greatness.  
3. Praise Him with trumpet sound; praise Him with lute and harp! 
4. Praise Him with tambourine and (single or group) dance; praise Him with stringed and wind instruments or flutes!
5. Praise Him with resounding cymbals; praise Him with loud clashing cymbals!
6. Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord! Praise the Lord! (Hallelujah!)

Naweek 3 & 4 Oktober 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 31:20)
O hoe groot is U goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 150. 
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 150:1-6)
1. Halleluja! Loof God in Sy heiligdom. Loof Hom in Sy sterk uitspansel!
2. Loof Hom oor Sy magtige dade, loof Hom na die volheid van Sy grootheid. 
3. Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter. 
4. Loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;
5. Loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
6. Laat alles wat asem het, die Here loof! Halleluja!

(DV. I have shared some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly could. I am sure that you were thorougly blessed by it, and that you enjoyed reading it as much as I did. May the Lord bless you richly.  /
DV. Ek het sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u gedeel, so dikwels as wat ek moontlik kon. Ek is seker dat dit u oordadiglik geseën het, en dat u dit net soveel geniet het as ek. Mag God u ryklik seën.)
Many thanks to John Hagee Ministries for this very powerful verse from Psalm 46:10. 

PSALM 149.

Friday 2 October 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 31:24)
Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 149.
English - (Amplified Bible Version)
Psalm 149:1-9)
1. Praise the Lord! Sing to the Lord a new song, praise Him in the assembly of His saints!
2. Let Israel rejoice in Him, their Maker; let Zion's children triumph and be joyful in their King!
3. Let them praise His Name in chorus and choir and with the (single or group) dance; let them sing praises to Him with the tambourine and lyre! 
4. For the Lord takes pleasure in His people; He will beautify the humble with salvation and adorn the wretched with victory.   
5. Let the saints be joyful in the glory and beauty (which God confers upon them); let them sing for joy upon their beds.  
6. Let the high praises of God be in their throats and a two-edged sword in their hands, 
7. To wreak vengeance upon the nations and chastisement upon the peoples,
8. To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, 
9. To execute upon them the judgement written. He (the Lord) is the honour of all His saints. Praise the Lord! (Hallejujah!)

Vrydag 2 Oktober 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 31:25)
Wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag! Almal wie se hoop in die Here is. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 149.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 149:1-9)
1. Halleluja! Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, Sy lof in die vergadering van die gunsgenote!
2. Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!  
3. Laat hulle Sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tambouryn en siter. 
4. Want die Here het 'n welbehae in Sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil. 
5. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde. 
6. Lofverheffinge van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende swaard in hulle hand;
7. Om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke;
8. Om hulle konings met kettings te bind, en hulle edeles met ysterboeie;
9. Om 'n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al Sy gunsgenote! Halleluja!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan)
Many thanks to Alta van Vuuren, who kindly presented me with this stunning pic, to illustrate Psalm 91:11.

PSALM 148.

Monday 28 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 131:1,2)
1. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty; neither do I exercise myself in matters too great, or in things too wonderful for me. 
2. Surely I have calmed and quieted my soul; like a weaned child with his mother; like a weaned child is my soul within me, (ceased from fretting).

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 148.
English - (Amplified Bible Version)
Psalm 148:1-7)
1. Praise the Lord! Praise the Lord from the heavens, praise Him in the heights!
2. Praise Him, all His angels, praise Him, all His hosts!
3. Praise Him, sun and moon, praise Him, all you stars of light! 
4. Praise Him, all you highest heavens and you waters above the heavens! 
5. Let them praise the Name of the Lord, for He commanded and they were created. 
6. He also established them forever and ever; He made a decree that shall not pass away (He fixed their bounds which cannot be passed over).
7. Praise the Lord from the earth, you sea monsters and all deeps!

Maandag 28 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 131:1,2)
1. 'n BEDEVAARTSLIED. Van Dawid. 
O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie; ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. 
2. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak; soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 148.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 148:1-7)
1. Halleluja! Loof die Here uit die hemele; loof Hom in die hoogtes!
2. Loof Hom al Sy engele, loof Hom al Sy leërskare!
3. Loof Hom, son en maan, loof Hom alle ligtende sterre!
4. Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is! 
5. Laat hulle die Naam van die Here loof; want Hy het bevel gegee - en hulle is geskape. 
6. En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig; Hy het 'n wet gegee wat geeneen oortree nie. 
7. Loof die Here van die aarde af - groot seediere en alle dieptes! 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
  Cell phone photo taken in our garden. 

PSALM 147.

Friday 25 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 143:8)
Cause me to hear Your loving-kindness in the morning, for on You do I lean, and in You do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my inner self to You. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 147.
English - (Amplified Bible Version)
(Psalm 147:1-10)
1. Praise the Lord! For it is good to sing praises to our God, for He is gracious and lovely, praise is becoming and appropriate. 
2. The Lord is building up Jerusalem; He is gathering together the exiles of Israel. 
3. He heals the brokenhearted, and binds up their wounds (curing their pains and their sorrows).
4. He determines and counts the number of the stars; He calls them all by their names. 
5. Great is the Lord, and of great power; His understanding is inexhaustible and boundless. 
6. The Lord lifts up the humble and downtrodden; He casts the wicked down to the ground. 
7. Sing to the Lord with thanksgiving; sing praises with the harp or the lyre to our God! 
8. Who covers the heavens with clouds, Who prepares rain for the earth, Who makes grass to grow on the mountains. 
9. He gives to the beast his food, and for the young ravens that for which they cry. 
10. He delights not in the strength of the horse, nor does He take pleasure in the legs of a man. 

Vrydag 25 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 143:8)
Laat my U goedertierenheid  in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 147.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 147:1-10)
1. Loof die Here, want dit is goed om onse God te besing, ja lieflik; 'n loflied is gepas. 
2. Die Here bou Jerusalem op; Hy versamel van Israel die wat verdryf is. 
3. Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde. 
4. Hy bepaal die getal van die sterre; Hy gee hulle almal name. 
5. Onse Here is groot en ryk aan krag; Sy verstand is oneindig. 
6. Die Here rig die ootmoediges weer op; die goddelose mense verneder Hy tot die grond toe. 
7. Sing 'n danklied tot eer van die Here, psalmsing tot eer van onse God met die siter; 
8. Wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit,
9. Wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. 
10. Hy het geen welbehae in die krag van 'n perd, geen welgevalle in die bene van die man nie. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
 Cell phone photo taken in our garden. 

PSALM 146.

Thursday 24 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 141:1-3)
1. O Lord, I cry out to You. Come quickly to me! Pay attention when I cry out to You!
2. May You accept my prayer like incense, my uplifted hands like the evening offering! 
3. O Lord, place a guard on my mouth! 
Protect the opening of my lips!

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 146.
English - (Amplified Bible Version).
Psalm 146:1-10)
1. Praise the Lord! (Hallelujah!) Praise the Lord, O my soul!
2. While I live will I praise the Lord; I will sing praises to my God while I have any being. 
3. Put not your trust jn princes, in a son of man, in whom there is no help. 
4. When his breath leaves him, he returns to his earth; in that very day his (previous) thoughts, plans and purposes perish. 
5. Happy (blessed, fortunate, enviable) is he who has the God of (special revelation to) Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. 
6. Who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, Who keeps truth and is faithful forever.  
7. Who executes justice for the oppressed, Who gives food for the hungry. The Lord sets free the prisoners, 
8. The Lord opens the eyes of the blind, the Lord lifts up those who are bowed down, the Lord loves the (uncompromisingly) righteous, (those upright in heart and in right standing with Him).
9. The Lord protects and preserves the strangers and temporary residents, He upholds the fatherless and the widow and sets them upright, but the way of the wicked He makes crooked (turns upside down and brings to ruin.)
10. The Lord shall reign forever, even Your God, O Zion, from generation to generation. Praise the Lord! (Hallelujah!)

Donderdag 24 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 141:1-3)
1. 'n Psalm van Dawid. Here, ek roep U aan; kom tog gou na my toe! Luister na my stem as ek U aanroep!
2. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. 
3. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 146.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 146:1-10)
1. Halleluja! Loof die Here, O my siel!
2. Ek wil die Here prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank ek nog daar is. 
3. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. 
4. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan. 
5. Welgeluksalig is hy wat die God van Dawid het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God. 
6. Wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;
7. Wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die Here maak die gevangenis los. 
8. Die Here open die oë van die blindes; die Here rig die wat geboë is op; die Here het die regverdiges lief.  
9. Die Here behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom. 
10. Die Here is vir ewig Koning; jou God O Sion, is van geslag tot geslag. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
   
Cell phone photo, taken in our garden. 

PSALM 145.

Monday 21 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 140:12)
I know and rest in confidence upon it that the Lord will maintain the cause of the afflicted, and will secure justice for the poor and needy (of His believing children). 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 145.
English - (New English Translation and Amplified Bible Version, to show the best of both).
Psalm 145:1-7)
A Psalm of praise. Of David. 
1. I will extol You, my God, O King; and I will bless Your Name forever and ever (with grateful, affectionate praise).
2. Every day (with its new reasons), will I bless You, (affectionately and gratefully praise You); yes, I will praise Your Name forever and ever!
3. Great is the Lord and highly to be praised; and His greatness is (so vast and deep as to be) unsearchable! Certainly worthy of praise! No one can fathom His greatness!
4. One generation will praise Your deeds to another, and tell about Your mighty acts. 
5. I will focus on Your honour and Majestic splendour, and Your amazing deeds!
6. Men shall speak of the might of Your tremendous and terrible and awesome acts, I will declare the greatness of Your deeds!
7. They shall pour forth (like a fountain) the fame of Your great and abundant goodness, and shall sing aloud of Your rightness and justice. 

Maandag 21 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 140:13)
Ek weet dat die Here die regsaak van die ellendige, die reg van die behoeftiges sal behartig. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 145.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 145:1-7)
'n Loflied van Dawid. 
1. Alef. O my God, O Koning, ek wil U verhoog en U Naam loof vir ewig en altyd. 
2. Bet. Elke dag wil ek U loof en U Naam prys vir ewig en altyd. 
3. Gimel. Die Here is groot en baie lofwaardig, en Sy grootheid is ondeurgrondelik. 
4. Dalet. Die een geslag prys U werke by die ander, en hulle verkondig U magtige dade. 
5. He. Ek wil spreek van die glans van U heerlike majesteit en van U wonderbare dade. 
6. Wau. En hulle sal spreek van die krag van U vreeslike dade, en U grootheid wil ek vertel. 
7. Sajin. Hulle sal die gedagtenis van U grote goedheid laat uitstroom, en jubel oor U geregtigheid. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
Cell phone photo taken in our garden, as background for this Bible verse. 


PSALM 144, Second section ...

Sunday 20 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 143:8)
May I hear about Your loyal love in the morning, for I trust in You. Show me the way I should go, because I long for You. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 144, Section section ...
English - (Amplified Bible Version).
(Psalm 144:10-15)
10. The One Who delivers kings, and rescued David, His servant, from a deadly sword. 
11. Grab me and rescue me from the power of foreigners, who speak lies, and make false promises. 
12. Then our sons will be like plants that quickly grow to full size. Our daughters will be like corner pillars, carved like those in a palace.   
13. Our storehouses will be full, providing all kinds of food. Our sheep will multiply by the thousands and fill our pastures. 
14. Our cattle will be weighted down with produce. No one will break through our walls, no one will be taken captive, and there will be no terrified cries in our city squares.  
15. How blessed are the people who experience these things! How blessed are the people whose God is the Lord!

Sondag 20 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 143:8)
Laat my U goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 144, Tweede gedeelte ...
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 144:10-15)
10. U wat aan konings die oorwinning gee, wat U kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard. 
11. Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is; 
12. Sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is, na die boustyl van 'n paleis;
13. Dat ons skure vol mag wees, wat allerhande soorte voorraad oplewer; ons kleinvee by duisende mag aanteel, by tienduisende vermeerder word op ons velde;
14. Ons beeste gelaai mag wees; geen bres in ons mure en geen uittog daaruit, en geen geskreeu op ons pleine nie. 
15. Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan; welgeluksalig is die volk wie se God die Here is!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
Once again, many thanks to John Hagee Ministries, for being able to use this powerful Word.  PSALM 144.

Monday 14 September 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 145:1)
A Psalm of David. I will extol You, my God, O King; and I will bless Your Name forever and ever (with grateful, affectionate praise).

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 144.
English - (Amplified Bible Version).
Psalm 144:1-9)
1. Blessed be the Lord, my Rock and my keen and firm Strength, Who teaches my hands to war and my fingers to fight -
2. My Steadfast Love and my Fortress, my High Tower and my Deliverer, my Shield and He in Whom I trust and take refuge, Who subdues my people under me. 
3. Lord, what is man that You take notice of him? Or (the) son of man that You take account of him? 
4. Man is like vanity and a breath; his days are as a shadow that passes away. 
5. Bow Your heavens, O Lord, and come down; touch the mountains and they shall smoke. 
6. Cast forth lightning and scatter (my enemies); send out arrows and embarrass and frustrate them. 
7. Stretch out Your hand from above; rescue me and deliver me out of great waters, from the hands of hostile aliens (tribes around us),
8. Whose mouths speak deceit, and whose right hands are right hands (raised in taking) fraudulent oaths. 
9. I will sing a new song to You, O God; upon a harp, an instrument of ten strings, will I offer praises to You. 

Maandag 14 September 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 145:1)
'n Loflied van Dawid. Alef. O my God, O Koning, ek wil U verhoog en U Naam loof vir ewig en altyd. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 144.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 144:1-9)
1. 'n Psalm van Dawid. Geloofd sy die Here, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer -
2. My Goedertierenheid en my Bergvesting, my Skans en my Redder, my Skild, en die Een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp. 
3. O Here, wat is die mens dat U hom ken, die mensekind dat U op hom ag gee?
4. Die mens is soos die nietigheid; sy dae is soos 'n vlugtige skaduwee. 
5. Buig U hemele, O Here, en daal neer; raak die berge aan, dat hulle rook!
6. Slinger bliksems en verstrooi hulle; stuur U pyle uit, en verwar hulle! 
7. Strek uit die hoogte U hande uit; ruk my uit, en red my uit groot waters, uit die hand van vreemdes. 
8. Wie se mond leuens spreek, en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is. 
9. O God, ek wil 'n nuwe lied sing tot U eer, op die tiensnarige harp wil ek U psalmsing. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
Many thanks to John Hagee Ministries, for being able to use this photo, plus the powerful Word. 

Tuesday, 8 September 2015

PSALM 139, Second section ...

Saturday 19 September 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 139:23)
Examine me and probe my thoughts! Test me, and know my concerns!

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 139, Second section ...
1. English - (New English Translation).
(Psalm 139:13-24)
13. Certainly You made my mind and heart; You wove me together in my mother's womb. 
14. I will give You thanks because Your deeds are awesome and amazing, You knew me thoroughly; 
15. My bones were not hidden from You when I was made in secret and sewed together in the depth of the earth.  
16. Your eyes saw me when I was inside the womb. All the days ordained for me were recorded in Your scroll before one of them came into existence. 
17. How difficult it is for me to fathom Your thoughts about me, O God! How vast is the sum total!
18. If I tried to count them, they would outnumber the grains of sand. Even if I finished counting them, I would still have to contend with You. 
19. If only You would kill the wicked, O God! Get away from me you violent men! 
20. They rebel against You and act deceitfully; Your enemies lie. 
21. O Lord, do I not hate those who hate You, and despise those who oppose You?
22. I absolutely hate them, they have become my enemies!  
23. Examine me and probe my thoughts! Test me, and know my concerns! 
24. See if there is any idolatrous tendency in me, and lead me in the reliable ancient path! 

Saterdag 19 September 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 139:23) 
Deurgrond my O God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:  
PSALM 139, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Psalm 139:13-24)
13. Want Ú het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. 
14. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. 
15. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. 
16. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie. 
17. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, O God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!
18. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand; word ek wakker, dan is ek nog by U. 
19. O God, as U tog maar die goddelose wou ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg. 
20. Hulle wat arglistig teen U spreek, U Naam ydelik verhef - U teëstanders!
21. Here, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en 'n afsku hê van die wat teen U opstaan nie? 
22. Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my!
23. Deurgrond my, O God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;
24. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan)
Many thanks to Kenneth Copeland Ministries for this very powerful statement. 


PSALM 139.

Friday 18 September 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 138:3)
In the day when I called, You answered me; and You strengthened me with strength (might and inflexibility to temptation) in my inner self.

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 139. 
1. English - (New English Translation).
(Psalm 139:1-12)
1. O Lord, You examine me and know me. 
2. You know when I sit down and when I get up; even from far away You understand my motives. 
3. You carefully observe me when I travel or when I lie down to rest; You are aware of everything I do. 
4. Certainly my tongue does not frame a word without You, O Lord, being thoroughly aware of it. 
5.  You have beset me and shut me in - behind and before, and You have laid Your hand upon me. 
6. Your (infinite) knowledge is beyond my comprehension; it is high above me, I am unable to fathom it.  
7. Where can I go to escape Your Spirit? Where can I flee to escape Your presence? 
8. If I were to ascend to heaven, You would be there. If I were to sprawl out in Sheol, there You would be. 
9. If I were to fly away on the wings of the dawn, and settle down on the other side of the sea, 
10. Even there Your hand would guide me, Your right hand would grab hold of me. 
11. If I were to say: "Certainly the darkness will cover me, and the light will turn to night all around me,"
12. Even the darkness is not too dark for You to see, and the night is as bright as day; darkness and light are the same to You. 

Vrydag 18 September 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 138:3)
Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:  
PSALM 139. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Psalm 139:1-12)
1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. 
2. U ken my sit en opstaan, U verstaan van ver my gedagtes. 
3. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. 
4. Want daar is nog geen woord op my tong nie - of U Here, U ken dit geheel en al. 
5. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. 
6. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie. 
7. Waar sou ek heengaan van U Gees en waarheen vlug van U aangesig?
8. Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! 
9. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,
10. Ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. 
11. En as ek sê: "Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting. 
12. Dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan)
Translation: "Jesus I need You, every second, every minute, every hour. I can't be without You!" Many thanks to whoever posted this on Face Book.