Thursday, 31 October 2013

PSALM 110 - JESUS OUR HIGH PRIEST / PSALM 110 - JESUS ONS HOËPRIESTER

Thursday 31 October 2013. 
PSALM 110 - JESUS, OUR HIGH PRIEST: (A Psalm of David)
Part 1.
1. English - (NIV Translation)
[Psalm 110:1-3]
1. The Lord says to my Lord: "Sit on My right hand until I make your enemies a footstool for Your feet."
2. The Lord will extend your mighty sceptre from Zion; "You will rule in the midst of Your enemies."
3. Your troops will be willing on Your day of battle. Arrayed in holy majesty, from the womb of the dawn you will receive the dew of Your youth. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Donderdag 31 Oktober 2013.
PSALM 110 - JESUS, ONS HOËPRIESTER: ('n Psalm van Dawid)
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 110:1-3]
1. Die Here het tot my Here gespreek: "Sit aan My regterhand, totdat Ek U vyande maak 'n voetbank vir U voete."
2. U magtige septer sal die Here uitstrek uit Sion en sê: "Heers te midde van U vyande."
3. U volk sal baie gewillig wees op die dag van U krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van U jong manskappe.
(As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan.


Wednesday, 30 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Wednesday 30 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 12.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 8:4,6-7]
4. If then He were still living on earth, He would not be a priest at all, for there are (already priests) who offer the gifts in accordance with the Law. 
6. But as it now is, He (Christ) Has acquired a (priestly) ministry which is as much superior and more excellent (than the old) as the covenant (the agreement) of which He is the Mediator (the Arbiter, Agent) is superior and more excellent, (because) it is enacted and rests upon more important (sublimer, higher, and nobler) promises. 
7. For if that first covenant had been without defect, there would have been no room for another one or an attempt to institute another one. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow)

Woensdag 30 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 12.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 8:4,6-7]
4. Want as Hy op aarde was, sou Hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die Wet die gawes offer. 
6. Maar nou het Hy 'n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. 
7. Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. 
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)


Tuesday, 29 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Tuesday 29 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 11.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 8:1-3]
1. Now the main point of what we have to say is this: We have such a High Priest, One Who is seated at the right hand of the Majestic (God) in heaven. (Also read Psalm 110:1)
2. As officiating Priest, a Minister in the  holy places and in the true tabernacle which is erected not by man but by the Lord. 
3. For every high priest is appointed to offer up gifts and sacrifices; so it is essensial for this (High Priest) to have some offering to make also. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.)

Dinsdag 29 Oktober 2013.
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 11.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 8:1-3]
1. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so 'n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele. (Lees ook Psalm 110:1)
2. 'n Bediener van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie.
3. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes Hy ook iets hê om te offer. 
(As die Here wil en deur Sy Wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
    
Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

Monday, 28 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER. / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Monday 28 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 10.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 7:26-28]
26. [Here is] the High Priest [perfectly adapted] to our needs, as was fitting—holy, blameless, unstained by sin, separated from sinners, and exalted higher than the heavens. 
27. He has no day by day necessity, as [do each of these other] high priests, to offer sacrifice first of all for his own [personal] sins and then for those of the people, because He [met all the requirements] once for all when He brought Himself [as a sacrifice] which He offered up. 
28. For the Law sets up men in their weakness [frail, sinful, dying human beings] as high priests, but the word of [God’s] oath, which [was spoken later] after the institution of the Law, [chooses and appoints as priest One whose appointment is complete and permanent], a Son Who has been made perfect forever. 
(God willing and by His wonderful grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 
Maandag 28 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 10.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:26-28]
26. Want so 'n Hoëpriester was vir ons gepas, Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars, en wat Hoër as die hemele geword het;
27. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het.
28. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat ná die wet gekom het stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is. 
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre weer met u deel).

Sunday, 27 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Monday 28 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER: 
Part 10.
1. English - (Amplified Bible Version) 
[Hebrews 7:26-28]
26. (Here is) the high Priest (perfectly adapted) to our needs, as was fitting -- holy, blameless, unstained by sin, separated from sinners, and exalted higher than the heavens. 
27. He has no day by day necessity, as (do each of these other) high priests, to offer sacrifice first of all for his own (personal) sins and then for those of the people, because He (met all the requirements) once for all when He brought Himself (as a sacrifice) which He offered up. 
28. For the law sets up men in their weakness (frail, sinful, dying human beings) as high priests, but the word of (God's) oath, which (was spoken later) after the institution of the law, (chooses and appoints as priest One Whose appointment is complete and permanent), a Son Who Has been made perfect forever. 
(God willing and by His wonderful grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 28 Oktober 2013.
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 10.
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:26:28]
26. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. 
27. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het.
28. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat ná die wet gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is.
(As dit die wil van God is, en deur die grootheid van Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER. / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Sunday, 27 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER: 
Part 9.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 7:23-25]
23. (Again, the former successive line of priests) was made up of many, because they were each prevented by death from continuing (perpetually in office); 
24. But He (Jesus) holds His Priesthood unchangeably, because He lives forever.
25. Therefore He is able also to save to the uttermost, (completely, perfectly, finally and for all time and eternity) those who come to God through Him, since He is always living to make petition to God, and intercede with Him, and intervene for them. 
(God willing and by His wonderful grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 27 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 9.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:23-25]
23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly;
24. Maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit 'n Priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. 
25. Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. 
(As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek môre verder met u deel.)
Photo taken with my cell phone. / Foto met my selfoon geneem. 

Saturday, 26 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Saturday 26 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 8.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 7:20-22]
20. And it was not without the taking of an oath (that Christ was made Priest).
21. For those who formerly became priests received their office without its being confirmed by the taking of an oath by God, but this One was designated and addressed and saluted with an oath:
"The Lord Has sworn and will not regret it or change His mind. 'You are a Priest forever according to the order of Melchizedek.'" 
(Also refer to Psalm 110, especially verse 4.)
22. In keeping with (the oath's greater strength and force), Jesus Has thus become the Guarantee of a better (stronger) agreement (a more excellent and more advantageous covenant).
(God willing and by His wonderful grace, I will share with you again tomorrow)

Saterdag 26 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 8.
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:20-22]
20. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie - want hulle het sonder eedswering priesters geword -
21. Maar Hy (Jesus), met eedswering deur die Een wat aan Hom gesê het: "Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: 'U is Priester vir ewig volgens die orde van Melgesédek'"
22. In sover dus, het Jesus van 'n beter verbond borg geword.
(Soos die Here wil en deur Sy wonderbare genade, sal ek môre verder met u deel)
 
Photo taken with my cell phone. /  Foto 
            met my selfoon geneem.

Friday, 25 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER. / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Friday 25 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 7.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 7:17-19]
17. For it is witnessed of Him, (that the Father said: "You are a Priest forever after the order of Melchizedek."
18. So a previous physical regulation and command is cancelled, because of the weakness and ineffectedness and uselessness -
19. For the law never made anything perfect - but in stead a better hope is introduced through which we (now) come close to God. 
(God willing and by His wonderful grace I will share with you again tomorrow).

Vrydag 25 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 7.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:17-19]
17. Want Hy (die Vader) getuig: "U is Priester vir ewig, volgens die orde van Melgisédek."
18. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,
19. Omdat die wet niks volkome gemaak het nie; maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. 
(As die Here wil, en deur Sy wonderbare genade sal ek môre verder met u deel)

Our lush and beautiful garden / Ons geil en pragtige tuin. Photo taken with my cell phone / Foto met my selfoon geneem. 


Thursday, 24 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Thursday 24 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER: 
Part 6.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 7:13-16]
13. For the One of Whom these things are said belonged (not to the priestly line but) to another tribe, no member of which has officiated at the altar. 
14. For it is obvious that our Lord sprang from the tribe of Judah, and Moses mentioned nothing about priests in connection with that tribe. 
15. And this becomes more plainly evident when another Priest arises Who bears the likeness of Melchizedek.
16. Who has been constituted a Priest, not on the basis of a bodily legal requirement (an externally imposed command concerning His physical ancestry), but on the basis of the power of an endless and indestructable Life.
(God willing and by His grace I will share with you again tomorrow.)

24 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 6.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:13-16]
13. Omdat Hy met die oog op Wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie. 
14. Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van priesterskap nie. 
15. En nog baie duideliker is dit as daar 'n ander Priester opstaan na die ewebeeld van Melgisédek.  
16. Een wat dit geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van 'n onvernietigbare Lewe. 
(Soos die Here wil en deur Sy wonderbare genade sal ek môre verder met u deel)
      
Photo taken with my cell phone. 

Tuesday, 22 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER. / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Wednesday 23 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 5.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Hebrews 7:11-12]
11. Now if perfection (a perfect fellowship between God and the worshiper) had been attainable by the Levitical priesthood - for under it the people were given the Law - why was it further necessary that there should arise another and different kind of Priest, one after the order of Melchizedek, rather than one apppointed after the order and rank of Aaron?
12. For when there is a change in the priesthood, there is of necessity an alteration of the law (concerning the priesthood) as well. 
(God willing and by His grace I will share with you again tomorrow).

Woensdag 23 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 5.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:11-12]
11. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was -- want met die oog daarop het die volk die wet ontvang -- waarom was dit nog nodig dat 'n ander Priester moes opstaan volgens die orde van Melgisédek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aäron (priester) genoem word nie?
12. Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet;
(As dit die wil van God is, en deur Sy genade sal ek môre verder met u deel).
      
A photo taken with my cell phone. 

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER. / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Tuesday 22 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 4.
1. English - (NKJ Translation)
[Hebrews 7:7-10]
7. Now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better. 
8. Here mortal men receives tithes, but there he received them, of whom it is witnessed that He lives. 
9. Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak. 
10. For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. 
(God willing and by His grace I will share with you again tomorrow)

Dinsdag 22 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 4.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:7-10]
7. Nou word sonder enige teëspraak die mindere deur die meerdere geseën. 
8. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar dáár een van wie getuig word dat Hy lewe. 
9. En, om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee;
10. Want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisédek hom tegemoet gegaan het. 
(As dit die wil van God is, en deur Sy genade sal ek môre verder met u deel.)

    
Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

Monday, 21 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Monday 21 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 3.
1. English - (NKJ Translation)
[Hebrews 7:4-6]
4. Now consider how great this Man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. 
5. And indeed those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham;
6. But He whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. 
(God willing and by His grace, I will share with you again tomorrow).

Maandag 21 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:4-6]
4. Let nou op hoe groot hierdie Man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die buit gegee het. 
5. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het;
6. Maar Hy wat nie uit húlle Sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën.
(Soos God wil en deur Sy genade, sal ek môre verder met u deel).
    
Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

Saturday, 19 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Sunday 20 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
(The Priesthood of Melchizedek - a type of the eternal Priesthood of Christ).
Part 3.
2. English - (NKJ Translation)
[Hebrews 7:1-3]
1. For this Melchizedek, king of Salem, Priest of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him -
2. To whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated: "King of Righteousness," and then also king of Salem, meaning: "King of Peace." - 
3. Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a Priest continually. 
(God willing and by His grace, I will again share with you tomorrow.)

Sondag 20 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
(Die priesterskap van Melgisédek - 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus)
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:1-3]
1. Want hierdie Melgisédek was koning van Salem, Priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gekom het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;
2. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het - Hy was in die eerste plek, volgens uitleg: Koning van die Geregtigheid, en dan ook Koning van Salem, dit is: Koning van vrede;
3. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelyk gestel aan die Seun van God, bly Hy Priester altyddeur.  
(Soos die Here wil. En deur Sy genade sal ek môre verder met u deel.)
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Saturday 19 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 2.
1. English - (NKJ Translation)
[Hebrews 6:18-20)
18. . . . That by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, we, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us.
19. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the Presence behind the veil,
20. Where the Forerunner Has entered for us, even Jesus, having become High Priest forever according to the order of Melchizedek.

Saterdag 19 Oktober 2013. 
JESUS. ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 6:18-20]
18. . . .  Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê;
19. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel,
20. Waar Jesus as Voorloper vir ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde van Melgisédek 'n Hoëpriester geword het vir ewig.

    Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

Thursday, 17 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Friday 18 October 2013.
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 1.
1. English - (NKJ Translation)
(God's infallible purpose in Christ)
[Hebrews 6:13-17]
13. For when God made a promise to Abraham, because He could swear by no greater, He swore by Himself. 
14. Saying: "Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you."
15. And so, after he (Abraham), had patiently endured, he obtained the promise. 
16. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute. 
17. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutibility of His counsel, confirmed it by an oath. 

Vrydag 18 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(God se onfeilbare voornemens in Christus.)
[Hebreërs 6:13-17]
13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere kon sweer nie, by Homself gesweer -
14. En gesê: "Voorwaar Ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder."
15. En so het hy (Abraham), die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. 
16. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teëspraak.
17. Daarom het God omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van Sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. 

    Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

Wednesday, 16 October 2013

THE SUPREMACY OF CHRIST / DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS.

Thursday 17 October 2013. 
THE SUPREMACY OF CHRIST:
Part 3.
1. English - (NIV Translation)
[Colossians 1-22-23]
22. But now He Has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His (the Father's) sight, without blemish and free from accusation -
23. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. 

17 Oktober 2013. 
DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Kolossense 1:22-23]
22. In die liggaam van Sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom, (die Vader), te stel;
23. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. 

THE SUPREMACY OF CHRIST / DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS.

Wednesday 16 October 2013. 
THE SUPREMACY OF CHRIST:
Part 2.
1. English - (NIV  Translation.)
[Colossians 1:18-21)
18. And He is the Head of the body, the Church; He is the beginning and the Firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. 
19. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him,
20. And through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood, shed on the cross. 
21. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behaviour. 
(God willing and by His grace, I will share with you again tomorrow.)

Woensdag 18 Oktober 2013. 
DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Kolossense 1:18-21]
18. En Hy is die Hoof van die Liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles eerste kan wees. 
19. Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon.  
20. En dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van Sy kruis - ek sê deur Hom - die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. 
21. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen. 


Monday, 14 October 2013

THE SUPREMACY OF CHRIST / DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS.

Tuesday 15 October 2013. 
THE SUPREMACY OF CHRIST:
Part 1.
1. English - (NIV Translation)
[Colossians 1:15-17]
15. He is the Image of the invisible God, the Firstborn over all creation. 
16. For by Him all things were created; things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by Him and for Him. 
17. He is before all things, and in Him all things hold together. 
(God willing and by His grace, I will share with you again tomorrow.)

Dinsdag 15 Oktober 2013. 
DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS:
(Gedeelte 1)
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Kolossense 1:15-17]
15. Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping. 
16. Want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte - alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 
17. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. 
(As God wil en deur Sy genade, sal ek môre verder met u deel).

THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE EPHESIANS / DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE EFÉSIËRS.

Monday 14 October 2013.
THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE EPHESIANS:
Part 2.
1. English - (NIV Translation)
[Eplesians 3:19-21]
19. And to know the love that surpasses knowledge - that you may be filled to the measure of all the fullness of God. 
20. Now to Him Who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us,
21. To Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, for ever and ever! Amen. 

Maandag 14 Oktober 2013. 
DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE EFÉSIËRS:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Efésiërs 3:19-21]
19. En die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. 
20. En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk,
21. Aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen. 
    Photo by / Foto deur: Martin Heigan.

Sunday, 13 October 2013

THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE EPHESIANS / DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE EFÉSIËRS.

13 October 2013. 
THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE EPHESIANS: 
Part 1.
1. English - (NIV - Translation)
[Ephesians 3:14-18]
14. For this reason, I kneel before the Father,
15. From whom the whole family in heaven and on earth derives its Name. 
16. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being,
17. So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love,
18. May have power together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. 
(God willing and by His grace I will share with you again tomorrow)

13 Oktober 2013. 
DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE EFÉSIËRS:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Efésiërs 3:14-18]
14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,
15. Van wie elke geslag in die hemele en op die aarde Sy Naam ontvang,
16. Dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van Sy heerlikheid om met krag versterk te word deur Sy Gees in die innerlike mens,
17. Sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. 
18. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is -
(As God wil en deur Sy genade, sal ek môre verder met u deel.)
    Photo supplied by / Foto    verskaf deur Alta van Vuuren.
Saturday, 12 October 2013

THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE COLOSSIANS / DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE KOLOSSENSE.

12 October 2013. 
THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE COLOSSIANS: 
Part 3.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Colossians 1:12-14]
12. Giving thanks to the Father, Who Has qualified and made us fit to share the portion which is the inheritance of the saints (God's holy people) in the Light. 
13. (The Father) Has delivered and drawn us to Himself out of the control and the dominion of darkness and Has transferred us into the Kingdom of the Son of His love. 
14. In Whom we have our redemption through His blood, (which means) the forgiveness of our sins.
God willing and by His grace I will share with you again tomorrow. 

12 Oktober 2013. 
DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE KOLOSSENSE:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Kolossense 1:12-14]
12. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. 
13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die Koninkryk van die Seun van Sy liefde. 
14. In wie ons die verlossing het deur Sy bloed, naamlik die vergifnes van die sondes.
As dit God se wil is en deur Sy genade sal ek môre verder met u deel. 

Photo supplied by / Foto verskaf deur: Hefsibah Strauss.


Wednesday, 9 October 2013

THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE COLOSSIANS / DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE KOLOSSENSE.

11 October 2013. 
THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE COLOSSIANS: 
Part 3.
1. English - (Amplified Bible Version).
[Colossians 1:10-11]
10. That you may walk (live and conduct yourselves) in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him and desiring to please Him in all things, bearing fruit in every good work and steadily growing and increasing in and by the knowledge of God (with fuller, deeper and clearer insight, acquaintance and recognition).
11. We (pray) that you may be invigorated and strengthened with all power according to the might of His glory, (to exercise) every kind of endurance and patience (perseverance and forbearance) with joy. 

11 Oktober 2013. 
DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE KOLOSSENSE:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Kolossense 1:10-11]
10. Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en julle in die kennis van God mag groei. 
11. En met alle krag bekragtig word volgens die mag van Sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. 

A photo taken with my cell phone. /  'n Foto met my selfoon geneem. 

PAUL'S PRAYER FOR THE COLOSSIANS / PAULUS SE GEBED VIR DIE KOLOSSENSE.

10 October 2013. 
THE APOSTLE PAUL'S PRAYER FOR THE COLOSSIANS:
Part 1.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Colossians 1:3-4,9]
3. We continually give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ (the Messiah), as we are praying for you. 
4. For we have heard of your faith in Christ Jesus (the leaning of your entire human personality on Him in absolute trust and confidence in His power, wisdom and goodness) and of the love which you (have and show) for all the saints (God's consecrated ones).
9. For this reason we also, from the day we heard of it, we have not ceased to pray and make (special) request for you (asking) that you may be filled with the full (deep and clear) knowledge of His will in spiritual wisdom (in comprehensive insight into the ways and purposes of God) and in understanding  and discernment of spiritual things -

10 Oktober 2013. 
DIE APOSTEL PAULUS SE GEBED VIR DIE KOLOSSENSE:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Kolossense 1:3-4,9]
3. Ons dank die God en Vader van onse Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid,
4. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges. 
9. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van Sy wil in alle wysheid en geestelike insig. 

       A photo taken with my cell phone. 

JESUS, OUR EXAMPLE IN HUMILITY / JESUS, ONS VOORBEELD IN NEDERIGHEID.

9 October 2013. 
JESUS, OUR EXAMPLE IN HUMILITY:
Part 2.
1. English - (Amplified Bible Version) 
[Philippians 2:8-11]
8. And after He had appeared in human form, He abased and humbled Himself (still further) and carried His obedience to the extreme of death, even the death of the cross!
9. Therefore, [because He stooped so low] God Has highly exalted Him and Has freely bestowed on Him the Name that is above every Name,
10. That in (at) the Name of Jesus every knee should (must) bow, in heaven and on earth and under the earth. 
11. And every tongue (frankly and openly) confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

9 Oktober 2013. 
JESUS, ONS VOORBEELD IN NEDERIGHEID:
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Filippense 2:8-11]
8. En in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. 
9. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n Naam gegee wat bo elke Naam is,
10. Sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
11. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. 
This image was sent through from John Hagee Ministries by Pastor Matthew Hagee. 


Tuesday, 8 October 2013

JESUS, OUR EXAMPLE IN HUMILITY / JESUS, ONS VOORBEELD IN NEDERIGHEID.

8 October 2013. 
JESUS, OUR EXAMPLE IN HUMILITY: 
Part 1.
1. English - (Amplified Bible Version).
[Philippians 2:4-7]
4. Let each of you esteem and look upon and be concerned for not (merely) his own interests, but also each for the interests of others. 
5. Let the same attitude and purpose and (humble) mind be in you which was in Christ Jesus: (Let Him be your example in humility):
6. Who, although being essentially One with God and in the form of God (possessing the fullness of the attributes which make God God), did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained -
7. But stripped Himself (of all privileges and rightful dignity) so as to assume the guise of a servant (slave), so that He became like men and was born a human being.
By the will of God and through His grace, part 2 will follow tomorrow. 

8 Oktober 2013. 
JESUS, ONS VOORBEELD IN NEDERIGHEID:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afikaanse Vertaling)
[Filippense 2:4-7]
4. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s'n. 
5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. 
6. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie -
7. Maar het Homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;
As God wil en deur Sy genade, sal gedeelte 2 môre volg. 

     Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

Sunday, 6 October 2013

LOVE, THE MOST EXCELLENT WAY / DIE UITNEMENDHEID VAN DIE LIEFDE.

7 October 2013. 
LOVE, THE MOST EXCELLENT WAY:
Part 2.
1. English - (NIV Translation)
[1 Corinthians 13:8:13]
8. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away.  
9. For we know in part and we prophesy in part,
10. But when perfection comes, the imperfect disappears.  
11. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. 
12. Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face.  Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 
13. And now these three remain: faith hope and love. But the greatest of these is love. 

7 Oktober 2013. 
DIE UITNEMENDHEID VAN DIE LIEFDE:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[1 Korinthiërs 13:8-13]
8. Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesië - hulle sal tot niet gaan; of tale - hulle sal ophou; of kennis - dit sal tot niet gaan. 
9. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.  
10. Maar as die Volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. 
11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind; maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. 
12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. 
13. En nou bly geloof, hoop, liefde - hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. 

     Photo by / Foto deur: Martin Heigan.

LOVE, THE MORE EXCELLENT WAY / DIE UITNEMENDHEID VAN DIE LIEFDE.

6 October 2013. 
LOVE, THE MOST EXCELLENT WAY:
Part 1.
1. English - (NIV Translation)
[1 Corinthians 13:1-7]
1. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 
2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. 
3. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. 
4. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. 
5. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 
6. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. 
7. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 
(God willing, and with His grace,
part 2 will follow tomorrow.)

6 Oktober 2013. 
DIE UITNEMENDHEID VAN DIE LIEFDE:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[1 Korinthiërs 13:1-7]
1. Al sou ek die taal van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. 
2. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. 
3. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. 
4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
5. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
6. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. 
7. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. 
(As God wil en deur Sy genade sal gedeelte 2 môre volg.)
  A photo taken with my cell phone.


Friday, 4 October 2013

LOVE AND JOY PERFECTED / LIEFDE EN VREUGDE/BLYDSKAP VERVOLMAAK.

5 October 2013. 
LOVE AND JOY PERFECTED:
1. English - (NKJ - Translation)
[John 15:14-17]
14. "You are My friends if you do whatever I command you. 
15. "No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I heard from My Father I have made known to you. 
16. "You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the  Father in My Name He may give you. 
17. "These things I command you, that you love one another."

5 Oktober 2013. 
LIEFDE EN VREUGDE/BLYDSKAP VERVOLMAAK: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 15:14-17]
14. "Julle is My vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel. 
15. " Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van My Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. 
16. "Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in My Naam vra, Hy julle dit kan gee. 
17. "Dit gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê."

     Photo by / Foto deur: Martin Heigan

LOVE AND JOY PERFECTED / LIEFDE EN VREUGDE VERVOLMAAK.

4 October 2013. 
LOVE AND JOY PERFECTED:
1. English - (NKJ Translation)
[John 15:9-14]
9. "As the Father loved Me, I also have loved you; abide in My love. 
10. "If you keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father's commandments and abide in His love. 
11. "These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full. 
12. "This is My commandment, that you love one another as I have loved you. 
13. "Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends.
14. "You are My friends if you do whatever I command you."

4 Oktober 2013. 
LIEFDE EN VREUGDE VERVOLMAAK:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 15:9-14]
9. "Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My. 
10. "As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in Sy liefde bly. 
11. "Dit het Ek vir julle gesê, dat My blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. 
12. "Dit is My gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. 
13. "Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
14. "Julle is My vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel."

     Photo by / Foto deur: Martin Heigan

     


Thursday, 3 October 2013

JESUS, THE TRUE VINE / JESUS, DIE WARE WYNSTOK.

3 October 2013. 
JESUS, THE TRUE VINE:
Part 2.
1. English - (NKJ Translation)
[John 15:5-8]
5. "I Am the Vine, you are the branches, he who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing. 
6. "If anyone does not abide in Me, he is cast out as a branch and is whithered; and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. 
7. "If you abide in Me and My Words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. 
8. "By this My Father is glorified that you bear much fruit; so you will be My disciples."

3 Oktober 2013. 
JESUS, DIE WARE WYNSTOK: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling) 
[Johannes 15:5-8]
5. "Ek is die Ware Wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, Hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. 
6. "As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en verbrand. 
7. "As julle in My bly en My Woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. 
8. "Hierin is My Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal My dissipels wees"

     Photo by / Foto deur: Martin Heigan.

 

Wednesday, 2 October 2013

JESUS, THE TRUE VINE / JESUS, DIE WARE WYNSTOK.

2 October 2013. 
JESUS, THE TRUE VINE:
1. English - (NKJ Translation)
[John 15:1-4]
1. "I Am the True Vine and My Father is the Vinedresser. 
2. "Every branch in Me that does not bear fruit He takes away; and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. 
3. "You are already clean because of the Word which I have spoken to you. 
4. "Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me."

2 Oktober 2013. 
JESUS, DIE WARE WYNSTOK:
1. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 15:1-4]
1. "Ek is die Ware Wynstok, en My Vader is die Landbouer. 
2. "Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. 
3. "Julle is alreeds rein deur die Woord wat Ek tot julle gespreek het. 
4. "Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in My bly nie."

 Photo - my cell phone/Foto - my selfoon 


Tuesday, 1 October 2013

THEY WERE FILLED WITH THE HOLY SPIRIT / HULLE IS VERVUL MET DIE HEILIGE GEES.

1 October 2013
THEY WERE FILLED WITH THE HOLY SPIRIT:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Acts 2:2-4,6-8]
2. When suddenly there came a sound from heaven like the rushing of a violent tempest blast, and it filled the whole house in which they were sitting. 
3. And there appeared to them tongues resembling fire, which were separated and distributed and which settled on each one of them. 
4. And they were all filled (diffused throughout their souls) with the Holy Spirit and began to speak in other (different foreign) languages (tongues), as the Spirit kept giving them, clear and loud expression (in each tongue in appropriate words).
6. And when this sound was heard, the multitude came together and they were astonished and bewildered, because each one heard them (the apostles) speaking in his own (particular) dialect. 
7. And they were beside themselves with amazement, saying: "Are not all these who are talking Galileans?"
8. "And how is it that we hear, each of us, in our own (particular) dialect to which we were born?"

1 Oktober 2013
HULLE IS VERVUL MET DIE HEILIGE GEES:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Handelinge 2:2-4,6-8]
2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 
3. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 
4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 
6. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;
7. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: "Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie?"
8. "En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?"

    Photo by / Foto deur: Martin Heigan