Wednesday, 30 December 2015

THE ESCAPE TO EGYPT. / DIE VLUG NA EGIPTE.

Thursday 31 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Matthew 5:16)
In the same way, let your light shine before people, so that they can see your good deeds, and give honour to your Father in heaven. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE ESCAPE TO EGYPT, Third section. 
(Matthew 2:19-23)
19. After Herod had died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt,
20. Saying: "Get up, take the Child and His mother, and go to the land of Israel, for those who were seeking the Child's life are dead."
21. So he got up and took the Child and His mother, and returned to the land of Israel. 
22. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. After being warned in a dream, he went to the regions of Galilee. 
23. He came to a town called Nazareth and lived there. Then what had been spoken by the prophets was fulfilled, that Jesus would be called a Nazarene. 

Donderdag 31 Desember 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 5:16)
Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VLUG NA EGIPTE, Derde gedeelte. 
(Mattheus 2:19-23)
19. En ná die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn,
20. En gesê: "Staan op, neem die Kindjie en Sy moeder, en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die Kindjie gesoek het.
21. En hy het opgestaan, die Kindjie en Sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. 
22. Maar toe hy hoor dat Archeláüs oor Juda koning was in die plek van sy vader Herodus, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n Goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang, en na die streke van Galiléa teruggekeer. 
23. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Násaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat Hy Nasaréner genoem sou word. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)  
Cell phone photo taken in our garden

Tuesday, 29 December 2015

THE ESCAPE T0 EGYPT. / DIE VLUG NA EGIPTE.

Wednesday 30 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Matthew 4:10)
Jesus said to him: "Away from Me, satan! For it is written: 'Worship the Lord your God, and serve Him only."

MESSAGE OF THE DAY:
THE ESCAPE TO EGYPT:
(Matthew 2:14-18)
14. So he got up, took the Child and His mother during the night, and went to Egypt. 
15. Where he stayed until the death of Herod. In this way what was spoken by the Lord through the prophet was fulfillled: "I called My Son out of Egypt."
16. When Herod realised that he had been outwitted by the Magi, he was furious. He sent men to kill all the children in Bethlehem and throughout the surrounding region from the age of two and under, according to the time he had learned from the the wise men. 
17. Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled: 
18. " A voice was heard in Ramah, weeping and great mourning. Rachel weeping for her children, and she did not want to be comforted because they were gone.  

Woensdag 30 Desember 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 4:10)
Toe sê Jesus vir hom: "Gaan weg, satan! Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VLUG NA EGIPTE:
(Matthew 2:14-18)
14. Hy het toe opgestaan, die Kindjie en Sy moeder in die nag geneem, en na Egipte vertrek. 
15. En hy was daar tot die dood van Herodus, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: "Uit Egipte het Ek My Seun geroep."
16. Toe Herodus sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Betlehem en in al die omstreke daarvan, al die seuntjies van twee jaar en onder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. 
17. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is toe hy gesê het;
18. "'n Stem is in Rama gehoor: rouklag en geween, en 'n groot gekerm; Ragel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you, as often as I possibly can. / 
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden 

Friday, 18 December 2015

THE BIRTH OF JESUS CHRIST. / DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS.

Friday 25 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Matthew 18:19)
"Again I tell you the truth, if two of you on earth agree about whatever you ask, My Father in heaven will do it for you. 

MESSAGE OF THE DAY: 
THE BIRTH OF JESUS CHRIST:
(Matthew 1:18-25)
18. Now the birth of Jesus Christ happened this way. After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. 
19. Because Joseph, her husband to be, being a just man, and not wanting to make her a public exanple, was minded to put her away secretly. 
20. When he had contemplated this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying: "Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her, is of the Holy Spirit.  
21. She will give birth to a Son, and you shall call His Name Jesus, for He will save His people from their sins." 
22. This all happened so that what was spoken by the Lord through the prophet, would be fulfilled: 
23. "Look! The virgin will conceive and shall be with child, and bear a Son, and they shall call His Name Immanuel," which is translated: "God with us."
24. When Joseph awoke from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife, 
25. But did not have marital relations till she had brought forth her firstborn Son. And he called His Name Jesus. 

Vrydag 25 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 18:19)
"Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van My Vader wat in die hemele is."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS:
(Matthéüs 1:18-25)
18. Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe Sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 
19. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. 
20. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. 
21. En sy sal 'n Seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is Hy wat Sy volk van hulle sondes sal verlos. 
22. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:
23. "Kyk, die maagd sal swanger word en 'n Seun baar, en hulle sal Hom Immánuel noem." Dit is as dit vertaal word: "God met ons."
24. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem;
25. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Indeed, Jesus loves you, and He shall reign in righteousness. Many thanks to whoever posted this on FB. 


PROVERBS 13, Second section ... / SPREUKE 13, Tweede gedeelte ...

Monday 21 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 17:28)
Even a fool is thought wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 13, Second section ... 
1. English - (New English Translation).
(Proverbs 13:9-16)
9. The light of the righteous shines brightly, but the lamp of the wicked goes out. 
10. With pride comes only contention, but wisdom is with the well-advised. 
11. Wealth gained quickly will only dwindle away, but the one who gathers it little by little, will become rich. 
12. Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is like a tree of life. 
13. The one who despises instruction  
will pay the penalty, but whoever esteems instruction will be rewarded.  
14. Instruction from the wise is like a life-giving fountain, to turn a person from deadly snares. 
15. Keen insight wins favour, but the conduct of the unfaithful is harsh. 
16. Every shrewd person acts with knowledge, but the fool displays his folly.  

Maandag 21 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 17:28)
Selfs 'n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word; as hy sy lippe toehou, vir verstandig. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 13, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 13:9-16)
9. Die lig van die regverdige brand vrolik, maar die lamp van die goddelose gaan dood. 
10. Vermetelheid gee net getwis af; maar by die wat hulle laat raai, is wysheid. 
11. Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaar maak, kry altyd meer. 
12. 'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens waf uitkom is soos 'n lewensboom.
13. Wie die Woord verag, moet dit ontgelde; maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding. 
14. Die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe; om die strikke van die dood te ontwyk. 
15. 'n Goeie verstand verskaf guns, maar die weg van die ontroues is hard. 
16. Elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartighrid, sal ek sommige SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to whoever quoted this precious passage from 2 Corinthians 5:7, and posted it on FB. 

PROVERBS 13, Third section ... / SPREUKE 13, Derde gedeelte ...

Tuesday 22 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 18:14)
The strong spirit of a man sustains him in bodily pain or trouble, but a weak or broken spirit, who can raise up or bear?  

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 13, Third section ...
English - (Amplified Bible Version).
(Proverbs 13:17-25)
17. A wicked messenger falls into evil, but a faithful ambassador brings healing. 
18. Poverty and shame come to him who refuses instruction and correction, but he who heeds reproof is honoured. 
19. Satisfied desire is sweet to a person; therefore it is hateful and exceedingly offensive to (self-confident) fools to give up evil (upon which they have set their hearts).
20. He who walks (as a companion) with wise men is wise, but he who associates with (self-confident) fools (is a fool himself) and shall smart for it. 
21. Evil pursues sinners, but the consistently upright and in right standing with God, is recompensed with good.  
22. A good man leaves an inheritance (of moral stability and goodness) to his children's children, and the wealth of the sinner (finds its way eventually) into the hands of the righteous, for whom it was laid up. 
23. Much food is in the tilled land of the poor, but there are those who are destroyed because of injustice. 
24. He who spares his rod (of discipline) hates his son, but he who loves him discipline diligently and punished him early.   
25. The (uncompromisingly) righteous eats to his own satisfaction, but the stomach of the wicked is in want. 

Dinsdag 22 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 18:14)
Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid; maar 'n verslae gees - wie kan dit opbeur?

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 13, Derde gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Spreuke 13:17-25)
17. 'n Goddelose boodskapper val in die ongeluk, maar 'n betroubare boodskapper is 'n gerusstelling.  
18. Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp; maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer. 
19. 'n Vervulde wens is soet vir die siel, maar om af te wyk van die kwaad, is 'n gruwel vir die dwase. 
20. Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg. 
21. Die onheil vervolg die sondaars, maar hy sal die regverdiges met goed vergelde. 
22. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. 
23. Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op, maar daar is wat deur ongeregtigheid verlore gaan. 
24. Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. 
25. Die regverdige eet totdat hy versadig is; maar die maag van die goddelose ly gebrek. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden

 

THE WORDS OF THE PROPHET ISAIAH CONCERNING JESUS. / DIE WOORDE VAN DIE PROFEET JESAJA AANGAANDE JESUS.

Wednesday 23 December 2015.

WORD OF THE DAY:
(Isaiah 7:14)
For this reason the Sovereign Master Himself will give you a confirming sign: Look, this young woman is about to conceive, and will give birth to a Son. You, young woman, will name Him Immanuel.  

MESSAGE OF THE DAY: 
(THE WORDS OF THE PROPHET ISAIAH CONCERNING JESUS).
1. English - (New English Translation).
(Isaiah 9:6-7)
6. For a Child Has been born to us, a Son Has been given to us. He shoulders responsibility and is called:  Extraordinary Strategist, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.  
7. His dominion will be vast and He will bring immeasurable prosperity. He will rule on David's throne and over David's kingdom, establishing it and strengthening it by promoting justice and fairness, from this time forward and forevermore. The Lord's  intense devotion to His people will accomplish this. 

Woensdag 23 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Jesaja 7:14)
Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n Seun baar, en Hom Immánuel noem. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE WOORDE VAN DIE PROFEET JESAJA AANGAANDE JESUS. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Jesaja 9:5-6)
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -
6. Tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk. Om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

THE PROSPEROUS REIGN OF THE MESSIAH / DIE VOORSPOEDIGE REGERING VAN DIE MESSIAS.

Thursday 24 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Isaiah 12:6)
"Cry out and shout for joy, o citizens of Zion, for the Holy One of Israel acts mightily among you!"

MESSAGE OF THE DAY: 
THE PROSPEROUS REIGN OF THE  MESSIAH: 
(Isaiah 11:1-9)
1. A shoot will grow out of Jesse's root stock, a bud will sprout from his roots. 
2. The Lord's Spirit will rest on Him - a Spirit that gives axtraordinary wisdom, a Spirit that provides the ability to execute plans, a Spirit that produces absolute loyalty to the Lord. 
3. He will take delight in obeying the Lord. He will not judge by mere appearances, or make decisions on the basis of hearsay. 
4. He will treat the poor fairly, and make right decisions for the downtrodden of the earth. He will strike the earth with the rod of His mouth, and order the wicked to be executed. 
5. Justice will be like a belt around His waist, integrity will be like a belt around His hips. 
6. A wolf will reside with a lamb, and a leopard will lie down with a young goat; an ox and a young lion will graze together, and a young child leads them along.  
7. A cow and a bear will graze together, their young will lie down together. A lion like an ox, will eat straw. 
8. A baby will play over the hole of a snake; over the nest of a serpent an infant will put his hand.   
9. They will no longer injure or destroy on My entire royal mountain. For there will be universal submission to the Lord's Sovereignty, just as the waters completely cover the sea. 

Donderdag 24 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Jesaja 12:6)
"Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die Heilige van Israel is groot in julle midde."
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VOORSPOEDIGE REGERING VAN DIE MESSIAS:
(Jesaja 11:1-9)
1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra;
2. En op Hom sal die Gees van die Here rus: die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en Sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. 
3. En Hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;
4. Maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen, en met die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van Sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. 
5. En geregtigheid sal die gordel van Sy lendene, en trou die gordel van Sy heupe wees. 
6. Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seuntjie sal hulle aanja. 
7. Die koei en die berin wei saam, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos 'n os;
8. En die suigling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. 
9. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op My hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem bedek. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden


THE WISE MEN FROM THE EAST, Section 1. / DIE WYSE MANNE VAN DIE OOSTE, Eerste gedeelte.

Saturday 26 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Matthew 6:14,15)
14. For if you forgive others their sins, your heavenly Father will also forgive you.  
15. But if you do not forgive others, your Father will not forgive you your sins. 

MESSAGE OF THE DAY: 
THE WISE MEN FROM THE EAST, First section ...
2. English - (New King James Version).
(Matthew 2:1-6)
1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East, came to Jerusalem, saying:
2. "Where is He Who has been born king of the Jews? For we have seen His star in the East and have come to worship Him."
3. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. 
4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. 
5, So they said to him: "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet:
6. "'But you Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah; for out of you shall come a Ruler Who will Shepherd My people Israel.'"

Saterdag 26 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 6:14,15)
14. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle  hemelse Vader julle ook vergewe.  
15. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE WYSE MANNE VAN DIE OOSTE, Eerste gedeelte ... 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling). 
(Matthéüs 2:1-6)
1. En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodus, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom. 
2. En gesê: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het Sy ster in die Ooste gesien, en gekom om Hom hulde te bewys."
3. En toe koning Herodus dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. 
4. En hy het al die owerpriesters en skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word.  
5. En hulle het vir hom gesê: "Te Betlehem in Judéa, want so is daar deur die profeet geskrywe:
6. "'En jy Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n Leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n Herder sal wees.'" 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden


THE WISE MEN FROM THE EAST. / DIE WYSE MANNE VAN DIE OOSTE.

Tuesday 29 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Luke 1:35)
The angel replied: "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the Child to be born will be holy; He will be called the Son of God."

MESSAGE OF THE DAY: 
THE WISE MEN FROM THE EAST. Second section ..
(Matthew 2:7-13)
7. Then Herod privately summoned the wise men and determined from them when the star had appeared.  
8. He sent them to Bethlehem and said: "Go and look carefully for the Child. When you find Him, inform me so that I can go and worship Him as well."
9. After listening to the king they left, and once again the star they saw when it rose, led them until it stopped above the place where the Child was.
10. When they saw the star they shouted joyfully.
11. As they came into the house and saw the child with Mary His mother, they bowed down and worshiped Him. They opened their treasure boxes and gave Him gifts of gold, frankincense and myrrh. 
12. After being warned in a dream not to return to Herod, they went back by another route to their own country. 
13. After they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said: "Get up, take the Child and His mother and flee to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod is going to look for the Child to kill Him. 

Dinsdag 29 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Lukas 1;35)
En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE WYSE MANNE VAN DIE OOSTE, Tweede gedeelte ...
(Matthéüs 2:7-13)
7. Toe het Herodus die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra;
8. En hy het hulle na Betlehem gestuur en gesê: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en Hom hulde bewys. 
9. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo-oor die plek waar die Kindjie was. 
10. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met groot blydskap verheug. 
11. En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, Sy moeder gevind, en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre. 
12. En omdat hulle in 'n droom 'n Goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodus terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. 
13. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here aan Josef in 'n droom en sê: "Staan op, neem die Kindjie en Sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; want Herodus gaan die Kindjie soek, om Hom dood te maak. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden


 

PROVERBS 13, First section ... / SPREUKE 13, Eerste gedeelte ...

Sunday 20 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 30:8,9)
8. Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. 
9. Otherwise, I may have too much and disown You and say: "Who is the Lord?" Or I may become poor and steal, and do dishounour to the Name of my God. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 13, First section ...
1. English - (New International Version).
(Proverbs 13:1-8)
1. A wise son heeds his father's instruction, but a mocker does not listen to rebuke. 
2. From the fruit of his lips a man enjoys good things, but the unfaithful have a craving for violence.  
3. He who guards his lips guards his life, but he who speaks rashly will come to ruin. 
4. The sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied. 
5. The righteous hate what is false, but the wicked bring shame and disgrace. 
6. Righteousness guards the man of integrity, but wickedness overthrows the sinner. 
7. One man pretends to be rich, yet has nothing; another pretends to be poor, yet has great wealth.  
8. A man's riches may ransom his life, but a poor man hears no threat. 

Sondag 20 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 30:8,9)
8. Hou valsheid en leuentaal ver van my; gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is;
9. Dat ek nie as ek oorversadig geword het, U verloën en sê: "Wie is die Here?" En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 13, Eerste gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 13:1-8)
1. 'n Wyse seun luister na die tug van die vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. 
2. Van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie, maar die begeerte van die ontroues is 'n daad van geweld. 
3. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. 
4. Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig. 
5. Die regverdiges haat leuentaal, maar die goddelose maak gehaat en handel skandelik. 
6. Geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val.  
7. Daar is een wat hom ryk hou, en hy het glad niks nie; een wat hom arm hou, en hy het baie goed. 
8. Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom, maar die arme hoor geen dreigement nie. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartighrid, sal ek sommige SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks for this cute little pic that was kindly presented to me by Maryke van Vuuren. 

Sunday, 29 November 2015

PROVERBS 11, Third section ... / SPREUKE 11, Derde gedeelte ...

Tuesday 8 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 12:18)
There is ons who speaks like the piercing of a sword, but the tongue of the wise promotes health. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 11, Third section ...
1. English - (New English Translation). 
(Proverbs 11:17-31)
17. A kind person benefits himself, but a cruel person brings himself trouble. 
18. The wicked person earns himself deceitful wages, but the one who sows righteousness reaps a genuine reward. 
19. True righteousness leads to life, but the one who pursues evil, pursues it to his own death. 
20. The Lord abhors those who are perverse in heart, but those who are blameless in their ways are His delight. 
21. Be assured that the evil person will certainly be punished, but the descendants of the righteous will not suffer unjust judgement. 
22. Like a gold ring in a pig's snout, is a beautiful woman who rejects discretion. 
23. What the righteous desire, leads only to good, but what the wicked hope for leads to wrath. 
24. One person is generous and yet grows more wealthy, but another withholds more than he should and comes to poverty. 
25. A generous person will be enriched, and the one who provides water for others, will himself be satisfied. 
26. People will curse the one who withholds grain, but they will praise the one who sells it. 
27. The one who diligently seeks good, seeks favour, but the one who searches for evil - it will come to him. 
28. The one who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. 
29. The one who troubles his family will inherit nothing, and the fool will be a servant to the wise person. 
30. The fruit of the righteous is like a tree producing life, and the one who wins souls is wise. 
31. If the righteous is recompensed on earth, how much more the wicked sinner!

Dinsdag 8 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 12:18)
Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 11, Derde gedeelte ...
(Spreuke 11:17-31)
17. 'n Man wat 'n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel, maar 'n wreedaard pynig sy eie vlees. 
18. Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon. 
19. Ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood. 
20. Die wat verkeerd van hart is, is vir die Here 'n gruwel; maar Hy het behae in die wat regskape van wandel is. 
21. Sekerlik, die slegte bly nie ongestraf nie; maar die geslag van regverdiges raak vry. 
22. 'n Goue ring in 'n vark se snuit, so is 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. 
23. Die begeerte van die regverdiges is net ten goede, maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. 
24. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. 
25. Die siel wat seën word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf. 
26. Hy wat koring terughou, hom vloek die mense; maar seëninge kom op die hoof van hom wat koring verkoop. 
27. Wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is; maar hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom. 
28. Wie op sy rykdom vertrou, dié sal val; maar die regverdiges sal soos blare uitspruit. 
29. Wie sy huis in beroering bring, sal wind erwe, en 'n dwaas word 'n slaaf van hom wat wys van hart is. 
30. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win is wys. 
31. As die regverdige op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar!

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo taken in our garden

PROVERBS 11, First section ... / SPREUKE 11, Eerste afdeling ...

3 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 16:6)
Through loyal love and truth iniquity is appeased; through fearing the Lord, one avoids evil. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 11, First section ... 
1. English - (New King James Version)
(Proverbs 11:1-8)
1. A false balance is an obomination to the Lord, but a just weight is His delight. 
2. When pride comes, then comes shame; but with the humble is wisdom. 
3. The entegrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. 
4. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. 
5. The righteousness of the blameless will direct his way aright. But the wicked will fall by his own wickedness. 
6. The righteousness of the upright will deliver them, but the unfaithful will be taken by their own lust. 
7. When a wicked man dies his expectation will perish, and the hope of the unjust perishes.   
8. The righteous is delivered from trouble, and it comes to the wicked instead. 

3 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 16:6)
Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 11, Eerste afdeling ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 11:1-8)
1. 'n Valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het Hy behae. 
2. Kom die vermetelheid dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid. 
3. Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle. 
4. Goed bring geen voordeel op die dag van grimmigheid nie, maar geregtigheid red van die dood. 
5. Die geregtigheid van die regskapene maak sy weg gelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid. 
6. Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. 
7. By die dood van 'n goddelose mens, gaan sy hoop tot niet, en die verwagting van die roekelose het vergaan. 
8. Word die regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to whoever posted this beautiful pic on FB. It was ideal to use with a short and powerful Bible verse. 


PROVERBS 11, Second section ... / SPREUKE 11, Tweede gedeelte ...

Weekend 5 & 6 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 16:5)
The Lord abhors every arrogant person; rest assured that they will not go unpunished.  

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Second section ...
1. English - (New English Translation).
(Proverbs 11:7-16)
7. When a wicked person dies, his ecpectation perishes, and the hope of his strength perishes. 
8. The righteous person is delivered out of trouble, and the wicked turns up in his stead. 
9. With his speech the godless person destroys his neighbour, but by knowledge the righteous will be delivered. 
10. When the righteous do well, the city rejoices; when the wicked perish there is joy. 
11. A city is exalted by the blessing provided from the upright, but it is destroyed by the counsel of the wicked. 
12. The one who denounces his neighbours lacks wisdom, but the one who has discernment keeps silent.  
13. The one who goes about slandering others reveals secrets, but the one who is trustworthy conceals a matter.  
14. When there is no guidance a nation falls, but there is success in the abundance of counselors.   
15. The one who puts up security for a stranger will surely have trouble, but whoever avoids shaking hands will be secure. 
16. A generous woman gains honour, and ruthless men seize wealth.  

Naweek 5 & 6 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 16:5)
Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 11, tweede gedeelte ... 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling). 
(Spreuke 11:7-16).
7. By die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet, en die verwagting van die roekelose het vergaan. 
8. Word die  regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek. 
9. Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered. 
10. Oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad, en as die goddelose omkom, is daar gejubel.  
11. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. 
12. Die verstandelose verag sy naaste, maar 'n verstandige man bly stil. 
13. Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees bedek 'n saak. 
14. As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. 
15. Baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander borg gestaan het; maar hy wat haat wie die handslag gee, is veilig.  
16. 'n Aanvallige vrou verkry eer, en die geweldenaars verkry rykdom. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden. 

PROVERBS 12, Fourth section ... / SPREUKE 12, Vierde gedeelte ...

Thursday 17 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 12:23)
The shrewd person conceals knowledge, but foolish people publicize folly. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Fourth section ...
1. English - (New English Translation 
(Proverbs 12:22-28)
22. The Lord abhors a person who lies, but those who deal truthfully are His delight. 
23. The shrewd person conceals knowledge, but foolish people publicize folly. 
24. The diligent person will rule, but the slothful will become a slave. 
25. Anxiety in s person's heart weighs him down, but an encouraging word brings him joy. 
26. The righteous person is cautious in his friendship, but the way of the wicked leads him astray.  
27. The lazy person does not roast his prey, but personal possessions are precious to the diligent. 
28. In the path of righteousness there is life, but another path leads to death. 

Donderdag 17 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 12:23)
'n Skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwase roep hulle sotheid uit.  

BOODSKAP VAN DIE DAG:
(Spreuke 12:22-28)
22. Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar Hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. 
23. 'n Skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwase roep hulle sotheid uit. 
24. Die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. 
25. Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. 
26. Die regverdige vind sy weide uit, maar die weg van die goddelose laat hulle dwaal. 
27. Hy wat traag is jaag sy wild nie op nie, maar vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens. 
28. Op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van dié pad is onsterflikheid. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks for this very true statement, which I found on FB. 

PROVERBS 12, Third section ... / SPREUKE 12, Derde gedeelte ...

Tuesday 15 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 15:1)
A gentle response turns away anger, but a harsh word stirs up wrath. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Third section ...
(Proverbs 12:15-21)
15. The way of a fool is right in his own opinion, but the one who listens to advice is wise. 
16. A fool's annoyance is known at once, but the prudent overlooks an insult. 
17. The faithful witness tells what is right, but a false witness speaks deceit. 
18. Speaking recklessly is like the thrusts of a sword, but the words of the wise bring healing.  
19. The one who tells the truth will endure forever, but the one who lies will last only for a moment. 
20. Deceit is in the heart of those who plot evil, but those who promote peace have joy. 
21. The righteous do not encounter any harm, but the wicked are filled with calamity. 

Dinsdag 15 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 15:1)
'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 12, Derde gedeelte ...
(Spreuke 12:15-21)
15. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. 
16. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg skande. 
17. Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is; maar 'n valse getuie bedrog. 
18. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. 
19. 'n Betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong vir 'n oomblik. 
20. Bedrog is in die hart van die wat onheil bewerk; maar die wat vrede aanraai het vreugde. 
21. Geen enkele onheil tref die regverdige nie, maar die goddelose is  vol ongeluk. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden as background for this Bible verse. 

PROVERBS 12, Second section ... / SPREUKE 12, Tweede gedeelte ...

Weekend 12 & 13 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 15:3)
The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on those who are evil, and those who are good. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Second section ...
1. English - (New English Translation).
(Proverbs 12:8-14)
8. A person is praised in accordance with his wisdom, but the one who has a twisted mind is despised. 
9. Better is a person of humble standing who nevertheless has a servant, than one who pretends to be somebody important yet has no food. 
10. A righteous person cares for the life of his animal, but even the most compassionate acts of the wicked is cruel. 
11. The one who works his field will have plenty of food, but whoever chases daydreams lacks wisdom. 
12.  The wicked person desires a stronghold, but the righteous root endures. 
13. The evil person is ensnared by the transgression of his speech, but the righteous person escapes out of trouble.  
14. A person will be satisfied with good with the fruit of his words, and the qwork of his hands will be rendered to him. 

Naweek 12 & 13 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 15:3)
Op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 12, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 12:8-14)
8. Ooreenkomstig sy insig word 'n man geprys; maar 'n verkeerde van hart sal verag word. 
9. Wie gering geag word en 'n slaaf het, is beter as hy wat hom vernaam aanstel en gebrek aan brood het. 
10. Die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. 
11. Wie sy land bewerk het volop brood; maar hy wat nietighede najaag, het gebrek aan verstand. 
12. Die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. 
13. In die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike strik; maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. 
14. Uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie, en die daad van 'n mens se hande kom op hom terug. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Rosan Marais for this most beautiful pic of the Cape. It was such a pleasure to use it for this Bible verse.