Saturday, 26 April 2014

THE SIGN OF JESUS' SECOND COMING AND THE END OF THE WORLD / DIE TEKEN VAN JESUS SE TERUGKOMS EN DIE VOLEINDING VAN DIE WÊRELD.

Weekend 26 & 27 April 2014. 

WORD OF THE DAY:
[Matthew 25:11-13]
11. "Later the others also came," 'Sir! Sir!' they said. 'Open the door for us!'
12. "But he replied: 'I tell you the truth, I don't know you.'
13. "Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour."

MESSAGE OF THE DAY:
THE SIGN OF JESUS' SECOND COMING AND THE END OF THE WORLD: 
1. English - (New King James Version)
[Matthew 24:9-14.]
9. "Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for My Name's sake. 
10. "And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. 
11. "Then many false prophets will rise up and deceive many. 
12. "And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold.
13. "But he who endures to the end, will be saved.
14. "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come."

Naweek 26 & 27 April 2014.

WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 25:11-13]
11. "Later kom toe die ander maagde ook en së:  'Meneer! Meneer! Maak vir ons oop!'
12. "Maar hy antwoord en sê: 'Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. 
13. "Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die Mens kom nie."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE TEKEN VAN JESUS SE TERUGKOMS EN DIE VOLEINDING VAN DIE WÊRELD:
[Matthéüs 24:9-14]
9. "Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van My Naam. 
10. "En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai en mekaar haat. 
11. "En baie valse profete sal opstaan en baie mislei. 
12. "En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van baie verkoel. 
13. "Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word
14. "En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en  dan sal die einde kom."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will endeavour to share "End Times" with you as often as possible. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die "Eindtye" met u deel so dikwels as wat ek kan.)
   
Photo kindly presented by Aletta Oliver


Tuesday, 22 April 2014

JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER / JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN.

Passover weekend - Monday 21 April 2014. 

WORD OF THE DAY:
[John 14:12]
I tell you the truth, anyone who has faith in Me, will do what I have been doing. He will even do greater things than those, because I Am going to My Father. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER - HOLY COMMUNION:
Part 2. 
1. English - (New International Version)
[Luke 22:19-34]
19. Then He took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying: "This is My body, given for you; do this in remembrance of Me."
20. In the same way, after the supper He took the cup, saying: "This cup is the new covenant in My blood, which is poured out for you. 
21. "But the hand of him, who is going to betray Me, is with Mine on the table. 
22. "The Son of Man will go as it has been decreed, but woe to that man who betrays Him."
23. They began to question among themselves which of them it might be who would do this. 
24. Also a dispute arose among them as to which of them was considered to be greatest. 
25. Jesus said to them: "The kings of the Gentiles lord it over them; and those who exercise authority over them, call themselves benefactors. 
26. "But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules, like the one who serves. 
27. "For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I Am among you as one Who serves. 
28. "You are those who have stood by Me in My trials. 
29. "And I confer on you a kingdom, just as My Father conferred one on Me. 
30. "So that you may eat and drink at My table, in My kingdom, and sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel.  
31. "Simon, Simon, satan has asked to sift you as wheat. 
32. "But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, to strengthen your brothers."
33, But he replied: "Lord, I am ready to go with you to prison and to death,"
34. Jesus answered: "I tell you, Peter, before the cock crows today, you will deny three times that you know Me."

Pasga naweek - Maandag 21 April 2014. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 14:12]
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na My Vader gaan. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN - DIE HEILIGE NAGMAAL:
Deel 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 22:19-34]
19. Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Dit is My liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot My gedagtenis."
20. Net so neem Hy die beker ná die maaltyd en sê: "Hierdie beker is die nuwe testament in My bloed, wat vir julle uitgestort word. 
21. "Maar kyk, die hand van hom wat My verraai, is by My aan tafel. 
22. "Die Seun van die Mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wee daardie man deur wie Hy verraai word!"
23. Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit tog kon wees wat dit sou doen. 
24. En daar het twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die hoogste geag moet word.  
25. En Hy het vir hulle gesê: "Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voor oor hulle, word weldoeners genoem. 
26. "Maar so moet julle  nie wees nie; maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. 
27. "Want wie is groter: Die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar Ek is onder julle soos Een wat dien. 
28. "En dit is julle wat altyddeur by My gebly het, in My versoekinge. 
29. "En Ek beskik vir julle 'n koninkryk  soos my Vader dit vir My beskik het. 
30. "Sodat julle kan eet en drink aan My tafel in My koninkryk, en op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel."
31. En die Here sê: "Simon, Simon, die satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. 
32. "Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk." 
33. En hy het vir Hom gesê: "Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood te gaan."
34. Maar Hy antwoord: "Ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy drie maal geloën het dat jy My ken nie."
    Presented by John Hagee Ministries. 


Monday, 21 April 2014

JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER / JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN

Passover weekend - Monday 21 April 2014.

WORD OF THE DAY: 
[Hebrews 4:9-10]
9. So then, there is still awaiting a full and complete Sabbath-rest reserved for the (true) people of God;
10. For he who has once entered (God's) rest also has ceased from (the weariness and pain) of human labours, just as God rested those labours peculiarly His own. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER - THE HOLY COMMUNION:
1. English - (New International Version)
[Luke 22:7-18]
7. Then came the day of Unleavened Bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. 
8. Jesus sent Peter and John, saying: "Go and make preparations for us to eat the Passover."
9. "Where do You want us to prepare for it?" they asked. 
10. He replied: "As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters."
11. "And say to the owner of the house: 'Where is the guest room, where I may eat the Passover with My disciples?'"
12. He will show you a large upper room, all furnished. Make preparations there."
13. They left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. 
14. When the hour came, Jesus and His aposfles reclined at the table. 
15. And He said to them:  "I have eagerly desired to eat the Passover with you before I suffer."
16. "For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfilment in the Kingdom of God."
17. After taking the cup, He gave thanks and said: "Take this and divide it among you. 
18. "For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine, until the Kingdom of God comes."

Pasga naweek - Maandag 21 April 2014. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Hebreërs 4:9-10]
9. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God;
10. Want wie in Sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van Syne. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN - DIE HEILIGE NAGMAAL:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 22:7-18]
7. En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pasga geslag moes word. 
8. Toe stuur Hy Petrus en Johannes en sê: "Gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet."
9. En hulle sê vir Hom: "Waar wil U hê moet ons dit berei?"
10. En Hy antwoord hulle: "Kyk as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan.
11. "En julle moet vir die eienaar van die huis sê: 'Die Meester vra U -- Waar is die kamer waar Ek die Pasga met My dissipels kan eet?'
12. "En hy sal julle 'n groot bokamer wys wat reggemaak is; daar moet julle dit berei."
13. En hulle het gegaan en dit gevind soos Hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. 
14. En toe die uur kom, het Hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met Hom. 
15. En Hy sê vir hulle: "Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly.
16. "Want Ek sê vir julle: Ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie."
17. En toe Hy 'n beker geneem het, dank Hy en sê: "Neem dit en deel dit onder julle.
18. "Want Ek sê vir julle: Ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die Koninkryk van God gekom het nie."

Saturday, 19 April 2014

JESUS' TRIUMPHAL ENTRY INTO JERUSALEM / JESUS SE TRIOMFANTLIKE INTOG IN JERUSALEM.

"PASSOVER" WEEKEND - APRIL 2014. 

WORD IF THE DAY: 
[John 12:32]  "But I, when I Am lifted up from the earth, I will draw all men to Myself."

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS' TRIUMPHAL ENTRY INTO JERUSALEM: 
1. English - (New International Version)
[John 12:12-19]
12. The next day the great crowd that had come from the Feast, heard that Jesus was on His way to Jerusalem. 
13. They took palm branches and went out to meet Him, shouting: 
"Hosanna! Blessed is He Who comes in the Name of the Lord! Blessed is the King of Israel!"
14. Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written: 
15. "Do not be afraid, O daughter of Zion, see, your King is coming, seated on a donkey's colt."
16. At first the disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realise that these things had been written about Him and that they had done these things to Him. 
17. Now, the crowd that was with Him when He called Lazarus from the tomb, and raised him from the dead, continued to spread the word. 
18. Many people, because they had heard that He had given this miraculous sign, went out to meet Him. 
19. So the Pharisees said to one another:  "See, this is getting us nowhere. Look how the world has gone after Him."

WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 12:32]  "En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal Ek almal na My toe trek."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS SE TRIOMFANTLIKE INTOG IN JERUSALEM:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 12:12-19]
12. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, 
13. Palmtakke geneem en uitgegaan, Hom tegemoet en geroep: "Hosanna, geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel!"
14. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is:
15. "Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van 'n esel."
16. Dit het Sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het.  
17. En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die graf geroep en hom uit fie dode opgewek het, het daarvan getuig. 
18. Daarom het die skare Hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het. 
19. En die Fariseërs het vir mekaar gesê: 
"Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan."
  Picture presented by John Hagee Ministries.

EASTER, "PASSOVER" WEEKEND / PAAS, "PASGA" NAWEEK, APRIL 2014.

EASTER "PASSOVER" WEEKEND - APRIL 2014:
WORD OF THE DAY:
[Luke 2:23]  As it is written in the Law of the Lord: "Every firstborn male is to be consecrated to the Lord." 

MESSAGE OF THE DAY:
EASTER "PASSOVER" WEEKEND:  
1. English - (New International Version)
[Luke 2:41-52]
41. Every year Jesus' parents went to Jerusalem for the Feast of the Passover. 
42. When He was twelve years old, they went up to the Feast, according to the custom. 
43. After the Feast was over, while His parents were returning home, the Boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. 
44. Thinking He was in their company, they travelled on for a day. Then they began looking for Him among their relatives and friends. 
45. When they did not find Him, they went back to Jerusalem to look for Him. 
46. After three days they found Him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. 
47. Everyone who heard Him, was amazed at His understanding and His answers. 
48. When His parents saw Him, they were astonished. His mother said to Him: "Son, why have You treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for You."
49 "Why were you searching for Me?" He asked. "Didn't you know I had to be in My Father's house?"
50. But they did not understand what He was saying to them. 
51. Then He went down to Nazareth with them, and was obedient to them. 
52. And Jesus grew in wisdom and stature, and in favour with God and men. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Lukas 2:23]  Soos geskrywe staan in die wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PAAS "PASGA" NAWEEK - APRIL 2014:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 2:41-52]
41. En Jesus se ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. 
42. En toe Hy twaalf jaar oud was het hulle, volgens die gebruik van die fees, na Jerusalem opgegaan. 
43. En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die Kind Jesus in Jerusalem agtergebly; en Josef en Jesus se moeder het dit nie geweet nie. 
44. Maar omdat hulle gedink het dat Hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en Hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. 
45. En toe hulle Hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en Hom gesoek. 
46. En ná drie dae het hulle Hom in die tempel gevind, terwyl Hy in die midde van die leeraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. 
47. En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor Sy verstand en antwoorde. 
48. En toe hulle Hom sien was hulle verslae. En Sy moeder sê vir Hom: "Kind, waarom het Jy so met ons gemaak? Kyk, jou Vader en ek het jou met angs gesoek." 
49. En Hy sê vir hulle; "Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van My Vader moet wees nie?"
50. En hulle het die Woord wat Hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie
51. En Hy het saam met hulle gegaan, en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. 
52. En Jesus het toegemeem in wysheid en grootte, en in genade by God en die mense. 
     Presented by John Hagee Ministries. 
God willing and by His marvellous grace and mercy, I will endeavour to share more Scriptures with you, concerning Passover weekend. /  As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek poog om meer Skrifgedeeltes met u te deel, met betrekking tot Paas-naweek. 

Friday, 18 April 2014

SHORT PRAYER / KORT GEBED.

Easter Weekend, April 2014. 
SHORT PRAYER: 
Thank You Awesome, Almighty God, that You loved us so much that You gave Your only begotten Son, so that whoever believed in Him, should not perish, but have everlasting life.  
Thank You Awesome Heavenly Father, that Jesus came to set us free from sickness and disease, to free us from our sins and iniquities, and to give us the clemency of Everlasting Life. 
We thank You Lord, in the Mighty Name of Jesus Christ, Your Son. Amen. 

Dankie Wonderbare, Almagtige God, dat U ons so liefgehad het, dat U, U Eniggebore Seun gestuur het, sodat almal wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die Ewige Lewe kan beërwe. 
Dankie Wonderbare Hemelse Vader dat Jesus gekom het om ons vry te maak van ons sondes en ongeregtighede, ons te genees van ons siektes en krankhede, en ons die genadegawe te skenk van die Ewige Lewe. 
Ons sê vir U dankie Vader, in die Almagtige Naam van Jusus Christus, U Seun. Amen.   

Thursday, 17 April 2014

THE SIGN OF JESUS' SECOND COMING, AND THE END OF THE WORLD / DIE TEKEN VAN JESUS SE TERUGKOMS EN DIE VOLEINDING VAN DIE WÊRELD.

Thursday 17 April 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 43:25]
"I, even I, Am He Who blots out and cancels your transgressions, for My own sake and I will not remember your sins."

MESSAGE OF THE DAY:
THE SIGN OF JESUS' SECOND COMING AND THE END OF THE WORLD:
1. English - (New King James Version).
[Matthew 24:3-8]
3. He sat on the Mount of Olives,and the  disciples came to Him privately, saying: "Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of Your coming, and of the end of the world?"
4. And Jesus answered and said to them: "Take heed that no man deceive you. 
5. "For many will come in My Name, saying: 'I am Christ,' and will deceive many. 
6. "And you will hear of wars and rumours of wars. See that you are not troubled, for all these things must occur; but the end is not yet. 
7. "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines and pestilences, and earthquakes in different places. 
8. "All these are the beginning of sorrows."

Donderdag 17 April 2014. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Jesaja 43:25]
"Ek, Ek is dit wat julle oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan julle sondes dink Ek nie." 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE TEKEN VAN JESUS SE TERUGKOMS EN DIE VOLEINDING VAN DIE WÊRELD:
2. Afrikaans -(Ou Afrikaanse Vertaling).
[Matthéüs 24:3-8]
3. En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van U koms en van die voleinding van die wêreld?"
4. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. 
5. "Want baie sal onder My Naam kom en sê: 'Ek is die Christus,' en hulle sal baie mense mislei. 
6. "En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. 
7. "Want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 
8. "Maar al hierdie dinge is 'n begin van smarte."
 

Tuesday, 15 April 2014

MAY YOU BE BLAMELESS AT THE COMING OF OUR LORD JESUS CHRIST / MAG JULLE GEES, SIEL EN LIGGAAM GEHEEL EN AL BEWAAR WORD BY DIE WEDERKOMS VAN ONS HERE JESUS CHRISTUS.

Wednesday 16 April 2014.
WORD OF THE DAY:
[John 7:37b-38: 
37b. Jesus cried in a loud voice: "If any man is thirsty, let him come to Me and drink!
38. "He who believes in Me (who cleaves to and trusts in and relies on Me) as the Scripture has said: 'From his innermost being shall flow (continuously) springs and rivers of living water.'"

MESSAGE OF THE DAY:
MAY YOUR SPIRIT AND SOUL AND BODY BE PRESERVED AND BLAMELESS AT THE COMING OF OUR LORD JESUS CHRIST. 
1. English. - (Amplified Bible Version)
[1 Thessalonians 5:23-28] 
23. And may the God of peace Himself sanctify you through and through (seperate you from profane things, make you pure and wholly consecrated to God); and may your spirit, soul and body be preserved, sound and complete, (and found) blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, (the Messiah).
24. Faithful is He Who is calling you (to Himself) and utterly trustworthy, and He will also do it, (fulfill His call by hallowing and keeping you).
25. Brethren, pray for us. 
26. Greet all the brethren with a sacred kiss.
27. I solemnly charge you (in the Name of) the Lord to have this letter read before all the brethren.       
28. The grace, (the unmerited favour and blessings) of our Lord Jesus Christ (the Messiah), be with you all. Amen, (so be it)   

Woensdag 16 April 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 7:37b-38]
37b. Jesus het uitgeroep en gesê: "As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink. 
38. "Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: 
'Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.'"

BOODSKAP VAN DIE DAG:
MAG JULLE GEES, SIEL EN LIGGAAM GEHEEL EN AL BEWAAR WORD BY DIE WEDERKOMS VAN ONS HERE JESUS CHRISTUS. 
2. Afrikaans - (Ou Afikaanse Vertaling)
[1 Thessalonisense 5:23-28]
23. En mag Hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus. 
24. Hy wat julle roep is getrou; Hy sal dit ook doen. 
25. Broeders, bid vir ons. 
26. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. 
27. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. 
28. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen. 

BE UNCEASING IN PRAYER (PRAYING PERSEVERINGLY) / BID SONDER OPHOU.

Tuesday15 April 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 121:1-3]
1. A Song of Ascents. I will lift up my eyes to the hills (around Jerusalem, to sacred Mount Zion and mount Moriah) -- From whence shall my help come?
2. My help comes from the Lord, Who made heaven and earth. 
3. He will not allow your foot to slip or to be moved; He Who keeps you will not slumber. 


MESSAGE OF THE DAY:
BE UNCEASING IN PRAYER (PRAYING PERSEVERINGLY):
1. English - (Amplified Bible Version.)
[1 Thessalonians 5:16-22)
16. Be happy (in your faith) and rejoice and be glad-hearted continually (always); 
17. Be unceasing in prayer (praying perseveringly);
18. Thank (God) in everything, (no matter what the circumstances may be, be thankful and give thanks), for this is the will of God for you (who are) in Christ Jesus, (the Revealer and Mediator of that will.)
19. Do not quench (suppress or subdue) the (Holy) Spirit;
20. Do not spurn the gifts and utterances of the prophets, (do not depreciate prophetic revelations nor despise inspired instruction or exhortation, or warning.)
21. But test and prove all things (until you can recognize) what is good; (to that), hold fast. 
22. Abstain from evil (shrink from it and keep aloof from it) in whatever form or whatever kind it may be. 

Dinsdag 15 April 2014.
WOORD VAN DIE DAG:  
[Psalm 121:1-3]
1. 'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?
2. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.
3. Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
BID SONDER OPHOU:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[1 Thessalonisense 5:16-22]
16. Wees altyddeur bly. 
17. Bid sonder ophou. 
18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. 
19. Blus die Gees nie uit nie. 
20. Verag die profesieë nie. 
21. Beproef alle dinge; behou die goeie. 
22. Onthou julle van elke vorm van kwaad.  
(God willing and His marvellous grace and mercy, I will share the "End times" with you as often as possible.  /  As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die "Eindtye" met u deel so dikwels as wat ek kan.)
        Foto deur Martin Heigan. 
 

Monday, 14 April 2014

SHOW KINDNESS AND SEEK TO DO GOOD / VERTOON ALTYD VRIENDELIKHEID EN JAAG ALTYD NÁ WAT GOED IS.

Monday 14 April 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 55:22]  Cast your burden on the Lord (releasing the weight of it) and He will sustain you; He will never allow the (consistently) righteous to be moved. (Made to slip, fall or fail) {ALSO SEE: 1 Peter 5:7 = Casting the whole of your care (all your anxiety, all your worries, all your concerns, once and for all) on Him, for He cares for you affectionately, and cares about you watchfully. 

MESSAGE OF THE DAY:
AIM TO SHOW KINDNESS AND SEEK TO DO GOOD:
1. English - (Amplified Bible Version)
[1 Thessalonians 5:10-15]
10. Who died for us so that whether we are still alive or are dead (at Christ's appearing), we might live together with Him and share His life. 
11. Therefore encourage (admonish, exhort) one another and edify (strengthen and build up) one another, just as you are doing. 
12. Now also we beseech you, brethren, get to know those who labour among you, (recogniize them for what they are, acknowledge and appreciate and respect them all) -- your leaders who are over you in the Lord, and those who kindly reprove and exhort you. 
13. And hold them in very high and most affectionate esteem in (intelligent and sympathetic) appreciation of their work. Be at peace among yourselves. 
14. And we earnestly beseech you, brethren, admonish (warn and seriously advise) those who are out of line, (the loafers, the disorderly and the unruly); encourage the timid and fainthearted, help and give your support to the weak souls, (and) be very patient with everybody (always keeping your temper).
15. See that none of you repays another with evil for evil, but always aim to show kindness and seek to do good to one another and to everybody. 

Maandag 14 April 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 55:23]  Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. {SIEN OOK: 1 Petrus 5:7 = Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.}

BOODSKAP VAN DIE DAG:
VERTOON ALTYD VRIENDELIKHEID EN JAAG NÁ WAT GOED IS:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[1 Thessalonisense 5:10-15]
10. Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap (in die dood), saam met Hom kan lewe. 
11. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. 
12. Maar ons vra julle, broeders, erken dié wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan;
13. En bewys hulle in liefde die hoogste agting, ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. 
14. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. 
15. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. 
        Picture: John Hagee Ministries. 


Friday, 11 April 2014

BUT YOU ARE ALL SONS OF THE LIGHT AND SONS OF THE DAY / MAAR ONS IS ALMAL KINDERS VAN DIE LIG EN KINDERS VAN DIE DAG.

Friday 11 April 2014.
WORD OF THE DAY:
[1 Thessalonnians 4:8]
Therefore whoever disregards (sets aside and rejects) this, disregards not man but God. Whose (very) Spirit (Whom He gives to you, is holy (chaste, pure.)

MESSAGE OF THE DAY:
YOU ARE ALL SONS OF THE LIGHT AND SONS OF THE DAY:
1. English - (Amplified Bible Version)
[1 Thessalonians 5:4-9]
4. But you are not in (given up to the power of) darkness, brethren, for that day to overtake you by surprise like a thief.  
5 For you are all sons of the light and sons of the day: we do not belong either to the nighf or to darkness. 
6. Accordingly then, let us not sleep, as the rest do, but let us keep wide awake (alert, watchful, cautious, and on our guard), and let us be sober (calm, collected and circumspect.) 
7. For those who sleep, sleep at night, and those who are drunk, get drunk at night. 
8. But we belong to the day; therefore let us be sober and put on the breastplate (corslet) of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation.
9. For God Has not appointed us to (incur His) wrath, (He did not select us to condemn us), but (that we might) obtain (His) salvation through our Lord Jesus Christ. (The Messiah)

Vrydag 11 April 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[1 Thessalonisense 4:8]
Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook Sy Heilige Gees aan ons gegee het. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JULLE IS ALMAL KINDERS VAN DIE LIG EN KINDERS VAN DIE DAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[1 Thessalonisense 5:4-9]
4. Maar julle, broeders, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. 
5. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. 
6. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. 
7. Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk. 
8. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as help die hoop op die saligheid. 
9. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry, deur onse Here Jesus Christus.  
     Cell phone photo by André Heigan. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will endeavour to share the 'End Times' with you, as often as possible.  /  As dit die wil van God is sal ek deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, poog om die 'Eindtye' met u so dikwels moontlik te deel.)

Wednesday, 9 April 2014

JESUS WILL COME AS A THIEF IN THE NIGHT / JESUS SAL KOM SOOS 'N DIEF IN DIE NAG.

Wednesday 9 April 2014. 
WORD OF THE DAY:
[1 Thessalonians 4:14]
For since we believe that Jesus died and rose again, even so God will also bring with Him through Jesus, those who have fallen asleep (in death).

MESSAGE OF THE DAY:
1. English - (Amplified Bible Version)
JESUS WILL COME AS A THIEF IN THE NIGHT:
[1 Thessalonians 5:2-3]
2. For you yourselves know perfectly well that the day of the (return of the) Lord will come (as unexpectedly and suddenly) as a thief in the night. 
3. When people are saying: "All is well and secure," and "there is peace and safety," then in a moment unforseen destruction (ruin and death) will come upon them as suddenly as labour pains come upon a woman with child; and they shall by no means escape, for there will be no escape. 

Woensdag 9 April 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
(1 Thessalonisense 4:14)
Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
JESUS SAL KOM SOOS 'N DIEF IN DIE NAG:
 [ 1 Thessalonisense 5:2-3]
2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. 
3. Want wanneer hulle sê: "Vrede en veiligheid." - dan oorval 'n skielike verderf hulle - soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 
(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will keep on sharing "End Times" with you as often as possible.) 
(As dit die wil van God is, en deur Sy barmhartigheid en genade, sal ek die "Eindtye" met u deel so dikwels as wat ek kan.)
  Cell phone photo by Andre Heigan

JESUS WILL COME AS A THIEF IN THE NIGHT / JESUS SAL KOM SOOS 'N DIEF IN DIE NAG.

Wednesday 9 April 2014. 
WORD OF THE DAY:
[1 Thessalonians 4:14]
For since we believe that Jesus died and rose again, even so God will also bring with Him through Jesus, those who have fallen asleep (in death).

MESSAGE OF THE DAY:
1. English - (Amplified Bible Version)
JESUS WILL COME AS A THIEF IN THE NIGHT:
[1 Thessalonians 5:2-3]
2. For you yourselves know perfectly well that the day of the (return of the) Lord will come (as unexpectedly and suddenly) as a thief in the night. 
3. When people are saying: "All is well and secure," and "there is peace and safety," then in a moment unforseen destruction (ruin and death) will come upon them as suddenly as labour pains come upon a woman with child; and they shall by no means escape, for there will be no escape. 

Woensdag 9 April 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
(1 Thessalonisense 4:14)
Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
JESUS SAL KOM SOOS 'N DIEF IN DIE NAG:
 [ 1 Thessalonisense 5:2-3]
2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. 
3. Want wanneer hulle sê: "Vrede en veiligheid." - dan oorval 'n skielike verderf hulle - soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 
(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will keep on sharing "End Times" with you as often as possible.) 
(As dit die wil van God is, en deur Sy barmhartigheid en genade, sal ek die "Eindtye" met u deel so dikwels as wat ek kan.)
  Cell phone photo by Andre Heigan

JESUS WILL COME AS A THIEF IN THE NIGHT / JESUS SAL KOM SOOS 'N DIEF IN DIE NAG.

Wednesday 9 April 2014. 
WORD OF THE DAY:
[1 Thessalonians 4:14]
For since we believe that Jesus died and rose again, even so God will also bring with Him through Jesus, those who have fallen asleep (in death).

MESSAGE OF THE DAY:
1. English - (Amplified Bible Version)
JESUS WILL COME AS A THIEF IN THE NIGHT:
[1 Thessalonians 5:2-3]
2. For you yourselves know perfectly well that the day of the (return of the) Lord will come (as unexpectedly and suddenly) as a thief in the night. 
3. When people are saying: "All is well and secure," and "there is peace and safety," then in a moment unforseen destruction (ruin and death) will come upon them as suddenly as labour pains come upon a woman with child; and they shall by no means escape, for there will be no escape. 

Woensdag 9 April 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
(1 Thessalonisense 4:14)
Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
JESUS SAL KOM SOOS 'N DIEF IN DIE NAG:
 [ 1 Thessalonisense 5:2-3]
2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. 
3. Want wanneer hulle sê: "Vrede en veiligheid." - dan oorval 'n skielike verderf hulle - soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 
(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will keep on sharing "End Times" with you as often as possible.) 
(As dit die wil van God is, en deur Sy barmhartigheid en genade, sal ek die "Eindtye" met u deel so dikwels as wat ek kan.)
  Cell phone photo by Andre Heigan

Monday, 7 April 2014

DR ROSS HARKER SE OPROEP TOT GEBED MET BETREKKING TOT DIE VERKIESING / DR ROSS HARKER'S PLEA TO PRAY WITH REGARDS TO THE COMING ELECTIONS IN SOUTH AFRICA.

Weekend, Saturday 5 and Sunday 6 April 2014. 
DR ROSS HARKER'S PLEA FOR PRAYER WITH REGARDS TO THE UPCOMING ELECTIONS IN SOUTH AFICA:
(God willing the
section below will be translated in English tomorrow.) 

Naweek, Saterdag 5 en Sondag 6 April 2014.
DR ROSS HARKER SE VERSOEK MET BETREKKING TOT GEBED VIR DIE OPKOMENDE VERKIESING IN SUID-AFRIKA:
Dr Ross Harker, 'n prokureur van Port Elizabeth, doen 'n beroep op alle Kerke in S.A., om aan te sluit by Kerke in P.E. en Kaapstad wat hulle Kerkklokke lui om 12:00 elke middag.
Dit is om sodoende Christene daaraan te herinner om 12:00 elke middag - dat hulle, hulleself moet verootmoedig en die Almagtige God moet aanroep in gebed, en Hom te vra om groot wonders te verrig, gedurende die komende verkiesing in Suid-Afrika. 
"Ons moet om 12:00 elke dag die Groot en Wonderbare GOD vertrou om tussenbeide te tree en betekenisvolle verandering te weeg te bring, om sodoende ons kosbare land Suid-Afrika te red."
Dr. Harker kan gekontak word by: rossharker@telkomsa.net.
Asseblief! Bid elke middag om 12:00 saam, sodat ons as 'n eenheid elke dag kan uitroep tot die Almagtige, Genadige en Wonderwerkende God. 
"Ons het nie almal kerkklokke om ons te herinner nie, maar laat ons om 12:00 elke middag vir 'n kort wyle die oë sluit en bid vir ons en ons kinders se toekoms!"
Dr Harker sê: "Ek smeek u almal om hierdie boodskap aan te stuur. Kom ons vat hande oor die grense en soek weereens die aangesig van God soos in 1994."

Friday, 4 April 2014

WHO IS LIKE UNTO GOD? / WIE IS SOOS GOD?

Friday 4 April 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 89:6-8]
6. For who in the sky can be ranked with the Lord? Who among the mighty is like
The Lord? 
7. God is greatly to be feared in the congregation of the saints, and to be adored by all around Him. 
8. O Lord God of hosts, who is a strong LORD like You?
[Isaiah 43:10-12]
10. "You are My witnesses," says the Lord, "and My servant whom I have chosen; that you may know and believe Me, and understand that I Am He. Before Me no God was formed, nor shall there be after Me.
11. "I Am Jehovah; and there is none to save besides Me.
12. "I Have declared, and Have saved, and I Have shown, when there was no strange god among you; therefore you are My witnesses," says Jehovah, "That I Am God."

WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 89:7-9]
7. Want wie kan in die hemel met die Here vergelyk word? Wie is soos die Here onder die hemelinge? 
8. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is?
9. O Here, God van die leërskare, wie is soos U, O Here, U trou is rondom U!
[Jesaja 43:10-11]
10. "Julle is My getuies," spreek die Here, "en My kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is - voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.
11. "Ek, Ek is die Here, en daar is geen Heiland buiten My nie.
12. "Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie; en julle is My getuies," spreek die Here, "en Ek is God."

Tuesday, 1 April 2014

GOD'S REASONING TO SPARE THE GREAT CITY OF NINEVEH / GOD SE REDENASIE WAAROM HY DIE GROOT STAD NINEVÉ GERED HET.

Wednesday 2 April 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 41:10]
Fear not, (there is nothing to fear), for I Am with you; do not look around you in terror and be dismayed, for I Am your God, I will strengthen and harden you to difficulties, yes, I will help you; I will hold you up and retain you with My (victorius) right hand of rightness and justice.  

MESSAGE OF THE DAY:
GOD'S REASONING WHY HE SPARED THE GREAT CITY OF NINEVEH:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Jonah 4:9-11]
9. And God said to Jonah: "Do you do well to be angry for the loss of the gourd?"  And he said: "I do well to be angry, angry enough to die!"
10. Then said the Lord: "You have had pity on the gourd, for which you have not laboured nor made it grow, which came up in a night and perished in a night. 
11. "And should I not spare Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons not (yet old enough to) know their right hand from their left, and also many cattle (not accountable for sin)?" 
(God willing and by His marvellous mercy, loving-kindness and grace, I will share with you again tomorrow.)

Woensdag 2 April 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 41:10]
Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met My reddende regterhand. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
GOD SE REDENASIE WAAROM HY DIE GROOT STAD NINEVÉ GESPAAR HET: 
[Jona 4:9-11]
9. Toe sê God vir Jona: "Het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom?" En hy antwoord: "Ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe."
10. Verder sê die Here: "Jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie grootgemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. 
11. "Maar Ek mag Ninevé, die groot stad, nie spaar nie waarin meer as 120,000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter - en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee?"
(As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade, goedertierenheid en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
     Cell phone photo by André Heigan.