Wednesday, 31 December 2014

NEW YEAR 2015. / NUWEJAAR 2015.

Wednesday 31 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 28:19,20]
19. "Therefore go and make disciples of all nations, baptising them in the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
20. "And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I Am with you always to the very end of the age."

Woensdag 31 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 28:19,20]
19. "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
20. "En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen."

Herewith I would like to wish you all a blessed and prosperous 2015. May all your dreams come true. May love and faithfulness never leave you and may u win favour and a good name in the sight of God and man. (Proverbs 3:4)
                      /
Hiermee wens ek u 'n geseënde en voorspoedige 2015 toe. Mag al u drome bewaarheid word. Mag liefde en trou u nie verlaat nie en mag u geseën word met guns by God en ook by die mens. (Spreuke 3:4)

       Cell phone photoSaturday, 27 December 2014

FOR NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH GOD. / NIKS SAL VIR GOD ONMOONTLIK WEES NIE.

Saturday 27 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[2 Thessalonians 3:3]
But the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one. 

MESSAGE OF THE DAY:
FOR NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH GOD:
1. English - (New International Version)
[Luke 1:34-38]
34. "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin." 
35. The angel answered: "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called:
'The Son of God.'
36. "Even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren, is in her sixth month. 
37. "For nothing is impossible with God."
38. "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said." Then the angel left her. 

THE BIRTH OF JESUS CHRIST:
[Matthew 1:18-25]
18. This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. 
19. Because Joseph, her husband  was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. 
20. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said: "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her, is from the Holy Spirit.   
21. "She will give birth to a Son, and you are to give Him the Name Jesus, because He will save His people from their sins."
22. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: 
23. "The virgin will be with child and will give birth to a Son, and they will call Him Immanuel - which means: 'God with us.'"
24. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him, and took Mary home as his wife.  
25. But he had no union with her until she gave birth to a Son. And he gave Him the Name Jesus. 

Saterdag 27 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[2 Thessalonisense 3:3]
Maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
NIKS SAL VIR GOD ONMOONTLIK WEES NIE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 1:34-38]
34. Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie."
35. En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. 
36. "En kyk Elisabet, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is. 
37. "Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie."
38. En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar weggegaan. 

GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS:
[Matthéüs 1:18-25]
18. Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe Sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 
19. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om van haar te skei. 
20. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;
21. "En sy sal 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat Sy volk van hulle sondes sal verlos."
22. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul kon word wat die Here deur die profeet gespreek het:
23. "Kyk, die maagd sal swanger word en 'n Seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word, 'God met ons.'"
24. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem;
25. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem. 

(DV. I will share the Word with you as often as possible. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels moontlik.) 
     Photo kindly supplied by:
       André Heigan. 

Wednesday, 24 December 2014

THE BIRTH OF JESUS FORETOLD. / DIE GEBOORTE VAN JESUS VOORSPEL.

Wednesday 24 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Luke 11:9-10]
9. "So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. 
10. "For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened."

MESSAGE OF THE DAY:
THE BIRTH OF JESUS FORETOLD:
1. English - (New International Version)
[Luke 1:26-33]
26. In the sixth month God sent the angel Gabriel to Nazareth a town in Galilee,
27. To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. 
28. The angel went to her and said: "Greetings, you who are highly favoured! The Lord is with you."
29. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 
30. But the angel said to her: "Do not be afraid, Mary, you have found favour with God. 
31. "You will be with Child and give birth to a Son, and you are to give Him the Name Jesus.
32. "He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give Him the throne of his father David. 
33. "And he will reign over the house of Jacob for ever. His kingdom will never end."

Woensdag 24 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Lukas 11:9-10]
9, "En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaaak word. 
10. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GEBOORTE VAN JESUS VOORSPEL:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling))
[Lukas 1:26-33]
26. En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galiléa met die naam van Násaret,
27. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria. 
28. En die engel het by haar binnegekom en gesê: "Wees geseënd, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue."
29. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor  nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. 
30. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 
31. "En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. 
32. "Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem geword; en die Here God sal aan Hom die troon van Sy vader Dawid gee,
33. "En Hy sal koning wees oor die huis van Dawid tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie."

(DV. I will share the Word with you as often as possible. / DV. Sal ek die Woord so dikwels moontlik met u deel.)

Tuesday, 23 December 2014

THE PEOPLE PERCEIVED THAT ZACHARIAS HAD SEEN A VISION. / DIE MENSE BEMERK DAT SAGARIA 'N VISIE GESIEN HET.

Tuesday 23 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Jonah 2:2] 
In my distress I called to the Lord, and He answered me. From the depth of the grave I called for help, and He listened to my cry. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
THE PEOPLE PERCEIVED THAT ZACHARIAH HAD SEEN A VISION:
1. English - (New International Version)
[Lukas 1:19-25]
19. The angel answered: "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. 
20. "And now you will be silent and not able to speak until this happens, because you did not believe my words, which will come true at the proper time."
21. Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. 
22. When he came out, he could not speak to them. They realised that he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them, but remained unable to speak. 
23. When his time of service was completed, he returned home.  
24. After this his wife Elizabeth became pregnant, and for five months remained in seclusion. 
25. "The Lord Has done this for me," she said. "In these days He Has shown His favour, and taken away my disgrace among the people." 

Dinsdag 23 Desember 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jona 2:2]
Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep, en Hy het my verhoor; uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp - U het my stem gehoor!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE MENSE  BEMERK DAT SAGARIA 'N VISIE GESIEN HET:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 1:19-25]
19. En die engel antwoord en sê vir hom: "Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. 
20. "En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie." 
21. En die volk het op Sagaría bly wag en was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef. 
22. Maar toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle bemerk toe dat hy 'n gesig in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie, en stom gebly. 
23. En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan. 
24. En ná hierdie dae, het Elisabet sy vrou, ontvang en haar vyf maande lank verberg en gesê:
25. "So het die Here met my gedoen in die dae toe Hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem."

(DV. I WILL SHARE THE WORD WITH YOU AS OFTEN AS POSSIBLE. / DV. SAL EK DIE WOORD MET U DEEL SO DIKWELS MOONTLIK.)
    Photo kindly supplied by:
      Martin Heigan. 

Monday, 22 December 2014

JOHN TO MAKE READY A PEOPLE PREPARED FOR THE LORD. / OM VIR DIE HERE 'N TOEGERUSTE VOLK TE BEREI.

Monday 22 December 2014.
WORD OF THE DAY:
[Romans 8:38,39]
38. For I am persuaded that neither  death nor life, nor angels nor principalities, nor powers nor things present nor things to come,
39. Nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. 

MESSAGE OF THE DAY:
JOHN TO MAKE  READY A PEOPLE PREPARED FOR THE LORD: 
1. English - (New International Version)
[Luke 1:13-18]
13. But the angel said to him: "Do not be afraid Zechariah; your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John. 
14. "He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth.  
15. "For he will be great in the sight of the Lord. He never will take wine or fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from birth. 
16. "Many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God.  
17. "And he will go on before the Lord, in the spirit and the power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient, to the wisdom of the righteous - to make ready a people, prepared for the Lord."
18. Zechariah asked the angel: "How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well on in years."

Maandag 22 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Romeine 8:38,39]
38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge -
39. Of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here is nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
OM VIR DIE HERE 'N TOEGERUSTE VOLK TE BEREI:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Lukas 1:13-18]
13. Maar die engel sê vir hom: "Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. 
14. "En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;
15. "Want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul wees van die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. 
16. "En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. 
17. "En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei."
18. Toe sê Sagaría vir die engel: "Waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd."
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
     Photo kindly supplied by:
         Alta van Vuuren. 


Sunday, 21 December 2014

JOHN'S BIRTH ANNOUNCED. / JOHANNES SE GEBOORTE AANGEKONDIG.

Sunday 21 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Jesaja 9:6.7a]
6. For to us a Child is born, to us a Son is given, and the government will be on his shoulders. And He will be called Wonderful Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 
7a. Of the increase of His government and peace, there will be no end. 

MESSAGE OF THE DAY:
JOHN'S BIRTH ANNOUNCED:
1. English - (New International Version)
[Luke 1:5-12]
5. In the time of Herod king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah; his wife was also a decendant of Aaron.  
6. Both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations blamelessly. 
7. But they had no children because Elizabeth was barren; and they were well on in years. 
8. Once when Zacharish's division was on duty ad he was serving as priest before God,
9. He was chosen by lot, according to the custum of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. 
10. And when the time for the burning of the incense came, all the assembled worshippers were praying outside.  
11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. 
12. When Zachariah saw him, he was startled and gripped with fear. 
 
Sondag 21 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 9:5,6a]
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. 
6a. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde -

BOODSKAP VAN DIE DAG:
GEBOORTE VAN JOHANNES AANGEKONDIG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 1:5-12]
5. Daar was in die dae van Herodus, die koning ban Judéa, 'n sekere priester met die Naam van Sagaría, uit die adeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet. 
6. En hulle was altwee regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. 
7. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. 
8. En terwyl hy besig was om die priestersamp te bedien in die beurt van sy afdeling,
9. Het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. 
10. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer. 
11. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. 
12. En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval. 

(DV. I will try to share the Word with you every day, in this Christmas season. / DV. Sal ek die Woord met u elke dag deel, gedurende hierdie Kers-seisoen.)
   Photo kindly supplied by:
      André Heigan. Thursday, 18 December 2014

THE GIBEONITES BECAME THE ISRAELITES' SLAVES. / DIE GIBEONIETE WORD DIE ISRAELIETE SE SLAWE.

Thursday 18 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Mark 8:38]
"For whoever is ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of man will be ashamed when He comes in the glory of His Father, with the holy angels."

MESSAGE OF THE DAY:
THE GIBEONITES BECAME SLAVES OF THE ISRAELITES:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 9:19-23]
19. Then all the rulers said to the congregation: "We have sworn to them by the Lord God of Isrsael; now therefore, we may not touch them. 
20. "This we will do to them: we will let them live, lest wrath be upon us because of the oath which we swore to them." 
21. And the rulers said to them: "Let them live, but let them be woodcutters and water carriers for all the congregation, as the rulers had promised them." 
22. Then Joshua called for them, and he spoke to them, saying: "Why have you deceived us, saying: 'We are very far from you', when you dwell near us?"
23. "Now therefore, you are cursed, and none of you shall be freed from being slaves - woodcutters and water carriers, for the house of my God."

Donderdag 18 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Markus 8:38]
"Want elkeen wat hom vir My en My woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam, wanneer Hy kom in die heerlikheid van Sy Vader, met die heilige engele."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GIBEONIETE WORD DIE ISRAELIETE SE SLAWE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 9:19-23]
19. Daarop sê die owerstes aan die hele vergadering: "Ons het self vir hulle gesweer voor die Here, die God van Israel; en nou mag ons hulle nie aanraak nie.
20. "Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie."
21. Verder sê die owerstes vir hulle: "Laat hulle lewe!" En hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle gesê het. 
22. Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê: "Waarom het julle ons bedrieg deur te sê: "Ons woon baie ver van julle af - terwyl julle tussen ons in woon?
23. "Nou dan, vervloek is julle! En nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers sowel as waterputters, vir die huis van my God te wees nie."

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


Wednesday, 17 December 2014

THE CITIES OF THE GIBEONITES. / DIE STEDE VAN DIE GIBEONIETE.

Wednesday 17 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[2 Corinthians 5:10]
For we must all appear before the judgement seat of Christ, that each one may receive what is due to him, for the things done while in the body, whether good or bad. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE CITIES OF THE GIBIONITES:
1. English - (New International Version)
[Joshua 9:13-18]
13. "And these wineskins that we filled were new, but see how cracked they are. And our clothes and sandals are worn out by the very long journey."
14. The men of Israel sampled their provisions, but did not enquire of the Lord. 
15. Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly rattified it by oath. 
16. Three days after they made the treaty with the Gibeonites, the Israelites heard that they were neighbours, living near them. 
17. So the Israelites set out and on the third day came to their cities: Gibeon, Kephirah, Beeroth and Kiriath Jearim. 
18. But the Israelites did not attack them, because the leaders of the assembly had sworn an oath to them by the Lord, the God of Israel. 

Woensdag 17 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[2 Korinthiërs 5:10]
Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE STEDE VAN DIE GIBEONIETE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 9:13-18]
13. "En die wynsakke wat ons as nuwes volgemaak het, - kyk maar, hulle is geskeur; en ons klere en ons skoene - hulle is verslyt deur die baie lang reis."
14. Toe neem die manne van hulle padkos; maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. 
15. En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle 'n verbond gesluit, dat hy hulle sou laat lewe; en die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof. 
16. Maar aan die einde van drie dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in die nabyheid en tussen hulle in woon. 
17. Die kinders van Israel het naamlik weggetrek, en op die derde dag by hulle stede gekom; en hulle stede was: Gíbeon en Kefíra en Beërot en Kirjat-Jeárim. 
18. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here, die God van Israel; die hele vergadering het toe teen die owerstes gemurmureer. 
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
   Photo kindly supplied by:
       Martin Heigan. 

Friday, 12 December 2014

THE TREATY WITH THE GIBEONITES. / 'N VERDRAG GESLUIT MET DIE GIBEONIETE.

Friday 12 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[2 Corinthians 3:17]
Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE TREATY WITH THE GIBEONITES: 
1. English - (New International Version)
[Joshua 9:8-12]
8. "We are your servants," they said to Joshua. But Joshua asked: "Who are you, and where do you come from?"
9. They answered: "Your servants have come from a very distant country because of the fame of the Lord your God. For we have heard reports of Him: all He did in Egypt,    
10. And all that He did to the two kings of the Amorites, east of the Jordan - Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, who reigned in Ashtaroth. 
11. "And our elders and all those living in our country said to us: 'Take provisions for your yourney, go and meet them and say to them: 'We are your servants, make a treaty with us.'"
12. "This bread of ours was warm when we packed it at home on the day we left to come to you. But now, see how dry and mouldy it is. 

Vrydag 12 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[2 Korinthiërs 3:17]
Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
'N VERDRAG WORD MET DIE GIBEONIETE GESLUIT:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 9:8-12]
8. Toe sê hulle vir Josua: "Ons is u dienaars!" Daarop het Josua hulle gevra: "Wie is julle, en waar kom julle vandaan?"
9. En hulle sê vir hom: "U dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die Naam van die Here u God, want ons het die gerug van Hom gehoor, en alles wat hy in Egipte gedoen het;
10. "En alles wat hy aan die twee konings van die Amoriete oorkant die Jordaan gedoen het. Aan Sihon, die koning van Hesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot was. 
11. "Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê: 'Neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle: 'Ons is julle dienaars, sluit dan nou 'n verbond met ons.'"
12. "Ons brood hier - warm het ons dit as padkos uit ons huise geneem, die dag toe ons uitgetrek het om na julle te gaan - kyk maar, nou het dit droog en verkrummeld geword."

(DV. I will share the Word with you, as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Once again an uinique photo -
   kindly supplied by:
       André Heigan. 

Wednesday, 10 December 2014

THE HIVITES DECEIVED JOSHUA. / DIE HEWIETE BEDRIEG JOSUA.

Thursday 11 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 25:1-2]
1. Unto You, O Lord, do I bring my life. 
2. O my God, I trust, lean on, rely on, and am confident in You. Let me not be put to shame, or (my hope in You) be disappointed; let not my enemies triumph over me.  

MESSAGE OF THE DAY:
THE HIVITES DECEIVED JOSHUA:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 9:3-7]
3. But when the people of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai,
4. They worked cunningly, and went pretending to be ambassadors, and took (provisions and) old sacks on their donkeys, and wineskins, old, worn, and mended.   
5. And old and patched shoes on their feet and wearing old garments; and all their supply of food was dry and mouldy.
6. And they went to Joshua in the camp at Gilgal, and said to him and the men of Israel: "We have come from a far country; so now, make a covenant with us."
7. But the men of Israel said to the Hivites: "Perhaps you live among us; how then can we make a covenant with you?"

Donderdag 11 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 25:1-2]
1. Alef. Tot U, O Here, hef ek my siel op. 
2. Bet. My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
DIE HEWIETE BEDRIEG JOSUA:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 9:3-7]
3. Maar toe die inwoners van Gíbeon hoor wat Josua met Jérigo en Ai gedoen het, 
4. Het hulle met lis gehandel; hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel, en verslyte sakke op hulle esels geneem, en verslyte wynsakke wat geskeur en weer toegebind was;
5. Ook verslyte en gelapte skoene aan hulle voete, en verslyte klere aan hulle lyf; en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld. 
6. So het hulle dan na Josua gekom in die laer van Gilgal, en aan hom en die manne van Israel gesê: "Ons kom van 'n ver land af; sluit dan nou 'n verbond met ons."
7. Maar die manne van Israel het aan die Hewiete gesê: "Miskien woon julle onder ons; hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit?"

(DV. I WILL SHARE THE WORD WITH YOU AS OFTEN AS I POSSIBLY CAN. / DV. SAL EK DIE WOORD MET U DEEL SO DIKWELS AS WAT EK MOONTLIK KAN.)
   Photo kindly supplied by:
       André Heigan. 

Tuesday, 9 December 2014

I HAVE CALLED UPON YOU, O LORD. / EK HET U AANGEROEP, O HERE.

Tuesday 9 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 17:6-9,15]
6. I have called upon You, for You will answer me, O God; incline You ear to me, and hear my prayer. 
7. Show Your marvelous lovingkindness -  the wonder of Your great love; You Who save by Your right hand, O You Who save those who trust in You, from those who rise up against them. 
8. Keep me as the apple of Your eye. Hide me under the shadow of Your wings, -
9. From the wicked who oppress and assail me, from the deadly enemies who surround me. 
15. And I, In righteousness I shall see Your face; when I awake I shall be satisfied with seeing Your likeness. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 17:6-9,15]
6. Ek roep U aan, want U verhoor my, O God! Neig U oor tot my, luister na my woord! (gebede)
7. Maak U gunsbewyse wonderbaar, O Verlosser van die wat by U regterhand skuil vir teëstanders.   
8. Bewaar my soos 'n oogappel; verberg my in die  skaduwee van U vleuels, -
9. Teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring. 
15. Laat my U aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig wees met U beeld as ek wakker word. 

(DV I WILL SHARE THE WORD WITH YOU AS OFTEN AS I POSSIBLY CAN. / DV SAL EK DIE WOORD MET U DEEL, SO DIKWELS AS WAT EK MOONTLIK KAN.)
  Photo kindly supplied by:
     André Heigan. (Please take note
     of the cross and the face of an 
     eagle in the right hand top 
     corner. / Noteer asb die kruis,       
     asook die gesig van 'n arend in 
     die boonste, regterkanse hoek ) 

Sunday, 7 December 2014

HAVE MERCY ON ME, O GOD. / WEES MY GENADIG, O GOD.

Sunday 7 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 51:1-3]
1. Have mercy on me, O God, according to Your unfailing love; according to Your great compassion blot out my transgressions. 
2. Wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin.  
3. For I know my transgressions, and my sin is always before me. 

Sondag 7 December 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 51:3-5]
3. Wees my genadig, O God, na U goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van U barmhartigheid. 
4. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. 
5. Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my. 
   Photo kindly supplied by:
        André Heigan. 
 

Thursday, 4 December 2014

YOU HAVE TURNED MY MOURNING INTO DANCING. / U HET MY WEEKLAG VERANDER IN KOORDANS.

Friday 5 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 30:11-12]
11. You have turned for me my mourning into dancing; you have put off my sackcloth and clothed me with gladness. 
12. To the end that my glory may sing praise to You and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever!

Vrydag 5 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 30:12-13]
12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed vir my losgemaak, en my met vreugde omgord;
13. Sodat my eer U kan besing en nie swyg nie, Here my God, vir ewig wil ek U loof!
   Photo kindly supplied by:
        André Heigan. 
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Tuesday, 2 December 2014

MY SOUL PANTS FOR YOU, O GOD! / MY SIEL SMAG NA U, O GOD!

Wednesday 3 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 42:1-2]
1. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for You, O God!
2. My soul thirsts for You O God. When shall I come and appear before You?

Woensdag 3 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 42:2-3]
2. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, O God!
3. My siel dors na God, na die Lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
    Photo kindly supplied by:
      Ashleigh Ford. 


Monday, 1 December 2014

THE REVERENT AND WORSHIPFUL FEAR OF THE LORD. / IN DIE VREES VAN DIE HERE LÊ 'N STERK SEKERHEID.

Monday 1 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Proverbs 14:26]
In the reverent and worshipful fear of the Lord there is strong confidence, and His children shall always have a place of refuge. 

Maandag 1 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Spreuke 14:26]
In die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. 
  Photo kindly supplied by:
       Eddie Fruin. 
(DV. I will share the Word with you as often as possible. / DV. sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


Wednesday, 26 November 2014

ALL THE INHABITANTS OF AI, UTTERLY DESTROYED. / AL DIE INWONERS VAN AI HEELTEMAL UITGEWIS.

Wednesday 26 November 2014.
WORD OF THE DAY:
[Philippeans 4:13]
I can do all things through Christ Who strengthens me. 
MESSAGE OF THE DAY:
ALL THE INHABITANTS OF AI UTTERLY DESTROYED:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 8: 21-26]
21. Now when Joshua and all Israel saw that the ambush had taken the city and that the smoke of the city ascended, they turned back and struck down the men of Ai. 
22. Then the others came out of the city against them; so they were caught in the midst of Israel, some on this side and some on that side. And they struck them down, so that they let none of them remain or escape. 
23. But the king of Ai they took alive, and brought him to Joshua. 
24. And it came to pass when Israel had made an end of slaying all the inhabitants  of Ai in the field, in the wilderness where they pursued them, and when all had fallen by the edge of the sword until they were consumed, that all the Israelites returned to Ai, and struck it with the edge of the sword.  
25. So it was that all that fell that day, both men and woman, were twelve thousand - all the people of Ai. 
26. For Joshua did not draw back his hand, with which he stretched out the spear, until he had utterly destroyed all the inhabitants of Ai. 

Woensdag 26 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Filippense 4:13]
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE INWONERS VAN AI TOTAAL UITGEWIS:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 8:21-26]
21. Toe Josua en die hele Israel sien dat die hinderlaag die stad inneem en dat die rook van die stad opstyg, het hulle omgedraai en die manne van Ai aangeval. 
22. Daarop trek dié uit die stad hulle tegemoet, sodat hulle tussen Israel in geraak het, 'n deel duskant en 'n deel anderkant; en hulle het hulle verslaan totdat daar niemand van hulle oor was wat vrygeraak of ontvlug het nie. 
23. Maar hulle het die koning van Ai lewendig gevang en hom na Josua gebring. 
24. En nadat Israel al die inwoners van Ai in die veld, in die woestyn waar hulle hul agtervolg het, geheel en al vankant gemaak het, en hulle almal tot die laaste een toe deur die skerpte van die swaard geval het, het die hele Iarael teruggekom na Ai en dit met die skerpte van die swaard verslaan. 
25. Al die gesneuweldes op dié dag, manne sowel as vroue, was twaalfduisend - al die mense van Ai. 
26. En Josua het sy hand met die uitgestrekte spies, nie teruggetrek voordat hy al die inwoners van Ai met die banvloek getref het nie. 

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Both the photos of today and 
  yesterday were kindly supplied by:
     Martin Heigan. 

Tuesday, 25 November 2014

THE LORD IS OUR ROCK. / DIE HERE IS ONS ROTSVESTING.

Tuesday 25 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
THE LORD IS OUR STRONGHOLD:  
[Psalm 9:9-11]
9. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. 
10. Those who know Your Name will trust in You, for You Lord, have never forsaken those who seek You. 
11. Sing praises to the Lord enthroned in Zion; proclaim among the nations what He Has done. 

Dinsdag 25 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
DIE HERE IS ONS ROTSVESTING:
[Psalm 9:10-12]
10. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, in rotsvesting in tye van benoudheid. 
11. En hulle wat U Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie O Here. 
12. Psalmsing tot eer van die Here wat op Sion woon; verkondig onder die volke Sy dade. 

(DV I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Sunday, 23 November 2014

AI BURNT DOWN. / AI WORD AFGEBRAND.

Sunday 23 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Proverbs 11:24-25]
24. There are those who (generously) scatter abroad, and yet increase more; there are those who withhold more than is fitting or what is justly due, but it results only in want. 
25. The liberal person shall be enriched, and he who waters shall himself be watered. 

MESSAGE OF THE DAY:
AI BURNT DOWN:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 8:15-20]
15. And Joshua and all Israel pretended to be beaten by them, and fled toward the wilderness. 
16. So all the people in Ai were called together to pursue them, and they pursued Joshua and were drawn away from the city.  
17. Not a man was left in Ai or Bethel who did not go out after Israel. Leaving the city open, they pursued Israel. 
18. Then the Lord said to Joshua: "Stetch out the javelin that is in your hand toward Ai, for I will give it into your hand." So Joshua stretched out the javelin in his hand toward the city. 
19. The men in the ambush arose quickly 
out of their place and ran when he stretched out his hand; and they entered the city and took it, and then hastened and set it afire. 
20. When the men of Ai looked back, behold, the smoke of the ciry went up to the heavens, and they had no power to flee this way or that way. Then the Israelites who fled to the wilderness turned back upon the pursuers. 
 
Sondag 23 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Spreuke 11:24-25]
24. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. 
25. Die siel wat seën, word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
AI WORD AFGEBRAND:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Josua 8:15-20]
15. En Josua en die hele Israel het hulle laat verslaan voor hulle en gevlug in die rigting van die woestyn.  
16. Al die manskappe in die stad is toe opgeroep om hulle agterna te jaag; en terwyl hulle Josua agtervolg, is hulle van die stad afgesny,
17. Sodat niemand in Ai en Bet-el oorgebly het wat nie agter Israel aan uigetrek het nie; en hulle het die stad oop laat staan en Israel agternagejaag. 
18. En die Here het vir Josua gesê: "Steek die spies wat in jou hand is, na Ai toe uit, want Ek wil dit in jou hand gee." Daarop steek Joshua die spies wat in sy hand was, na die stad uit.  
19. En die  hinderlaag het gou van sy plek af opgestaan en gestorm net toe hy sy hand uitgestrek het, en hulle het in die stad ingekom en dit ingeneem en die stad gou aan die brand gesteek. 
20. Toe die manne van Ai agter hulle omkyk, sien hulle hoe die rook van die stad na die hemel optrek; maar hulle het geen kans gehad om hierheen of daarheen te vlug nie, want die manskappe wat op vlug was na die woestyn, het omgedraai teen die vervolgers. 

(DV I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
 Photo kindly supplied by:
       André Heigan. 

Saturday, 22 November 2014

THE LORD YOUR GOD. / DIE HERE JOU GOD.

Saturday 22 November 2014. 
WORD OF THE DAY:  
[Isaiah 48:17]
Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel: "I Am the Lord your God, Who teaches you to profit. Who leads you in the way that you should go."

Saterdag 22 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 48:16]
So sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel: "Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan." 

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  This photo was kindly supplied by:
     André Heigan. 

Thursday, 20 November 2014

THE KING OF AI OUTWITTED / DIE KONING VAN AI UITOORLÊ.

Thursday 20 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 92:12-15]
12. The righteous will flourish like a palm tree, they will grow like a cedar of Lebanon;
13. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God.  
14. They will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green,
15. Proclaiming: "The Lord is upright; He is my Rock, and there is no wickedness in Him."

MESSAGE OF THE DAY:
THE KING OF AI OUTWITTED:
1. English - (New International Version)
[Joshua 8:10-14]
10. Early the next morning Joshua mustered his men, and he and the leaders of Israel marched before them to Ai. 
11. The entire force that was with him marched up and approached the city and arrived in front of it. They set up camp North of Ai, with the valley between them and the city. 
12. Joshua had taken about five thousand men and set them in ambush between Bethel and Ai, to the west of the city. 
13. They had the soldiers take up their positions - all those in the camp to the north of the city, and the ambush to the west of it. That night Joshua went into the valley.  
14. When the king of Ai saw this, he and all the men of the city hurried out early in the morning to meet Israel in battle at a certain place overlooking the Arabah. But he did not know that an ambush had been set against him behind the city. 

Donderdag 20 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG: 
[Psalm 92:13-16]
13. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom; hy sal opgroei soos 'n seder op die Líbanon. 
14. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van onse God. 
15. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra; hulle sal vet en groen wees,  
16. Om te verkondig dat: "Die Here reg is, my rots, en in Hom is geen onreg nie."

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
DIE KONING VAN AI UITOORLÊ:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling) 
[Josua 8:10-14]
10. Die môre vroeg het Josua hom klaargemaak en die manskappe gemonster, en opgetrek met die oudstes van Israel, op die voorpunt van die manskappe, na Ai toe. 
11. En al die weerbare manskappe wat by hom was, het opgetrek en nader gegaan en teenoor die stad gekom, en hulle het laer opgeslaan aan die noordekant van Ai, sodat die dal tussen hulle en Ai was. 
12. So het hy dan omtrent vyf duisend man geneem en hulle in 'n hinderlaag opgestel tussen Bet-el en Ai, aan die westekant van die stad. 
13. En hulle het die manskappe opgestel, die hele leër wat noordelik van die stad was, met sy agterhoede aan die westekant van die stad. 
14. En toe die koning van Ai dit merk, het die manne van die stad hulle in die vroegte gou klaargemaak en uitgetrek om Israel in die geveg te ontmoet, hy en al sy manskappe, op 'n afgesproke plek voor die vlakte; maar hy het nie geweet dat daar vir hom agter die stad 'n hinderlaag lê nie. 
(Dv I will share the Word with you as often as possible. / Dv Sal ek die Woord  met u deel so dikwels moontlik.)

Wednesday, 19 November 2014

TRUST IN GOD. / VERTROU OP GOD.

Wednesday 19 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
TRUST IN THE LORD:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 3:5-7]
5. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight and understanding. 
6. In all your ways know, recognize and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. 
7. Do not be wise in your own eyes; reverently fear and worship the Lord and turn (entirely) away from evil. 

Woensdag 19 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
VERTROU OP GOD:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:5-7]
5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. 
6. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak. 
7. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die Here, en wyk af van die kwaad. 

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can / DV. sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Photo kindly supplied by:
     Martin Heigan. 

Tuesday, 18 November 2014

THE FALL OF AI. / DIE VAL VAN AI.

Tuesday 18 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 6:31-33]
31. "Therefore do not worry, saying: 'What shall we eat?' or 'what shall we drink?' or 'what shall we wear?'
32. "For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things.
33. "But seek first the Kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you."

MESSAGE OF THE DAY:
THE FALL OF AI:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 8:1-9]
1. Then the Lord said to Joshua: "Do not be afraid, nor be dismayed; take all the people of war, and arise, go up to Ai. See I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land."
2. "And you shall do to Ai and it's king, as you did to Jericho and it's king. Only it's spoil and it's cattle you shall take as booty for yourselves. Lay an ambush for the city behind it."
3. So Joshua arose and all the people of war, to go up against Ai; and Joshua chose thirty thousand mighty men of valor, and sent them away by night. 
4. And he commanded them, saying: "Behold, you shall lie in anbush against the city, behind the city. Do not go very far from the city, but all of you be ready.
5. "Then I, and all the people who are with me, will approach the city; and it will come about, when they come out against us as at the first, that we shall flee before them. 
6. "For they will come out after us until we have drawn them from the city, for they will say: 'They are fleeing before us as at the first.' Therefore we will flee before them. 
7. "Then you shall rise from the ambush and seize the city, for the Lord your God will deliver it into your hand.
8. "And it will be, when we have taken the city, that you shall set the city on fire. According to the commandment of the Lord you shall do. See, I have commanded you."
9. Joshua therefore sent them out; and they went to lie in ambush, and stayed between Betal and Ai, on the west side of Ai; but Joshua lodged that night among the people. 

Dinsdag 18 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 6:31-33)
31. "Daarom moet julle jul nie kwel en sê: 'Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?'
32. "Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 
33. "Maar soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VAL VAN AI:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 8:1-9.]
1. Daarop sê die Here vir Joshua: "Wees nie bevrees of verskrik nie; neem al die weerbare manne met jou saam en maak jou klaar, trek op na Ai;  kyk, Ek gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. 
2. "En jy moet met Ai en sy koning doen soos jy met Jérigo en sy koning gedoen het; net sy buit en sy vee mag julle vir julself buitmaak. Stel vir jou 'n hinderlaag op teen die stad, aan die agterkant."
3. Toe het Josua hom gereed gemaak met al die weerbare manskappe om op te trek na Ai; en Josua het dertigduisend man, dapper helde, uitgesoek en hulle in die nag uitgestuur,
4. En aan hulle bevel gegee en gesê: "Kyk, julle moet teen die stad 'n hinderlaag opstel, aan die agterkant van die stad; moenie te ver van die stad af weggaan nie, en hou julle almal gereed;
5. "En ek met al die manskappe wat by my is, ons sal na die stad toe aankom; as hulle dan 'n uitval maak en ons ontmoet, soos die vorige keer, sal ons voor hulle uit vlug;
6. "En hulle sal uittrek agter ons aan totdat ons hulle van die stad afgesny het - want hulle sal dink: 'Hulle vlug voor ons uit soos die vorige keer' - en ons sal voor hulle uit vlug. 
7. "Dan moet julle uit die hinderlaag opstaan en die stad inneem; want die Here julle God sal dit in julle hand gee. 
8. "En as julle die stad verower het, moet julle die stad aan die brand steek, na die Woord van die Here moet julle handel; kyk, ek gee julle bevel."
9. So het Josua hulle dan uitgestuur, en hulle het getrek na die hinderlaag en gebly tussen Bet-el en Ai, aan die westekant van Ai; maar Josua het dié nag onder die manskappe deurgebring. 

(DV. I will share the Word with you as often as possible. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels moontlik.)
  Photo kindly supplied by:
    Martin Heigan. 

Thursday, 13 November 2014

ACHAN'S PUNISHMENT. / AGAN SE STRAF.

Thursday 13 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Jeremiah 17:14]
Heal me, O Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for You are the One I praise. 

MESSAGE OF THE DAY:
ACHAN'S PUNISHMENT - Part 2. 
English - (New International Version]
[Joshua 7:22-26]
22. So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and there it was, hidden in his tent, with the silver underneath. 
23. They took the things from the tent, brought them to Joshua and all the Israelites, and spread them out before the Lord.  
24. Then Joshua, together with all Israel, took Achan, son of Zerah, the silver, the robe and the gold wedge, his sons and daughters, his cattle, donkeys and sheep, his tent and all that he had, to the Valley of Achor. 
25. Joshua said: "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today!" Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. 
26. Over Achan they heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from His fierce anger. Therefore that place has been called the Valley of Achor ever since. 
(Achor means 'trouble'.) 

Donderdag 13 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jeremia 17:14]
Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word; verlos my, dan sal ek verlos word; want U is my lof. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
AGAN SE STRAF - Deel 2.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 7:22-26]
22. Toe Josua dan boodskappers stuur en hulle na die tent loop, lê die silwer daaronder. 
23. En hulle het dit uit die tent uitgehaal, en dit na Josua en al die kinders van Israel gebring, en dit voor die aangesig van die Here uitgeskud. 
24. Daarop het Josua en die hele Israel met hom saam, Agan, die seun van Serag, geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf, en sy seuns en sy dogters en sy beeste, en sy esels en sy kleinvee, en sy tent en alles wat aan hom behoort het, en alles na die dal Agor gebring. 
25. En Josua het gesê: "Hoe het jy ons in die ongeluk gestort! Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort!" Daarop het die hele Israel hom gestenig, en hulle met vuur verbrand, en klippe op hulle gegooi. 
26. En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel, wat tot vandag toe daar is. Toe het die Here Hom afgewend van die gloed van Sy toorn. Daarom noem hulle daardie plek Dal Agor tot vandag toe. 
(Agor beteken "moeilikheid.") 

(Dv. I will share the Word with you as often as I possibly can. / Dv. Sal ek die Woord aan u bring so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Many thanks to JEWS FOR JESUS
     for this picture.  

Tuesday, 11 November 2014

THE PUNISHMENT OF ACHAN. / DIE STRAF VAN AGAN.

Wednesday 12 November 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[Jeremiah 5:22]
"Do you not fear Me? Says the Lord. "Will you not tremble at My presence, Who have placed the sand as the bound of the sea, as a perpetual decree, that it cannot pass beyond it? And though its waves toss to and fro, yet they cannot prevail; though they roar, yet they cannot pass over it."

MESSAGE OF THE DAY:
[Joshua 7:15-21]
15. "And he who is taken with the devoted things, shall be (killed and his body) burned with fire, he and all he has, because he has transgressed the Covenant of the Lord, and because he has done a shameful and wicked thing in Israel."
16. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel near by their tribes, and the tribe of Judah was taken. 
17. He brought near the family of Judah, and the family of the Zerahites was taken; and he brought near the family of the Zerahites, man by man, and Zabdi was taken. 
18. He brought near his household, man by man, and Achan son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. 
19. And Joshua said to Achan: "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and make confession to Him. And tell me now what you have done; do not hide it from me."
20. And Achan answered Joshua: "In truth, I have sinned against the Lord, the God of Israel, and this I have done.
21. "When I saw among the spoils an attractive mantle from Shinar, and two   hundred shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them, and took them. Behold, they are hidden in the earth inside my tent, with the silver underneath."

Woensdag 12 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jeremia 5:22]
"Sou julle vir My nie bevrees wees nie?" spreek die Here, "of voor My aangesig nie bewe nie, wat die sand gestel het as grens vir die see, 'n ewige beperking waaroor hy nie sal gaan nie? Al rol sy golwe, hulle is onmagtig; al bruis hulle, hulle sal daaroor nie gaan nie."

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
[Joshua 7:15-21]
15. "En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skanddaad in Israel begaan het."
16. En Josua het vroeg in die oggend klaargemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme; en die stam van Juda is aangewys. 
17. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys; toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man, is Sabdi aangewys; 
18. Toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda aangewys. 
19. Toe sê Josua vir Agan: "My seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee Hom die eer; en gee my tog te kenne wat jy gedoen het; steek dit nie vir my weg nie."  
20. Toe het Agan Josua geantwoord en gesê: "Waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so en so het ek gedoen. 
21. "Ek het naamlik een mooi mantel uit Sínear by die buitgoed gesien, en tweehonderd sikkels silwer, en een goudstaaf van vyftig sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem; en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne-in my tent, en die silwer daaronder."  

(DV.  I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


Monday, 10 November 2014

THE SIN OF ACHAN. / DIE SONDE VAN AGAN.

Tuesday 11 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 68:5-6]
5. A Father of the fatherless, a Defender of widows; is God in His holy habitation. 
6. God sets the solitary in families, He brings out those who are bound into prosperity; but the rebellious live in a dry land. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE SIN OF ACHAN:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 7:8-14]
8. "Oh Lord, what shall I say when Israel turns its back before its enemies?
9. "For the Cananites and all the inhabitants of the land will hear of it, and surround us, and cut off our name from the earth. Then what will You do for Your great Name?"
10. So the Lord said to Joshua: "Get up! Why do you lie thus on your face?
11. "Israel has sinned, and have also transgressed My covenant which I commanded them. For they have even taken some of the accursed things, and have both stolen and deceived; and they have also put it among their own stuff. 
12. "Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they have become doomed to destruction. Neither will I be with you anymore, unless you destroy the accursed from among you. 
13. "Get up, sanctify the people, and say: 'Sanctify yourselves for tomorrow, because thus says the Lord God of Israel: 'There is an accursed thing in your midst, O Israel; you cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you.'
14. "In the morning therefore you shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord takes shall come according to families; and the family which the Lord takes shall come by households; and the household which the Lord takes, shall come man by man."
 
Dinsdag 11 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 68:6-7]
6. 'n Vader van die wese en 'n Regter van die weduwees, is God in Sy heilige woning. 
7. God laat die eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE SONDE VAN AGAN:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 7:9-14]
9. "En as die Kanaäniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde  af uitroei; wat sal U dan vir U grote Naam doen?"
10. Toe sê die Here aan Josua: "Staan op, waarom lê jy tog op jou aangesig?
11. "Israel het gesondig en My verbond oortree wat Ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. 
12. "En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie; hulle sal hul vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die ban onder julle uit verdelg nie. 
13. "Staan op! Heilig die volk en sê: 'Heilig julleself teen môre; want so sê die Here, die God van Israel: 'Daar is 'n ban in jou midde Israel! Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. 
14. "Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme; en die stam wat die Here deur die lot aanwys, moet aankom volgens die geslagte; en die geslag wat die Here aanwys, moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys, moet aankom, man vir man."

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly am able to. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan. 

Sunday, 9 November 2014

DEFEAT AT AI. / NEDERLAAG BY AI.

Weekend 8 & 9 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 68:19-20]
19. Praise be to the Lord, to God our Saviour, Who daily bears our burdens. 
20. Our God is a God Who saves; from the Sovereign Lord comes escape from death. 

MESSAGE OF THE DAY:
DEFEAT AT AI:
1. English - (New International Version)
[Joshua 7:1-8]
1. But the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things, for Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed things; so the anger of the Lord burned against the children of Israel. 
2. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth Aven, on the east side of Bethel, and spoke to them, saying: "Go up and spy out the country." So the men went up and spied out Ai. 
3. And they returned to Joshua and said to him: "Do not let all the people go up, but let two or three thousand men go up and attack Ai. Do not weary all the people there, for the people of Ai are few."
4. So about three thousand men went up there from the people, but they fled before the men of Ai. 
5. And the men of Ai struck down about thirty-six men, for they chased them from before the gate as far as Shebarim, and struck them down on the descent; therefore the hearts of the people melted and became like water. 
6. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the Ark of the Lord until evening, both he and the elders of Israel; and they put dust on their heads. 
7. And Joshua said: "Alas, Lord God, why have You brought this people over the Jordan at all - to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us? Oh, that we had been content, and dwell on the other side of the Jordan!"

Naweek 8 & 9 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 68:20-21]
20. Geloofd sy die Here! Dag ná dag dra Hy ons; God is ons heil! Sela. 
21. God is vir ons 'n God van verlossinge, en die Here, Here het uitkomste teen die dood. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
NEDERLAAG BY AI:
1. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Josua 7:1-8]
1. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed; want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. 
2. Daarop het Josua manne van Jérigo af gestuur na Ai, wat by Bet-Awen lê, oostelik van Bet-el, en hy het met hulle gespreek en gesê: "Trek op en verken die land;" en die manne het opgetrek en Ai verken.   
3. Toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gese: "Al die manskappe hoef nie op te trek nie; omtrent tweeduisend man of omtrent drieduisend kan optrek, en hulle sal Ai verslaan; moenie al die manskappe met 'n tog daarheen vermoei nie, want hulle is daar maar min. 
4. So het daar dan van die manskappe omtrent drieduisend man daarnatoe opgetrek; maar hulle moes vlug voor die manne van Ai;
5. En die manne van Ai het uit hulle omtrent ses-en-dertig man doodgeslaan en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebárim, en hulle verslaan op die afdraend; en die volk se hart het versmelt en soos water geword. 
6. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die Ark van die Here, tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hul hoofde gegooi. 
7. En Josua het gesê: "Ag Here, Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in 
die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly!
8. "Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het?"

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

   Photo kindly supplied by:
        Martin Heigan. 

Thursday, 6 November 2014

THEY UTTERLY DESTROYED ALL THAT WAS IN THE CITY. / HULLE VERNIETIG ALLES VOLKOME IN DIE STAD.

Friday 6 November 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 145:8-10]
8. The Lord is gracious and full of compassion. Slow to anger and great in mercy. 
9. The Lord is good to all. And His tender  mercies are over all His works. 
10. All your works shall praise You, O Lord, and Your saints shall bless You. 

MESSAGE OF THE DAY:
THEY UTTERLY DESTROYED ALL THAT WAS IN THE CITY:
1. English - (New King James Version:)
[Joshua 6:18-27]
18. "And you, by all means keep yourselves from the accursed things lest you become accursed when you take of the accursed things, and make the camp of Israel a curse, and trouble it.  
19. "But all the silver and gold, and vessels of bronze and iron, are consecrated to the Lord; they shall come into the treasury of the Lord."
20. So the people shouted when the priests blew the trumpets. And it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. 
21. And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, ox and sheep and donkey, with the edge of the sword. 
22. But Joshua had said to the two men who had spied out the country: "Go into the harlot's house, and from there bring out the woman and all that she has, as you swore to her."
23. And the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had. So they brought out all her relatives and left them outside the camp of Israel. 
24. But they burned the city and all that was in it with fire. Only the silver and gold, and the vessels of bronze and iron, they put into the treasury of the house of the Lord. 
25. And Josua spared Rahab the harlot, her father's household and all that she had. So she dwells in Israel to this day, because she hid the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. 
26. Then Joshua charged them at that time, saying: "Cursed be the man before the Lord who rises up and builds this city Jericho; he shall lay it's foundation with his firstborn, and with his youngest he shall set up it's gates."
27. So the Lord was with Joshua and his fame spread throughout all the country. 

Vrydag 7 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 145:8-10]
8. Get. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 
9. Tet. Die Here is vir almal goed, en Sy barmhartighede is oor al Sy werke. 
10. Fod. Al U werke loof U, O Here, en U gunsgenote prys U. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
HULLE VERNIETIG ALLES VOLKOME IN DIE STAD:
[Josua 6:18-27]
18. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, wanneer julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laer van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie.   
19. "Maar al die silwer en goud en die koper- en ystervoorwerpe is heilig aan die Here: dit moet by die skat van die Here kom."
20. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas; en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef; en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. 
21. En alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref, man sowel as vrou, jonk sowel as oud, tot bees, skaap en esel toe. 
22. En aan die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê: "Gaan in die huis van die hoer, en bring die vrou en almal wat aan haar behoort, daaruit, soos julle vir haar gesweer het. 
23. Die jongmanne, die spioene, het toe ingegaan, en Ragab met haar vader en haar moeder en haar broers en almal wat aan haar behoort het, uitgebring - al haar familiebetrekkinge het hulle uitgebring en hulle buitekant die laer van Israel laat bly. 
24. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand; net die silver en die goud en die koper- en ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van cie Here hevoeg. 
25. Maar Josua het Ragab, die hoer, laat lewe en haar familie, en almal wat aan haar behoort het; sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe; omdst sy die boodskappers weggesteek het wat Josua gestuur het om Jérigo te verken. 
26. In dié tyd het Josua haar laat sweer met die woorde: "Vervloek is die man voor die aangesig van die Here, wat sal opstaan om hierdie stad Jérigo op te bou: ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit."
27. En die Here was met Josua, en die gerug van hom het deur die hele land gegaan. 

(God willing and by His marvelous mercy, grace and loving-kindness I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord  met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Photo kindly supplied by:
      Martin Heigan. 


Tuesday, 4 November 2014

THE ARK OF THE COVENANT OF THE LORD FOLLOWED THE PRIESTS. / DIE VERBONDSARK VAN DIE HERE VOLG DIE PRIESTERS.

Wednesday 5 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 121:3] 
He will not allow your foot to be moved; He Who keeps you, will not slumber. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE ARK OF THE COVENANT OF THE LORD, FOLLOWED THE PRIESTS:
1. English - (New King James Version.)
[Joshua 6:8-17]
8. So it was, when Joshua had spoken to the people, that the seven priests, bearing the seven trumpets of rams' horns before the Lord advanced and blew the trumpets, and the Ark of the Covenant of the Lord followed them. 
9. The armed men went before the priests who blew the trumpets, and the rear guard came after the Ark, while the priests continued blowing the trumpets. 
10. Now Joshua had commanded the people, saying: "You shall not shout, or make any noise with your voice, nor shall any word proceed out of your mouth, until the day I say to you: 'Shout!' Then you shall shout. 
11. So he had the Ark of the Lord circle the city, going around it once. Then they came into the camp and lodged in the camp. 
12. And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the Ark of the Lord. 
13. Then seven priests bearing seven trumpets of rams' horns before the Ark of the Lord, went on continually and blew the trumpets. And the armed men went before them. But the rear guard came after the Ark of the Lord, while the priests continued blowing the trumpets.  
14. And the second day they marched around the city once, and returned to the camp. So they did six days. 
15. But it came to pass on the seventh day that they rose early, about the dawning of the day, and marched around the city seven times in the same manner. On that day only they marched around the city seven times. 
16. And the seventh time it was so, when the priests blew the trumpets, that Joshua said to the people: "Shout, for the Lord Has given you the city!"
17. Now the city shall be doomed by the Lord to destruction, it and all who are in it. Only Rahab the harlot shall live, she and all who are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. 

Woensdag 5 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 121:3]
Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VERBONDSARK VAN DIE HERE VOLG DIE PRIESTERS:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 6:8-17]
8. En net toe Josua dit aan die volk gesê het, het die sewe priesters, die draers van die sewe ramshorings, opgetrek voor die aangesig van die Here en geblaas op die horings, terwyl die Verbondsark van die Here agter hulle aan gaan. 
9. Die gewapendes het ook voor die priesters getrek wat op die horings geblaas het, terwyl die agterhoede agter die ark aan gaan en daar gedurig op die horings geblaas word.  
10. En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê; "Julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie, tot op die dag dat ek vir julle sê: 'skreeu!' Dan moet julle skreeu. 
11. Toe het die Ark van die Here om die stad getrek, een keer rondom; daarna het hulle in die laer gekom, en in die laer die nag oorgebly. 
12. En Josua het die môre vroeg klaargemaak, en die priesters het die Ark van die Here gedra;
13. En die sewe priesters wat die sewe ramshorings gedra het, het voor die Ark van die Here gedurig geloop en blaas op die horings, terwyl die gewapendes voor hulle loop; en die agterhoede het agter die Ark van die Here aan gegaan, terwyl gedurig op die horings geblaas word.   
14. So het hulle dan op die tweede dag een keer omgetrek; daarna het hulle in die laer teruggekom. So het hulle ses dae lank gedoen. 
15. Maar op die sewende dag het hulle vroeg klaargemaak toe die rooidag uitkom, en die stad op dieselfde manier sewe maal omgetrek. 
16. En toe die priesters die sewende keer
op die horings blaas, sê Josua vir die volk: "Skreeu! want die Here gee die stad aan julle oor. 
17. Maar die stad met al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees; net Ragab, die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was, weggesteek het. 

(God willing and by His power and marvelous mercy and loving-kindness, I will share the Word with you, as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord so dikwels moontlik met u deel.)
  Photo kindly supplied by:
      Martin Heigan.