Saturday, 8 February 2014

JESUS CAME TO HEAL THE BROKEN-HEARTED / JESUS HET GEKOM OM DIE GEBROKENES VAN HART TE GENEES.

AFTER A FEW TECHNICAL PROBLEMS - I will now endeavour to continue . . . 
Saturday 8 February 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 55:22]
Cast your burden on the Lord, (releasing the weight of it) and He will sustain you; He will never allow the (consistently) righteous to be moved (made to slip, fall or fail). 

MESSAGE OF THE DAY:
*2. CHILDREN REJECTED BY A PLAY-GROUP OR CLASSMATES:
These children require healing of the "INNER PERSON." These include the healing of hurtful memories, thoughts and emotions. 
Children can be very cruel and unmerciful and could easily "look down" upon another child who: 
a) Wear old and worn, shaggy clothe to school;
b) Don't bring along sandwiches or any other snacks to school, or have any pocket money to buy anything from the School's tuck shop;
c) Carry old, worn, shaggy, threadbare school bags or suitcases to school. 
It can sometimes be so disrupting, that the child completely underperform at school as a direct result of all the bullying,
unfriendliness and dregradation. They quite often are anti-social - even as adults. Therefore they will also feel inferior because they think they have a backlog and that could even bring along chronic self-pity.  
Such a person may also develop an abnormal, large appetite in order to "smother" their inferiority and rejection as a child. 
They very often don't develop close bonds with any of their friends, because they fear that their friends will penetrate or take in their "oikos", or "personal space" 
As an adult they could either be painstakingly neat on their person or otherwise extremely untidy. 
They also don't trust other people, because they could maybe "take" precious things that belong to them. 
In Romans 12:2 the apostle Paul says the following: "Do not be conformed to this world (this age), [fashioned after and adapted to its external, superficial customs,] but be transformed (changed) by the [entire] renewal of your mind, (by its new ideals and its new attitude), so that you may prove [for yourselves], what is the good and acceptable and perfect will of God, even the things which is good, acceptable and perfect (in His sight for you). 
The mind must thus be renewed by the Holy Spirit of God. (Our Comforter, our Friend, our Councillor, our Advisor.)
Jesus does not want us to be unhappy and frightened. 
If these things often pop up in your mind, and upset and hurt you whenever you think about them, pray and ask the Father to let Jesus walk through the past  with you, in order to heal every bruise and wound that you may still have. 

Saterdag 8 Februarie 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 55:23]
Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
*2. KINDERS WAT DEUR 'N SPEELGROEP OF KLASMAATS VERWERP IS:
Sulke kinders benodig genesing van die "INNERLIKE MENS." Dit sluit in: die 'seer' van gedagtes, emosies en onaangename herinneringe. Kinders kan baie 'wreed' en ongenadig wees en kan maklik neersien op 'n kind wat: 
a) Verslete en tweedehandse klere dra;
b) Geen toebroodjies of ander versnaperinge skool-toe bring nie, en ook nooit enige sakgeld het om by die 
skool se snoepie iets te koop nie. 
c) Ou, verslete, tweedehandse tasse of skoolsakke dra. 
Dit kan soms so ontwrigtend wees, dat so 'n kind heeltemal anti-sosiaal word, heeltemal onderpresteer in die Skool, as gevolg van al hierdie onvriendelikheid, vernedering en treitering. Dit gee soms ook aanleiding tot kroniese selfbejammering. Verder ontstaan by so 'n persoon ook 'n abnormale groot eetlus om sodoende sy/haar verwerping te 'versmoor.'
Baie dikwels selfs as volwassene, kan daardie persoon ook slegs 'tevredenheid ondervind' wanneer hy/sy gereelde groot maaltye verorber.
Baiemaal voel hulle minderwaardig en stel nie daarin belang om hegte vrienskappe te sluit nie. Dit voel vir hulle of hulle "oikos" of "persoonlike ruimte" binnegedring en oorgeneem word.  
As volwassene kan hulle soms òf pynlik netjies op hulleself wees òf andersins uitermate slordig. 
Hulle vertrou ook nie maklik ander mense nie - want daardie mense kan dalk 'neem' wat hulleself besit en vir hulle kosbaar is. 
In Romeine 12:2 sê die apostel Paulus die volgende: 
"En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed - sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is."
Afleiding: Die gemoed moet dus vernuwe word deur die Heilige Gees van God: )Ons Trooster, ons Vriend, ons Leidsman, ons Raadgewer.)
Jesus wil nie hê ons moet ongelukkig of bang wees nie. As al hierdie genoemde dinge u steeds bybly en ontstel of seermaak, wanneer u daaraan dink: 
Bid en vra die Vader dat Jesus saam met u sal stap deur die verlede, sodat Hy elke kneusplek en wond kan genees, wat jy nog mag oorhê. 
   Photo by / Foto deur: Martin Heigan

5 comments: