Sunday, 5 June 2016

ANANIAS AND SAPPHIRA. /. ANANIAS EN SAFFIRA.

Tuesday 5 July 2016
WORD OF THE DAY:
(1 John 1:9)
But if we confess our sins, He is faithful and righteous, forgiving us our sins, and cleansing us from all unrighteousness. 

MESSAGE OF THE DAY:
ANANIAS AND SAPPHIRA:
(Acts 5:1-10)
1. Now a man named Ananias, together with Sapphira his wife, sold a piece of property. 
2. He kept back for himself part of the proceeds with his wife's knowledge; he brought only part of it and placed it at the apostles' feet. 
3. But Peter said: "Ananias, why has satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and keep back for yourself part of the proceeds from the sale of the land?
4. "Before it was sold, did it not belong to you? And when it was sold, was the money not at your disposal? How have you thought up this deed in your heart? You have not lied to people, but to God!"
5. When Ananias heard these words he collapsed and died, and great fear gripped all who heard about it. 
6. So the young men came, wrapped him up, carried him out, and buried him. 
7. After an interval of about three hours, his wife came in, but she did not know what had happened. 
8. Peter said to her: "Tell me, were the two of you paid this amount for the land?" Sapphira said: "Yes, that much."
9. Peter then told her: "Why have you agreed together to test the Spirit of the Lord? Look! The feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out!"
10. At once she collapsed at his feet and died. So when the young men came in, they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband.  

Dinsdag 5 Julie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(1 Johannes 1:9)
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
ANANIAS EN SAFFIRA: 
(Handelinge 5;1-10)
1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Saffira 'n eiendom verkoop,
2. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou, en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. 
3. Toe sê Petrus: "Ananias, waarom het die satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond agter te hou?
4. "As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God."
5. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. 
6. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai, en uitgedra en begrawe. 
7. En ná verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. 
8. En Petrus het haar aangespreek: "Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het?" En sy sê: "Ja, vir soveel?" 
9. En Petrus sê vir haar: "Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur, en hulle sal jou uitdra."
10. Toe val sy onmiddelik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jongmanne het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedra en by haar man begrawe. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.         /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to pastor Rick Warren for this powerful statement.  

No comments:

Post a Comment