Sunday, 5 June 2016

THE BELIEVERS' PRAYER. /. DIE GELOWIGES SE GEBED.

Weekend 25 & 26 June 2016
WORD OF THE DAY:
(Acts 17:28a)
For in Him we live and move and have our being. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE BELIEVERS' PRAYER: 
(Acts 4:24-31)
24. So when they heard that, they raised their voices to God with one accord and said: "Lord You are God, Who made heaven and earth and the sea, and all that is in them. 
25. "Who by the mouth of Your servant David have said: 'Why did the nations rage and the people plot vain things?
26. "'The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ.'
27. "For truly against Your Holy Servant Jesus, Whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together,
28. "To do whatever Your hand and Your purpose determined before, to be done.  
29. "Now Lord, look at their threats, and grant to Your servants that with all boldness they may speak Your Word, 
30. "By stretching out Your hand to heal, and that signs and wonders may be done, through the Name of Your Holy Servant Jesus."
31. And when they had prayed, the place where they were assembled together were shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the Word of God with boldness. 

Naweek 25 & 26 Junie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Handelinge 17:28a)
Want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons.  

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELOWIGES SE GEBED:
(Handelinge 4:24-31)
24. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem verhef tot God en gesê: "Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het, 
25. "Wat deur die mond van U kneg Dawid gesê het: 'Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink?
26. "'Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen Sy Gesalfde.'
27. "Want waarlik, Herodus en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen U helige Kind Jesus wat U gesalf het,   
28. "Om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. 
29. "En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U Woord te spreek,
30. "Deurdat U, U hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die Naam van U heilige Kind Jesus plaasvind."
31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal gevul met die Heilige Gees, en het die Woord van God met vrymoedigheid gespreek. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.         /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Rosan Marais for sharing this amazing and powerful statement with us. 


No comments:

Post a Comment