Sunday, 5 June 2016

THE APOSTLES HEAL MANY. /. DIE APOSTELS GENEES VELE.

Weekend 9 & 10 July 2016
WORD OF THE DAY:
(1 John 3:8)
The one who pratices sin is of the devil, because the devil has been  sinning from the beginning. For this purpose the Son of God was revealed: to destroy the works of the devil. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
THE APOSTLES HEAL MANY:
(Acts 5:12-18)
12. Now many miraculous signs and wonders came about among the people through the hands of the apostles. By common consent they were all meeting together in Solomon's Portico.  
13. None of the rest dared to join them, but the people held them in high honour. 
14. More and more believers in the Lord were added to their number, crowds of both men and women. 
15. Thus they even carried the sick out into the streets, and put them on cots and pallets, so that when Peter came by, at least his shadow would fall on some of them. 
16. A crowd of people from the towns around Jerusalem also came together bringing the sick, and those troubled by unclean spirits. They were all being healed. 
17. Now the high priest rose up, and all those with him (that is, the religious party of the Sadducees), and they were filled with jealousy. 
18. They laid hands on the apostles and put them in a public jail. 

Naweek 9 & 10 Julie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(1 Johannes 3:8)
Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.   

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE APOSTELS GENEES VELE:
(Handelinge 5:12-18)
12.  En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. 
13. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. 
14. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, 
15. Sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, op iemand van hulle sou val. 
16. En die menigte van die stede in die omtrek, het ook in Jerusalem bymekaargekom en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle is almal genees.  
17. En die hoëpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was - dit is die party van die Sadduseërs - en hulle was met nydigheid vervul, 
18. En hulle het die hande aan die apostels geslaan, en hulle in die openbare gevangenis gesit.  

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.         /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

2 comments: