Monday, 26 September 2016

PHILIP AND THE EUNUCH OF ETHIOPIA. / PHILIPPUS EN DIE HOFDIENAAR VAN ETHIÓPIË.

Weekend 22 & 23 October 2016. 
WORD OF THE DAY:
Hebrews 10:23; 11:1)
23. So let us seize and hold fast and retain without wavering the hope we cherish and confess and our acknowledgement of it, for He Who promised is reliable and faithful to His Word. 
1. Now faith is the assurance (the confirmation) of the things we hope for, being the proof of things we do not see - (is not revealed to the senses.)

MESSAGE OF THE DAY:
PHILIP AND THE EUNUCH OF ETHIOPIA:
(Acts 8:26-33)
26. But an angel of the Lord said to Philip; "Rise and proceed southward or at midday on the road that runs from Jerusalem down to Gaza. This is the desert (route).   
27. So he got up and went. And behold, an Ethiopian, a eunuch of great authority under Candace the queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure, had come to Jerusalem to worship.  
28. And he was now returning, and sitting in his chariot he was reading the book of the prophet Isaiah. 
29. Then the (Holy) Spirit said to Philip: "Go forward and join yourself to this chariot."
30. Accordingly Philip, running up to him, heard the man reading the prophet Isaiah and asked: "Do you really understand what you are reading." 
31. And he said: "How is it possible for me to do so unless someone explains it to me and guides me (in the right way)?" And he earnestly requested Philip to come up and sit beside him.
32. Now this was the passage of Scripture which he was reading: "Like a sheep He was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is dumb, so He opens not His mouth. 
33. "In His humiliation He was taken away by distressing and oppressive judgement, and justice was denied Him (caused to cease). Who can describe or relate in full the wickedness of His contemporaries (generation)? For His life is taken from the earth, and a bloody death inflicted upon Him."  

Naweek 22 & 23 Oktober 2016. 

WOORD VAN DIE DAG:
(Hebreërs 10:23; 11:1)
23. Laat ons dan die belydenes van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het is getrou. 
1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PHILIPPUS EN DIE HOFDIENAAR VAN ETHIÓPIË:
(Handelinge 8:26-33)
26. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: "Staan op en gaan na die suide, op die pad wat afloop van Jerusalem tot Gasa. Dit is 'n eensame pad. 
27. Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was 'n man van Ethiópië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandacé, die koningin van die Ethiópiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid.  
28. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. 
29. Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan daarheen, en bly by daardie wa."
30. En Filippus het daarheen gehardloop, en hom die profeet Jesaja hoor lees; en hy sê: "Verstaan u wel wat u lees?"
31. En hy antwoord: "Hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie?" Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. 
32. En die gedeelte van die Skrif wat hy besig was om te lees, was dit: "Soos 'n skaap is Hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak Hy sy mond nie oop nie.
33. "In Sy vernedering is Sy oordeel weggeneem, en wie sal Sy geslag beskrywe? Want Sy lewe word van die aarde weggeneem."

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, now that I publish a second blog named: "A pearl for each day," on a daily basis, this blog will be published only once a week, mostly over weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Siende egter, dat ek nou 'n tweede blog het genaamd: "'n Pêrel vir elke dag," op 'n daaglikse basis, sal hierdie blog slegs een maal per werk gepubliseer word, meestal oor naweke.  


Many thanks to John Hagee Ministries for this powerful statement. 
May you all have a wonderful, healthy, blessed and victorious week. No comments:

Post a Comment