Monday, 26 September 2016

PETER AND JOHN PREACHES THE GOSPEL IN MANY SAMARITAN VILLAGES. PETRUS EN JOHANNES PREEK DIE EVANGELIE IN BAIE SAMARITAANSE DORPE.

Weekend 15 & 16 October 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 30:11,12)
11. You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy,
12. That my heart may sing Your praises, and not be silent. Lord my God, I will praise You forever. 

MESSAGE OF THE DAY:
PETER AND JOHN PREACHES THE GOSPEL IN MANY SAMARITAN VILLAGES:
(Acts 8:18-25)
18. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money, 
19. and said: "Give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands, may receive the Holy Spirit."
20. Peter answered: "May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money!
21. "You have no part or share in this ministry, because your heart is not right before God.
22. "Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart.  
23. "For I see that you are full of bitterness and captive to sin."
24. Then Simon answered: "Pray to the Lord for me so that nothing you have said may happen to me."
25. After they had further proclaimed the Word of the Lord and testified about Jesus, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages.

Naweek 15 & 16 Oktobef 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 30:12,13)
12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans; U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;
13. Sodat my eer U kan besing, en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek U loof. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PETRUS EN JOHANNES PREEK DIE EVANGELIE IN BAIE SAMARITAANSE DORPE:
(Handelinge 8:18-25)
18. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied, 
19. En gesê: "Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilge Gees kan ontvang."
20. Maar Petrus sê vir hom: "Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry.
21. "Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. 
22. "Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. 
23. "Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid, en bande van ongeregtigheid is."
24. Maar Simon het geantwoord en gesê: "Bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het, oor my mag kom nie."
25. Nadat hulle dan kragtig getuig en die Woord van die Here gepreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. Bearing in mind though that I now publish another blog daily, called "A pearl for each day," I only continue to publish this blog once a week. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Inagnemende egter dat ek nou 'n tweede "blog" daagliks publiseer genaamd "'n Pêrel vir elke dag," publiseer ek hierdie blog slegs eenmaal per week.)


1 comment: