Monday, 26 September 2016

THE EUNUCH BAPTIZED BY PHILIP. / DIE HOFDIENAAR WORD GEDOOP DEUR FILIPPUS.

Weekend 29 & 30 October 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Isaiah 43:10b,11)
10b. "Understand that I Am He. Before Me there was no God formed, neither shall there be after Me. 
11. "I, even I, Am the Lord, and besides Me there is no Saviour."

MESSAGE OF THE DAY:
THE EUNUCH BAPTIZED BY PHILIP:
(Acts 8:34-40)
34. And the eunuch said to Philip: "I beg you, tell me about whom does the prophet say this, about himself or about someone else?"
35. Then Philip opened his mouth, and beginning with this portion of Scripture, he announced to him the glad tidings (Gospel) of Jesus and about Him. 
36. And as they continued along on the way, they came to some water, and the eunuch exclaimed: "See, (here is) water! What is to hinder my being baptized?"
37. And Philip said: "If you believe with all your heart (if you have a conviction, full of joyful trust, that Jesus is the Messiah and accept Him as the Author of your salvation in the kingdom of God, giving Him your obedience, then) you may." And he replied: "I do believe that Jesus Christ is the Son of God."
38. And he ordered that the chariot be stopped; and both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him.   
39. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord (suddenly) caught away Philip; and the eunuch saw him no more, and he went on his way, rejoicing. 
40. But Philip was found at Azotus, and passing on he preached the good news (Gospel), to all the towns until he reached Caesarea. 
 
Naweek 29 & 30 Oktober 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Jesaja 43:10b,11)
10b. "Voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie. 
11. "Ek, Ek is die Here, en daar is geen Heiland buiten My nie."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HOFDIENAAR WORD DEUR FILIPPUS GEDOOP:
(Handelinge 8:34-40)
34. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus: "Ek bid U, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders?"
35. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. 
36. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: "Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word?"
37. Toe sê Filippus: "As u glo met u hele hart, is dit geoorloof." En hy antwoord en sê: "Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is!"
38. En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop. 
39. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. 
40. Maar Filippus is in Asdod gevind. En hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Cesaréa gekom het. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, seeing that I am publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," daily, this blog is published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)


Many thanks to "Saved by Grace" for this beautiful illustration connected to Romans 8:28. 


No comments:

Post a Comment