Monday, 26 September 2016

SIMON THE SORCERER. /. SIMON DIE TOWENAAR.

Weekend 8 & 9 October 2016. 
WORD OF THE DAY: 
(2 Timothy 2:12)
If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. 

MESSAGE OF THE DAY:
SIMON THE SORCERER:
(Acts 8:9-17)
9. Now for some time a man named Simon had practised sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. 
10. And all the people both high and low, gave him their attention and exclaimed: "This man is the divine power known as the Great Power."
11. They followed him because he had amazed them for a long time with his magic. 
12. But when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God, and the Name of Jesus Christ, they were baptised, both men and women. 
13. Simon himself believed and was baptised and he followed Philip everywhere, and he was astonished by the great signs and miracles that he saw. 
14. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the Word of God, they sent Peter and John to them. 
15. When they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit,
16. Because the Holy Spirit had not yet come upon any of them; they had simply been baptised into the Name of Jesus Christ. 
17. Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. 

Naweek 8 & 9 Oktober 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(2 Timótheüs 2:12)
As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SIMON DIE TOWENAAR:
(Handelinge 8:9-17)
9. En 'n sekere man met die naam van Simon het vantevore in die stad met towery omgegaan, en die bevolking van Samaria verbyster deur te sê dat hy iets besonders was. 
10. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê: "Hy is die groot krag van God!"
11. En hulle het hom aangehang, omdat hy hulle 'n geruime tyd met sy towery verbyster het. 
12. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. 
13. En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop is gedurig by Filippus gebly; en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. 
14. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die Woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. 
15. Húlle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang,
16. Want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was nog net gedoop in die Naam van die Here Jesus. 
17. Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. 

 (God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. Bearing in mind however, that I also now publish "A Pearl for Each Day," being a Bible verse or two for each day, I mostly publish my original blog only at weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. As ons egter in gedagte hou dat ek ook nou 'n "Pêrel vir Elke Dag" publiseer, wat 'n Bybelversie of twee vir elke dag is, publiseer ek meestal my oorspronklike blog slegs gedurende naweke.)


Many thanks to this magnificent, reassuring and powerful statement by: "Purpose/Driven.com."

1 comment: