Sunday, 29 November 2015

PROVERBS 12, Second section ... / SPREUKE 12, Tweede gedeelte ...

Weekend 12 & 13 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 15:3)
The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on those who are evil, and those who are good. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 12, Second section ...
1. English - (New English Translation).
(Proverbs 12:8-14)
8. A person is praised in accordance with his wisdom, but the one who has a twisted mind is despised. 
9. Better is a person of humble standing who nevertheless has a servant, than one who pretends to be somebody important yet has no food. 
10. A righteous person cares for the life of his animal, but even the most compassionate acts of the wicked is cruel. 
11. The one who works his field will have plenty of food, but whoever chases daydreams lacks wisdom. 
12.  The wicked person desires a stronghold, but the righteous root endures. 
13. The evil person is ensnared by the transgression of his speech, but the righteous person escapes out of trouble.  
14. A person will be satisfied with good with the fruit of his words, and the qwork of his hands will be rendered to him. 

Naweek 12 & 13 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 15:3)
Op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 12, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 12:8-14)
8. Ooreenkomstig sy insig word 'n man geprys; maar 'n verkeerde van hart sal verag word. 
9. Wie gering geag word en 'n slaaf het, is beter as hy wat hom vernaam aanstel en gebrek aan brood het. 
10. Die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. 
11. Wie sy land bewerk het volop brood; maar hy wat nietighede najaag, het gebrek aan verstand. 
12. Die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. 
13. In die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike strik; maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. 
14. Uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie, en die daad van 'n mens se hande kom op hom terug. 

(God willing and by His marvellous mercy and grace, I will share some of the PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Rosan Marais for this most beautiful pic of the Cape. It was such a pleasure to use it for this Bible verse. 2 comments: