Sunday, 23 October 2016

JESUS TEMPTED. /. JESUS VERSOEK.

Weekend 28 & 29 January 2017. 
WORD OF THE DAY:
(Luke 4:18)
"The Spirit of the Lord is upon Me, because He Has anointed Me (the Anointed One, the Messiah) to preach the good news (the Gospel) to the poor; He Has sent Me to announce release to the captives, and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed (who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity,)"

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS TEMPTED:
(Lukas 4:1-13)
1. Then Jesus, full and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led in by the Holy Spirit.  
2. For during forty days in the wilderness (desert), where He was tempted, (tried, tested exceedingly) by the devil. And He ate nothing during those days, and when they were completed, He was hungry. 
3. Then the devil said to Him: "If 
You are the Son of God, order this stone to turn into a loaf of bread."
4. And Jesus replied to him: "It is written: 'Man shall not live and be satisfied by (one) bread alone, but by every Word and expression of God."
5. Then the devil took Him up to a high mountain and showed Him all the kingdoms of the habitable world in a moment of time (in the twinkling of an eye).
 6. And he said to Him: "To You I will give all this power and authority and their glory (all their magnificence, excellencs, preeminence, dignity and grace), for it haa been turned over to me, and I give it to whomever I will.
7. "Therefore, if You will give homage to and worship me, (just once) it shall all be Yours."
8. And Jesus replied to him: "Get behind Me satan! For it is written: 'you will do homage to, and worship the Lord your God, and Him only shall you serve."
9. Then he took Him to Jerusalem and set Him on a gable of the temple and said to Him: "If you are the Son of God, cast Yourself down from here; 
10. "For it is written: 'He will give His angels charge over You to guard and watch over You closely and carefully; 
11. "'And on their hands they will bear You up, lest You strike Your foot against a stone - 
12. And Jesus replied to him: "It is written: "You shall not tempt (try, test exceedingly) the Lord your God."
13. And when the devil had ended every (the complete cycle of temptation he temporarily) left Him [that is, stood off from Him], until another more opportune and favourable time. 

Naweek 28 & 29 Januarie 2017. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Lukas 4:18)
"Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;" 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS SE VERSOEKING:
(Lukas 4:1-13)
1. En Jesus het vol van die Heilige Gees, terugkeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei. 
2. Waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is; en Hy het niks geëet in dié dae nie; en toe hulle verby was, het Hy naderhand honger geword. 
 3. Toe sê die duiwel vir Hom: "As U die Seun van God is, gelas hierdie klip om 'n brood te word."
4. Maar Jesus antwoord en sê vir  hom: "Daar staan geskrywe: 'Die mems sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord van God."
5. Toe being die duiwel Hom op 'n hoë berg, en wys Hom die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd.
6. En die duiwel sê vir Hom: "Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. 
7. "As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort."
8. En Jesus antwoord en sê vir hom: "Gaan weg agter My satan, want daar is geskrywe;  'Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."
9. Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel, en sê vir Hom: "As U die Seun van God is, werp Uself hiervandaan neer.  
10. "Want daar is geskrywe: 'Hy sal Sy engele bevel gee aaangaande U, om U te bewaar. 
11."En hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet teen 'n klip stamp nie.'"
12. En Jesus antwoord en sê vir hom: "Daar is gesê: 'Jy mag die Here jou God nie versoek nie.'"
13. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van Hom gewyk. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, seeing that I am publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," daily, this blog is published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)


Many thanks to Pastor Matthew Hagee of John Hagee Ministries for this powerful statement.  
And what a glorious singing voice Pastor Matt has!

No comments:

Post a Comment