Thursday, 16 January 2014

INNER HEALING / INNERLIKE GENESING.

Wednesday 15 & Thursday 16 January 2013. 
WORD OF THE DAY:
[Romans 14:11,12]
11. It is written: "As surely as I live," says the Lord, "every knee will bow before Me, every tongue will confess to God."
12. So then, each of us will give an account of himself to God. 

MESSAGE OF THE DAY:
INNER HEALING: 
Part 5.
Sarah was desperate when she came to speak to me. "I feel as though I am too filthy to even pray to the Father," she said. "How could He ever forgive what I have done in the past?" 
I reminded her of this powerful portion of Scripture in Isaiah:
[Isaiah 1:18] "Come now, let us reason together," says the Lord, "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red as crimson, they shall be like wool."
Sarah meditated on that for a while and then she said: "That's good. I understand and appreciate that, but now God has allready put cancer on my body to punish me." That was a lie from satan!
I had to explain that God does not make us sick. He sent His One and Only Son to  heal us and save us from destruction:
"He sends forth His Word and heals them  and rescues them from the pit of destruction." (Psalm 107:20). And also as the Prophet Isaiah prophesied: "But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities; the chastisement {needful to obtain} peace and well-being for us was upon Him, and with the stripes {that wounded} Him, we are healed and made whole." (Isaiah 53:5)
But first and most important of all, Sarah had to forgive everyone who transgressed against her. Her first reaction was: "No, never!"
But the power of the Word was there to convince her: We studied the relevant portions of Scripture and then prayed together. She mentioned the names of the man and his wife, and then told the Lord that she forgave them and set them free. 
The "burden of hatred" lifted from her shoulders. At last she was free!
[Matthew 6:14-15]
14. For if you forgive people their trespasses {their reckless and willful sins, leaving them and letting them go, and giving up resentment,} your heavenly Father will also forgive you.
15. But if you do not forgive men their sins and trespasses, neither will your Father forgive your sins and trespasses. 
[Matthew 18:21-22]
21. Then Peter came to Jesus and asked: "Lord, how many times may my brother sin against me and I forgive him, and let it go? Up to seven times?"
22. Jesus answered: "I tell you, not up to seven times, but seventy times seven!"
[Ephesians 4:31-32]
31. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 
32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. 

Woensdag 15 & Donderdag 16 Januarie 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Romeine 24:11,12]
11. Want daar is geskrywe: "So waaragtig as Ek leef," sê de Here. "Voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely."
12. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
INNERLIKE GENESING:
Deel 5.
Sarah was desperaat toe sy my kom sien het. "Ek voel asof ek te 'vuil' is om selfs in die teenwoordigheid van die Vader te kom. Hoe kan Hy my vergewe van alles wat ek in my verlede gedoen het." Ek het toe haar aandag gevestig op die kragtige vers in Jesaja 1:18:
"Kom nou laat ons die saak uitmaak," sê die Here: "Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol."
Sarah het daaroor nagedink maar toe sê sy: "Goed, ek verstaan en waardeer dit, maar nou het God alreeds kanker op my liggaam gesit om my te straf." Dit was 'n leun van satan!
Ek moes verduidelik dat God nie mense siek maak nie. Hy het juis Sy Eniggebore Seun gestuur om ons te genees en uit ons kuile te red. (Psalm 107:20)
"Hy het Sy Woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red." (Psalm 107:20). En ook wat die Profeet Elia geprofeteer het:
"Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op Jesus, en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom." (Jesaja 53:5)
Maar eerste en die heel belangrikste:
Sarah moes almal vergewe wat teen haar gesondig het. Haar eerste reaksie was: "Nee, nooit!"  Maar die krag van die Woord was weereens daar om haar te oortuig. 
Ons het die relevante gedeeltes in die Bybel bestudeer en toe saam gebid. 
Sarah het toe vervolgens die name van die man en sy vrou genoem, en het die Here vertel dat sy hulle vergewe en heeltemal vrystel. 
Die las van haat het van Sarah se skouers gelig. Uiteindelik was sy vry!
[Mattheús 6:14-15]
14"Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. 
15. "Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie."
[Mattheus 18:21-22]
21. Toe kom Petrus na Hom en sê: "Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe?"
22. Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe."
[Efesiërs 4:31-32]
31. "Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. 
32. "Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel,)
    
Cell phone photo by André Heigan.

No comments:

Post a Comment