Monday, 27 January 2014

OVERCOMING REJECTION / OORKOM VERWERPING.

Monday 27 January 2014.
WORD OF THE DAY:
[1 Corinthians 15:57]
"But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ."

MESSAGE OF THE DAY:
TO OVERCOME REJECTION:
Many of us feel rejected - naturaly because of many different reasons. Through the years these often leave painful wounds. 
*1. There are children who were rejected by one and sometimes both of their parents. Maybe they are still being rejected - even as adults. 
*2. Many children are rejected from playgroups, because: (a) They are poor and are maybe clothed in shaggy, secondhand clothes.
(b) They are too poor to take sandwiches and pocket money to scool, and
(c) they use old shaggy threadbare schoolbags. 
*3. A lot of pain and disruption are caused when a marriage ends in divorce, because the one marriage partner does not love his or her companion any more.

All these different facets will be discussed, point by point, by the grace and wisdom of God The Holy Spirit. 

Maandag 27 Januarie 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[1 Korinthiërs 15:57]
"Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
OM VERWERPING TE OORKOM:
Daar is so baie van ons wat al in die lewe verworpe voel - natuurlik ook om baie verskillende redes. Soms veroorsaak die verwerping dan ook deur die jare pynlike wonde. 
*1. Daar is kinders wat deur een of albei van hulle ouers verwerp is, of dalk nog steeds verwerp word, selfs as volwassenes. 
*2. Baie kinders word by hulle skole verwerp uit speelgroepe, omdat: (a) Hulle arm is, en miskien armoedige tweedehandse kleredrag aanhet."
(b) Hulle te arm is om toebroodjies of sakgeld skool-toe te neem. " of 
(c) Hulle dalk 'n tas gebruik wat oud en verslete is. 
*3. Baie pyn en ontwrigting word veroorsaak wanneer 'n huwelik uitloop op 'n egskeiding, omdat die een persoon nie meer lief is vir sy of haar lewensmaat nie. 

Al hierdie verskillende fasette sal puntsgewys bespreek en behandel word, met die genade en wysheid van God Die Heilige Gees. 
       Photo by John Hagee Ministries

5 comments: