Friday, 17 January 2014

INNER HEALING / INNERLIKE GENESING.

Friday 17 January 2013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 54:10]  "For the mountains shall depart and the hills be removed, but My
 kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed," says the Lord, "Who Has mercy on you."

MESSAGE OF THE DAY:
INNER HEALING:
Part 6.
Now what? After Sarah's relationship with God was restored by getting rid of hatred and unforgiveness, she still had cancer in her body. The pain in her body started getting unbearable and she was getting more and more dependent on the prescribed drugs. She could not perform her work properly any more and had to take long leave. 
But we both realised though, that she was a clean vessel now - ready to receive supernatural healing from God the Great Healer, (Jehovah Rapha).
Now we had to start believing for a miracle -  For without faith it is impossible to please God. The Scriptures say:
[Hebrews 11:6] But without faith it is impossible to please and be satisfactory to Him. For whoever would come near to God must (necessarily) believe that God exists and that He is the Rewarder of those who earnestly and diligently seek Him (out).
We also needed mustard seed faith:
1. [Matthew 17:20]  He said to them: "Because of the littleness of your faith (that is, your lack of firmly relying trust.) For truly I say to you: If you have faith (that is living) like a grain of mustard seed, you can say to this mountain: 'Move from here to yonder place,' and it will move; and nothing will be impossible to you."
2. [Luke 17:6] And the Lord answered: "If you had faith, (trust and confidence in God) even (so small) like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree: 'Be pulled up by the roots, and be planted in the sea,' and it would obey you"
We needed unwavering faith in God!
And we needed to agree that our petition of what we requested God to do for us,  would be granted.
[Matthew 18:19-20]  19. "Again I tell you: If two of you agree (harmonize together,) about whatever (anything and everything) they may ask, it will come to pass and be done for them by My Father in heaven."
20. "For wherever two or three are gathered (drawn together as My followers) in (into) My Name, there I Am in the midst of them."
(God willing and by His grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Vrydag 17 Januarie 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 54:10] "Want die berge mag wyk en heuwels wankel, maar My goedertierenheid sal van jou nie wyk, en My vredeverbond nie wankel nie," sê die Here, "jou Ontfermer."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
INNERLIKE GENESING:
Deel 6.
Wat nou? Nadat ons Sarah se verhouding met God herstel het deur haat en onvergewensgesindheid uit die weg te ruim, het sy nog steeds kanker in haar liggaam gehad. Die pyn in haar gebeente het ook meer en meer ondraaglik begin word, sodat sy al hoe meer afhanklik begin word het van die voorgeskrewe verdowingsmiddels. Sy kon haar werk nie meer na behore doen nie, en moes langverlof neem. 
Maar wat ons dadelik besef het, was dat sy nou 'n skoon kanaal was, gereed om bonatuurlike genesing van God die Groot Geneesheer, (Jehovah Rapha) te ontvang. 
Nou moes ons begin glo vir 'n wonderwerk. Ons moes eerstens GELOOF hê, want die Skrif sê:
[Hebreërs 11:6]  Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy ís en 'n Beloner is van dié wat Hom soek.
Ons benodig ook mosterdsaad geloof:
1. [Matthéüs 17:20]  En Jesus antwoord hulle: "Deur julle ongeloof; want voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: 'gaan weg hiervandaan daarnatoe!' en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie."
2. [Lukas 17:6]  "As julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: 'Word ontwortel en in die see geplant,' - en hy sou julle gehoorsaam wees."
In volle vertroue op God, moes ons dus onwankelbare geloof hê! En wanneer ons bid, moes ons saamstem in absolute geloof dat dít waarvoor ons gebid en gevra het, verhoor en toegestaan sal word. 
[Matthéüs 18:19,20]  19. "Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val, van My Vader wat in die hemele is.
20. "Want waar twee of drie in My Naam vergader, daar is Ek in hul midde."
(As dit die wil van God is en deur Sy genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan.

No comments:

Post a Comment