Tuesday, 28 January 2014

HOW TO OVERCOME REJECTION / HOE OM VERWERPING TE OORKOM.

Tuesday 28 January 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 22:24]
For He Has not despised or disdained the suffering of the afflicted one; He Has not hidden His face from him but Has listened to his cry for help. 

MESSAGE OF THE DAY:
HOW TO OVERCOME REJECTION:
Part 2.
(Please read yesterday's "Blog," in order to have full comprehension of what is being discussed today)

*1. Children who were rejected by one or both parents: -
Pleasant memories are very important to everybody and needs to be treasured. On the other hand, unpleasant memories could be painful and traumatic. Needless to say, unpleasant memories could sometimes be so painful that they can affect a person's entire life span. 
As a result of that many children wrestle with many difficulties right through their school career, because they never received any positive love and support and they therefore do not trust their own abilities and capabilities. Maybe they were always reminded of their own shortcomings and inabilities, and that they won't be able to make a success of anything they do in life. 
Such a child therefore goes burdened under the yoke of rejection - in such a way, that even when they are adults they do not trust their own capabilities and competence, because their self-image is handicapped to a great extent. 
In case such a person is married, it is so very important for his or her spouse to offer love, understanding, assistance and upliftment. 
Fortunately Jesus is always there, ready and waiting to heal the broken-hearted: Our Shepherd, our Redeemer, our Physician, our Father, our Consolation, our Light.  
It is so wonderful that the prophet Isaiah was inspired by the Spirit to address this aspect in Isaiah 61:1-3. 
(God willing we will study this portion of Scripture tomorrow.)

Dinsdag 28 Januarie 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 22:25]
Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en Sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp.

BOODSKAP VAN DIE DAG:
HOE OM VERWERPING TE OORKOM:
Deel 2.
(Lees asb gister se "Blog," ten einde 'n volle begrip te hê waaroor vandag se bespreking gaan.)

*1. Kinders wat deur een of albei ouers verwerp is: -
Mooi herinneringe is vir elke mens kosbaar en is belangrik om onthou en vertroetel te word. 
Daarenteen is onaangename herinneringe soms pynlik en traumaties. Eintlik is dit altyd teenwoordig en dit kan soms so pynlik wees dat dit die persoon se hele lewensloop affekteer. 
Dienooreenkomstig worstel baie kinders deur hulle skooljare omdat hulle nooit enige positiewe aanmoediging ontvang het nie, en daarom geen vertroue in hulle eie bekwaamhede en vermoëns het nie. Moontlik is hulle ook dikwels herinner aan hulle foute en tekortkominge, en dat hulle nie in staat sal wees om 'n sukses van enigiets te maak wat hulle aanpak nie. 
So 'n kind gaan dus gebuk onder die las van verwerping - soms tot so 'n mate dat hulle selfs as volwassene, weinig vertroue in hulle eie vaardighede en vermoëns het - omdat hulle 'selfbeeld' heeltemal geskaad en belemmer is. 
Indien so 'n persoon getroud is, is dit so belangrik dat sy of haar lewensmaat liefdevolle begrip, onderskraging en steun kan bied. 
Gelukkig is Jesus altyd daar en Hy  staan gereed om gebroke harte te genees: Ons Herder, ons Geneesheer, ons Verlosser, ons Lig, ons Vader, ons Troos. 
Dis so wonderbaarlik dat die profeet Jesaja deur die Gees geïnspireer was om hierdie saak ten volle aan te spreek in Jesaja 61:1-3. 
(As dit die wil van God is, sal ons môre hierdie Skrifgedeelte bestudeer.)
 Picture by John Hagee Ministries

3 comments: