Tuesday, 20 May 2014

THE PARABLE OF THE TALENTS / DIE GELYKENIS VAN DIE TALENTE.

Tuesday 20 May 2014. 

WORD OF THE DAY:
[Romans 8:38-39]
38. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers,
39. Neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE TALENTS:
1. English - (New King James Version)
[Matthew 25:14-22]
14. "For the kingdom of heaven is like a man travelling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. 
15. "And to the one he gave five talents, to another two, and to another one, to each according to his own ability; and immediately he went on a journey. 
16. "Then he who had received the five talents went and traded with them, and made another five talents. 
17. "And likewise he who had received two gained two more also. 
18. "But he who had received one, went and dug a hole in the ground, and hid his lord's money. 
19. "After a long time the lord of those servants came and settled accounts with them. 
20. "So he who had received the five talents came and brought five other talents, saying: 'Lord, you delivered to me five talents; look, I have gained five more talents besides them.'
21. "His lord said to him: 'Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.'
22. "He also who had received two talents came and said: 'Lord, you delivered to me two talents; look, I have gained two more talents besides them.'

Dinsdag 20 Mei 2014. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Romeine 8:38-39]
38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, of teenwoordige dinge;
39. Of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here is nie.  

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE TALENTE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 25:14-22]
14. "Want die koninkryk van God is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. 
15. "En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermoë; en hy het dadelik op reis gegaan.  
16. "En die een wat die vyf talente ontvang het, het daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin. 
17. "Net so het die een wat die twee ontvang het, self ook twee ander verdien. 
18. "Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer gaan wegsteek. 
19. "En ná 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. 
20. "En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en sê: 'Meneer, vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien.'
21. "En sy heer sê vir hom: 'Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer.'
22. "En die een wat die twee talente ontvang het, kom ook en sê: 'Meneer, twee talente het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby verdien. '
     Photo kindly supplied by Eddie Fruin

No comments:

Post a Comment