Tuesday, 20 May 2014

THE PARABLE OF THE TALENTS / DIE GELYKENIS VAN DIE TALENTE.

Wednesday 21 May 2014. 
WORD OF THE DAY:
[2 Corinthians 5:10]
For we must all appear before the judgement seat of Christ, that each one may receive what is due to him for the things done while in the body, whether good or bad. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE TALENTS. 
(Part 2) 
1. English - (New King James Version)
[Matthew 25:23-30]
23. "His lord said to him: 'Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.'
24. "Then he who had received the one talent came and said: 'Lord I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. 
25. "'And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours.'
26. "But his lord answered and said to him: 'You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed.
27. "'Therefore you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest.
28. "'Therefore take the talent from him, and give it to him who have ten talents.'
29. "'For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has, will be taken away. 
30. "'And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth.'"

Woensdag 21 Mei 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[2 Korinthiërs 5:10]
Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE TALENTE:
(Deel 2)
2. Afrikaans - (Ou Afrikaaanse Vertaling)
[Matthéüs 25:23-30]
23. "Sy heer sê vir hom: 'Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer,'
24. "En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: 'Meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie;
25. "'Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort.'
26. "Maar sy heer antwoord en sê vir hom: 'Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak wat ek nie uitgestrooi het nie.'
27. "'Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het.
28. "'Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat tien talente het;
29. "'Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.
30. "'En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.'"
  Photo kindly supplied by Ananja Strauss

2 comments: