Friday, 18 December 2015

THE BIRTH OF JESUS CHRIST. / DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS.

Friday 25 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Matthew 18:19)
"Again I tell you the truth, if two of you on earth agree about whatever you ask, My Father in heaven will do it for you. 

MESSAGE OF THE DAY: 
THE BIRTH OF JESUS CHRIST:
(Matthew 1:18-25)
18. Now the birth of Jesus Christ happened this way. After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. 
19. Because Joseph, her husband to be, being a just man, and not wanting to make her a public exanple, was minded to put her away secretly. 
20. When he had contemplated this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying: "Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her, is of the Holy Spirit.  
21. She will give birth to a Son, and you shall call His Name Jesus, for He will save His people from their sins." 
22. This all happened so that what was spoken by the Lord through the prophet, would be fulfilled: 
23. "Look! The virgin will conceive and shall be with child, and bear a Son, and they shall call His Name Immanuel," which is translated: "God with us."
24. When Joseph awoke from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife, 
25. But did not have marital relations till she had brought forth her firstborn Son. And he called His Name Jesus. 

Vrydag 25 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 18:19)
"Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van My Vader wat in die hemele is."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS:
(Matthéüs 1:18-25)
18. Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe Sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 
19. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. 
20. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. 
21. En sy sal 'n Seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is Hy wat Sy volk van hulle sondes sal verlos. 
22. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:
23. "Kyk, die maagd sal swanger word en 'n Seun baar, en hulle sal Hom Immánuel noem." Dit is as dit vertaal word: "God met ons."
24. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem;
25. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Indeed, Jesus loves you, and He shall reign in righteousness. Many thanks to whoever posted this on FB. 


No comments:

Post a Comment