Friday, 18 December 2015

THE WISE MEN FROM THE EAST, Section 1. / DIE WYSE MANNE VAN DIE OOSTE, Eerste gedeelte.

Saturday 26 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Matthew 6:14,15)
14. For if you forgive others their sins, your heavenly Father will also forgive you.  
15. But if you do not forgive others, your Father will not forgive you your sins. 

MESSAGE OF THE DAY: 
THE WISE MEN FROM THE EAST, First section ...
2. English - (New King James Version).
(Matthew 2:1-6)
1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East, came to Jerusalem, saying:
2. "Where is He Who has been born king of the Jews? For we have seen His star in the East and have come to worship Him."
3. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. 
4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. 
5, So they said to him: "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet:
6. "'But you Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah; for out of you shall come a Ruler Who will Shepherd My people Israel.'"

Saterdag 26 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 6:14,15)
14. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle  hemelse Vader julle ook vergewe.  
15. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE WYSE MANNE VAN DIE OOSTE, Eerste gedeelte ... 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling). 
(Matthéüs 2:1-6)
1. En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodus, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom. 
2. En gesê: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het Sy ster in die Ooste gesien, en gekom om Hom hulde te bewys."
3. En toe koning Herodus dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. 
4. En hy het al die owerpriesters en skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word.  
5. En hulle het vir hom gesê: "Te Betlehem in Judéa, want so is daar deur die profeet geskrywe:
6. "'En jy Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n Leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n Herder sal wees.'" 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden


No comments:

Post a Comment