Friday, 18 December 2015

PROVERBS 13, First section ... / SPREUKE 13, Eerste gedeelte ...

Sunday 20 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 30:8,9)
8. Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. 
9. Otherwise, I may have too much and disown You and say: "Who is the Lord?" Or I may become poor and steal, and do dishounour to the Name of my God. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 13, First section ...
1. English - (New International Version).
(Proverbs 13:1-8)
1. A wise son heeds his father's instruction, but a mocker does not listen to rebuke. 
2. From the fruit of his lips a man enjoys good things, but the unfaithful have a craving for violence.  
3. He who guards his lips guards his life, but he who speaks rashly will come to ruin. 
4. The sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied. 
5. The righteous hate what is false, but the wicked bring shame and disgrace. 
6. Righteousness guards the man of integrity, but wickedness overthrows the sinner. 
7. One man pretends to be rich, yet has nothing; another pretends to be poor, yet has great wealth.  
8. A man's riches may ransom his life, but a poor man hears no threat. 

Sondag 20 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 30:8,9)
8. Hou valsheid en leuentaal ver van my; gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is;
9. Dat ek nie as ek oorversadig geword het, U verloën en sê: "Wie is die Here?" En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 13, Eerste gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 13:1-8)
1. 'n Wyse seun luister na die tug van die vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. 
2. Van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie, maar die begeerte van die ontroues is 'n daad van geweld. 
3. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. 
4. Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig. 
5. Die regverdiges haat leuentaal, maar die goddelose maak gehaat en handel skandelik. 
6. Geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val.  
7. Daar is een wat hom ryk hou, en hy het glad niks nie; een wat hom arm hou, en hy het baie goed. 
8. Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom, maar die arme hoor geen dreigement nie. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartighrid, sal ek sommige SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks for this cute little pic that was kindly presented to me by Maryke van Vuuren. 

No comments:

Post a Comment