Wednesday, 30 December 2015

THE ESCAPE TO EGYPT. / DIE VLUG NA EGIPTE.

Thursday 31 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Matthew 5:16)
In the same way, let your light shine before people, so that they can see your good deeds, and give honour to your Father in heaven. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE ESCAPE TO EGYPT, Third section. 
(Matthew 2:19-23)
19. After Herod had died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt,
20. Saying: "Get up, take the Child and His mother, and go to the land of Israel, for those who were seeking the Child's life are dead."
21. So he got up and took the Child and His mother, and returned to the land of Israel. 
22. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. After being warned in a dream, he went to the regions of Galilee. 
23. He came to a town called Nazareth and lived there. Then what had been spoken by the prophets was fulfilled, that Jesus would be called a Nazarene. 

Donderdag 31 Desember 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 5:16)
Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VLUG NA EGIPTE, Derde gedeelte. 
(Mattheus 2:19-23)
19. En ná die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn,
20. En gesê: "Staan op, neem die Kindjie en Sy moeder, en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die Kindjie gesoek het.
21. En hy het opgestaan, die Kindjie en Sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. 
22. Maar toe hy hoor dat Archeláüs oor Juda koning was in die plek van sy vader Herodus, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n Goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang, en na die streke van Galiléa teruggekeer. 
23. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Násaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat Hy Nasaréner genoem sou word. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)  
Cell phone photo taken in our garden

No comments:

Post a Comment