Friday, 18 December 2015

THE WORDS OF THE PROPHET ISAIAH CONCERNING JESUS. / DIE WOORDE VAN DIE PROFEET JESAJA AANGAANDE JESUS.

Wednesday 23 December 2015.

WORD OF THE DAY:
(Isaiah 7:14)
For this reason the Sovereign Master Himself will give you a confirming sign: Look, this young woman is about to conceive, and will give birth to a Son. You, young woman, will name Him Immanuel.  

MESSAGE OF THE DAY: 
(THE WORDS OF THE PROPHET ISAIAH CONCERNING JESUS).
1. English - (New English Translation).
(Isaiah 9:6-7)
6. For a Child Has been born to us, a Son Has been given to us. He shoulders responsibility and is called:  Extraordinary Strategist, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.  
7. His dominion will be vast and He will bring immeasurable prosperity. He will rule on David's throne and over David's kingdom, establishing it and strengthening it by promoting justice and fairness, from this time forward and forevermore. The Lord's  intense devotion to His people will accomplish this. 

Woensdag 23 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Jesaja 7:14)
Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n Seun baar, en Hom Immánuel noem. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE WOORDE VAN DIE PROFEET JESAJA AANGAANDE JESUS. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Jesaja 9:5-6)
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -
6. Tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk. Om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

No comments:

Post a Comment