Monday, 18 August 2014

DANIEL'S PROPHECY OF THE END TIME / DANIËL SE PROFESIE VAN DIE EINDTYD.

Monday 18 August 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Galations 3:13-14]
13. Christ purchased our freedom (redeeming us) from the curse (doom) of the Law (and its condemnation) by (Himself) becoming a curse for us; (for it is written in the Scriptures): "Cursed is everyone who hangs on a tree;" (is crucified). [Deuteronomy 31:23 - ("For he that is hanged is accursed of God.")]
14. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles, (us) through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.

MESSAGE OF THE DAY:
DANIEL'S PROPHECY OF THE END TIME:  
(Part 1).
1. English - (Amplified Bible Version)
[Daniel 12:1-6]
1. "And at that time (of the end) Michael shall arise, the great (angel) prince who defends and has charge over the sons of your (Daniel's) people. And there shall be a time of trouble, straitness and distress, such, as there never was since there was a nation, even to that time. But at that time, your people shall be delivered, every one whose name shall be found written in the Book of Life (of  God's plan for His own).
2. "And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake: some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt and abhorrence. (John 5:29)
3. "And the teachers of those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness, (to uprightness and right standing with God), [shall give forth light], like the stars forever and ever. 
{Matthew 13:43 -- Then will the righteous (those who are upright and in right standing with God) shine forth like the sun in the kingdom of their Father.}
4. "But you, O Daniel, shut up the words, and seal the Book until the time of the end. (Then), many shall run to and fro and search anxiously (through the Book), and knowledge (of God's purposes as revealed by His prophets) shall be increased and become great."
5. Then I Daniel, looked and behold: there stood two others, one on THIS riverbank and the other on THAT riverbank. 
6. And one said to the man clothed in linen, Who was above the waters of the river. "How long shall the fulfillment of these wonders be?"

Maandag 17 Augustus 2014. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Galasiërs 3:13-14]
13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word - want daar is geskrywe: "Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang - (gekruisig word)"
14. Sodat die seën van Abraham na die heidene (ons) kan kom in Christus Jesus, en ons die beloftes van die Gees deur die geloof kan ontvang. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DANIËL SE PROFESIE VAN DIE EINDTYD:
(Deel 1).
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling) 
[Daniël 12:1-6]
1. "En in dié tyd sal Migael, die groot (engel) vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die 'Boek van die Lewe' opgeskrywe staan. (Volgens God se plan). 
2. "En baie wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. 
3. "En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat tot regverdigheid lei, soos die sterre, vir ewig en altoos. 
4. "En jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die Boek, tot die tyd van die einde toe; baie sal dit navors en deursoek, en die kennis daaromtrent sal vermeerder."
5. En ek Daniël, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een DUSKANT op die wal van die rivier, en die ander een OORKANT op die wal van die rivier
6. En die een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, gesê: "Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?"

No comments:

Post a Comment