Tuesday, 5 August 2014

THE FAITHFUL CHURCH / DIE GETROUE KERK.

Tuesday 5 August 2014.
WORD OF THE DAY:
[Revelaion 8:3-4]
3. Then another angel having a golden censer, came and stood at the altar. And he was given much incense, (fragrant spices and gums which exhale perfume when burned) that he should mingle (offer) it with the prayers of all the (people of God) the saints, upon the golden altar, which stood before the throne. 
4. And the smoke of the incense, together with the prayers of the saints, ascended before God from the angel's hand. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE FAITHFUL CHURCH:
1. English - (New King James Version)
[Revelation 3:7-13]
7. "And to the angel of the Church in Philadelphia write: 'These things says He Who is holy, He Who is true, He Who has the keys of David, He Who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. 
8. "I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it; for you have a little strength, but have kept My Word, and have not denied My Name. 
9. "Indeed, I will make those of the synagogue of satan, who say they are Jews and are not, but lie - indeed, I will make them come and worship before your feet, and to learn and acknowledge that I have loved you. 
10. "Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. 
11. "Behold, I come quickly! Hold fast what you have, so that no one may rob you and deprive you of your crown. 
12. "He who overcomes, (is victorious), I will make him a pillar in the temple of My God, and he shall go out no more. And I will write on him the Name of My God, and the name of the city of My God - the new Jerusalem - which descends from My God out of heaven, and My own new Name. 
13. He who can hear, let him listen to and  heed what the Sprit says to the assemblies (churches). 

Dinsdag 5 Augustus 2014. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Openbaring 8:3-4]
3. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit gemeng met die gebede van die heiliges (God se kinders) op die goue altaar voor die troon te lê;
4. En die rook van die reukwerk, het tesame met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GETROUE KERK:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 3:7-13]
7. "En skryf aan die engel (die boodskapper), van die gemeente in Filadelfia: 'Dit sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:
8. "Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, maar jy het My Woord bewaar en My Naam nie verloën nie. 
9. "Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie - maar lieg - Ek sal maak dat hulle sal kom en voor jou voete neerbuig, en erken dat Ek jou liefgehad het. 
10. "Omdat jy die Woord van My lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. 
11. "Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon (vir homself) kan neem nie. 
12. "Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van My God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van My God skrywe en die naam van die stad van My God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van My God neerdaal, en My nuwe Naam. 
13. "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 
  Photo kindly supplied by Martin Heigan. 

4 comments: