Wednesday, 6 August 2014

THE LUKEWARM CHURCH / DIE LOUWARM KERK.

Wednesday 6 August 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Luke 16:10 & 12]
10. "He who is faithful in a very little (thing) is faithful also in much, and he  who is dishonest and unjust in a very little (thing) is dishonest and unjust also in much. 
12. "And if you have not proved faithful in that which belongs to another (whether God or man), who will give you that which is your own (that is, the true riches)?

MESSAGE OF THE DAY:
THE LUKEWARM CHURCH:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Revelation 3:14-22]
14. "And to the angel (messenger) of the assembly (church) in Laodicea write: 'These are the words of the Amen, the trusty and faithful and true Witness, the Origin and Beginning and Author of God's creation:
15. "I know your (record of) works and what you are doing; you are neither cold nor hot. Would that you were cold or hot!
16. "So, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spew you out of My mouth! 
17. "For you say: 'I am rich, I have prospered and grown wealthy, and I am in need of nothing;' "and you do not realize and understand that you are wretched, pitiable, poor, blind and naked. 
18. "Therefore I counsel you to purchase from Me gold refined and tested by fire, that you may be (truly) wealthy, and white clothes to clothe you and to keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see. 
19. "Those whom I (dearly and tenderly) love, I tell their faults and convict and convince and reprove and chasten (I discipline and instruct them). So be enthusiastic and in earnest and burning with zeal, and repent (changing your mind and attitude).
20. "Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears and listens to and heeds My voice and opens the door, I will come in to him and will eat with him, and he (will eat) with Me. 
21. "He who overcomes (is victorious), I will grant him to sit beside Me on My throne, as I Myself overcame (was victorious) and sat down beside My Father on His throne. 
22. "He who is able to hear, let him listen to and heed what the (Holy) Spirit says to the assemblies (churches). 

Woensdag 6 Augustus 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Lukas 16:10 & 12]
10. "Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig. 
12. "En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie (ware rykdom) gee?"

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE LOUWARM KERK:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 3:14-22]
14. "En skryf aan die engel (boodskapper) van die gemeente van die Laodicense: Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die Begin van die skepping van God: 
15. "Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!
16. "Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit My mond spuug
17. "Want jy sê: 'Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie;' "en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. 
18. "Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. 
19. "Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. 
20. "Kyk, Ek staan by die deur, en Ek klop. As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. 
21. "Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op My troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My Vader op Sy troon gaan sit het. 
22. "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Heilige Gees aan die gemeentes sê. 
  Photo kindly supplied by Martin Heigan
4 comments: