Wednesday, 20 August 2014

DANIEL'S PROPHECY (Part 2) / DANIËL SE PROFESIE (Deel 2).

Wednesday 20 August 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 91:1-2]
1. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, (Whose power no foe can withstand).
2. And I will say of the the Lord: "He is my Refuge and my Fortress, my God; on Him I lean and rely, and in Him I (confidently) trust. 

MESSAGE OF THE DAY:
DANIEL'S PROPHECY - Part 2. 
2. English - (Amplified Bible Version)
[Daniel 12:7-13]
7. "And I heard the man clothed in linen, who was above the waters of the river, when he held up his left and his right hand towards the heaven and swore by Him Who lives forever, that it shall be for a time, times, and a half a time (or three and one-half years); and when they have made an end of shattering and crushing the power of the holy people, all these things shall be finished. 
8. "And I heard, but did not understand. Then I said: 'O my Lord, what shall be the issue and final end of these things?'
9. "And he (the angel) said: 'Go your way Daniel, for the words are shut up and sealed till the time of the end. 
10. 'Many shall purify themselves and make themselves white and be tried, smelted and refined, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the teachers and those who are wise, shall understand.  
11. 'And from the time that the continual burnt offering is taken away and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. 
12. 'Blessed, happy, fortunate, spiritually prosperous, and to be envied is he who waits expectantly and earnestly (who endures without wavering beyond the period of tribulation) and comes to the 1,335 days!
13. 'But you (Daniel, who was now over ninety years of age), go your way until the end; for you shall rest and shall stand (fast) in your alotted place at the end of the days.'" (Hebrews 11:32-40)   

Woensdag 20 Augustus 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 91:1]
1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. 
2. Ek sal tot die Here sê: "My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DANIËL SE PROFESIE - Deel 2.
[Daniël 12:7-13]
7. "Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef, en gesweer by die Ewig-Lewende: 'n Tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.  
8. "En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: 'My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?'
9. "En hy het gesê: 'Gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. 
10. 'Baie sal gereinig, en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. 
11. 'En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend-tweehonderd-en-negentig dae verloop. (1,290)
12. 'Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend-drie-honderd-vyf-en-dertig dae bereik. (1,335)
13. 'En jy, gaan heen na die einde; en jy sal rus, en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.'"
     Photo kindly supplied by Eddie Fruin. 

No comments:

Post a Comment