Sunday, 10 August 2014

THE WHITE THRONE JUDGEMENT / DIE WIT TROON OORDEEL.

Weekend 9 & 10 August 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Philippians 3:20-21]
20. But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Saviour from there, the Lord Jesus Christ;
21. Who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body.  

MESSAGE OF THE DAY:
THE GREAT WHITE THRONE JUDGEMENT:
1. English - (New King James Version)
[Revelation 20:11-15]
11. Then I saw a great white throne, and Him Who sat on it, from Whose face the earth and heaven fled away. And there was found no place for them. 
12. And I saw the (wicked) dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. 
13. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his
works. 
14. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. 
15. And anyone not found written in the Book of Life, was cast into the lake of fire. 

Naweek 9 & 10 Augustus 2014. 
[Philippense 3:20-21]
20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus. 
21. Wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan Sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GROOT WIT TROON OORDEEL: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 20:11-15]
11. En ek het 'n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor Wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 
12. En ek het die (bose) dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en 'n ander boek, die Boek van die Lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  
13. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 
14. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 
15. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die Boek van die Lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. 

No comments:

Post a Comment