Wednesday, 13 August 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG.

Wednesday and Thursday 13 & 14 August 2014.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 54:13-17]
13. "All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. 
14. "In righteousness you shall be established; you shall be far from oppression, for you shall not fear; and from terror, for it shall not come near you. 
15. "Indeed they assemble, - but not because of Me. Whoever assembles against you, shall fall for your sake. 
16 "Behold, I have created the blacksmith who blows the coals into fire, who brings forth an instrument for his work; and I have created the spoiler to destroy. 
17. "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises up against you in judgement, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from Me," says the Lord.

Woensdag en Donderdag 13 & 14 Augustus 2014. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Jesaja 54:13-17]
13. "En al jou kinders sal deur die Here geleer word, en die vrede van jou kinders sal groot wees. 
14. "Deur geregtigheid sal jy bevestig word; wees ver van verdrukkkng, want jy hoef nie bevrees te wees nie; en ver van verskrikkkng, want dit sal nie naby jou kom nie. 
15. "As hulle ook die aanval begin - dit is nie uit My nie; wie jou aanval, sal oor jou val. 
16. "Kyk, Ek het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en 'n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ek die verderwer geskape om te verniel. 
17. "Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit My is," spreek die Here. 
    Insert kindly supplied by John Hagee
    Ministries. 2 comments: