Saturday, 2 January 2016

MARRIAGE IS SACRED AND BINDING. / DIE HUWELIK IS HEILIG EN BINDEND.

Monday 18 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(John 11:25)
Jesus said to her: "I Am the resurrection and the life. The one who believes in Me will live even when he dies."

MESSAGE OF THE DAY:
SERMON ON THE MOUNT:
Marriage is Sacred and Binding: 
(Matthew 5: 31,32)
31. "It was said: 'Whoever divorces his wife, must give her a legal document.' 
32. "But I say to you that everyone who divorces his wife, except for immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery."

Maandag 18 Januarie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Johannes 11:25)
Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
BERGPREDIKASIE: 
Die Huwelik is Heilig en Bindend:
(Matthéüs 5:31,32)
31. "Daar is ook gesê: 'Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee.'
32. "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Pastor John Hagee of John Hagee Ministries for this inspiring and powerful statement.  

1 comment: