Saturday, 19 March 2016

BETRAYAL AND ARREST IN GETHSEMANE. / JESUS WORD GEVANGE GENEEM IN GETSÉMANÉ.

Monday 21 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 25:40)
"And the King will answer and say to them: 'Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these My brethren, you did it to Me.'"

MESSAGE OF THE DAY:
BETRAYAL AND ARREST IN GETHSEMANE:
1. English - (Amplified Bible Version)
(Matthew 26:45-56)
45. Then He returned to the disciples and said to them: "Are you still sleeping and taking a rest? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of especially wicked sinners (whose way of nature it is to act in opposition to God).
46. "Get up, let us be going! See, My betrayer is at hand!"
47. As He was still speaking, Judas, one of the twelve (apostles), came up, and with him a great crowd with swords and clubs, from the chief priests and elders of the people. 
48. Now the betrayer had given them a sign, saying: "The One I shall kiss is  the Man; seize Him."
49. And he came up to Jesus at once and said: "Hail (greetings, good health to You, long life to You), Master!" And he embraced Him and kissed Him, with (pretended) warmth and devotion. 
50. Jesus said to him: "Friend, for what are you here?" Then they came up and laid hands on Jesus and arrested Him. 
51. And behold, one of those who were with Jesus, reached out his hand and drew his sword and, striking the body servant of the high priest, cut off his ear.  
52. Then Jesus said to him: "Put your sword back into its place, for all who draw the sword will die by the sword. 
53. "Do you suppose that I cannot appeal to My Father, and He will immediately provide Me with more than twelve legions (more than 80 000) of angels?
54. But how then would the Scriptures be fulfilled, that it must come about this way?"
55. At that moment Jesus said to the crowds: "Have you come out with swords and clubs as (you would) against a robber to capture Me? Day after day I was accustomed to sit in the porches and courts of the temple, teaching, and you did not arrest Me. 
56. "But all this has taken place in order that the Scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples deserted Him and, fleeing, escaped. 

Maandag 21 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 25:40)
En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: "Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS WORD GEVANGE GENEEM IN GETSÉMANÉ:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Matthéüs 26:45-56)
45. Daarop kom Hy by Sy dissipels en sê vir hulle: "Slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby, en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars.
46. "Staan op. Laat ons gaan; kyk, hy is naby wat My verraai."
47. En terwyl Hy nog spreek, daar kom Judas, een van die twaalf, en saam met 'n menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. 
48.  En Sy verraaier het hulle 'n teken gegee en gesê: "Die Een wat ek sal soen, dit is Hy, gryp Hom!"
49. En dadelik gaan hy na Jesus en sê: "Gegroet Rabbi!" En hy het Hom gesoen. 
50. Maar Jesus sê vir hom: "Vriend, waarvoor is jy hier?" Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp Hom. 
51. En een van die die wat saam met Jesus was, het meteens sy hand uitgesteek en sy swaard getrek; en hy het die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. 
52. Toe sê Jesus vir hom: "Sit jou swaard in sy plek terug; want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan.
53. "Of dink jy dat Ek nie nou My Vader kan bid dat Hy vir My meer as twaalf legioene (80 000) van engele beskikbaar sal stel nie? 
54. "Hoe sou die Skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur?"
55. In daardie uur het Jesus vir die skare gesê: "Het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om My gevange te neem? Dag vir het Ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het My nie gegryp nie.
56. "Maar dit het alles gebeur, dat die Skrifte van die profete vervul sou word." Toe het al die dissipels Hom verlaat en gevlug. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to whoever placed this very revelent and lovely pic on Facebook. 

No comments:

Post a Comment