Saturday, 19 March 2016

JESUS APPEARS TO HIS DISCIPLES. / JESUS VERSKYN AAN SY DISSIPELS.

3 April 2016. 
WORD OF THE DAY:
(John 20:28)
And Thomas answered and said to Him: "My Lord and My God!"

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS APPEARS TO HIS DISCIPLES;
(John 20:19-31)
19. Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them: "Peace be with you!"
20. Now when He said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 
21. Then Jesus said to them again: "Peace to you! As the Father Has sent Me, I also send you."
22. And when He Had said this, He breathed on them, and said to them: "Receive the Holy Spirit!" 
23. "If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are retained"
24. But Thomas called Didymus, one of the twelve, was not with them when Jesus came. 
25. The other disciples therefore said to him: "We have seen the Lord!" But he said to them: "Unless I see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into His side, I will not believe."
26. And after eight days His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the door being shut, and stood in the midst and said: "Peace to you!"
27. Then He said to Thomas: "Reach your finger here, and look at My hands, and reach your hand here and put it into My side. Do not be unbelieving, but believing."
28. And Thomas answered and said to Him: "My Lord and my God!" 
29. "Thomas, because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen, and yet have believed."
30. And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. 
31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His Name. 

3 April 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Johannes 20:28)
En Thomas antwoord en sê vir Hom: "My Here en my God!"

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS VERSKYN AAN SY DISSIPELS: 
(Johannes 20:19-31)
19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die dissipels vergader het  uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê: "Vrede vir julle!"
20. En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle Sy hande en Sy sy. En die dissipels was bly toe hulle die Here sien. 
21. Jesus sê toe weer vir hulle: "Vrede vir julle. Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook."
22. En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: "Ontvang die Heilige Gees.
23. "As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou."
24. En Thomas wat genoem word Dídimus, een van die twaalf, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. 
25. Die ander dissipels sê toe vir hom: "Ons het die Meester gesien!" Maar hy het vir hulle gesê: "As ek nie in Sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie."
26. En agt dae daarna was Sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: "Vrede vir julle!" 
27. Daarna sê Hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in My sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig." 
28. En Thomas antwoord en sê vir Hom: "My Here en my God!" 
29. Jesus sê vir hom: "Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het."
30. Nog baie ander tekens het Jesus voor Sy dissipels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie;
31. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo  die lewe kan hê in Sy Naam. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Alta van Vuuren who kindly presented me with this powerful statement.  


No comments:

Post a Comment