Saturday, 19 March 2016

JESUS LAID TO REST. JESUS TE RUSTE GELÊ.

Saterdag 26 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Jesaja 43:25)
Dit is Ek wat jou oortredinge uitwis om My ontwil, en aan jou sondes sal Ek nie meer dink nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
JESUS TE RUSTE GELÊ:
(Matthéüs 27:57-66)
57. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimathéa gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n dissipel van Jesus was. 
58. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word.  
59. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai,
60. En dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het; en nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. 
61. En Maria Magdaléna was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. 
62. Die volgende dag - dit is die dag ná die voorbereiding, kom die owerpriesters en die Fariseërs by Pilatus saam
63. En sê: "My heer, ons herinner ons dat dié Verleier toe Hy in die lewe was gesê het: "Oor drie dae staan Ek op."
64. "Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag toe dat Sy dissipels nie dalk in die nag kom en Hom steel nie; en dan vir die volk sê: 'Hy het opgestaan uit die dode.' En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste."
65. Daarop sê Pilatus vir hulle: "Julle sal 'n wag kry; gaan verseker dit soos julle dit verstaan."
66. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in teenwoordigheid van die wag. 

Saturday 26 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Isaiah 43:25) 
I, even I, Am He Who blots out your transgressions, for My own sake, and remembers your sins no more. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS LAID TO REST:
(Matthew 27:57-66)
57. When it was evening, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who also was a disciple of Jesus.  
58. He went to Pilate and asked for the body of Jesus, and Pilate ordered that it be given to him. 
59. And Joseph took the body and rolled it up in a clean linen cloth, used for swathing dead bodies, 
60. And laid it in his own fresh (undefiled) tomb, which he had hewn in the rock; and he rolled a big boulder over the door of the tomb and went away. 
61. And Mary of Magdala and the other Mary kept sitting there opposite the tomb. 
62. The next day, that is, the day after the day of Preparation (for the Sabbath), the chief priests and the Pharisees assembled before Pilate
63. And said: "Sir, we have just remembered how that vagabond Imposter said while He was still alive: 'After three days I will rise again.'
64. "Therefore give an order to have the tomb made secure and safeguarded until the third day, for fear that His disciples will come and steal Him away, and tell the people that He Has risen from the dead. And the deception and fraud will be worse than the first."  
65. Pilate said to them: "You have a guard (of soldiers; take them and) go, make it as secure as you can."
66. So they went off and made the tomb secure, by sealing the boulder, a guard of soldiers being with them, and remaining to watch. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Valkey Le Hanie Hintze for this amazing photo, which she posted on Face Book. 


No comments:

Post a Comment