Saturday, 19 March 2016

JESUS APPEARS IN GALILEE. / JESUS VERSKYN IN GALILÉA.

Wednesday 30 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 28:20)
"Teacthing them to observe everything that I Have commanded you. And behold, I Am with you all the days (perpetualy, uniformly and on every occasion), to the (very) close and consummation of the age."

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS APPEARS IN GALILEE: 
(Matthew 28:16-20)
16. Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus Had directed and made appointment with them. 
17. And when they saw Him, they fell down and worshiped Him; but some doubted. 
18. Jesus approached and, breaking the silence, said to them: "All authority (all power and rule) in heaven and on earth has been given to Me. 
19. "Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 
20. "Teaching them to observe everything that I Have commanded you, and behold, I Am with you all the days (perpetually, uniformly, and on every occasion) to the (very) close and consummation of the age. Amen (so be it).  

Woensdag 30 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 28:20)
"En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die wêreld."
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS VERSKYN IN GALILÉA: 
(Matthéüs 28:16-20)
16. En die elf dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg, waar Jesus hulle bestel het. 
17. En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel. 
18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. 
19. "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
20. "En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen."

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Rosan Marais for this  photo as well as the very touching and powerful statement. 

No comments:

Post a Comment