Saturday, 19 March 2016

JESUS FACES PILATE, Second section ... / JESUS VOOR PILATUS, Tweede gedeelte ...

Thursday 24 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Mark 8:38)
"For whoever is ashamed (here and now) of Me and My words in this adulterous (unfaithful) and (preeminently) sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when He comes in the glory (splendour and majesty) of His Father with the holy angels."

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS FACES PILATE, Second section ...
(Matthew 27:24-31)
24. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. "I am innocent of this Man's blood," he said. "It is your responsibility!"
25. All the people answered: "Let His blood be on us and our children."
26. Then he released Barabbas to them. But he had Jesus flogged, and handed Him over to be crucified. 
27. Then the governor's soldiers took Jesus into the Preatorium and gathered the whole company of souldiers around Him. 
28. They stripped Him and put a scarlet robe on Him, 
29. and then twisted together a crown of thorns, and set it on His head. They put a staff in His right hand and knelt in front of Him and mocked Him. "Hail, King of the Jews!" they said.  
30. They spat on Him and took the staff and struck Him on the head, again and again. 
31. After they had mocked Him, they took off the robe and put His own clothes on Him. Then they led Him away to crucify Him. 

Donderdag 24 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Markus 8:38)
"Want elkeen wat hom vir My en My woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van Sy Vader, met die heilige engele."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS VOOR PILÁTUS, Tweede gedeelte ...
(Matthéüs 27:24:31)
24. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien!"
25. En die hele volk antwoord en sê: "Laat die bloed op ons en op ons kinders kom!"
26. Toe laat hy vir hulle Barábbas los, maar Jesus het hy laat gésel en oorgelewer om gekruisig te word. 
27. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leërafdeling teen Hom bymekaar. 
28. Toe trek hulle Sy klere uit, en werp 'n rooi mantel om Hom;
29. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op Sy hoof, en 'n riet in Sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor Hom, en bespot Hom en sê: "Wees gegroet, Koning van die Jode!"
30. En hulle spuug op Hom en neem die riet en slaan Hom op Sy hoof. 
31. En nadat hulle Hom bespot het, trek hulle Hom die mantel uit, en trek Sy klere aan, en ly Hom weg om gekruisig te word. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.) /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Belinda van Heerden Crail for posting the above powerful statement on FB. 

1 comment: