Saturday, 19 March 2016

THE CRUCIFIXION - THE KING ON A CROSS. / DIE KRUISIGING - DIE KONING AAN 'N KRUIS.

Friday 25 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 28:2)
There was a violent earthquake, for the angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE CRUCIFIXION - THE KING ON A CROSS:
(Matthew 27:32-52)
32. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. 
33. They came to a place called Golgotha (which means the place of the skull).
34. There they offered Jesus wine to drink - mixed will gall; but after tasting it, He refused to drink it. 
35. When they had crucified Him, they divided up His clothes by casting lots. 
36. And sitting down, they kept watch over Him there. 
37. Above His head they placed the written charge against Him: THIS IS JESUS, THE KING OF THE JEWS. 
38. Two robbers were crucified with Him, one on His right, and one on His left.  
39. Those who passed by, hurled insults at Him, shaking their heads 
40. and saying: "You Who are going to destroy the temple and build it in three days, save Yourself! Come down from the cross, if You are the Son of God!"
41. In the same way the chief priests, the teachers of the law and the elders mocked Him. 
42. "He saved others," they said, "but He can't save Himself! He's the King of Israel! Let Him come down now from the cross, and we will believe in Him. 
43. "He trusts in God. Let God rescue Him now if He wants Him, for He said: 'I Am the Son of God.'" 
44. In the same way the robbers who were crucified with Him, also heaped insults on Him. 
45. From the sixth hour to the ninth hour darkness came over all the land. 
46. About the ninth hour Jesus cried out in a loud voice: "Eloi, Eloi, lama sabaghthani." Which means: "My God, My God, why have You forsaken Me!" 
47. When some of those standing there, heard this, they said: "He is calling Elijah."
48. Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus to drink.  
49. The rest said: "Now leave Him alone. Let's see if Elijah comes to save Him."
50. And when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. 
51. At that moment the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom. The earth shook and the rocks split. 
52. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died, were raised to life. 
53. They came out of the tombs and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many.  
54. When the centurion and those with him who were guarding Jesus, saw the earthquake and all that had happened, they were terrified, and exclaimed: "Surely, He was the Son of God!"
  
Vrydag 25 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 28:2)
En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE KRUISIGING - DIE KONING AAN DIE KRUIS:
(Matthéüs 27:32-52)
32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Ciréne met die naam van Simon; hom het hulle gedwing om Sy kruis te dra. 
33. En hulle het gekom op 'n plek wat Gólgota genoem word - dit beteken: Plek van die Hoofskedel -
34. En vir Hom asyn met gal gemeng gegee om te drink; en toe Hy dit proe, wou Hy dit nie drink nie. 
35. En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle Sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het My klere onder mekaar verdeel en oor My gewaad die lot gewerp. 
36. En hulle het gaan sit en Hom daar bewaak. 
37. En bokant Sy hoof het hulle Sy beskuldiging in skrif opgestel: DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE. 
38. Toe word daar saam met Hom twee rowers gekruisig, een aan die linker- en een aan die regterkant. 
39. En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud, 
40. En sê: "U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself! As U die Seun van God is, kom af van die kruis!"
41. En so het die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê:
42. "Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo.
43. "Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het gesê: 'Ek is die Seun van God.'" 
44. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, Hom ook beledig. 
45. En van die sesde uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde, tot die negende uur toe;
46. En omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: "Eli, Eli, lama sabagtáni?" Dit is: "My God, My God, waarom het U My verlaat?" 
47. En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: "Hy roep Elia."
48. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet en laat Hom drink. 
49. Maar die ander sê: "Wag, laat ons sien of Elia kom om Hom te verlos."
50. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. 
51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. 
52. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. 
53. En ná Sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.  
54. En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en alles wat gebeur het, het hulle baie bevrees geword en gesê: "Waarlik, Hy was die Seun van God!"

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to John Hagee Ministries for this inspiring, powerful and true statement. 


No comments:

Post a Comment