Saturday, 19 March 2016

JESUS FACES PILATE. / JESUS VOOR PILATUS.

Wednesday 23 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 27:37)
And they put up over His head the accusation written against Him:
THIS IS JESUS, THE KING OF THE JEWS. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
JESUS FACES PILATE:
1. English - (New English Translation).
(Matthew 27:11-20)
11. Now Jesus stood before the governor. And the governor asked Him, saying: Are You the King of the Jews?" So Jesus said to him: "It is as you say."  
12. And while He was being accused by the chief priests and elders, He answered nothing.  
13. Then Pilate said to Him: "Do You not hear how many things they testify against You?"
14. And He answered him not one word, so that the governor marveled greatly. 
15. Now at the feast the governor was accustomed to release to the multitude one prisoner whom they wished.  
16. And they had then a notorious prisoner called Barabbas. 
17. Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them: "Whom do you want me to release to you? Barabbas, or Jesus called Christ?"
18. For he knew that because of envy they had delivered Him. 
19. While he was sitting on the judgement seat, his wife sent to him, saying: "Have nothing to do with that just Man, for I have suffered many things today in a dream, because of Him."
20. But the chief priests and the elders persuaded the multitude that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus. 
21. The governor answered and said to them: "Which of the two do you want me to release to you? They said: "Barabbas!"
22. "What then shall I do with Jesus Who is called Christ?" They all said to him: "Let Him be crucified!"
23. Then the governor said: "Why, what evil Has He done?" But they cried out all the more, saying: "Let Him be crucified!"

Woensdag 23 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 27:37)
En bokant Sy hoof het hulle Sy beskuldiging in skrif opgestel: DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS VOOR PILATUS: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Matthéüs 27:11-20)
11. En Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het Hom die vraag gestel en gesê: "Is U die Koning van die Jode?" En Jesus antwoord hom: "U sê dit."
12. En terwyl Hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het Hy niks geantwoord nie. 
13. Toe sê Pilatus vir Hom: "Hoor U nie hoe baie dinge hulle teen U getuig nie?"
14. En Hy het hom op geen enkele Woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het.   
15. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat.  
16. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad, met die naam van Barábbas.  
17. Nadat hulle dan byeen gekom het, vra Pilatus vir hulle: "Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat: Barábbas, of Jesus wat genoem word Christus?"
18. Want hy het geweet dat hulle Hom uit nydigheid oorgelewer het. 
19. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur, en gesê: "Moet tog niks te doen hê met die regverdige Man nie, want ek het vandag in 'n droom baie om Sy ontwil gely."
20. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barábbas moes begeer en Jesus ombring. 
21. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle: "Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" En hulle antwoord; "Barábbas!"
22. Pilatus sê vir hulle: "Wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus?" Hulle sê almal vir hom: "Laat Hom gekruisig word!"
23. En die goewerneur sê: "Watter kwaad het Hy dan gedoen?" Maar hulle skreeu nog harder en sê: "Laat Hom gekruisig word!"

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to John Hagee Ministries for this pic illustrating Colossians 3:17. 

No comments:

Post a Comment