Thursday, 22 August 2013

EVERY FIRSTBORN MALE WHO OPEN THE WOMB, BELONG TO GOD/ELKE EERSGEBORE MANLIKE KIND WAT DIE MOEDERSKOOT OPEN, BEHOORT AAN GOD:

22 August 2013
1. English - (Amplified Bible Version)
[Exodus 13:1-2]
1. The Lord said to Moses:
2. Sanctify (consecrate, set apart) to Me all the firstborn [males]: whatever is first to open the womb among the Israelites, both of man and beast, is Mine. 
[Exodus 13:12] 
You shall set apart to the Lord all that first opens the womb. All the firstlings of your livestock that are males shall be the Lord's.
[Exodus 34:19-20]
19. All the males that first open the womb among your livestock are Mine, whether ox or sheep. 
20. But the firstlings of a donkey [an unclean beast] you shall redeem with a lamb or kid, and if you do not redeem it, then you shall break its neck. All the firstborn of your sons you shall redeem. And none of you shall appear before Me empty-handed. 
[Leviticus 27:26] 
But the firstlings of the animals, since a firstling belongs to the Lord, no man may dedicate, whether it be ox or sheep. It is the Lord's [already].
[Numbers 3:13]
For all the firstborn are Mine. On the day that I slew all the firstborn in the land of Egypt, I consecrated for Myself all the firstborn in Israel, both man and beast; Mine they shall be. I Am the Lord. 
[Numbers 8:17] 
For the firstborn of the Israelites are Mine, both of man and beast; on the day that I smote every firstborn in the land of Egypt [not of Israel], I consecrated them and set them apart for Myself. 
[Luke 2:22-23]
22. And when the time came for their purification [the mother's purification and
The Baby's dedication] came according to the Law of Moses, they brought Him [Jesus] up to Jerusalem to present Him to the Lord. 
23. As it is written in the Law of the Lord. 
Every [firstborn] male that opens the womb shall be set apart and dedicated and called holy to the Lord. 

2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling):
[Eksodus 13:1-2]
1. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê:
2. Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is Myne. 
[Eksodus 13:12]
Dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan die Here afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal hê - wat manlik is, behoort aan die Here. 
[Eksodus 34::19-20]
19. Alles wat die moederskoot open, is Myne; ook al die vee wat manlik is, die eerstelinge van beeste en kleinvee. 
20. Maar die eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop; as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Al jou eersgebore seuns moet jy loskoop, en niemand mag met leë hande voor My aangesig verskyn nie. 
[Levítikus 27:26]
Maar die eersgeborene van 'n dier wat as eersgebore aan die Hete behoort, dit mag niemand heilig nie; of dit 'n bees is of 'n stuk kleinvee - dit behoort aan die Here. 
[Nùmeri 3:13]
Want al die eersgeborenes is Myne: op die dag toe Ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het Ek al die eersgeborenes in Israel vir My geheilig, mense sowel as diere; hulle moet Myne wees. Ek is die Here. 
[Nùmeri 8:17]
Want al die eersgeborenes onder die kinders van Israel is Myne, van mense en van diere; op die dag toe Ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het Ek hulle vir My geheilig. 
[Lukas 2:22-23]
22. En nadat die dae van haar reiniging volgens die Wet van Moses vervul was, het hulle Hom na Jerusalem gebring om Hom aan die Here voor te stel. 
23. Soos geskrywe is in die Wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word. 

Photo by/Foto deur Martin Heigan. 

No comments:

Post a Comment