Monday, 26 August 2013

JESUS THE GOOD SHEPHERD/JESUS DIE GOEIE HERDER

26 August 2013. 
JESUS THE GOOD SHEPHERD - 
Part 3. 
English - (NIV Translation)
[John 10:18, 25-30]
18. "No one takes it from Me, but I lay it down of My own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from My Father."
25. Jesus answered: "I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in My Father's Name speak for Me. 
26. "But you do not believe because you are not My sheep. 
27. "My sheep listen to My voice; I know them and they follow Me. 
28. "I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of My hand. 
29. "My Father, Who has given them to Me, is greater than all; no one can snatch them out of My Father's hand. 
30. "I and the Father are One."
(Part 4 will follow tomorrow.)

JESUS DIE GOEIE HERDER -
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 10:18, 25-30]
18." Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af, Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van My Vader ontvang."
25. En Jesus antwoord hulle: "Ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat Ek doen in die Naam van die Vader, díe getuig van My. 
26. "Maar julle glo nie, want julle is nie My skape nie, soos Ek vir julle gesê het. 
27. "My skape luister na My stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. 
28. "En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit My hand ruk nie. 
29. "My Vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van My Vader ruk nie. 
30. "Ek en die Vader is Een."
(Gedeelte 4 volg môre)

Photo by / Foto deur: Martin Heigan. No comments:

Post a Comment