Monday, 21 April 2014

JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER / JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN

Passover weekend - Monday 21 April 2014.

WORD OF THE DAY: 
[Hebrews 4:9-10]
9. So then, there is still awaiting a full and complete Sabbath-rest reserved for the (true) people of God;
10. For he who has once entered (God's) rest also has ceased from (the weariness and pain) of human labours, just as God rested those labours peculiarly His own. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER - THE HOLY COMMUNION:
1. English - (New International Version)
[Luke 22:7-18]
7. Then came the day of Unleavened Bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. 
8. Jesus sent Peter and John, saying: "Go and make preparations for us to eat the Passover."
9. "Where do You want us to prepare for it?" they asked. 
10. He replied: "As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters."
11. "And say to the owner of the house: 'Where is the guest room, where I may eat the Passover with My disciples?'"
12. He will show you a large upper room, all furnished. Make preparations there."
13. They left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. 
14. When the hour came, Jesus and His aposfles reclined at the table. 
15. And He said to them:  "I have eagerly desired to eat the Passover with you before I suffer."
16. "For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfilment in the Kingdom of God."
17. After taking the cup, He gave thanks and said: "Take this and divide it among you. 
18. "For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine, until the Kingdom of God comes."

Pasga naweek - Maandag 21 April 2014. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Hebreërs 4:9-10]
9. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God;
10. Want wie in Sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van Syne. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN - DIE HEILIGE NAGMAAL:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 22:7-18]
7. En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pasga geslag moes word. 
8. Toe stuur Hy Petrus en Johannes en sê: "Gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet."
9. En hulle sê vir Hom: "Waar wil U hê moet ons dit berei?"
10. En Hy antwoord hulle: "Kyk as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan.
11. "En julle moet vir die eienaar van die huis sê: 'Die Meester vra U -- Waar is die kamer waar Ek die Pasga met My dissipels kan eet?'
12. "En hy sal julle 'n groot bokamer wys wat reggemaak is; daar moet julle dit berei."
13. En hulle het gegaan en dit gevind soos Hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. 
14. En toe die uur kom, het Hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met Hom. 
15. En Hy sê vir hulle: "Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly.
16. "Want Ek sê vir julle: Ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie."
17. En toe Hy 'n beker geneem het, dank Hy en sê: "Neem dit en deel dit onder julle.
18. "Want Ek sê vir julle: Ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die Koninkryk van God gekom het nie."

No comments:

Post a Comment